نویسنده = �������� �������������������� ����������
تحلیل نقش و اثر حمایت سازمانی ادراک‎شده بر کاهش ‏بطالت اجتماعی

دوره 7، شماره 2، تیر 1394، صفحه 229-244

10.22059/jipa.2015.54672

حسین دامغانیان؛ لاله جمشیدی؛ فرشته قلعه آقابابایی