نویسنده = ������������ ������������ ������ ��������
ارایه مدل برنامه‌ریزی خطی با رویکرد استوار برای بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد(PBB)

دوره 3، شماره 8، دی 1390، صفحه 93-120

عادل آذر؛ آمنه خدیور؛ محمدرضا امین ناصری؛ علی اصغر انواری رستمی