نویسنده = ������������ ������ ��������������
عوامل سازمانی مؤثر بر قابلیت استخدام کارکنان در ‌سازمان‌های دولتی

دوره 2، شماره 4، فروردین 1389

شمس السادات زاهدی؛ طاهر روشندل اربطانی؛ اکبر حسن‌پور