نویسنده = ������������ ����������
رهبری اصیل و سرمایۀ روان‎شناختی: تأثیر متغیر میانجی اعتماد و نقضِ قرارداد روان‎شناختی

دوره 8، شماره 3، آذر 1395، صفحه 511-532

10.22059/jipa.2016.60766

مرتضی اکبری؛ بهروز پورولی؛ مژگان دیانتی؛ معصومه محمدی؛ نیلوفر رضایی


تحلیل سازوکارهای بهبود توسعه منابع انسانی: مطالعه اعضای هیئت علمی دانشکده‌های کشاورزی

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 25-44

10.22059/jipa.2014.51705

مرتضی اکبری؛ سید محمود حسینی؛ سید یوسف حجازی؛ احمد رضوانفر