طراحی الگوی مرحله‌ای مدیریت بحران با رویکرد ظرفیت‌سازی جوامع محلی با استفاده از روش فراترکیب

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران.

2 استاد، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران.

4 استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران.

چکیده

هدف: طی سال‌های اخیر، ظرفیت‌سازی جوامع محلی به‌عنوان یکی از رویکردهای استفاده‌شده در مدیریت بحران مطرح شده است. پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی مرحله‌ای مدیریت بحران با رویکرد ظرفیت‌سازی جوامع محلی با استفاده از روش فراترکیب انجام شده است.
روش: در این پژوهش، از راهبرد تحلیل محتوای کیفی با رویکرد قیاسی در چارچوب پژوهشی اسنادی استفاده شده و برای اجرای تحلیل محتوای کیفی نیز با روش فراترکیب، تدوین چارچوب کدگذاری مناسب انجام شده است.
یافته‌ها: در این پژوهش، عوامل مؤثر بر مدیریت بحران با رویکرد ظرفیت‌سازی جوامع محلی در چهار دسته «عوامل مرتبط با مرحله پیشگیری و کاهش اثرهای بحران»، «عوامل مرتبط با مرحله آمادگی در برابر بحران»، «عوامل مرتبط با مرحله مقابله با بحران» و «عوامل مرتبط با مرحله بازسازی و بازتوانی پس از بحران» جای داده شدند. هر یک از این مراحل از زیربخش‌هایی تشکیل شدند.
نتیجه‌گیری: با توجه به اینکه تاکنون، در رابطه با الگوی پنج‌مرحله‌ای ارائه‌ شده در این پژوهش برای مدیریت بحران با تأکید بر ظرفیت‌سازی جوامع محلی در کشور، مدلی جامع و گام‌به‌گام ارائه نشده است، این پژوهش می‌تواند برای اجرای مدیریت بحران با رویکرد ظرفیت‌سازی جوامع محلی در کشور نقشه راه جامع و مناسبی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Phased Model of Crisis Management with the Empowerment Approach of Local Communities Using Meta-synthesis Approach

نویسندگان [English]

  • Hossein Mohebati Zohan 1
  • Nour-mohammad Yaghoubi 2
  • Mohammad Mohammadi 3
  • Mehdi Mahmoudzadeh Washan 4
1 Ph.D. Candidate, Department of Public Administration, Faculty of Humanistic Discipline, Azad University, Birjand, Iran.
2 Prof., Department of Management, Faculty of Management, University of Sistan and Baluchestan , Zahedan, Iran.
3 Assistant Prof., Department of Management, Azad University, Birjand, Iran.
4 Assistant Prof., Department of Management, Azad University, Birjand, Iran.
چکیده [English]

Objective: In recent years, an empowerment approach of local communities has emerged as one of the approaches used in crisis management. The present study aims to provide a Model of Crisis Management with an empowerment approach of local communities using a meta-synthesis approach.
Methods: This paper is conducted based on the archival research approach using Comparative method for identifying talent research approaches as a coding framework for the qualitative content analysis strategy using the meta-synthesis approach.
Results: In this study, the factors affecting crisis management with the capacity building approach of local communities in four categories: "factors related to the crisis prevention and mitigation phase", "factors related to the crisis preparedness phase", "factors related to the crisis response phase" and "Factors related to the post-crisis reconstruction and rehabilitation phase" were included. Also, each of these stages consisted of subsections.
Conclusion: Regarding the five-step model presented in this study, Given that a comprehensive and phased model for crisis management has not yet been developed with an emphasis on the empowerment of local communities in the country, this study can be considered a comprehensive and appropriate roadmap for crisis management with empowerment approach of local communities in the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crisis Management
  • Empowerment
  • Local communities
  • Meta-synthesis
ارغان، عباس (1395). بررسی مطلوبیت موقعیت مکانی مراکز مدیریت بحران در راستای دستیابی به یک مدل راهبردی (مطالعه موردی: منطقه 8 شهر تهران). فصلنامه علمی ـ پژوهشی نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی، 9(1)، 169-186.
پاکباز خسروشاهی، علی (1397). طراحی الگوی مدیریت بحران در رسانه. فصلنامه رسانه، 29(3)، 125-146.
پورعزت، علی‌اصغر؛ فیروزپور، آرمین؛ سعدآبادی، علی‌اصغر (1392). مطالعه و مقایسه رویکرد اجتماع‌محور مدیریت بحران در کشورهای منتخب. فصلنامه مدیریت سازمان‌های دولتی، 1(2)، 38-52.
پورموسوی، سید موسی؛ دارائی، مسعود؛ فیروزپور، آرمین؛ سعدآبادی، علی‌اصغر (1392). رویکرد آینده‌پژوهانه به تدوین راهبرد فوق‌فعال مدیریت بحران با تأکید بر اجتماع‌محوری. فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران، 9(1)، 31-39.
تسلیمی، محمد سعید؛ علی‌پور، میثم (1398). رویکردهای استعدادپژوهی در خط‌مشی‌های نخبگانی کشور. مدیریت دولتی، 11(1)، 122-150.
دقتی، عادله؛ یعقوبی، نورمحمد؛ کمالیان، امین‌رضا؛ دهقانی، مسعود (1398). ارائه الگوی توسعه‌ای مرحله‌ای حکمرانی شبکه‌ای با استفاده از رویکرد فراترکیب. مدیریت دولتی، 11(2)، 203-230.
رحمانی، ثنا؛ واحدی، سید حسین؛ عابدی‌فرد، لیلا؛ ابراهیمی‌پور، صالح (1397). مکان‌یابی بهینه برای کاهش آسیب‌پذیری شهری بعد از زلزله (مطالعه موردی: شهر بجنورد). نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 18(50)، 199-217.
رحیمی، محمد؛ افشاری‌پور، نوشین (1397). جانمایی پایگاه‌های پشتیبانی مدیریت بحران با استفاده از تکنیک AHP و GIS (مطالعه موردی: شهر شهربابک). مجله مخاطرات محیط طبیعی، 7(16)، 65-88.
رضوانی، روح‌الله (1389). تحلیل محتوا. فصلنامه پژوهش، 2(1)، 137-156.
رفیعیان، مجتبی؛ مطهری، زینب‌السادات (1391). طراحی مدلی برای مطالعه رویکرد مدیریت ریسک بحران اجتماع‌محور. دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت بحران، 1(1)، 5-12.
روشندل اربطانی، طاهر (1388). تدوین الگوی جامع مدیریت بحران با رویکرد نظم و امنیت. فصلنامهعلمی ـپژوهشیدانشانتظامی، 10(2)، 63-80.
عرفانی، علیرضا؛ مرادی، حجت­الله (1395). بررسی عملکرد شورای هماهنگی مدیریت بحران در زلزله استان آذربایجان شرقی سال 1391. فصلنامه مدیریت بحران، 7(27)، 129-162.
فیروزپور، آرمین؛ دارائی، مسعود؛ سعدآبادی، علی‌اصغر (1395). الگوسازی رابطه میان رویکرد قابلیت و رویکرد اجتماع‌محور مدیریت بحران. فصلنامه مطالعات مدیریت شهری، 8(25)، 1-9.
قربانی، مهدی؛ عوض‌پور، لیلا؛ سیرمی‌راد، مرضیه (1396). تحلیل سرمایه اجتماعی بهره‌برداران مرتع در راستای مدیریت اجتماع‌محور سرزمین (منطقه مورد مطالعه: شهرستان ریگان، استان کرمان). نشریه علمی پژوهشی مرتع، 11(4)، 436-445.
کریم‌میان، زهره؛ محمدی، مهدی؛ قاضی نوری، سید سپهر (1398). طبقه‌بندی ویژگی‌های حکمرانی از طریق شبکه‌های خط‌مشی با استفاده از روش فراترکیب. مدیریت دولتی، 11(3)، 376-402.
کریمی، خدیجه (1396). نقشمدیریتبحراندردگرگونیفضاییسکونتگاه‌هایروستایی، مورد مطالعه:شهرستانارومیه. رساله دکتری، دانشگاه خوارزمی.
کریمی، خدیجه؛ تقی‌لو، علی اکبر (1399). مدیریت بحران اجتماع‌محور به سوی توسعه پایدار. فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران، 10(1)، 59-73.
کلانتری خلیل‌آباد، حسین؛ مهدویه، سیده مریم؛ فلاح علی‌آبادی، سعید (1391). بررسی نقش سرمایه اجتماعی در کاهش خطر زلزله در بافت تاریخی یزد (مطالعه موردی محله فهادان). فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی، 9، 5-14.
کیخا، عالمه؛ شهرکی، زهره؛ حدادی، ابراهیم؛ نوری دلاوری، محسن (1397). نقش آموزش‌های همگانی جمعیت هلال احمر در مدیریت بحران شهری. فصلنامه علمی ـ پژوهشی امداد و نجات، 10(38)، 1-18.
محرابی، ناهید (1393). نقش کاربردی ابزارهای فناوری ارتباطات و اطلاعات در مدیریت بحران. مجله دانشکده پیراپزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، 9(1)، 48-53.
محمدی، علیرضا (1388). ظرفیت‌سازی اجتماع‌محور: پشتوانه ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی. نشریه شهرسازی و معماری هفت شهر، 2(29 و 30)، 97-113.
محمودی سفیدکوهی، عقیل؛ رسولی، سید حسن (1396). سنجش و ارزیابی کاهش خطرهای زلزله با تأکید بر تاب‌آوری شهری. فصلنامه پژوهش‌های نوین علوم جغرافیایی، معماری و شهرسازی، 1(10)، 227-263.
مطهری، زینب‌السادات؛ رفیعیان، مجتبی (1395). تبیین مدلی به‌منظور ارتقای مدیریت خطر بحران با رویکرد اجتماع‌محور، نمونه موردی: یکی از اجتماعات محلی تهران. فصلنامه معماری و شهرسازی آرمان‌شهر، 9(17)، 389-401.
نظری، محسن و دستار، حسین. (1397). عوامل تعیین‌کننده تصویر قیمتی فروشگاهی: رهیافت فراترکیب. فصلنامه علمی ـ پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، 8(1)، 1-20.
 
References
Adger, W. N. (2010). Social and ecological resilience: Are they related? Progress in Human Geography, 24(3), 347-364.
Ahmadi, I. (2015). Role of media on crisis management. Exploratory Studies in Law and Management, 2(3), 190-197.
Alparslan, E., Ince, F., Erkan, B., Aydoner, C., Ozen, H., Donertas, A., Ergintav, S., Yagsan, F., Zaterogulları, A., & Eroglu, I., (2008). A GIS model for settlement suitability regarding disaster mitigation, a case study in Bolu Turkey. Engineering Geology, 96(3), 126-14.
Arghan, A. (2016). Investigating the location of crisis management centers in order to achieve a strategic model (Case study: District 8 of Tehran). Journal of New Attitudes in Human Geography, 9(1), 169-186. (in Persian)
Asghar, S., Alahakoon, D., & Churilov, L. (2006). A comprehensive conceptual model for disaster management. Journal of Humanitarian Assistance, Published at the Department of Peace Studies, University of Bradford, UK, 1-15.
Azadian, Sh., Shirali, Gh. A., & Saki, A. (2014). Designing a Questionnaire to Assess Crisis Management Based on a Resilience Engineering Approach Jundishapur. Journal of Health Sciences, 6(1), 245-256.
Bado, V. B., & Bationo, A. (2018). Chapter One - Integrated Management of Soil Fertility and Land Resources in Sub-Saharan Africa: Involving Local Communities. Advances in Agronomy, 150, 1-33.
Bakx, M. (2012). The role of social media in crisis communication from a democratic perspective. Master Thesis of Public Administration, University of Twente.
Barrett, C. B., & Sahn, D. E. (2001). Food policy in crisis management. Available at SSRN 611067.
Baubion, C. (2013). The role of media in crisis management. Animal Ecology, 45, 791-816.
Bernstein, J. (2011). Manager’s Guide to Crisis Management. McGraw-Hill.
Bruneau, M., Chang, S. E., Eguchi, R. T., & Lee, G. C. (2003). A framework to quantitatively assess and enhance the seismic resilience of communities. Earthquake Spectra, 19(4), 733–752.
Cartier, E. A., & Taylor, L. L. (2020). Living in a wildfire: The relationship between crisis management and community resilience in a tourism-based destination. Tourism Management Perspectives, 34, 1-12.
Chan, J. C. (2014). The role of social media in crisis preparedness, response and recovery. Public Relations Research, 8(4), 279-295.
Chandra, A., Acosta, J., Stern, S., Uscher-Pines, L. & Williams, M. V. (2011). Building community resilience to disasters: a way forward to enhance national health security. Rand Corporation, 1-104.
Coles, J. R. (2011). The Disaster Risk Reduction Educational Program for Primary Schools in the City of Tshwane: a Critical Analysis. Available in: http:/hdI.handle.net/10394/8071.
Coombs, W. T., & Laufer, D. (2018). Global Crisis Management – Current Research and Future Directions. Journal of International Management, 24(3), 1-5.
Coppola, D. P. (2007). Introduction to International Disaster Management, Oxford, UK: Butterworth, Heinemann, Burlington.
Cutter, S. L., Barnes, L., Berry, M., Burton, Ch., Eans, E., Tate, E., Webb, J. (2008). A place-based model for understanding community resilience to natural disasters. Global Environmental Change, 18(4), 598-606.
Cutter, S. L., Burton, Ch. G., & Emrich, Ch. T. (2010). Disaster resilience indicators for benchmarking baseline conditions. Homeland Security and Emergency Management, 7(1), 1-22.
Deghati, A., Yaghoubi, N.M., Kamaliyan, A.R., & Dehghani, M. (2019). Providing Step-by-Step Model of Network Governance Using Meta-Synthesis, Journal of Public Administration, 11(2), 203-230. (in Persian)
EM-DAT (2014). The OFDA/CRED International Disaster Database. Available in: www.em-dat.net-University Catholique de Louvain, Brussels, Belgium.
Erfani, A. R., & Moradi, H. A. (2016). Investigating the performance of the Crisis Management Coordination Council in the earthquake of East Azerbaijan province in 2012. Journal of Crisis Management, 7(27), 129-162. (in Persian)
Ernstson, H., Van Der Leeuw, S. E., Redman, C. L., Meffert, D. J., Davis, G., Alfsen, C. & Elmqvist, T. (2010). Urban transitions: on urban resilience and human-dominated ecosystems. Ambio, 39, 531-545.
Fagel, M. J. (2014). Crisis Management and Emergency Planning: Preparing for Today’s Challenges. CRC Press Taylor and Francis Group, 502.
Falk, K. (2003). Preparing for disaster: A community-based approach, 2nd rev. Danish Red Cross, Copenhagen.
Falk, K. (2013). Preparing for Disaster: A Community Based Approach, 2nd Rev. Danish Red Cross, Copenhagen.
Firouzpour, A., Darayi, M., & Sadabadi, A.A. (2016). Modeling the relationship between capability and community approach, crisis management focus. Journal of Urban Management Studies, 8(25), 1-9. (in Persian)
Folke, C. (2006). Resilience: the emergence of a perspective for social ecological systems analyses. Global Environmental Change, 16(3), 253–267.
Ghassabi, F., & Zare-Farashbandi, F. (2015). The role of media in crisis management: A case study of Azarbayejan earthquake. International Journal of Health System and Disaster Management, 3(2), 95-102.
Ghorbani, M., Avazpour, L., & Sirmirad, M. (2017). Analysis of social capital of rangeland users in order to manage the community and land-based (study area: Reagan County, Kerman Province). Rangeland Scientific Research Journal, 4(11), 436-445. (in Persian)
Hamidovic, H. (2012). An Introduction to Crisis Management. ISACA Journal, 5, 1-4.
Herzog, R. J. (2007). A model of natural disaster administration: Naming and framing theory and reality. Administrative Theory & Praxis, 29(4), 586-604.
Hong, L., & Xiaohua, Zh. (2011). Study on Location Selection of Multi-Objective Emergency Logistics Center based on AHP. Published by Elsevier Ltd Open access under CC BY-NC-ND License, 1-4.
Huang, K., Jiang, Y., Yuan, Y., & Zhao, L. (2015). Modeling multiple humanitarian objectives in emergency response to large-scale disasters. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 75, 1-17.
Jaques, T. (2007). Issue Management and Crisis Management: An integrated, Non-linear, Relational Construct. Public Relations Review, 32(2), 147-157.
Kalantari-Khalil-Abad, H., Mahdaviye, S. M., & Falah-Ali-Abad, S. (2012). Investigating the role of social capital in reducing earthquake risk in the historical context of Yazd (Case study of Fahadan neighborhood). Journal of Iranian Islamic city studies, 9, 5-14.
(in Persian)
Kar, B., & Hodgson, M. E. (2008). A GIS-Based Model to Determine Site Suitability of Emergency Evacuation Shelters. Transactions in GIS, 12(2), 227-248.
Karimi, Kh. (2017). The role of crisis management in the spatial transformation of rural settlements, studied: Urmia City. Ph.D Thesis, Kharazmi University. (in Persian)
Karimi. Kh., & Taghilou, A. A. (2020). Community-centered crisis management towards sustainable development. Journal of Knowledge of crisis prevention and management, 10(1), 59-73. (in Persian)
Karim-Miyan, Z., Mohammadi, M., & Ghazi-nouri, S. S. (2017). Classification of governance features through policy networks using the hybrid method. Journal of Public Administration, 11(3), 376-402. (in Persian)
Keikha, A., Shahraki, Z., Hadadi, E.M., & Nouri Delaveri, M. (2018). The role of public education of the Red Crescent Society in urban crisis management. Journal of Relief and Rescue, 10(38), 1-18. (in Persian)
Kilci F. (2012). A Decision Support System for Shelter Site Selection with GIS Integration: Case Study: Turkey, A Master Thesis for Bilkent University.
Laufer, D. (2015). Emerging issues in crisis management. Business Horizons, 58(2), 135–234.
Lixin, l., & Junxue, Z. (2011). An analysis on disasters management system in China. Natural Hazards, 60(2), 1-15.
Maguire, B. & P. C. Hagen (2007). Disasters and communities: understanding social resilience. The Australian Journal of Emergency Management, 22(2), 16-20.
Mahmoudi SefidKouhi, A., & Rasouli, S.H. (2017). Measurement and assessment of earthquake risk reduction with emphasis on urban resilience. Journal of Modern Research in Geographical Sciences, Architecture and Urban Planning, 1(10), 227-263. (in Persian)
Manyena, S. B (2006). The concept of resilience revisited. Disaster, 30(4), 434-450.
Mehrabi. N. (2014). The practical role of communication and information technology tools in crisis management. Journal of the School of Paramedical Medicine, Army of the Islamic Republic of Iran, 9(1), 48-53. (in Persian)
MG, K. (2018). The Impact of Strategic Planning on Crisis Management Styles in the 5-Star Hotels. Journal of Hotel & Business Management, 7(1), 1-9.
Mohammadi, A.R. (1999). Community Capacity Building: Supports the organization of informal settlements. Haft Shahr Urban Planning and Architecture Magazine, 2(29 & 30), 97-113. (in Persian)
Morales, M., & Lorena, A. (2006). Urban disaster management: A case study of earthquacke risk assessment in cartago, Costarica. ITC &University of Utreecht.
Morrow, B. H. (2008). Community resilience: A social justice perspective. CARRI Research Report Oak Ridge, TN.
Motahari, Z.S., & Rafieiyan, M. (2015). Explaining a model for promoting crisis risk management with a community-based approach, case study: One of Tehran's local communities. Journal of Arman-Shahr Architecture and Urban Planning, 9(17), 389-401. (in Persian)
Mousavi, S.R., Rashedi, H., & Nabi Bidhendi, Gh. (2018). Role of Crisis Management in Reducing Socio-Psychological Vulnerabilities after Natural Disasters (Case Study: Citizens of Bam City). Environmental Energy and Economic Research, 2(3), 187-196.
Mukhopadhyay, B. & Bhattacherjee, B. (2015). Use of Information Technology in Emergency and Disaster Management. American Journal of Environmental Protection, 4(2), 101-104.
Nappi M, & Souza J. (2014). Disaster Management: Hierarchical Structuring Criteria for Selection and Location of Temporary Shelters. Journal of the International Society for the Prevention and Mitigation of Natural Hazards, 75(3), 1-23.
Nazari, M., & Dastar, H. (2018). The determinants of the pricing of a supermarket: an over-the-top approach. Journal of Research in New Marketing Research, 8(1), 1-20. (in Persian)
Norris, F. H., Stevens, S. P. Pfefferbaum, B., Wych, K. F. & Pfefferbaum, R. L. (2008). Community resilience as a metaphor, theory, set of capacities, and strategy for disaster readiness. American Journal of Community Psychol, 14, 127-150.
Pakbaz-Khosroshahi, A. (2018). Designing a crisis management model in the media. Journal of Media, 29(3), 125-146. (in Persian)
Patterson, O., Weil, F., & Patel, K. (2010). The Role of Community in Disaster Response: Conceptual Models. Popul Res Policy Rev, 29, 127–141.
Pendall, R., Theodos, B. & Franks, K. (2012). Vulnerable people, precarious housing, and regional resilience: an exploratory analysis. Housing Policy Debate, 22, 271-296.
Pietrzak, R. H., Tracy, M., Galea, S., Kilpatrick, D. G., Ruggiero, K. J., Hamblen, J. L., Southwick, S. M. & Norris, F. H. (2012). Resilience in the face of disaster: prevalence and longitudinal course of mental disorders following hurricane Ike. PLoS One, 7, 1-14.
Plough, A., Fielding, J. E., Chandra, A., Williams, M., Eisenman, D., Wells, K. B., Law, G. Y., Fogleman, S. & Magaña, A. (2013). Building community disaster resilience: perspectives from a large urban county department of public health. American journal of public health, 103(7), 1190-1197.
Pour-Ezzat, A.A., Firouzpour, A., & Sadabadi, A.A. (2013). Study and compare the community approach, crisis management focus in selected countries. Journal of Public Organization Management, 1(2), 38-52. (in Persian)
Pour-Mousavi, S.M., Darayi, M., Firouzpour, A., & Sadabadi, A.A. (2013). Future-research approach to developing a super-critical crisis management strategy with an emphasis on community-centered. Journal of Crisis Prevention and Management Knowledge, 9(1), 31-39. (in Persian)
Rabiul Islam, M., Ingham, V., Hicks, J., & Kelly, E. (2018). From coping to adaptation: Flooding and the role of local knowledge in Bangladesh. International Journal of Disaster Risk Reduction, 28, 531-538.
Rafieiyan, M., & Motahari, Z.S. (2015). Designing a model for studying the risk management approach of community crisis. Scientific-Research Quarterly Journal of Crisis Management, 1(1), 5-12. (in Persian)
Rahimi, M., & Afsharifard, N. (2018). Deployment of crisis management support bases using AHP and GIS techniques; (Case study: Shahr-e Babak city). Natural Environment Hazards Magazine, 7(16), 65-88. (in Persian)
Rahmani, S., Vahedi, S. H., Abedifard, L., & Ebrahimipour, S. (2018). Optimal location to reduce post-earthquake urban vulnerability (Case study: Bojnourd city). Journal of Applied Research in Geographical Sciences, 18(50), 199-217. (in Persian)
Rezvani, R. A. (2010). Content analysis. Journal of Research, 2(1), 137-156. (in Persian)
Robert, B., Lajitha, Ch. (2003). A New Approach to Crisis Management. Journal of Contingencies and Crisis Management, 10(4), 181-191.
Roshandel-Abtarani, T. (1999). Editing the comprehensive model of crisis management with an approach to order and security. Journal of Disciplinary knowledge, 10(2), 63-80. (in Persian)
Sherrieb, K., Norris, F. H. & Galea, S. (2010). Measuring capacities for community resilience. Social Indicators Research, 99, 227-247.
Shouqiang, W. (2013). Research on Location for Emergency Logistics Center Based on Node Cost. Advances in information Sciences and Service Sciences (AISS), 5(1), 348-349.
Silva Avanzi, D. D., Foggiatto, A., Aline dos Santos, V., Deschamps, F., Freitas Rocha Loures, E. D. (2017). A framework for interoperability assessment in crisis Management. Journal of Industrial Information Integration, 1-23.
Soltani, T., Baghianimoghadam, M.H., Ehrampoush, M.H., Baghian, N., & Jafari, A. (2016). Knowledge, Attitude, and Performance of Nurses' Crisis Management in Natural Disasters in Yazd City. Journal of Community Health Research, 5(3), 195-201.
Springgate, B. F., Wennerstrom, A., Meyers, D., Allen, C. E., Vannoy, S. D., Bentham, W. & Wells, K. B. (2011). Building community resilience through mental health infrastructure and training in post-Katrina New Orleans. Ethnicity & disease, 21(301), 9-20.
Sundelius, B. & Hart, P. T. (2013). Crisis management revisited: A new agenda for research, training and capacity building within Europe. Sundelius, Bengt 43(3), 444-461.
T. Ponis, S., & Ntalla, A. (2016). Crisis management practices and approaches: Insights from major supply chain crises. Procedia Economics and Finance, 39, 668 – 673.
Taslimi, M. S., & Alipour, M. (2019). Community-centered crisis management towards sustainable development. Journal of Public Administration, 11(1), 122-150. (in Persian)
Truptil, S., Bénaben, F.., Couget, P., Lauras, M., Chapural, V., & Pingaud, H. (2008). Interoperability of Information Systems in Crisis Management: Crisis Modeling and Metamodeling. Enterprise Interoperability III, 583-594.
Tuzkaya, U. R., Yilmazer, K., & Tuzkaya, G. (2015). An Integrated Methodology for Emergency Logistics Centers Location Selection Problem and Its Application for the Turkey Case. Journal of Homeland Security and Emergency Management, 2(1), 121-144.
UNISDR (2008). Global Facility for Disaster Reduction and Recovery: A Partnership for Accelerated Disaster Recovery in High-Risk Countries. The World Bank, 1-80.
Vale, L. J., & Campanella T. J. (2005). The Resilient City: How Modern Cites Recover from Disaster- Axioms of resilience, Oxford University PreElon.1989.
Wein, A. & Rose, A. (2011). Economic resilience lessons from the ShakeOut earthquake scenario. Earthquake Spectra, 27(2), 559-573.
Wojciechowicz, W., Zych, J., & Hołubowicz, W. (2012). Information and Communication Technology and Crisis Management. Technical Sciences, 15(1), 102-110.