نویسنده = ������������ �������������������������
تعارض کار و خانواده: نقش ادراک حمایت های سازمانی در قصد ترک خدمت (مورد کاوی پرستاران بیمارستان‎های شهر تهران)

دوره 3، شماره 6، اردیبهشت 1390، صفحه 111-236

مهدی سبک رو؛ رضا کلهریان؛ زین‎العابدین کامجو؛ غلامرضا طالقانی