نویسنده = ���������� ������������ ��������
طراحی مدل عوامل مؤثر بر اعتماد شهروندان نسبت به مدیریت شهری

دوره 2، شماره 4، فروردین 1389

غلامرضا طالقانی؛ علی اکبر فرهنگی؛ عابد عابدی جعفری