تأثیر توانمندسازی ساختاری بر فرسودگی شغلی در دانشگاه‌های دولتی ایران: نقش حلقوی رفتار شهروندی فردی و رفتار شهروندی سازمانی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.

چکیده

هدف: در این پژوهش قصد بر این است تا تأثیر توانمندسازی ساختاری بر فرسودگی شغلی بررسی شده و نقش حلقوی رفتار شهروندی فردی و سازمانی که به‌عنوان میانجی در رابطه بین این دو متغیر ایفا می‌شود، آشکار شود.
روش: این پژوهش توصیفی از جامعه آماری متشکل از اعضای هیئت علمی در سراسر ایران است. با توجه به حجم نمونه که برابر با 515 نفر است، در مجموع 580 پرسش‌نامه بین پاسخ‌گویانی که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای دومرحله‌ای تصادفی انتخاب شدند، توزیع و520 پرسش‌نامه جمع‌آوری شد. ابزار سنجش این پژوهش سه پرسش‌نامه استاندارد بود که روایی و پایایی آنها در آزمون‌های انجام‌شده تأیید شد.
یافته‌ها: نتایج مدل‌یابی معادلات ساختاری نشان داد که توانمندسازی ساختاری بر فرسودگی شغلی تأثیر معناداری ندارد؛ اما، رفتار شهروندی فردی و رفتار شهروندی سازمانی به‌عنوان میانجی در رابطه بین توانمندسازی ساختاری و فرسودگی شغلی، تأیید شد.
نتیجه‌گیری: این پژوهش، علاوه بر برخی توانمندسازی‌های ساختاری در راستای توسعه تئوری، چند دستاورد کاربردی برای دانشگاه‌های دولتی ایران را نیز به همراه دارد. از جنبه کاربردی، شناختی از وضعیت متغیرهای پژوهش و روابط بین آنها ارائه کرده است که این شناخت می‌تواند مبنای برنامه‌ریزی مدیران دانشگاه‌های دولتی برای افزایش سطح توانمندسازی ساختاری اعضای هیئت علمی در این دانشگاه‌ها باشد. مبتنی بر یافته‌های این پژوهش، در این برنامه‌ریزی باید رفتار شهروندی فردی و سازمانی اعضای هیئت علمی و کاهش سطح اجرای مؤلفه‌های فرسودگی شغلی توسط مدیران مدنظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Structural Empowerment on Job Burnout in Iranian State Universities: The Ring Role of Individual Citizenship Behavior and Organizational Citizenship Behavior

نویسندگان [English]

  • Javad Soltaninejad 1
  • Sanjar Salajeghe 2
1 PhD Candidate, Department of Public Administration, Azad University, Kerman, Iran.
2 Assistant Prof., Department of Public Administration, Azad University, Kerman, Iran.
چکیده [English]

Objective: For the Impact of Structural Empowerment on Job Burnout in Iranian State Universities: The Ring Role of Individual Citizenship Behavior and Organizational Citizenship Behavior, This study intends to study the effect of structural empowerment on Job burnout and reveal the cyclical role of individual and organizational citizenship behavior that acts as a mediator in the relationship between these two variables.
Methods: This is a descriptive study of the statistical population consisting of faculty members throughout Iran. Thorough the previous study and according to the sample size of 515 people from Iranian people who work or have a job in a public university in Iran, a total of 580 questionnaires were distributed and 520 questionnaires were collected among the respondents who were selected by cluster sampling method of two random stocks. The research instruments were three standard questionnaires, the validity and reliability of which were confirmed in the tests.
Results: The results of structural equation modeling showed that structural empowerment on job burnout is not significant. However, individual citizenship behavior and organizational citizenship behavior were confirmed as mediators in the relationship between structural empowerment and burnout.
Conclusion: In addition to some structural empowerment for the development of The Impact of Structural Empowerment on Job Burnout in Iranian State Universities: The Ring Role of Individual Citizenship Behavior and Organizational Citizenship Behavior, this research has some practical achievements for Iranian public universities. From an applied point of view, this research provides an understanding of the status of research variables and the relationships between them; This recognition could be the basis for planning the managers of public universities to increase the level of structural empowerment of faculty members in Iranian public universities. Based on the results, the individual and organizational citizenship behavior of faculty members and reduction of the level of implementation of components of job burnout by managers should be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Empowerment construction
  • Individual citizenship behavior
  • Organizational Citizenship Behavior
  • Job Burnout
آقاجانی، حسنعلی؛ صمدی میارکلائی، حسین؛ صمدی میارکلائی، حمزه (1392). ارتباط رفتار شهروندی سازمانی و توانمندسازی روان‎شناختی کارکنان. مدیریت دولتی، 5(2)، 1-18.
آقایی، رضا؛ آقایی، میلاد؛ آقایی، اصغر (1392). بررسی رابطه میان فرسودگی شغلی، رفتار شهروندی سازمانی، جو سازمانی و فرهنگ سازمانی. مدیریت دولتی، 5(4)، 1-18.
امیرکبیری، علیرضا؛ تقوی نژاد، سیدکامل؛ خادمی، علی اکبر (1396). بررسی تأثیر توانمندسازی بر تمایل به ترک خدمت کارکنان با متغیر میانجی رضایت شغلی مورد مطالعه: اداره کل امور مالیاتی جنوب شهر تهران. پژوهش‌نامه مالیات، 25(35)، 87- 106.
بنیاد کاریزمه، طاهره؛ رحیمی پردنجانی، طیبه؛ محمدزاده ابراهیمی، علی (1395). بررسی رابطه بین توانمندسازی ساختاری و روان‌شناختی با رضایت شغلی پرستاران. مجله حیات ۲۲ (۳)، 201- 215.
پری زاده، سیما؛ بشلیده، کیومرث (1389). رابطه توانمندسازی ساختاری و رفتار شهروندی سازمانی: با نقش میانجی فرسودگی شغلی. مجله روانشناسی، 23(4)، 1-16.
خشویی، مهدیه سادات؛ بهرامی، مریم (1393). نقش توانمندسازی روان‎شناختی و تعهد سازمانی بر فرسودگی شغلی معلمان. روان‌شناسی مدرسه، 3(1)، 37 - 54 .
رحیمی دادکان، نعمت الله؛ ناستی زایی ناصر (1395). رابطه سازگاری شغلی با توانمندسازی روان‌شناختی و فرسودگی شغلی اعضای هیئت علمی. پژوهش در آموزش علوم پزشکی، ۸ (۴)، 19- 28.
روشندل اربطانی، طاهر؛ فرهنگی، علی اکبر؛ ربیعی، علی؛ رادفرد، سودابه (1396). شناسایی عوامل مؤثر بر توانمندسازی منابع انسانی در سازمان‌های ارتباطاتی و رسانه‌ای دولتی. مدیریتدولتی، 9(3)، 517-538.
سلطانی نژاد، نیما؛ رشید، علی‌اصغر؛ خنیفر، حسین (1397). اثر توانمندسازی روان‌شناختی و حمایت سازمانی بر ارتقای عملکرد شغلی کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان. فصلنامه علمی پژوهشی تعاون و کشاورزی، 7(26)، 157-184.
سلیمی، جمال؛ عبدی، آرش (1396). مطالعه رابطه بین توانمندسازی روان‌شناختی و رضایت شغلی معلمان؛ بررسی نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی. روان‌شناسی مدرسه، 6(4)، 70-98.
صادقی بروجردی، سعید؛ علی آبادی، سمیرا (1390). بررسی وضعیت تحلیل رفتگی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های دولتی منطقه غرب کشور. اولین همایش بین‌المللی مدیریت، آینده‌نگری، کارآفرینی و صنعت در آموزش عالی. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه کردستان .
صادقیان قراقیه، سعید؛ شکری، صابر؛ شاکری، زهره؛ پورمجرب، گل‎‌آرا (1395). بررسی تأثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی بر رضایت شغلی (مطالعه موردی: کارکنان دانشگاه تهران). مدیریت دولتی، 8(1)، 167-180.
طبرسا، غلامعلی؛ رامین مهر، حمید (1389). ارائه مدل رفتار شهروندی سازمانی. چشمانداز مدیریت دولتی، 1(3)، 103-117.
طبرسا، غلامعلی؛ شکوهیار، سجاد؛ الفت، محمد (1397). تأثیر متناقض رضایت شغلی بر آوای مخرب کارکنان با توجه به نقش میانجیگری شبکه‌های اجتماعی و تعهد سازمانی. مدیریتدولتی، 10(2)، 311-322.
عابدی، محمدرضا؛ شفیع آبادی، عبدالله؛ احمدی، سیدکاظم؛ سلیمی زاده، محمد کاظم (1386). بررسی میزان فرسودگی شغلی مشاوران آموزش و پرورش شهر اصفهان و عوامل مؤثر بر آن. دانش و پژوهش در روانشناختی، 5(15)، 22-28.
عارفی، محبوبه؛ قهرمانی، محمد؛ طاهری، مرتضی (1389)، میزان فرسودگی شغلی و رابطة آن با منتخبی از متغیرهای جمعیت‎شناختی در اعضای هیأت علمی دانشگاه شهیدبهشتی. فصلنامه روانشناسی کاربردی، 4(14)، 72-86.
علم، زهرا؛ رفیعی، صالح؛ علم، شهرام (1394). ارتباط عدالت سازمانی و توانمندسازی با رفتار شهروندی اعضای هیئت علمی تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی. پژوهش در ورزش تربیتی، 4(9)، 15-30.
فیاضی، بی بی مرجان؛ حق‌شناس گرگابی، محمد (1396). شناسایی راهبردهای توانمندسازی نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران. مدیریت دولتی، 9(1)، 1-34.
محمدخانی، کامران؛ محمد داودی، امیرحسین؛ رزاق پرست، آزیتا (1392). بررسی رابطه بین توانمندسازی روان‌شناختی، شادکامی با رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران. فصلنامه مطالعات مدیریت شهری، 5(1)، 70-81.
 
References
Abedi, M.R., Abadi, A.S., Ahmadi, S.K., & Salimizadeh, M.K. (2007). Investigating the rate of burnout in Isfahan education counselors and the factors affecting it. Knowledge and Research in Psychology, 5(15), 22-28. (in Persian)
Aghaei, R., Aghaei, M., & Aghaei, A. (2013). Investigation of relationship between Job fatigue,Organizational citizenship Behavior and Organizational Atmosphere. Journal of Public Management Research, 5(4), 1-18. (in Persian)
Aghajani, H.A., Samadi Mirkalayi, H., & Samadi Mirkalayi, H. (2013). Organizational Citizenship Behavior’s Relationship and Staffs' Psychological Empowerment. Public Management, 5(2), 1-18. (in Persian)
Ahadi, S., & Suandi, T. (2014). Structural empowerment and organizational commitment: The mediating role of Psychological Empowerment in Malaysian Research Universities. Journal of Asian Development Studies, 3(1), 44-65.
Alam, Z., Rafiei, S., & Alam, Sh. (2015). Relationship between organizational justice and empowerment with citizenship behavior of faculty members of Islamic Azad University. Research in Educational Sports, 4(9), 15-30. (in Persian)
Altınkurt, Y., Türkkaş Anasız, B. & Ergin Ekinci, C. (2016). The relationships between structural and psychological empowerment of teachers and their organizational citizenship behaviors. Education and science, 8(2), 1-18.
Amir Kabiri, A., Taghvinejad, S.K., Khademi, A.A. (2016). Investigating the effect of empowerment on the tendency of employees to leave the service with the intermediate variable of job satisfaction studied: General Directorate of Tax Affairs in the south of Tehran. Journal: Autumn Tax Inquiry, 25(25), 87-106. (in Persian)
Amiri, M., Asadi, M.R., Delbari Ragheb, F. (2011). Identification and Ranking Effective Factors on the Internet Shopping use of Fuzzy ANP. Journal: Commercial Management, 3(7), 37- 56. (in Persian)
Arefi, M., Ghahremani, M. & Taheri, M. (2010). Levels of burn out and its relationship with certain demographic factors among faculty members of Shahid Beheshti University. Journal of Applied Psychology, 4(14), 72-86. (in Persian)
Awa, W. L., Plaumann, M., & Walter, U. (2010). Burnout prevention: A review of intervention programs. Patient Education and Counseling, 78, 184-190.
Babeer, B.R. (1986). Louis Hartz. Political theory, 14(3), 355-358.
Baron, R.M. & Kenny, D.A. (1986). The Moderator-Mediator Variable Distinction in Social Psychological Research: Conceptual, Strategic, and Statistical Considerations. Journal of Personality and Social Psychology, (51), 1173-1182.
 Bateman, T.S. and Organ, D.W. (1983). Job Satisfaction and the Good Soldier: The Relationship between Affect and Employee "Citizenship". The Academy of Management Journal, 26 (4), 587-595.
Bhagat, R. S., Allie, S. M., & Ford, D. L. (1995). Coping with stressful events: An empirical analysis. In R. Crandall & P. L. Perrewé (Eds.), Occupational stress: A handbook. Series in health psychology and behavioral medicine (pp. 93–112). Philadelphia, PA: Taylor and Francis.
Bogler, R. & Somech, A. (2004). Influence of teacher empowerment on teachers’ organizational commitment, professional commitment and organizational citizenship behavior in schools. Teaching and Teacher Education, 20, 277–289.
Boniadkarizmeh, T., Rahimi Pardanjani, T., Mohammadzadeh Ebrahimi, A. (2012). The relationships between structural and psychological empowerment and job satisfaction among nurses. Journal of hayat, 22 (3), 201-215. (in Persian)
Borman, W.C., & Motowidlo, S. J. (1997). Task Performance and Contextual Performance: The Meaning for Personnel Selection Research. Psychology Faculty Publications, 10(2), 99–109.
 Campion, M. A., Medsker, G. J., & Higgs, A. C. (1993). Relations between work group characteristics and effectiveness: Implications for designing effective work groups. Personnel Psychology, 46, 823-850.
Chiaburu, D. S., Oh, I. S., Wang, J., & Stoverink, A. C. (2017). A bigger piece of the pie: the relative importance of affiliative and change-oriented citizenship and task performance in predicting overall job performance. Human Resource Management Review, 27(1), 97-107.
Chiu, S.-F., & Tsai, M.C. (2006). Relationships among burnout, job involvement and organizational citizenship behavior. The Journal of Psychology, 140(6), 517-530.
 Chiu, S.F., & Tsai, M.Ch. (2006). Relationships among Burnout, Job Involvement, and Organizational Citizenship Behavior. The Journal of Psychology, 140(6), 517–530.
Cho, J., Laschinger, H.K.S., & Wong, C. (2006). Workplace Empowerment, Work Engagement and Organizational Commitment of New Graduate Nurses. Nursing Leadership, 19(3), 43-60.
 Daly, J., Speedy, S. and Jackson, D. (2015). Leadership and Nursing: Contemporary Perspective. Second Edition, Churchill Livingstone, Australia.
Duffield, C., Roche, M., Blay, N., Stasa, H. (2011). Nursing Unit Managers, Staff Retention and the Work Environment. Journal of Clinical Nursing, 20(1), 23-33.
Edwards, J.D., Wadley, V.G., Vance, D.E., Wood, K., Roenker, D.L., Ball, K.K. (2005). The impact of speed of processing training on cognitive and everyday performance. Aging and Mental Health, 9(3), 262-271.
Fayyazi, B.M., & Haghshenas Gorgabi, M. (2017). Identify Strategies of the Empowerment for Iran Parliament Members. Public Management Quarterly, 9(1), 1-34. (in Persian)
Freedy, J. R., Shaw, D. L., Jarrell, M. P., & Masters, C. R. (1992). Toward an understanding of the psychological impact of natural disasters: An application of the conservation of resources stress model. Journal of Traumatic Stress, 5, 441–454.
Friedenberg, W.R., & Marx Jr. J.J. (1980). The effect of lithium carbonate on lymphocyte, granulocyte, and platelet function. The journal of cancer, 45(1), 91-97.
Genuine, N. & Sasmita, P. (2015). Structural empowerment as antecedent of organisational citizenship behaviour: An empirical analysis of auxiliary nurses and midwives. Journal of Organisation & Human Behaviour, 4(4), 16- 22.
Glasberg, A. L., Eriksson, S. & Norberg, A. (2007). Burnout and ‘stress of conscience’ among healthcare personnel. Journal of advance nursing, 57(4), 392-403.
Guo, J., Chen, J., Fu, J., Ge, X., Chen, M. & Liu, Y. (2016). Structural empowerment, job stress and burnout of nurses in China. Applied Nursing Research, 31, 41- 45.
Halbesleben, J. R. B., & Bowler, W. M. (2007). Emotional exhaustion and job performance: the mediating role of motivation. Journal of applied psychology, 92 (1), 93-106.
Harrison, B. J. (1999). Are you destined to burn out? Fund Raising Management, 30(3), 25–27.
Holden, L. (2001). Employee involvement and empowerment. In Human resource management:a contemporary approach. Editors Beardswell, Ian and Holden, Len, Pearson Education Limited, Harlow, pp.559-597.
Honold, L. (1997). A review of the literature on employee empowerment. Empowerment in Organizations, 5(4), 202-212.
Kanter, R. M. (1993). Men and Women of the Corporation, 2nd ed. Basic Books, New York, NY.
Kaya, C., & Altınkurt, Y. (2018). Role of Psychological and Structural Empowerment in the Relationship between Teachers’ Psychological Capital and Their Levels of Burnout. Journal Education and Science, 43 (193), 63-78.
Khashovi, M.S., & Bahrami, M. (2014). The role of psychological empowerment and organizational commitment in teachers. Job burnout, 3(1), 37- 54. (in Persian)
Kidwell, R.E., Mossholder, K.W., & Bennett, N. (1997). Cohesiveness and organizational citizenship behavior: a multilevel analysis using work groups and individuals. Journal of Management, 23(6), 775-793.
Larkin, M., Cierpial, C., Stack, J., Morrison, V., Griffith, C., (March 31, 2008). Empowerment Theory in Action: The Wisdom of Collaborative Governance "OJIN". The Online Journal of Issues in Nursing, 13(2), 1-24.
Laschinger, H., Gilbert, S., Smith, L., & Leslie, K. (2010). Towards a comprehensive theory of nurse/patient empowerment: Applying Kanter’s empowerment theory to patient care. Journal of Nursing Management, 18, 4-13.
Lee, K., & Allen, N.J. (2002). Organizational citizenship behavior and workplace deviance: the role of affect and cognition. Journal of Applied Psychology, 87, 131-142.
Maslach, C., & Jackson, S. (1981). The measurement of experienced burnout. Journal of Occupational Behavior, 2, 99–113.
Maslach, C., & Leiter, M.P. (1999). Take this job and love it! Psychology Today, 32(5), 50–53.
Maslach, C., Schaufeli, W., & Leiter, M. (2001). Job burnout. Annual Reviews of Psychology, 52, 397–422.
Mehrabian, F., Baghizadeh, K., & Alizadeh, I. (2018). The relationship between empowerment, occupational burnout, and job stress among nurses in Rasht Medical Education Centers: A dataset. Journal homepage, Available in: www.elsevier.com/locate/dib
Minter, L. R. (2009). Faculty Burnout. Contemporary issues in educational Research, 2(2), 1-8.
Mohammadkhani, K., Mohammad Davoodi, A.H., & Razzaqparast, A. (2013). Relationship between Psychological Empowerment, Happiness with Organizational Citizenship Behavior among Islamic Azad University Staff (Tehran Science & Research Branch. Quarterly Journal of Urban Management Studies, 5(1), 70-81. (in Persian)
Muller, M. (1996). Author Response. Journal of obstetric gynecologic and neonatal nursing, 25(16), 464.
Orgambídez-Ramos, A., Borrego-Alés, Y., Vázquez-Aguado, O. & March-Amegual, J. (2017). Structural empowerment and burnout among Portuguese nursing staff: An explicative model. Journal of Nursing Management, 25(8), 616-623.
Organ, D. W. (1988). Organizational citizenship behavior: the good soldier syndrome. (pp. 1-43). Lexington: Lexington Books.
Parizadeh, S., & Bashlideh, K. (2010). The Relationship between Structural Empowerment and Organizational Citizenship Behavior: The Mediating Role of Occupational Burnout. Journal of Psychology, 23(4), 1-16. (in Persian)
Pejuskevic, B., Lecic-Tosevski, D., Priebe, S. &Toskovic, O. (2011). Burnout syndrome among Physician: The role of personality dimension and coping styles. Psychiatric Daubing, 23 (4), 383- 389.
Peterson, U., Demerouti, E., Bergstrom, G., Samuelsson, M., Asberg, M., & Nygren, A. (2008). Burnout and physical and mental health among Swedish healthcare workers. Journal of Advanced Nursing, 62 (1), 84-95.
Pishghadam, R., Adamsob, B., Sadafian, S. S. & Kand, F. L. (2014). Conceptions of assessment and teacher burnout. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 21(1), 34–51.
Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Paine, J. B. & Bachrach, D. G. (2000). Organizational Citizenship Behaviors: A Critical Review of the Theoretical and Empirical Literature and Suggestions for Future Research. Journal of Management, 26(3), 513–563.
Rahimi Dadkan, N., Nastasizaei, N. (2016). The relationship between job compatibility and psychological empowerment and burnout of faculty members. Research in Medical Education, 8 (4), 19-28. (in Persian)
Regan, L. C., Rodriguez, L. (2011). Nurse Empowerment from a Middle-Management Perspective: Nurse Managers' and Assistant Nurse Managers' Workplace Empowerment Views. The Permanent Journal, 15(1), 101-107.
Roshandel Arbatani, T., Farhangi, A.A., Rabiee, A. & Radfard, S. (2017). Identifying the Factors of Affecting the Empowerment of Human Resources in Governmental Media Organizations. Public Management Quarterly, 9(3), 517-538. (in Persian)
Sadeghi Boroujerdi, S. & Aliabadi, S. (2011). Investigating the situation of disengagement of faculty members of public universities in the western region of the country. First International Conference on Management, Foresight, Entrepreneurship and Industry in Higher Education. Government - Ministry of Science, Research, and Technology - University of Kurdistan. (in Persian)
Sadeghian Gharaghieh, S., Shokri, S., Shakeri, Z. & Pourmojrab, G. (2016). Investigating the Impact of HRMP on Job Satisfaction (A Case in University of Tehran). Public Management Quarterly, 8(1), 167-180. (in Persian)
Salimi, J., Abdi, A. (2017). On the relationship between psychological empowerment and job satisfaction of teachers: Investigating the mediator role of organizational citizenship behavior. Journal: School Psychology Article, 6(4), 70-98. (in Persian)
Sarason, Y. & Banbury, C. (2004). Active Learning Facilitated by Using a Game-Show Format or Who Doesn’t Want to be a Millionaire? Journal of Management Education, 28(4), 509-518.
 Schaufeli, W. B. & Enzmann, D. (1998). The burnout companion for research and practice. A critical analysis of theory, assessment, research, and interventions. Taylor & Francis.
Sesen, H., Cetin, F., & Basim, N. (2011). The Effect of Burnout on Organizational Citizenship Behaviour: The Mediating Role of Job Satisfaction. International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences, 1(1), 40-64.
Smith, C. A., Organ, D., & Near, J.  (1983). Organizational citizenship behavior: Its nature and antecedents. Journal of Applied Psychology, 68, 653-663.
Soleimani, K., Sharifi, V., Tehranidoust, M. (2006). Occupational Burnout in Psychiatric Staff at Roozbeh Hospital. Advances in Cognitive Sciences, 7 (4), 36-42. (in Persian)
Soltaninejad, N., Rashid, A.A., Khanifar, H. (2017). The effect of psychological empowerment and organizational support on improving the job performance of employees of the General Department of Cooperatives, Labor and Social Welfare of Kerman Province. Journal of Cooperation and Agriculture, 7(26), 157-184. (in Persian)
Tabarsa, Gh. A., & Ramin Mehr, H. (2011). Provide a model of organizational citizenship behavior. Public Management Perspective, (3), 103-117. (in Persian)
Tabarsa, Gh. A., Shokoohyar, S. & Ulfat, M. (2018). The Paradoxical Influence of Job Satisfaction on Destructive Employees’ Voice, Considering the Mediating Role of Social Network Sites and Organizational Commitment. Public Management Quarterly, 10(2), 311-322. (in Persian)
Van Emmerik, I.J. H., Jawahar, I. M. & Stone, T. H. (2005). Associations among altruism, burnout dimensions, and organizational citizenship behavior. Work and Stress, 19(1), 93-100.
Vatankhah, S., Javid, E., & Raoofi, A. (2017). Perceived organizational support as the mediator of the relationships between high-performance work practices and counter-productive work behavior: Evidence from airline industry ArticleinJournal of Air Transport Management, 59, 107-115.
Weston, R., & Gore, P.A. (2006). A Brief Guide to Structural Equation Modeling. Counseling Psychology, 34 (5), 719-751.
Williams, L. J., & Anderson, S. E. (1991). Job satisfaction and organizational commitment as predictors of organizational citizenship and in-role behaviors. Journal of Management, 17, 601-617.