نویسنده = �������������� ������������������
بررسی و اولویت‌بندی علل و عوامل ترک خدمت کارکنان شرکت پتروشیمی مبین در پارس جنوبی

دوره 5، شماره 3، آذر 1392، صفحه 123-142

10.22059/jipa.2013.50083

عبدالحسین کرمپور؛ حیدر احمدی؛ محمد صفری کهره؛ الهه اسداللهی دهکردی