نویسنده = ������ ������������ �������� ����������
ارتباطات اثربخش و سکوت سازمانی در شبکۀ بانکی کشور (مورد مطالعه: شهرستان سنندج)

دوره 6، شماره 3، مهر 1393، صفحه 523-542

10.22059/jipa.2014.50762

عادل صلواتی؛ یحیی یاراحمدی؛ سیده نادیا سید هاشمی