بررسی و شناسایی مشکلات تدوین لایحۀ تفریغ بودجه

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت منابع انسانی، دانشگاه امام حسین ‌(ع)، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت سازمان‌های دولتی گرایش مالی و اقتصادی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

4 دانشیار گروه حسابداری، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

براساس اصل 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضروری است دیوان محاسبات کشور به‌منظور حسن اجرای نظارت و کنترل فعالیت‏های مالی دولت، «گزارش تفریغ بودجه» تهیه کند. بررسی به‌عمل‌آمده نشان می‌دهد طی 105 سال بودجه‏ریزی قانونی در کشور ایران، قوۀ مجریه نتوانسته است لایحۀ تفریغ بودجه را به‌موقع تهیه، تنظیم و تقدیم دیوان محاسبات عمومی و قوۀ مقننه کند. در پژوهش حاضر قصد داریم مشکلات تدوین این لایحه را بررسی کنیم. تحقیق حاضر با استفاده از روش تحلیل محتوای مصاحبه‌های نیمه‌ساختار‌یافته با متخصصان و خبرگان حوزۀ حسابداری و بودجه در ایران صورت گرفته است. عوامل یادشده به‌ترتیب فراوانی از موضوع لایحه و قانون بودجه، مسائل دستگاه‏های اجرایی، مفهوم تفریغ بودجه، مسائل قانونی، مشکلات حسابداری دولتی، مسائل موجود در دیوان محاسبات، چالش‏ها و مفاهیم رفتاری و محیطی و مسئلۀ تحقیق و تخصص، ریشه گرفته‎اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Review and Identify Problems of Compiling the Budget Settlement Report

نویسندگان [English]

  • Gholam Hossein Nikookar 1
  • Farzaneh Jalali 2
  • Mahdieh Fallah Heravi 3
  • Bita Mashayekhi 4
1 Associate Prof., Faculty of Management, Imam Hosein University, Tehran, Iran
2 Ph.D. Candidate in Accounting, Faculty of Management, University of Tehran, Iran
3 MSc. Student in Management of Governmental Organization, University of Tehran, Iran
4 Associate Prof. in Accounting, Faculty of Management, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

According to Article 55 of Islamic Republic of Iran`s constitution, preparing "the budget settlement report" by the Supreme Audit Court in order to enforce the monitoring and control of the financial activities of the government is essential.. Studies have shown that during the 105 years of legal budgeting in Iran, the executive branch has not been able to prepare the settlement of budget bill on time to offer to the supreme audit court the legislative branch. In this study, we are going to identify the codification problems of the budget settlement report. This study, using semi-structured interviews, contents analysis by specialists and experts in the field of accounting and budgeting in Iran. Many factors, respectively, related to the budget bill and the law of budgeting; executive issues, the concept of settlement funds; regulatory issues; governmental accounting problems; problems in the Court, challenges and behavioral and environmental concepts and issues are research and expertise

کلیدواژه‌ها [English]

  • Budget
  • Budget bill
  • Budget settlement report
  • Problems of budget settlement report
Abbasi, A. (2014). Advanced Approaches in the governmental Budgeting (2 ed). Tehran: SAMT Publication. (in Persian)
Abbasi, A. (2015). Modern Budgeting in Iran (6 ed). Tehran: SAMT Publication. 
(in Persian)
Abdullah, N.B. (2008). Budget: Planning, Control and Organizational Performance among Public-Listed Companies in Malaysia. Kualalumpur: University of Malaya Publication.
Aghaloo,Y. (2005). Check the difficulties of finding the budget settlement bill in Iran. Tehran: Publication of the cultural department of the central office programs (SID). (in Persian)
Almasi, H.  &Ashrafpour, A. (2013). Identifying legal and judicial foundations of budget settlement and the position of Supreme Audit Court in its preparation. Legal review, 5(3),105-142. (in Persian)
Azar, A. & Amirkhani, T. (2012). Public Budgeting: Budgetary Institutions and Local Budget (2 ed). Tehran: SAMT Publication. (in Persian)
Christensen, T.  &Laegreid, P. (2012). Performance and accountability- a theoretical discussion and an empirical assessment. Public Organization Review, 12(2), 207-225.
Daneshfard, K.A.  &Ghezelbash, H. (2010). The role of parliamentary oversight over government budget settlement report. Management Accounting, 3(4), 93-104. (in Persian)
Ebrahimi Nejad, M.&  Farajvand, E. (2013). The Principles of budget prepration, formulation, and control (13 ed). Tehran: SAMT Publication. (in Persian)

Ghadiri Moghaddam, A.&  Baghaie Ravi, J. (2007). An overview on auditing and monitoring financial performance and its effect on the public administration economy. Knowledge and Development, 4(2), 178-194. (in Persian)

Iislami Bidgoli, Gh. (1993). Introduction to the Country`s budget settlement. Financial Researchs, 1(1), 95-117. (in Persian)
Moradinia, M.J. (2015). Performance analysis after the Constitutional Court. Documents Treasure, 2(25), 32-47. (in Persian)
Norton, A.  &Elson, D. (2002). What’s behind the budget? Politics, rights and accountability in the budget process. London: Overseas Development Institute.
Periasamy, P. (2010). A textbook of financial cost and management accounting.Mumbai: Himalaya Publishing House.
Sajjadi, S.H.&  Jameie, R. (2003). Usefulness of the Audit Court of Iran from the perspective of financial managers. Accounting and Auditing Reviews, 1(10), 129-150. (in Persian)