ارائه و تبیین مدلی برای علل وعوامل مؤثر بر توازن کار ـ زندگی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

10.22059/jipa.2013.36738

چکیده

با تغییر ترکیب نیروی کار و افزایش زنان در محیط‎های کاری، ایجاد هماهنگی میان مسئولیت‎های کاری و خانوادگی، به یکی از نگرانی‎های کارکنان و سازمان‎ها تبدیل شد و متخصصان و مدیران منابع انسانی برآن شدند تا چاره‎ای برای «توازن کار ـ زندگی» بیندیشند. این پژوهش که از نوع توصیفی ـ همبستگی است با هدف معرفی توازن کار ـ خانواده و بررسی علل آن انجام گرفته است. جامعۀ آماری را زنان شاغل در آموزش عالی (دانشگاه‎های تهران، تربیت مدرس، الزهرا و شهید بهشتی) تشکیل داده‎اند و نمونۀ آماری پژوهش سیصدوسی نفر است که پرسش‎نامه به‎صورت تصادفی بین آنان توزیع شد و آزمون همبستگی و تحلیل مسیر برای تحلیل داده‎ها به‎کار رفت. بر اساس نتایج، بین حمایت کاری و خانوادگی، انعطاف‎پذیری کاری و منابع فردی با توازن کار ـ خانواده، رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد. برگزاری دوره‎های آموزشی با هدف تقویت حمایت‎های کاری و خانوادگی، بهبود منابع فردی کارکنان و فراهم‎کردن شرایط لازم برای اجرای برنامه‎های انعطاف‎پذیر کاری برای بهبود توازن، پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Provide a model for explaining the factors affecting work – life balance.

چکیده [English]

Since early of 1970s, composition of the labor force changed and increased the number of women in work place. Coordinating work and family responsibilities became a problem to employees and even organizations. HR professionals and managers had decided to find a solution to this challenge. Although many studies have been done to identify and solve problems in this area and many concepts created in the work-family literature, but the concept of balance is still unclear. This study identifies the concept of work-family balance and investigates its causes and contributing factors. The data is collected through the questionnaire and from a sample of 330 women who work in four universities in Tehran. The correlation and path analysis were used to analyze the data. The results show that there is a negative relationship between work- family support and work-family conflict. Also is a negative relationship between individual resources and conflict. Work-family support, individual resources, and work flexibility have positive relationship with work-family enrichment and work-family balance. Work-family conflict has negative relationship with work-family balance and work-family enrichment. It is recommended to provide training programs to improve individual resources and work-family supports. Also it is proposed to provide the necessary conditions for the implementation of the work flexibility schedules

کلیدواژه‌ها [English]

  • Work-family balance
  • work-life balance
  • work-family resources