نویسنده = ������������ �������� ��������
رسانه و سقف شیشه‎ای: تبیین نقش تلویزیون در ارتقاء زنان به سطوح مدیریتی جامعه

دوره 3، شماره 6، اردیبهشت 1390، صفحه 1-18

حبیب ابراهیم پور؛ امیر حسین مکبری؛ داوود ریواز؛ طاهر روشندل اربطانی