آسیب‎شناسی فرایند نوآوری در شرکت‎های ایرانی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه سمنان، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه تهران، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

در سال‎های اخیر، نوآوری و مباحث مربوط به آن، به‎عنوان یکی از عوامل موفقیت کسب‎وکارها و همچنین راهی برای ورود به بازارهای جهانی، بسیار مورد توجه بوده است. اینکه نوآوری در شرکت‎ها چگونه انجام می­شود و دراصل چه فرایندی برای ارائه‎ی یک محصول جدید به بازار پیموده می­شود، یکی از مسائل مهمی است که در حوزه‎ی نوآوری بسیار مورد توجه است. بر این اساس تلاش شده است، فرایند نوآوری به‎طور خاص در 10 شرکت فعال در زمینه‎ی صنعت مواد غذایی و فناوری اطلاعات مورد بحث و بررسی قرار گیرد. برای انجام این پژوهش، 10 شرکت برای بررسی انتخاب شدند و با سه نفر از مدیران ارشد هر شرکت و درجمع با 30 نفر از این مدیران، مصاحبه­های نیمه‎ساختار به‎عمل آمد. داده­های حاصل از مصاحبه­ها با استفاده از روش آنتروپی شانون تجزیه و تحلیل شدند. نتایج حاکی از آن بود که شرکت‎های مورد بررسی در دو مرحله‎ی " ایده­پردازی" و " تجاری‎سازی"، دارای آسیب‎های اساسی بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of Innovation Process in Iranian Firms

نویسندگان [English]

 • Rastgar Rastgar 1
 • Taleghani Taleghani 2
 • eghbali esmaeel 3
 • Tajeddin Tajeddin 3
چکیده [English]

In recent years, innovation and its related issues as succeeding factors in business and also a way to enter the international markets are much taken into consideration. How innovation is created in organizations /companies and basically what processes are followed in order to present a new product to the market are significant aspects of innovation which are taken into account. In this paper, the innovation process in 10 active organizations of food industry and IT are investigated. For conducting this research, 10 organizations were selected, 3 chief managers (CEOs), and 30 managers on the whole were interviewed in a semi-structured way. The data of the interviews were analyzed by Shannon Entropy method. The results showed that the investigated companies / organizations suffered some problems in “Conceptualization” and “Commercialism” phases.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Innovation
 • Innovation Process
 • Conceptualization
 • Commercialism
 • Shannon Entropy
 • Content analysis
 1. اقبالی، ا. (1387). نقش کارآفرینی در ایجاد قابلیت فرهنگ رقابتی. پایان‎نامه‎ی منتشرنشده‎ی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی. دانشکده‎ی مدیریت، دانشگاه تهران.##
 2. دانایی فرد،؟؟؟،[T1]  الوانی،  و آذر، ع. (1382). روش شناسی پژوهش کیفی. تهران: نشر صفار.##
 3. درانی، ک. (1374). درآمدی بر تجزیه و تحلیل محتوا. دانش مدیریت، ؟؟؟ (31 و32): ؟؟؟؟[T2] .##
 4. دلاور، ع. (1384). روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، چاپ هفدهم، ؟؟؟[T3] :  نشر ویرایش.##
 5. سلطانی، ف. (1378).  نهادی کردن نوآوری در سازمان، تهران: مؤسسه‎ی خدمات فرهنگی رسا.##
 6. فقیهی،  و علیزاده،. (1384).روایی در تحقیق کیفی، فرهنگ مدیریت، 3 (9): 19-5.##
  1. Afuah, A. and Bahran,(1995). Innovation management: Strategies, implementation, and profits. [T4] Oxford University Press.##
  2. Cohn, Wesley and Klepper, Steven. (1996). Firm size and the nature of innovation within industries, the case of product and process R&D. Harvard: Collage and MIT.##
  3. ؟؟؟(2005). [T5] Innovation definition: Comparative assessment. GNU, Draft, free documentation.##
  4. Hult, G.T.M., Hurley, R. and Knight, G. (2004). Innovativeness: Its antecedents and impact on business performance. Industrial Marketing Management. 33 (5): 429-438.##
  5. Hult, G.T.M., Snow, Ch. and Kandemir, D. (2002). The Role of Entrepreneurship in Building Cultural Competitiveness in Different Organizational Types. Journal of management. 29 (3): 401-426.##
  6. Hurley, R.F., Hult, G.T.M., Knight, G. A. (2004). Innovativeness and capacity to innovate in a complexity of firm level relationship: A response to Woodside. Industrial Marketing Management.  34 (3): 281-283.##
  7. Johannessen, J.A., Olsen, B., Lumpkin, G.T. (2001). Innovation as newness: What is new, How new, and New to whom? European Journal of Innovation Management, 4 (1): 20-31.##
  8. Lado, N. and Olivares, A. (2000). Exploring the link between market orientation and innovation in the European and US insurance markets. Industrial Marketing Review. ??? [T6] (2): 130-144.##
  9.  


 [T1]در تمام موارد لطفا اول نام کوچک را اضافه کنید.

 [T2]شماره صفحات ابتدا و انتهای مقاله

 [T3]شهر

 [T4]شهر

 [T5]لطفا مانند نمونه انجام دهید این منبع را نتوانستم در اینترنت پیدا کنم

 [T6]دوره