تأثیرات حکمرانی خوب و اصلاحات مالی بر بهره‌وری کل عوامل تولید در بخش صنعت و معدن ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران.

2 استادیار، گروه اقتصاد، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران.

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، تعیین تأثیر شاخص‌های حکمرانی خوب (حق اعتراض و پاسخ‌گویی، ثبات سیاسی بدون خشونت، اثربخشی دولت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد) و اصلاحات مالی (آزادسازی مالی و توسعه مالی) بر بهره‌وری کل عوامل تولید در بخش صنعت و معدن کشور طی دوره زمانی 1375 تا 1397 است.
روش: در این پژوهش، برای برآورد اثرهای متغیرها، از روش اقتصادسنجی الگوی خود توضیح برداری با وقفه‌های گسترده استفاده شده است.
یافته‌ها: نتایج برآوردها حاکی از آن است که در کوتاه‌مدت و بلندمدت، تأثیر تمامی شاخص‌های اصلاحات مالی بر بهره‌وری کل عوامل تولید مثبت است. در زمینه شاخص‌های حکمرانی خوب نیز، در ارتباط با متغیرهای اثربخشی دولت و کیفیت مقررات، شاهد رابطه مثبت و در ارتباط با متغیر کنترل فساد، شاهد رابطه منفی هستیم. تأثیر متغیرهای حق اعتراض و پاسخ‌گویی و حاکمیت قانون نیز در کوتاه‌مدت، منفی و در بلندمدت مثبت است. ثبات سیاسی بدون خشونت نیز بر بهره‌وری کل عوامل تولید بی‌تأثیر است.
نتیجه‌گیری: از آنجا که در ایران، شاخص‌های مالی و حکمرانی خوب به سطح ایده‌آل نرسیده‌اند و همچنان در این زمینه، نوسان‌های شایان توجهی را شاهد هستیم، روند مؤلفه‌های بهره‌وری در بخش صنعت و معدن چندان چشمگیر نبوده است. بنابراین عدم بهبود و گسترش این شاخص‌ها، برای روند بهره‌وری بخش صنعت و معدن، عواقب جبران‌ناپذیری به همراه می‌آورد و ضروری به نظر می‌رسد که زمینه‌های تقویت و گسترش بیشتر شاخص‌های اصلاحات مالی و حکمرانی خوب در راستای ارتقای بهره‌وری بخش صنعت و معدن فراهم شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Good Governance and Financial Reforms on Total Factor Productivity in Iran's Industry and Mining Sector

نویسندگان [English]

  • Laleh Tabaghchi Akbari 1
  • Mahmoud Babazadeh 2
  • Ghasem Sameei 2
  • Tahereh Akhundzadeh Yousefi 2
1 Ph.D. Candidate, Department of Economics, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran.
2 Assistant Prof., Department of Economics, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran.
چکیده [English]

Objective:This study aims to determine the effect of good governance indicators (voice and accountability, political stability without violent, government effectiveness, regulatory quality, rule of law and control of corruption) and financial reforms (financial liberalization and financial development) on the total factor productivity in Iran's industry and mining sector from 1996 through 2018.
Methods: In this study, the econometric technique of Auto-Regressive Distributed Lag (ARDL) is used to estimate the effects of variables.
Results: The results of estimates indicate that the effect of all indicators of financial reform on total factor productivity is positive in short term and long term.  In terms of good governance indicators, we see a positive relationship with variables of government effectiveness and regulatory quality, and a negative relationship with corruption control variables. Also, the effect of variables of voice and accountability and the rule of law are negative in short term and are positive in long term. Political stability without violent also has no effect on total factor productivity.
Conclusion: Since financial indicators and good governance have not reached ideal levels in Iran, and we are still witnessing significant fluctuations in this area, the trend of productivity components in industry and mining has not been very significant. Therefore, failure to improve and expand these indicators can have irreparable consequences for the trend of productivity of industry and mining sector and it seems necessary to provide the grounds for further strengthening and expanding the indicators of financial reform and good governance to improve the productivity of the industry and mining sector.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Good governance
  • Financial reforms
  • Total factor productivity
  • Industry and mining sector
بانک مرکزی. (1399). بانک اطلاعات سری‌های زمانی اقتصادی. دسترسی در آدرس زیر:
 https://tsd.cbi.ir/Display/Content.aspx
بانک مرکزی. (1399). خلاصه تحولات اقتصادی کشور. دسترسی در آدرس زیر:
https://www.cbi.ir/SimpleList/AnnualReview_fa.aspx
برخورداری، لیلا (1395). تأثیر آزادسازی حساب سرمایه بر بهره‌وری نیروی کار. پایان‌نامه کارشناسی ارشد گروه اقتصاد. تهران: پردیس البرز دانشگاه تهران.
بهبودی، داود؛ برقی اسکویی، محمد مهدی؛ محمدی خانقاهی، رباب (1396). اثرات افزایش سرمایه‌گذاری و بهره‌وری بخش معدن بر ارزش افزوده و صادرات بخش‌های مختلف اقتصادی ایران. نظریه‌های کاربردی اقتصاد، 4(4) ، 199- 227.
پارسائیان، زهرا (1390). تحلیل نقش توسعه بازار مالی بر ارتقای بهره‌وری سرمایه: مطالعه موردی بخش صنعت و معدن. پایان‌نامه کارشناسی ارشد گروه اقتصاد، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
تشکینی، احمد (1397). اقتصادسنجی کاربردی به کمک مایکروفیت. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران.
ثقفی، پویا (1394). بررسی تأثیر حکمرانی خوب بر بهره‌وری کل عوامل تولید در کشورهای منتخب در حال توسعه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد گروه اقتصاد، تبریز: دانشگاه آزاد اسلامی.
رحمانی، تیمور؛ معتمدی، سیما (1397). تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر تشکیل سرمایه، بهره‌وری نیروی کار و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه. پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 8(30)، 117- 132.
رضائی، ابراهیم (1391). تحلیل اثرات عوامل نهادی بر رشد بهره‌وری کل عوامل در اقتصاد ایران با استفاده از مدل فضا حالت. تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، 2(6)،  43- 60.
رهنورد، فرج اله؛ علی پور، حسین؛ دهدار، فرزین؛ خلیلی، حیدر (1398). چارچوب رابطه حکومت و مردم در ایران: رویکرد نهادی. مدیریت دولتی، 11(1)، 27- 46.
زمانیان، غلامرضا؛ عبدی، زهرا (1394). برآورد میزان حمایت از صنعت فولاد کشور. فصل‌نامه پژوهشنامه بازرگانی، 20(77)، 31- 58.
سازمان ملی بهره‌وری ایران (1399). آمار و اطلاعات. دسترسی در سایت زیر:
 https://www.npo.gov.ir/productivity-indicators-system#71869
سلیمی، جلیل؛ مکنون، رضا (1397). فراتحلیل کیفی پژوهش‌های علمی ناظر بر مسئلة حکمرانی در ایران. مدیریت دولتی، 10(1)، 1-30.
صیف اللهی، ناصر؛ حاضری، هاتف (1396). اثر توسعه مالی بر بهره‌وری نیروی کار: کاربردی از هم‌جمعی در داده‌های پانل پویا. پژوهش‌های اقتصاد پولی و مالی، 24(13)، 252- 271.
عطرکار روشن، صدیقه؛ موسوی، میرحسین؛ رسولی، فاطمه (1394). تجزیه تحلیل رشد بهره‌وری و ارزیابی عملکرد صنعت و زیربخشهای آن (استان کردستان). سیاست‌های راهبردی و کلان، 3(9)، 97- 121.
کریم‌میان، زهره؛ محمدی، مهدی؛ قاضی نوری، سیدسپهر؛ ذوالفقارزاده، محمدمهدی (1398). طبقه‌بندی ویژگی‌های حکمرانی از طریق شبکه‌های خط‌‌مشی با استفاده از روش فراترکیب. مدیریت دولتی، 11(3)، 377- 402.
مهرگان، محمدرضا؛ حسین زاده، مهناز؛ ربیعی سروندی، نیما. (1398). طراحی مدل آشفتگی ـ پویایی توسعه بهره‌وری منابع انسانی صنعت نفت ایران. مدیریت دولتی، 11(2)، 309- 338.
ولی‌زاده، عبدالله (1395). بررسی اثرات تقاطعی سرمایه فکری و تورم بر عملکرد بخش صنعت در ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد گروه اقتصاد، تبریز: دانشگاه آزاد اسلامی.
References
Abdullahi, D. (2013). Effects of Financial Liberalization on Financial Market Development and Economic Performance of the SSA Region: An Empirical Assessment. Economic Modelling, 30(1), 261-273.
Adeusi, S. O., & Aluko, O. A. (2015). Relevance of Financial Sector Development on Real Sector Productivity: 21st Century Evidence from Nigerian Industrial Sector. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 5(6), 118-132.
Atrkar Roshan, S., Mousavi, M. H., & Rasouli, F. (2015). Measuring and Analyzing the Productivity Index and Evaluation of Industrial Performance (Kordestan Province). The Macro and Strategic Policies, 3(9), 97-121. (in Persian)
Balcerzak, A. P., & Pietrzak, M. B. (2016). Quality of Institutions and Total Factor Productivity in the European Union. Statistics in Transition, 17(3), 497-514.
Barkhordari, L. (2016). The Effect of Capital Aaccount Liberalization on Labor Productivity. Master Thesis, Tehran: University of Tehran Alborz Campus. (in Persian)
Batuo, M., Mlambo, K., & Asongu, S. (2018). Linkages between Financial Development, Financial Instability, Financial Liberalisation and Economic Growth in Africa. Research in International Business and Finance, 45(3), 168-179.
Bayyurt, N., Vildan Serin, Z., & Eban Arıkan, F. (2015). Good Governance and Agricultural Efficiency. Journal of Social and Development Sciences, 6(1), 14-23.
Behbudi, D., Barghi Oskooee, M. M., & Mohammadi, R. (2018). The Effects of an Increase in the Investment and the Total Factor Productivity of the Mining Sector on the Value Added and Export of Different Economic Sectors in Iran. Applied Theories of Economics, 4(4), 199-227. (in Persian)
Castelnovo, P., Chiara, F. D. B., & Massimo, F. (2019). Quality of Institutions and Productivity of State-Invested Enterprises: International Evidence from Major Telecom Companies. European Journal of Political Economy, 1(58), 102-117.
Central Bank. (2020). Economic Time Series Database. Retrieved from https://tsd.cbi.ir/Display/Content.aspx. (in Persian)
Central Bank. (2020). Retrieved from https://www.cbi.ir/SimpleList/AnnualReview_fa.aspx.
(in Persian)
Cheona, S., Dowallb, D. E., & Songc, D. W. (2010). Evaluating Impacts of Institutional Reforms on Port Efficiency Changes: Ownership, Corporate Structure, and Total Factor Productivity Changes of World Container Ports. Logistics and Transportation Review, 46(4), 546-561.
Foster, N., Pöschl, J., & Stehrer, S. (2012). Manufacturing Productivity: Effects of Institutions and Service Sector Innovations. The Vienna Institute for International Economic Studies, 3(1), 1-16.
International Labour Organization. (2015). Retrieved from http://www.ilo.org/.
Jiang, Ch., & Zhang, P. (2017). Threshold Effects of Capital Account Liberalization on Productivity: Bootstrap Method in Non-dynamic Panels. Wireless Personal Communications, 102(4), 713-723.
Jude, E. (2010). Financial Development and Growth: A Panel Smooth Regression Approach. Journal of Economic Development, 35(1), 15-33.
Karimmian, Z., Mohammadi, M., Ghazinoori, S. S., & Zolfagharzadeh Kermani, M. M. (2019). Classification of Governance Features through Policy Networks Using Meta-synthesis Method. Journal of Public Administration, 11(3), 377-402. (in Persian)
Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2010). The Worldwide Governance Indicators: A Summary of Methodology, Data and Analytical Issues. World Bank Policy Research Working Paper, 5430, 1-28.
Masron, T. A. (2013). Promoting Intra-ASEAN FDI: The Role of AFTA and AIA. Economic Modelling, 31(1), 43-48.
McKinsey & Company. (2010). Retrieved from http:// www.mckinsey.com.
Mehregan, M. R., Hosseinzadeh, M., & Rabie Servandi, N. (2019). Modeling the Disturbance- Dynamics Model of Human Resources Development in Iran's Oil Industry. Journal of Public Administration, 11(2), 309-338. (in Persian)
National Iranian Productivity Organization. (2020). Retrieved from https://www.npo.gov.ir/productivity-indicators-system#71869. (in Persian)
Neupane, E. (2013). Efficiency and Productivity of Commercial Banks in Nepal: A Malmquist Index Approach. Asian Journal of Finance & Accounting, 5(2), 220-243.
Ni, N., & Liu, Y. (2019). Financial Liberalization and Income Inequality: A Meta-Analysis Based on Cross-Country Studies. China Economic Review, 56(3), 1-17.
North, D. C. (2016). Institutions and Economic Theory. The American Economist, 61(1), 72-76.
Onoja, J. (2017). Financial Sector Development and Agricultural Productivity. Master's Thesis, San Francisco: University of San Francisco.
Parsaeian, Z. (2011). Analyzing the Role of Financial Market Development on Improving Capital Productivity: A Case Study of Industry and Mining. Master Thesis, Tehran: Islamic Azad University of Central Tehran Branch. (in Persian)
Procházka, P., & Čermáková, K. (2015). Influence of Selected Institutional Factors on the Economic Growth: Case Open Markets. Procedia Economics and Finance, 30(1), 702-709.
Rahmani, T., & Motamedi, S. (2018). The Impact of Foreign Direct Investment on Capital Formation, Productivity and Economic Growth in Developing Countries. Economic Growth and Development research, 8(30), 117-132. (in Persian)
Rahnavard, F., Alipour, H., Dehdar, F., Khalili, H. (2019). The Framework of Government-Citizen Relationship in Iran: An Institutional Approach. Journal of Public Administration, 11(1), 27- 46. (in Persian)
Rezaei, E. (2012). Looking at The effects of Institutional Factors on TFP Growth In Iranian Economy: A State Space Model. Journal of Economic Modeling Research, 2(6), 43-60. (in Persian)
Saghafi, P. (2015). The Effect of Good Governance on Total Factor Productivity in Selected Developing Countries. Master Thesis, Tabriz: Islamic Azad University. (in Persian)
Salimi, J., & Maknoon, R. (2018). Qualitative Meta-analysis of Scientific Researches Concerning the Issue of Governance in Iran. Journal of Public Administration, 10(1), 1-30. (in Persian).
Samargandi, N. (2018). Determinants of Labor Productivity in MENA Countries. Emerging Markets Finance and Trade, 54(5), 1063-1081.
Sankoh, L. (2017). Nonlinearity between Financial Development and Productivity Growth in Emerging Markets. Master's Thesis. University of Baltimore.
Sayfolahi, N., & Hazeri, H. (2017). The Effect of Financial Development on Labor Productivity: Cointegration Application in Dynamic Panel Data. Financial Monetary Economics, 24(13), 252-271. (in Persian)
Serdaroğlu, T. (2015). Financial Openness and Total Factor Productivity in Turkey. Procedia Economics and Finance, 30(1), 848-862.
Sethi, P., Chakrabarti, D., & Bhattacharjee, S. (2020). Globalization, Linancial Development and Economic Growth: Perils on the Environmental Sustainability of an Emerging Economy. Journal of Policy Modeling, 42(3), 520-535.
Solow, R. (2016). Resources and Economic Growth. The American Economist, 61(1), 52-60.
Stiglitz, J. E. (2012). Good Growth and Governance in Africa. Oxford: Oxford University Press.
Tashkini, A. (2018). Applied Econometrics with Microfit. Tehran: The Dibagaran Publishers.
 (in Persian).
Tavares J. (2009). Economic Integration and the Comovement of Stock Returns. Economics Letters, 103(2), 65-67.
Valizadeh, A. (2016). The Intersection Effect of Intellectual Capital and Inflation on Industrial Sector,s Performance in Iran. Master Thesis, Tabriz: Islamic Azad University.
(in Persian)
World Bank. (2020). World Development Indicators. Retrieved from http://www.worldbank.org/data/onlinedatabases.html.
World Bank. (2020). Worldwide Governance Indicators. Retrieved from http://info.worldbank.org/governance/wgi/.
Yang, H., Shi, F., Wang, J., & Jing, Zh. (2019). Investigating the Relationship between Financial Liberalization and Capital Flow Waves: A Panel Data Analysis. International Review of Economics & Finance, 59(3), 120-136.
Zamanian, Gh., & Abdi, Z. (2016). Estimating the Degree of Protection in Iran's Steel Industry. Journal of Trade Studies, 20(77), 31-58. (in Persian)
Zghidi, N., & Abida, Z. (2014). Financial Development, Trade Openness and Economic Growth in North African Countries. The Romanian Economic Journal, 17(53), 91-120.