مطالعه تطبیقی ویژگی‎های نظام آموزش کارکنان (مورد مطالعه IRIB و BBC)

نویسندگان

1 1. استادیار دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

این مقاله حاصل پژوهشی است که به منظور بررسی ویژگی‎های نظام آموزش کارکنان در دو سازمان رسانه‌ای شامل IRIB و BBC انجام شده و به شناسایی و مقایسه وجوه اشتراک و افتراق میان آنها در راستای ایجاد درک مناسب از نارسایی‌ها و تنگناهای موجود در نظام آموزش کارکنان IRIB می‎پردازد. چارچوب مفهومی این پژوهش دربرگیرنده عوامل درونی و محیطی مؤثر بر نظام آموزش کارکنان تدوین گردید و مبتنی بر چهار ویژگی محیطی مؤثر بر آن و نیز مدل سیستمی آموزش کارکنان "برناردین" بود. پژوهش مذکور به روش توصیفی و با رویکرد تطبیقی انجام شد و اطلاعات گردآوری شده بر اساس الگوی چهار مرحله‌ای "برودی" مـورد تجزیه و تـحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که وجوه اشتراک میان دو نظام آموزشی اغلب در ارتباط با ویژگی‎های درونی و وجوه افتراق آنها اغلب ناشی از عوامل محیطی مؤثر بر آموزش است. بر این اساس، یافته‎های تحقیق بیانگر آن بود که مهم‎ترین نارسایی‌های موجود در نظام آموزش کارکنان IRIB شامل: عدم وجود رابطه و انسجام لازم میان آموزش کارکنان با سایر کارکردهای مدیریت منابع انسانی، پیروی از رویکرد گذشته‌نگر، عدم سرمایه‎گذاری راهبردی و تخصیص منابع مالی لازم وکمبود تصمیم‌گیرندگان متخصص در زمینه آموزش و توسعه منابع انسانی، هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Comparative and Analytical Characteristics of Employee Training System Characteristics of Employee Training System

نویسندگان [English]

  • Abbas Abbaspour 1
  • ali reza dehghani 2
چکیده [English]

In order to study the characteristics of employee training system in two large media organizations, namely IRIB and BBC and identification and comparison of common and different aspects between them, in the direction of appropriate understanding of existing dysfunctions and bottlenecks in IRIB employee training system, a research was conducted by utilizing descriptive-survey method with comparative approach. The conceptual framework of this research was based on four environmental characteristics impacting employee training system and Bernardin’s systemic model of employee training. The results obtained indicates that the common aspects between the two training and development systems is mostly related with internal characteristics and the differing aspects frequently arise from environmental factors which impact employee training and development mechanism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Employee Training
  • Human resource management
  • Training and Development (T&D) System
  • Training needs