روندنگاری تحقیقات در حوزه حکمرانی مشارکتی: ترسیم نقشه هم‌زمانی و هم‌رخدادی واژگان

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری، گروه مدیریت تکنولوژی، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده حکمرانی، دانشگاه تهران، تهران. ایران.

10.22059/jipa.2023.363440.3369

چکیده

هدف: خصلت ساختار جامعه امروزی، به‌گونه‌ای است که بدون مشارکت و همراهی مردم در فرایند تصمیم‌گیری و اجرا و نظارت امور، نمی‌توان به اجرای موفق طرحی امیدوار بود. به‌دلیل اهمیت زیاد حکمرانی مشارکتی در موفقیت یک نظام سیاسی و اداری، بررسی انتشارات علمی در این حوزه شایان توجه است. یک متخصص در زمینه حکمرانی مشارکتی، می‌تواند ضعف‌ها و قوت‌های مختلف حوزه پژوهش را کشف و تجزیه‌وتحلیل کند؛ اما بدیهی است که حجم انبوه اسناد تحقیقات در دسترس، این امر را دشوار و وقت‌گیر می‌کند. بنابراین، استفاده از ابزارهای پشتیبانی علمی برای کشف ساختار مفهومی یک محدوده مورد مطالعه، ارزشمند و ضروری است. هدف از این مقاله، پاسخ به مجموعه‌ای از سؤال‌های پایه‌ای مرتبط با تولیدات علمی و ارزیابی روند تحقیقات منتشر شده در حوزه حکمرانی مشارکتی، به‌عنوان یکی از حوزه‌های بسیار کاربردی و مهم در علوم مختلف، به‌ویژه علوم سیاسی و مدیریت دولتی با استفاده از تحلیل هم‌واژگانی است.
روش: این مقاله با استفاده از فنون علم‌سنجی، به بررسی تولیدات علمی در حوزه حکمرانی مشارکتی، از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۲۳، در پایگاه وب آو ساینس، به‌عنوان پایگاه داده مرجع می‌پردازد. در این پژوهش از نرم‌افزارها وی‌اُاِس ویور و اکسل برای تحلیل داده‌ها و نمایش نمودارهای پراکندگی انتشارات در بین کشورهای مختلف و نحوه توزیع آن‌ها در مجلات استفاده شده است. با بررسی ۳۵۸۰۰ مدرک علمی در حوزه پژوهش، ۷۰۷۷۱ کلمه کلیدی شناسایی شد.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهد که تعداد انتشارات در این حوزه، طی سالیان گذشته سیر بسیار صعودی داشته که نشان‌دهنده اهمیت یافتن حکمرانی مشارکتی در بین پژوهشگران است. در این بین، کشورهای آمریکا با ۸۸۶۲ مدرک، انگلستان با ۵۵۴۷ مدرک، چین با ۳۸۳۳ مدرک، استرالیا با ۳۱۳۲ مدرک و هلند با ۲۷۹۹ مدرک بیشترین انتشارات را در این حوزه ثبت کرده‌اند. بررسی حوزه‌های موضوعی پژوهش‌ها نشان می‌دهد که بیشترین تمرکز در تولید علم در حوزه حکمرانی مشارکتی، در بخش‌های علوم محیط زیست، منابع طبیعی، اکوسیستم‌ها و شرکت‌هاست. یافته‌های حاصل از تحلیل هم‌رخدادی واژگان نشان می‌دهد که مفاهیم «مدیریت»، «شبکه» و «خط‌مشی» بیشترین پیوند را با مفهوم حکمرانی مشارکتی دارند.
نتیجه‌گیری: ترسیم ساختار مفهومی حکمرانی مشارکتی نشان می‌دهد که محتوا و کارکرد اصلی حکمرانی، خط‌مشی‌گذاری است و ساختار و نحوه هماهنگی میان اجزا، عناصر، نهادها و سازمان‌ها، بر اساس «شبکه» شکل می‌گیرد و اجرای حکمرانی به‌واسطه «مدیریت» صورت می‌پذیرد. با تحلیل نقشه هم‌زمانی کلمات کلیدی نیز می‌توان به این نتیجه رسید که مشارکت در سال‌های قبل از ۲۰۱۰، در سطح خُرد (مانند شرکت‌ها و سازمان‌ها) مطرح بوده است؛ ولی در سال‌های نزدیک به ۲۰۲۲ در سطح کلان (مانند حکمرانی و سیاست) مطرح می‌شود. با توجه به اینکه حکمرانی مشارکتی و مردمی، در سال‌های اخیر در کانون توجه مسئولان و مدیران کشور قرار گرفته است، نتایج این پژوهش می‌تواند به ترویج ادبیات این حوزه کمک شایانی کند و همچنین، برای پژوهشگرانی که تمایل دارند در این حوزه پژوهش کنند، در فهم وضعیت دانش موجود و هدایت سیاست‌های علمی راه‌گشا باشد. با توجه به روندنگاری انجام شده، در پایان، موضوعات پیشنهادی پژوهشی، به‌منظور فراگیری بیشتر دانش حکمرانی مشارکتی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Research Trends in the Field of Participatory Governance: Drawing a Map of Co-occurrence and Co-word Analysis

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohsen Mirbagheri 1
  • Seyed Mostafa Jalili 2
1 Ph.D., Department of Management of Technology (MOT), University of Science & Technology (IUST), Tehran, Iran.
2 Assistant Prof., Department of Public Administration, Faculty of Governance, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective
In today's dynamic societal structure, the active participation and involvement of people in decision-making, implementation, and monitoring processes are indispensable for the successful realization of any plan. The concept of participatory governance, central to the success of political and administrative systems, necessitates a comprehensive review of scientific publications in this domain. Experts in participatory governance face the daunting task of navigating through an extensive array of research documents to analyze the field's various strengths and weaknesses. This task, though crucial, is arduous and time-consuming given the sheer volume of literature available. Therefore, the utilization of scientific support tools to unearth and understand the conceptual framework of this area is both invaluable and necessary. The primary aim of this article is to address fundamental questions pertaining to scientific productions in participatory governance, a field increasingly recognized as vital in diverse scientific disciplines, particularly in political and governmental management. This evaluation is conducted using Co-word Analysis, a method that reveals the conceptual dynamics within the field.
Methods
The study embarks on an analytical journey through scientific productions in the domain of participatory governance spanning from 1999 to 2023, utilizing the Web of Science database as a reference point. To process and analyze the data, the study employs VOSviewer and Excel software, tools adept at illustrating the distribution of publications across different countries and their prevalence in various journals. This extensive examination encompasses 35,800 scientific documents, leading to the extraction of 70,771 keywords, each offering insight into the evolving landscape of participatory governance research.
 
Results
The upward trajectory in the number of publications over the years underscores the growing significance attributed to participatory governance among researchers. A geographical analysis of these publications reveals that the United States leads with 8,862 documents, followed by England with 5,547, China with 3,833, Australia with 3,132, and the Netherlands with 2,799. A deeper dive into the subject matter of these documents indicates a predominant focus on environmental sciences, natural resources, ecosystems, and corporate governance. The Co-word Analysis further elucidates that "management", "network", and "policy" are the concepts most intricately intertwined with participatory governance.
Conclusion
The conceptual architecture of participatory governance, as delineated by this study, indicates that policymaking forms its core essence. The structural and operational coordination among various components, elements, institutions, and organizations predominantly hinges on network-based strategies, with governance being operationalized through management mechanisms. A temporal analysis of keyword co-occurrence patterns reveals a paradigm shift: from micro-level discussions centered around entities like companies and organizations in the years preceding 2010, to macro-level discourse focusing on broader themes like governance and politics as we approach 2022. These findings make a substantial contribution to advancing the literature in this field and provide a valuable resource for researchers aspiring to explore participatory governance. They offer insights into the current knowledge landscape and assist in steering future scientific inquiries. In alignment with these research trends, the article concludes by proposing avenues for further research to deepen the understanding of participatory governance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Participatory governance
  • Management
  • Co-word analysis
  • Research trends
ابراهیمی کیاسری، حمیدرضا؛ الوانی، سید مهدی و معمارزاده طهران، غلامرضا (1402). ارزیابی ترکیبی از عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در خط‌مشی‌های نظام آموزشی و پرورشی ایران، مدیریت دولتی، 15 (2)، 257-230
جوادی، مجتبی و امامی، سید مجتبی (1400). حکمرانی پژوهش: ماهیت، گستره و ابزارها. مدیریت دولتی، 13 (2)، 233-276.
حاضری، افسانه؛ مکی‌زاده، فاطمه و بیک خورمیزی، فرزانه (1395). تحلیل هم واژگانی مقالات مستخرج از پایان نامه‏های کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی. پژوهشنامه علم‌سنجی، 2(4)، 49–62.
زندرضوی، سیده بهار؛ خانیکی، هادی؛ نصراللهی، اکبر و بوستانی، داریوش (1397). درخواست حکمرانی مشارکتی و پایداری منابع آب بررسی کیفی ادراک ارتباطی دی‌نفعان آب‌های زیرزمینی دشت رفسنجان. مجله مطالعات اجتماعی ایران، 12(4)، 44- 64.
صدیقی، مهری (1393). بررسی کاربرد روش تحلیل هم‏رخدادی واژگان در ترسیم ساختار حوزه‏های علمی (مطالعه موردی: حوزه اطلاع سنجی). پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 30(2)، 373–396.
محمدزاده، علی؛ پیران‌نژاد، علی و مختاریان‌پور، مجید (1400). واکاوی مفهوم مشارکت شهروندی: به سوی سامان‌دهی نظری. مدیریت دولتی، 13 (3)، 478-505.
محمدی، نعمیه؛ دانایی‌فرد، حسن (1398). الگوی حکمرانی مشارکتی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران: رویکرد نهادی. فصلنامه پژوهش‏های سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی انرژی، ۵ (۳)، 67- 95.
میرباقری، سیدمحسن؛ رفیعی آتانی، عطاالله و پارسانژاد، محمدرضا (1401). طراحی الگوی مفهومی حکمرانی مشارکتی در ایران: رویکرد داده بنیاد. فصلنامه علمی راهبرد، 31(2)، 195-218.
نیک کار، ملیحه؛ علیجانی، رحیم و کرمی، نوراله (1397). ترسیم نقشه موضوعی تولیدات علمی حوزه جراحی با استفاده از نرم‏افزار VOS Viewer. فصلنامه جراحی ایران، 25(4)، 47-55.
 
References
Altschuler, D. & Corrales, J. (2013). The promise of participation: Experiments in participatory governance in Honduras and Guatemala. Springer.
Batory, A. & Svensson, S. (2019). The use and abuse of participatory governance by populist governments. Policy and Politics, 47(2), 227–244. https://doi.org/10.1332/030557319X15487805848586
Cabeza Ramirez, L. J., Sanchez-Canizares, S. M. & Fuentes-Garcia, F. J. (2019). Past Themes and Tracking Research Trends in Entrepreneurship: A Co-Word, Cites and Usage Count Analysis. Sustainability, 11(11). https://doi.org/10.3390/su11113121
Chen, X., Li, J., Sun, X. & Wu, D. (2019). Early identification of intellectual structure based on co-word analysis from research grants. Scientometrics, 121(1), 349–369. https://doi.org/10.1007/s11192-019-03187-9
Cobo, Manuel J, Wang, W., Laengle, S., Merigó, J. M., Yu, D. & Herrera-Viedma, E. (2018). Co-words analysis of the last ten years of the International journal of uncertainty, fuzziness and knowledge-based systems. International Conference on Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems, 667–677.
Cobo, Manuel Jesus, Pérez, I. J., Cabrerizo, F. J., Alonso, S. & Herrera-Viedma, E. (2017). Co-words analysis of the last ten years of the fuzzy decision making research area. In Advances in Fuzzy Logic and Technology 2017 (pp. 497–508). Springer.
Corrales-Garay, D., Ortiz-de-Urbina-Criado, M. & Mora-Valentin, E.-M. (2019). Knowledge areas, themes and future research on open data: A co-word analysis. Government Information Quarterly, 36(1), 77–87. https://doi.org/10.1016/j.giq.2018.10.008
de la Hoz-Correa, A., Muñoz-Leiva, F. & Bakucz, M. (2018). Past themes and future trends in medical tourism research: A co-word analysis. Tourism Management, 65, 200–211. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2017.10.001
Ebrahimi Kiasari, H., Alvani, S. M. & Memarzadeh Tehran, G. (2023). Combinational Assessment of the Factors Affecting Public Participation in Iranian Educational Policies. Journal of Public Administration, 15(2), 230-257. doi: 10.22059/jipa.2023.351493.3247 (in Persian)
Emerson, K. & Nabatchi, T. (2015). Evaluating the productivity of collaborative governance regimes: A performance matrix. Public Performance & Management Review, 38(4), 717–747.
Feng, J., Zhang, Y. Q. & Zhang, H. (2017). Improving the co-word analysis method based on semantic distance. Scientometrics, 111(3), 1521–1531. https://doi.org/10.1007/s11192-017-2286-1
Fischer, F. (2012). Participatory governance: From theory to practice. In The Oxford handbook of governance.
Forde, C. (2020). Participatory governance in Ireland: Institutional innovation and the quest for joined-up thinking. Administration, 68(3), 1–20. https://doi.org/10.2478/admin-2020-0013
Gan, C. & Wang, W. (2015). Research characteristics and status on social media in China: A bibliometric and co-word analysis. Scientometrics, 105(2), 1167–1182. https://doi.org/10.1007/s11192-015-1723-2
Gan, J., Cai, Q., Galer, P., Ma, D., Chen, X., Huang, J., Bao, S., Luo, R. & Zhang, Q. (2019). Mapping the knowledge structure and trends of epilepsy genetics over the past decade: A co-word analysis based on medical subject headings terms. Medicine (United States), 98(32). https://doi.org/10.1097/MD.0000000000016782
Hazeri, A., Makkizadeh, F. & Beyk Khormizi, F. (2017). The Co-word Analysis of Papers Extracted from the Information Science and Knowledge Studies Master Theses. Scientometrics Research Journal, 2(4), 49- 62. (in Persian)
Hirsch, S. & Shulman, L. C. (1976). Participatory governance - model for shared decision-making. Social Work in Health Care, 1(4), 433–446. https://doi.org/10.1300/J010v01n04\_04
Javadi, M. & Emami, S. M. (2021). Governance of Research: Nature, Scope and Tools. Journal of Public Administration, 13(2), 233-276. doi: 10.22059/jipa.2021.317790.2893
(in Persian)
Liu, B., Chen, H. & Huang, X. (2018). Map Changes and Theme Evolution in Work Hours: A Co-Word Analysis. International Journal of Environmental Research and Public Health, 15(5). https://doi.org/10.3390/ijerph15051039
Milchman, A. & Rosenberg, A. (2010). Michel Foucault, The Government of Self and Others: Lectures at the Collège de France 1982-1983, edited by Arnold I. Davidson, translated by Graham Burchell (New York: Palgrave Macmillan, 2010), ISBN: 978-1403986665. Foucault Studies, 155–159.
Mirbagheri, S. M., Rafiei Atani, A. O. & Parsanejad, M. (2022). Designing a Conceptual Model of Participatory Governance in Iran: A Grounded Theory Approach. Strategy, 31(2), 195-218. doi: 10.22034/rahbord.2022.157936 (in Persian)
Mohammadi, N. & Danaeefard, H. (2019). A Model of Collaborative Governance for Renewable Energy Development in Iran: an Institutional Perspective. Quarterly Journal of Energy Policy and Planning Research, 5 (3), 67-95. (in Persian)
Mohammadzadeh, A., Pirannejad, A. & Mokhtarianpour, M. (2021). Analysis of the Concept of Citizen Participation: Towards Theoretical Organizing. Journal of Public Administration, 13(3), 478-505. doi: 10.22059/jipa.2021.318539.2900 (in Persian)
Nájera-Sánchez, J. J. (2020). A systematic review of sustainable banking through a co-word analysis. Sustainability (Switzerland), 12(1). https://doi.org/10.3390/su12010278
Nguyen, D. (2019). Mapping knowledge domains of non-biomedical modalities: A large-scale co-word analysis of literature 1987-2017. Social Science & Medicine, 233, 1–12. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2019.05.044
Nik Kar, M., Alijani, R. & Karami, N. (2019). Drawing the Scientometric Map of Scientific Field of Surgery using VOS Viewer Software. Iranian Journal of Surgery, 25(4), 47- 55. (in Persian)
Ortiz-de-Urbina-Criado, M., Najera-Sanchez, J.-J. & Mora-Valentin, E.-M. (2018). A Research Agenda on Open Innovation and Entrepreneurship: A Co-Word Analysis. Administrative Sciences, 8(3). https://doi.org/10.3390/admsci8030034
Pierre, J., Peters, B. (2021). Advanced Introduction to Governance, Edward Elgar Publishing.
Qin, X., Wang, Z., Zhao, H. & Kaspersen, L. B. (2016). The focus and frontier of corporate social responsibility A co-word analysis of articles in SSCI, 2001-2014. Nankai Business Review International, 7(2), 130–149. https://doi.org/10.1108/NBRI-09-2015-0021
Raeeszadeh, M., Karamali, M. & Sohrabi, A. (2018). Science Mapping of ``Trauma Surgery{’’} by Co-Word Analysis and Thematic Clustering in Medline. Archives of Trauma Research, 7(3), 102–108. https://doi.org/10.4103/atr.atr_48_18
Rezaizadeh, K. (2022). Governance and its models with the role of public administration and law. Atran.
Sedighi, M. (2015). Using of co-word analysis method in mapping of the structure of scientific fields(case study: The field of Informetrics). Iranian Journal of Information Processing and Management, 30(2), 373-396. doi: 10.35050/JIPM010.2015.040 (in Persian)
Song, Y., Liu, B., Chen, X. & Liu, J. (2020). Atmospheric Pollution Mapping of the Yangtze River Basin: An AQI-Based Weighted Co-Word Analysis. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(3). https://doi.org/10.3390/ijerph17030817
Uyar, A., Kilic, M. & Koseoglu, M. A. (2020). Exploring the conceptual structure of the auditing discipline through co-word analysis: An international perspective. International Journal of Auditing, 24(1). https://doi.org/10.1111/ijau.12178
Verloo, N. (2023). Ignoring people: The micro-politics of misrecognition in participatory governance. Environment and Planning C: Politics and Space, 23996544231182985.
Waheduzzaman, W., Van Gramberg, B. & Ferrer, J. (2018). Bureaucratic Readiness in Managing Local Level Participatory Governance: A Developing Country Context. Australian Journal of Public Administration, 77(2, SI), 309–330. https://doi.org/10.1111/1467-8500.12256
Wang, Y., Li, J., Lee, L.-C., Wang, M. & Du, H. (2019). A review of input-output model application hot spots in the energy and environment fields based on co-words network analysis. Environmental Reviews, 27(4), 567–574. https://doi.org/10.1139/er-2018-0110
Wang, Z., Deng, Z. & Wu, X. (2019). Status Quo of Professional-Patient Relations in the Internet Era: Bibliometric and Co-Word Analyses. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(7). https://doi.org/10.3390/ijerph16071183
Wei, W., Ge, J., Xu, S., Li, M., Zhao, Z., Li, X. & Zheng, J. (2019). Knowledge Maps of Disaster Medicine in China Based on Co-Word Analysis. Disaster Medicine And Public Health Preparedness, 13(3), 405–409. https://doi.org/10.1017/dmp.2018.63
Wu, S. & Sun, Q. (2014). Computer Simulation of Leadership, Consensus Decision Making and Collective Behaviour in Humans. Plos One, 9(1). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0080680
Zand Razavi, B., Khaniki, H., Nasrollahi, A. & Boostani, D. (2018). Meaning Reconstruction of Participatory Water Governance: A Qualitative Review of Group Communication of Groundwater Beneficiaries of Rafsanjan Plain. Journal of Iranian Social Studies, 12(4), 44–66. http://www.jss-isa.ir/article_37920.html
Zhao, F., Shi, B., Liu, R., Zhou, W., Shi, D. & Zhang, J. (2018). Theme trends and knowledge structure on choroidal neovascularization: A quantitative and co-word analysis. In BMC Ophthalmology (Vol. 18, Issue 1). https://doi.org/10.1186/s12886-018-0752-z
Zhu, X. & Zhang, Y. (2020). Co-word analysis method based on meta-path of subject knowledge network. Scientometrics, 123(2), 753–766. https://doi.org/10.1007/s11192-020-03400-0