خط‎مشی‎گذاری خوب در قوۀ مجریه، مدل‌سازی نقش ظرفیت‎های سازمانی و زمینۀ ملی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت دولتی، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 مربی گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه امام علی (ع)، تهران، ایران

چکیده

ظهور مسائل عمومی جدید و پیچیدگی آنها، موجب شده است موضوعی با عنوان خط‎مشی­گذاری خوب در دولت مطرح شود. در این پژوهش با اتکا به تحقیق ترکیبی متوالی اکتشافی، از طریق بررسی امکان­سنجی کاربرد خط‎مشی­گذاری خوب در قوۀ مجریه بر اساس مصاحبه با کابینۀ دولت دهم و یازدهم، شرایط تسهیل‎کنندۀ درون‎سازمانی قوۀ مجریه و شرایط زمینه­ای ملی در اجرای خط­مشی­گذاری خوب، احصا شده است. شرایط درون‎سازمانی قوۀ مجریه در سه مقولۀ «ظرفیت سازمانی»، «ظرفیت رفتارهای فرانقش» و «ظرفیت مدیریتی» دسته‎بندی شد. شرایط زمینه­ای ملی نیز در قالب پنج مقولۀ «شرایط بین‎المللی»، «سیاسی»، «فرهنگی»، «اقتصادی» و «فناورانه» شناسایی و نامگذاری شدند. مصاحبه‎شوندگان معتقدند که شرایط کلان ملی و شرایط خرد وزارتخانه­های قوۀ مجریه، می­توانند پیش‎نگری، برون‎نگری، شمولیت­گرایی، شواهد محوری، توأمانی و نوآوری را وارد فرایند خط‎مشی­گذاری کنند. در بخش کمی تحقیق، مدل­های اندازه‎گیری و مدل ساختاری ـ مسیری و تأثیر شرایط خرد و کلان بر خط‎مشی­گذاری خوب در نرم‎افزار AMOS­ آزموده شد که نشان‎دهندۀ برازش مدل با داده­های کمی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Good Policy Making in Government, Modeling the Role of Organizational Capacity and National Context

نویسندگان [English]

  • abas monavarian 1
  • dariush mohammadi 2
  • asghar mohammadi fateh 3
چکیده [English]

The emergence of new general issues and their complexity, has created new areas of thought called good policymaking. In this study based on a mixed consecutive explorational research, and through the feasibility study of applications of good policy making in the executive branch and by using interviews with the cabinet ministers of 10th and 11th Iranian governments, the facilitating inter-organizational conditions and contextual national conditions in good policymaking were investigated. Inter-organizational conditions of executive branch were classified in three categories of “organizational capacity”, “extra role behaviors capacity” and” managerial capacity”. Also, contextual national conditions identified and named in five categories of “international situation”, “political”, “cultural”, “economic”, and “technological” conditions. The interviewees believed that the macro national conditions and micro conditions of government ministries can bring forecasting, outward looking, inclusiveness, evidence orientation, inseparability and innovation in the policy making process. In the quantitative phase, the structural-path and measurement models of the impact of micro and macro variables on good policy making tested through the software AMOS graph 18, which represents a fitness of model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capacity
  • Good policy making
  • Policy content
  • Policy making
Abu Elanain, H.M. (2008). An investigation of the relationship of openness to experience and organizational citizenship behavior. JournalofAmericanacademyofbusiness, 13(1), 72-79.
Alavani, S.M. (1995). Decisionandpolicymaking. Tehran: Samt publishing,
(inPersian)
Amiri, A. & Danaei, H. (2011). Discovering the transferability of national policy making. Journalofstrategicmanagementthought, 5(1), 5-44. (inPersian)
Atkinson, M. M. & Coleman. W. D. (1992). Policy Networks, Policy Communities and the Problems of Governance. Governance, 5(2), 80-154.
Azar, A. (2001). Statistic and its application in mamagement. Tehran: SAMT publication. (inPersian)
Baniasad, R. (2014). PromotingpolicymakingcapacityinIranianparliament:qualitativeresearch. Phd dissertation, Tehran University. (inPersian)
Bienstock, C.C., DeMoranville, C.W. & Smith, R.K. (2003). Organizational citizenship behavior and service quality. JournalofServicesMarketing, 17(5), 357-377.
Brinkerhoff, D.W. & Crosby, B.L. (2002). ManagingPolicyReform:ConceptsandToolsforDecision-MakersinDevelopingCountries. Bloomfield, CT: Kumarian Press.
Creswell, J.W. (2003). ResearchDesign:Qualitative,Quantitative,andMixedMethodsApproaches. Thousand Oaks, CA: Sage.
Danaeefard, H. (2010). ChallengesofpublicadministrationinIran. Tehran: SAMT publishing. (inPersian)
Ebrahimi, S.A. (2014). Evidencebasedpolicymakinginhealthministry.Unpublished PHD dissertation. Tehran: Tarbiat Modares University.
(inPersian)
Farazmand, A. (2009). Building Administrative Capacity for the Age of Rapid Globalization. A Modest Prescription for the 21st Century,Public.AdministrationReview, 78(4), 496-504.
Geurts, T. (2009). Public Policy Making.The21stCenturyPerspective. Be Informed the Netherlands. Be Informed software vendor company. Available in: www.beinformed.com.
Hallsworth, M. & Rutter, J. (2011).MakingPolicyBetter,ImprovingWhitehall’scorebusiness. Ireland: Institute for government.
Hamilton, N. (2005). APracticalGuidetoPolicyMakinginNorthernIreland. Ireland government: Office of first minister.
Hammond, T. & Knott, J. (1999). Political Institutions, Public Management and Policy Choice. JournalofPublicAdministrationandTheory, 9(1), 33-85.
Johnson, R. B. & Onwuegbuzie, A.J. (2004). Mixed Methods Research: A Research Paradigm Whose Time Has Come. Educational Researcher, 33(7), 14–26.
Lasswell, H. (1971). APreviewofPolicySciences.New York: Elsevier.
Margetts, H. (2009). The Internet and Public Policy. JournalofPolicy&Internet, 1(1), 1-21.
Peters, B. G. (1996). Thepolicycapacityofgovernment. Canadian Centre for Management Development. ISBN O-662-62188-3.
Rahnavard, F. (2013).Policyimplementation. Tehran: IMPS publishing.
(inPersian)
Schneider, A. & Ingram, H. (1993). Social Constructions of Target Populations: Implications for Politics and Policy. American Political Science, 87(2), 334-347.
World Bank. (2011). What is the Most Important Feature Key Success Factor That will Make a Development Policy Succeed or Fail? Interviews of some countries policy makers. World Bank website.