نویسنده = ������������������������� ������������������
بررسی نقش میانجی‌گر احساس کارآمدی در تأثیرگذاری سبک رهبری توزیع ‌شده بر تعهد سازمانی و رضایت ‌شغلی کارکنان مدارس دولتی

دوره 4، شماره 12، اسفند 1391، صفحه 129-148

10.22059/jipa.2013.35544

علی یاسینی؛ حسن رضا زین‌آبادی؛ عبدالرحیم نوه‌ابراهیم؛ حمیدرضا آراسته