نویسنده = ������ ������������������ ����������
عوامل تعیین کنندة شکاف دیجیتالی (مطالعة موردی: شهروندان شهر رفسنجان)

دوره 6، شماره 4، دی 1393، صفحه 681-703

10.22059/jipa.2014.52035

طاهر روشندل اربطانی؛ حسین کاظمی؛ فهیمه حاج اسماعیلی