بررسی و تبیین ظرفیت کارآفرینانه دانشگاه‌های منتخب استان مازندران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، قائمشهر، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، مدرس دانشگاه پیام نور، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

کارآفرینی، اندیشه و فرایندی است که یک فرد یا گروه از طریق آن، ایده­ها یا فرصت­های جدید را شناسایی می­کند و به­صورت موفقیت­آمیزی از آن­ها بهره­برداری می­کند. دانشگاه­ها نیز در مقام تولیدکنندة دانش و نهاد انتشار آن، نقش گسترده­تری را در نوآوری صنعتی ایفا می­کنند. ظهور دانشگاه کارآفرین درواقع، پاسخی به اهمیت روزافزون دانش در نظام ملی و منطقه­ای نوآوری و ادراک جدید از دانشگاه است. هدف پژوهش حاضر، تبیین و بررسی وضعیت ظرفیت کارآفرینانة دانشگاه­های استان­ مازندران است. جامعة آماری این پژوهش، شامل پنج دانشگاه منتخب در استان مازندران است که 92 نفر از متخصصان و مسئولان آن به­عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه­های استاندارد استفاده شده و تجزیه و تحلیل داده­ها به­وسیلة نرم­افزارهای SPSS و LISREL انجام شده است. نتایج مدل معادله­های ساختاری نشان داد کلیت مدل ارائه­شده با مقادیر شاخص­های برازش (067/0=RMSEA، 95/0=NFI و 92/0=GFI)، مورد تأیید است. همچنین نتایج آزمون T-student نشان داد ظرفیت کارآفرینی و ابعاد وابسته به آن در دانشگاه­های مورد مطالعه در وضعیت نامناسبی قرار دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Exploration and verification of entrepreneurial capacity status in selected universities of Mazandaran Province

نویسندگان [English]

  • Hosein Samadi Miarkolaei 1
  • Hasanali Aghajani 2
  • Hamzeh Samadi Miarkolaei 3
1 MSc. Public Administration, Young Researcher Club, Islamic Azad University, Qaemshahr Branch, Qaemshahr, Iran
2 Associate Prof., Industrial Management, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
3 PhD Candidate, Lecturer of Payam e Noor, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Entrepreneurship is a thought and process by which an individual or group recognizes new idea and opportunity, and utilizes it successfully. The universities, as a knowledge producer factor, and their diffusion institution play a widespread role in industrial innovation. Indeed, the appearance of entrepreneurial university is a response to increasing importance of knowledge in local and national innovation system and new perception of university. The purpose of the present research was to explain entrepreneurial capacity status in Mazandaran Province universities. Statistical population of the present study includes 5 selected universities in Mazandaran Province; 92 experts and responsible agents were selected as statistical sample. For gathering the data, standard questionnaire was used and data were analyzed using SPSS and LISREL software. The derived results from structural equation modeling showed that the presented model totality was supported by fitness index amounts (GFI=0.92, NFI=0.95, and RMSEA=0.067) and the T-Student test showed that entrepreneurial capacity and its related dimensions in the studied universities have an undesirable status.

کلیدواژه‌ها [English]

  • entrepreneurial capacity
  • Higher Education
  • Innovation
  • Mazandaran Province universities
Aghajani, H., Samadi-Miarkolaei, H. & Samadi-Miarkolaei, H. (2013). Organizational citizenship behavior’s relationship and staffs’ psychological empowerment. Journal of Public Administration, 5(2): 1-18. (In Persian)
 
Akbari, M., Shakiba, H., Ziyaei, M. S., Marzban, S. M. & Razi, S. (2013). Relation between organizational health and organizational entrepreneurship (Case Staudy: Tehran University). Journal of Public Administration, 5(1): 1-20. (In persian)
 
Arnaut, D. (2010). Towards an entrepreneurial University. International Journal of Euro-Mediterranean Studies, 3(1): 135-152.
 
Bagozzi, R. P. & Heatherton, T. F. (1994). A general approach to representing multifaceted personality constructs: Application to state self‐esteem. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 1(1): 35-67.
 
Baumgartner, H. & Homburg, C. (1996). Applications of structural equation modeling in marketing and consumer research: A review. International Journal of Research in Marketing, 13(2): 139-161. It’s online at: http://dx.doi.org/10.1016/0167-8116(95)00038-0
 
Bercovitz, J. & Feldman, M. (2006). Entpreprenerial universities and technology transfer: A conceptual framework for understanding knowledge-based economic development. The Journal of Technology Transfer, 31(1): 175-188.
 
Casson, M. (1982). The entrepreneur: An economic theory, Rowman & Littlefield. ????
 
Etzkowitz, H. (2003). Research groups as ‘quasi-firms’: the invention of the entrepreneurial university. Research policy, 32(1): 109-121.
 
Etzkowitz, H. & Zhou, C. (2007). Regional innovation initiator: The entrepreneurial university in various triple helix models. In Triple Helix 6th Conference theme paper, Singapore.
 
Etzkowitz, H., Webster, A., Gebhardt, C. & Terra, B. R. C. (2000). The future of the university and the university of the future: Evolution of ivory tower to entrepreneurial paradigm. Research policy, 29(2): 313-330.
 
Ghanati, S., Kordnaeij, A. & Yazdani. H. R. (2010). An investigation of entrepreneurial organizational culture status in Tehran University. Journal of Entrepreneurship Development, 3(10): 115-133. (In Persian)
 
Gibb, A. (2005). Towards the entrepreneurial university. Entrepreneurship education as a lever for change. National Council for Graduate Entrepreneurship. Policy Paper, 3: 1-46.
 
Gibb, A. (2012). Exploring the synergistic potential in entrepreneurial university development: Towards the building of a strategic framework. Annuals of Innovation & Entrepreneurship, 3: 1-21.
 
Gibb, A., et al. (2008). Developing entrepreneurial graduates putting entrepreneurship at the centre of higher education. The National Council for Graduate Entrepreneurship (NCGE).
 
Guenther, J. & Wagner, K. (2008). Getting out of the ivory tower–new perspectives on the entrepreneurial university. European Journal of International Management, 2(4): 400-417.
 
Guerrero, M. & Urbano, D. (2012). The development of an entrepreneurial university. The Journal of Technology Transfer, 37(1): 43-74.
 
Hair, J. F., et al. (2006). Multivariate data analysis, Vol. 6, Pearson Prentice Hall Upper Saddle River, NJ.
 
Hannon, G. (2008). Entrepreneurship education strategies and best practice views, thoughts, challenges, opportunities. The National Council for Graduate Entrepreneurship (NCGE).
 
Hassangholipour, H., Gholipour, A. & Roushandel, T. (2012). The constraints of knowledge commercialization in university entrepreneurship. Journal of Entrepreneurship Development,4(14): 165-183. (In Persian)
 
Jöreskog, K. G. & Sörbom, D. (1993). LISREL 8: Structural equation modeling with the SIMPLIS command language: Scientific Software International.
 
Keast, D. A. (1995). Entrepreneurship in universities: definitions, practices, and implications. Higher Education Quarterly, 49(3): 248-266.
 
Keat, O. Y., Selvarajah, C. & Meyer, D. (2011). Inclination towards entrepreneurship among university students: An empirical study of Malaysian university students. International Journal of Business and Social Science, 2(4), 206-220.
 
Kordnaeij, A., Ahmadi, P., Gorbani, Z. & Niyakan, N. (2012). Exploring the characteristics of entrepreneurial university in Tarbiat Modarres University. Journal of Entrepreneurship Development, 5(3): 47-64. (In Persian)
Kordnaeij, A., Moghimi, S. M., Ghanati, S. & Yazdani, H. R. (2009). Investigation on the relationship between organizational structure and entrepreneurship culture in Tehran University. Journal of Public Administration, 3(1): 119-134. (In Persian)
 
Kuratko, D. F. (2003). Entrepreneurship education: Emerging trends and challenges for the 21st century. White Paper, US Association of Small Business Education.
 
Kuratko, D. F. (2004). Entrepreneurship education in the 21st century: From legitimization to leadership. Paper presented at the USASBE National Conference.
 
Marzban, S. M., Moghimi, S. M. & Arabioun, A. (2010). The influence of organizational entrepreneurship climate on managers’ entrepreneurial behavior. Journal of New Economy and Trade, 21-22(2): 1-25. (In Persian)
 
Miller, D. (1983). The correlates of entrepreneurship in three types of firms. Management science, 29(7): 770-791.
 
Moghtaderi, M. & Golestani, S. H. (2006). The assessment of entrepreneurship center in Tehran University. Journal of Knowledge and Research in Pedagogical Science, 12(4): 87-99. (In Persian)
 
O'Shea, R. P., et al. (2007). Delineating the anatomy of an entrepreneurial university: The Massachusetts institute of technology experience. R&d Management, 37(1): 1-16.
 
Palmer, M. (1971). The application of psychological testing to entrepreneurial potential. California management review, 13(3).
 
Peterson, R. A. (1994). A meta-analysis of Cronbach's coefficient alpha. Journal of consumer research, 381-391.
 
Ping Jr, R. A. (2004). On assuring valid measures for theoretical models using survey data. Journal of Business Research, 57(2): 125-141. doi: http://dx.doi.org/10.1016/S0148-2963(01)00297-1.
 
Razavi, S. M., Fallah, N., Rezvanfar, A. & Kalantari, K. (2013). Analyzing entrepreneurship obstacles in agricultural faculties of Iran (Students' viewpoints). Journal of Public Administration, 4(10): 59-78. (In Persian)
 
Sharif, S. M., Jamshidian, A., Rahimi, H. & Naderi, N. (2011). The analysis of entrepreneurship curriculum status in Iranian Higher Education. Journal of Entrepreneurship Development, 11(3): 87-106. (In Persian)
 
Vafaei, F. & Moghimi, S. M. (2010). Administrative processes E-System efficiency relationship and University of Tehran’s Intrapreneurship. Journal of New Economy and Trade, 21-22(2): 99-122. (In Persian)
 
Van de Ven, A. H. & Ferry, D. L. (1980). Measuring and assessing organizations, Wiley. New York.
 
Vieira, A. L. (2011). Interactive LISREL in Practice: Getting Started with a SIMPLIS Approach. Springer. New York.
 
Zali, M. R., Madhoushi, M. & Kordnaeij, A. (2007). The assessment of student’s entrepreneurship characteristics (Case Study: Tehran University). Human Resource Teacher, 3(5): 81-113. (In Persian)
 
Zampetakis, L. A. & Moustakis, V. S. (2010). An exploratory research on the factors stimulating corporate entrepreneurship in the Greek public sector. International Journal of Manpower, 31(8): 871-887.
 
Zare’, M., Rezaei, M., Arabioun, A. & Akbari, S. R. (2010). Organizational entrepreneurship (Third generation managers), concepts, strategies and models. Innovation & Creativity in Human Science, 1(1): 75-84. (In Persian)