نویسنده = ������������ �������� ������
ماتریس توسعۀ منابع انسانی فهم دوسویگی عاملیت و ساختار در توسعۀ منابع انسانی

دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 137-168

10.22059/jipa.2017.212341.1781

علی اصغری صارم؛ حسن دانایی فرد؛ آرین قلی پور؛ علی اصغر فانی


واکاوی نقش داستان‌سراییِ سازمانی در توسعۀ منابع انسانی؛ کنکاشی در ادبیات پژوهشی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 181-218

10.22059/jipa.2016.57513

علی اصغری صارم؛ حسن دانایی فرد؛ علی اصغر فانی؛ آرین قلی پور