نویسنده = ������������ �������������� �������� ������
طراحی چارچوب شایستگی کارکنان مبتنی بر راهبردهای سازمان (مورد مطالعه معاونت برق وزارت نیرو)

دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 29-58

10.22059/jipa.2020.309079.2804

محمد هاشمیه انارکی؛ ارین قلی پور؛ مجتبی امیری؛ محمد علی بابایی زکلیکی