ارائه الگوی مدیریت ریسک منابع انسانی در صنعت بانکداری بر اساس تحلیل داده‌بنیاد (مورد‌ مطا‌لعه: بانک‌های ملت تهران)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت منابع انسانی، پردیس کیش دانشگاه تهران، کیش، ایران.

چکیده

هدف: شناسایی و اولویت‌بندی ریسک‌های منابع انسانی، تحت الگویی جامع با توجه به مؤلفه‌های زمانی و تشخیص بهترین تصمیم‌گیری برای سازمان‌های مالی و مؤسسه‌های اعتباری در راستای کاهش ریسک، هدف اصلی و اساسی این پژوهش انتخاب شده است.
روش: روش پژوهش حاضر از نوع روش پژوهش کیفی است و در آن، برای بررسی مسائل پیچیده چندوجهی، از روش تحلیل داده‌‌بنیاد به‌عنوان روشی دقیق و نظام‌‌مند بهره برده شده است. مشارکت‌کنندگان پژوهش نیز مدیران منابع انسانی خبره شعبات بانک ملت شهر تهران در نظر گرفته شدند که بر حوزه منابع انسانی و عملکرد بانکی در بازار مالی، اشراف کاملی داشتند.
یافته‌ها: با توجه به روش پژوهش، فرایند کدگذاری و طبقه‌بندی بر اساس سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام گرفت که خروجی‌های این سه مرحله در قالب نکات کلیدی، کدها، مفاهیم و مقوله‌هایی ارائه شدند. در حین و پس از گردآوری، داده‌ها چندین مرتبه بررسی شدند و با شناسایی نکات کلیدی، کدهای مرتبط احصا شدند که در مجموع، از داده‌های گردآوری ‌شده، 301 کد (برچسب) به‌دست آمدند و از طریق منطق کدگذاری به 107 مفهوم و در نهایت 22 مقوله در رابطه با موضوع اصلی پژوهش تبدیل شدند.
نتیجه‌گیری: بر اساس مدل پژوهش، الگوی مدیریت ریسک منابع انسانی، فقط در گروی کاهش ریسک‌هایی نظیر جابه‌جایی کارکنان یا عملکرد ضعیف آنان نیست، بلکه به متعادل کردن ریسک مربوط است و به این موضوع می‌پردازد که چه زمانی باید ریسک‌پذیر بود و چه زمانی نباید ریسک کرد. بنابراین بررسی همه ابعاد ریسک منابع ‌انسانی در مدل، می‌تواند هم‌افزایی اجزای مدل را افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting Human Resource Risk Management Model in the Banking Industry Based on Grounded Theory (Case Study: Mellat Banks of Tehran)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Shahhoseini 1
  • Masoud Keimasi 2
  • Bibi Marjan Fayyazi 2
  • Mohammadreza Khodadadian 3
1 Associated Prof., Department of Business Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Assistant Prof., Department of Business Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 PhD Candidate, Department of Human Resource Management, Kish International Campus, Tehran University, Kish, Iran.
چکیده [English]

Objective: Identifying and evaluating human resources risks under a holistic model with respect to time components and identifying the best decisions for financial organizations and credit institutions to reduce risk is the main objective of this study.
Methods: This research is a qualitative research method. In this research ،, grounded theory is used as a rigorous and systematic method to study complex multidimensional problems. The Participants of the study was considered HR experts of the banking industry who had full knowledge of HR and banking performance in the financial market.
Results: According to the research method,the coding and classification process was performed based on three stages of open coding, axial coding and selective coding. The outputs of these three stages were presented in the form of key points,codesconcepts and categories. Data was analyzed several times during and after the collection and by identifying the key points the relevant codes were extracted. A total of 301 codes (labels) were obtained from the collected data and converted to 107 concepts through coding logic. Finally, 22 categories were related to the main research topic.
Conclusion: According to the research model, HRM model is not only about reducing risks such as staff displacement or poor performance, but also about balancing risk and discussing when to take risks and when not to take a risk. Therefore, examining all aspects of HR risk in the model can increase the synergy of the model components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • risk
  • risk management
  • human resources
  • Grounded theory
  • MellatBank
ابراهیمی، الهام؛ قلی‌پور، آرین؛ مقیمی، سیدمحمد؛ قالیباف اصل، حسن (1396). تحلیل و سنجش ریسک‌های منابع انسانی با به‌کارگیری تکنیک‌های دیمتل فازی و مشابهت فازی. مدیریت فرهنگ سازمانی، 15(1)، 1-23.
اسماعیل نژاد آهنگرانی، مجید (1391). اصول و مفاهیم مدیریت ریسک. مدیریت پژوهش و ریسک بانک سینا.
اردستانی، عباس صالح؛ ورزشکار، هادی (1395). نقش سرمایه انسانی در افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری بر پایه مدل سه شاخکی، فصل‌نامهپژوهش‌هایمدیریتمنابعانسانی، 8(2)، 209-231.
بازرگان، عباس (1387). مقدمه‌ای بر روش‌های تحقیق کیفی و آمیخته، رویکردهای متداول در علوم رفتاری، تهران: دیدار.
قلی پور، آرین؛ ابراهیمی، الهام (1395). مدیریت ریسک منابع انسانی، فرهنگ سازمانی، 9(32)، 73-96.
میرطالب، سید حامد (1395). نقش مدیریت ریسک بر مدیریت منابع انسانی، فصلنامه علمی تخصصی معاونت مهندس ناجا، 31 (1)، 89-112.
میرمحمد­صادقی، علی­رضا؛ توکلی، محمد­رضا (1378). تحلیل بررسی و ضرورت تکامل مدل‌های تلفیقی مدیریت ریسک و مدریت ارزش، سومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش.
 
References
Ardestani, A.S., Athlete, H. (2014). The Role of Human Capital in Increasing Investment Returns Based on the Three-pronged Model. Quarterly Journal of Human Resources Research, 8 (2), 209-231. (in Persian)
Anaraki, D., & Ganjali, A. (2014). Human Resource Risk Management, Applied mathematics in Engineering, Management and Technology, 2 (6), 129-142.
Batarliene, N., Ciziuniene, K., Vaicute, K., Sapalaite, I., Jarasuniene, A. (2017). The Impact of Human Resource Management on the Competitiveness of Transport Companies. International Scientific Conference Transbaltica, 187, 110-116.
Bazargan, A. (2009). Introduction to Qualitative and Mixed Research Methods, Common Approaches in Behavioral Sciences, Tehran: Didar. (in Persian)
Ebrahimi, E., Qalipour, A., Moghimi, S.M., Qalibaf Asl, H. (2015). Analysis and assessment of human resource risk using fuzzy and similar fuzzy dimethyl techniques. Organizational Culture Management, 15 (1), 1-23. (in Persian)
Ernst & Young (2008). Global human resources (HR) risk: from the danger zone to the value zone, EY, London. pp. 106.
Fheili, M. (2006). Developing Human Resources Key Risk Indicators: Know Your Staff (KYS) Practices. Journal of Operational Risk, 1(3), 71–85.
Flint, D. J., Woodruff, R.B., & Fisher Gardial, S. (2002). Exploring the Phenomenon of Customers' Desired Value Changes in a Business-to-Business Context. Journal of Marketing, 66(4), 102-117.
Flouris, T., & Yilmaz, K.A. (2010). The Risk Management Framework to Strategic Human Resource Management. International Research Journal of Finance and Economics, 36, 1-5.
Gholipour, A., Ebrahimi, E. (2014). Human Resource Risk Management. Organizational Culture, 9 (32), 73-96. (in Persian)
Ismail Nejad Ahangrani, M. (2012). Principles and concepts of risk management. Research and risk management of Sina Bank. (in Persian)
Lam, J. (2003). Enterprise Risk Management, from incentives to Controls. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc
Markel, K., & Barclay, L. (2007). The Intersection of Risk Management and Human Resources: An Illustration Using Genetic Mapping. International Journal of Risk Assessment and Management, 7(3), 326-340.
Merna, T., & Al-Thani, F. (2015). Corporate risk management: An organisational perspective. England: John Wiley & Sons.
Meyer, M., Roodt, G. & Robbins, M. (2011). Human resources risk management: Governing people risks for improved performance. South African Journal of Human Resource Management, 9(1), 310-321.
Mousavi, A., Nordin, M. J., Othman, Z.A., & Sulaiman, R. (2011). A Method for Human Resource Risk Management in Mobile Workforce Brokering Systems, American Journal of Applied Sciences, 8 (12), 1287-1294.
Mir Mohammad Sadeghi, A.R., Tavakoli, M. R. (2000). Analysis and Necessity of Evolution of Integrated Value and Medium Value Management Models, 3rd National Conference on Value Engineering. (in Persian)
Mirtaleb, S.H. (2014). The Role of Human Resource Management Risk Management. Journal of NAJA, 31 (1), 89-112. (in Persian)
Paul, C., Mitlacher, L. (2008). Expanding risk management systems: human resources and German banks. Strategic Change, 17, 21–33.
Pfeffer, J. (1994). Competitive Advantage Through People. Boston, MA.: Harvard Business School Press.
Smith, G.P. (2002). The UK Rail industry 1993-2000: a case study of risk management across the public-private sector interface. (Ph.D. thesis). University of Southampton, Southampton.
Stam, C. (2009). Intellectual liabilities: lessons from The decline and fall of the Roman Empire. VINE: The Journal of Information and Knowledge Management Systems, 39(1), 92-104.
Stevens, J. (2006). Managing risk: The HR contribution. London: Routledge.
Strauss, A., & Corbin, J. (1998). Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Technique (2nd Edition), Sage, Newbury Park, London.
Tatarusanu, M. (2019). Human Resource Management Risks in Tourism. Faculty of Economics and Business Administration, 56, 388-394.
Young, M. & Hexter, E. (2011). Managing Human Capital Risk. New York: The Conference Board, 4(3),79-92.