نویسنده = ������ �������� ������������ ��������
بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی بر فضیلت سازمانی(بررسی موردی شهرداری رشت)

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 67-84

10.22059/jipa.2014.51707

تورج حسن زاده ثمرین؛ مهناز همتی نوع دوست؛ حسن نیکرواحمدگورابی