نویسنده = �������� �������������������� ��������
بررسی و تبیین ظرفیت کارآفرینانه دانشگاه‌های منتخب استان مازندران

دوره 7، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 111-132

10.22059/jipa.2015.50771

حسین صمدی میارکلایی؛ حسنعلی آقاجانی؛ حمزه صمدی میارکلایی