نویسنده = �������������� ������������������ ������
طراحی مدل سنجش اعتبار رسانه‎ای مطالعه موردی: برنامه‎های خبری سیمای جمهوری اسلامی ایران

دوره 4، شماره 9، فروردین 1391، صفحه 99-116

10.22059/jipa.2012.28727

حسن میرزایی اهرنجانی؛ آرین قلی پور؛ محمدقلی میناوند؛ حسین منصوریان