نویسنده = ������������ ����������������
فمینیسم در مطالعات سازمان

دوره 7، شماره 3، مهر 1394، صفحه 437-458

10.22059/jipa.2015.53860

امیرحسین خالقی؛ علی اصغر پورعزت


تحلیل گفتمانی امر اخلاقی در سیاستگذاری حکومت الکترونیکی ایران

دوره 5، شماره 4، دی 1392، صفحه 79-100

10.22059/jipa.2013.50389

امیرحسین خالقی؛ علی اصغر پورعزت؛ فرهاد رهبر؛ سید سپهر قاضی نوری