نویسنده = ������ ���������� ��������������
آسیب‌شناسی ساختار سازمانی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 7، آذر 1390، صفحه 41-69

حمیدرضا حسن زاده؛ حسین خنیفر؛ حسن کولیوند؛ ناصر عسگری