نویسنده = ���������������������� ��������
بررسی شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب مدیریت دانش در صنعت خودروی ایران

دوره 3، شماره 6، اردیبهشت 1390، صفحه 19-52

مهدی ابزری؛ علی شائمی؛ هوشنگ طالبی؛ سعید عبدالمنافی