فهم پدیده به‌حاشیه‌رانده‌شدن در سازمان؛ کاوشی در متنِ روایت‌های کارکنان یک سازمان دولتی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران.

چکیده

هدف: زندگی سازمانی، نوعی زندگیِ روایی و تجربه کارکنان در سازمان آغشته با داستان‌ها و روایت‌های مثبت و منفی است. تجربه طردشدن از متن سازمان و به‌حاشیه‌رفتن، یکی از تجاربی است که در سال‌های اخیر، روایت‌های زیادی را در محیط‌های کاری با خود به‌دنبال آورده است. هدف این پژوهش، فهم پدیده به‌حاشیه‌رانده‌شدن کارکنان در سازمان با واکاوی روایت و داستان‌های افرادی است که در یک سازماندولتی این پدیده را تجربه کرده‌اند.
روش: در گام نخست و مبتنی بر روش نمونه‌گیریِ هدفمند، مشارکت‌کنندگان اولیه پژوهش انتخاب و در ادامه با مشارکت و هم‌فکریِ ایشان، مشارکت‌کنندگان دیگری با روش نمونه‌گیری گلوله برفی انتخاب شدند. روایت‌های و تجربه‌زیسته کارکنان با انجام 60 مصاحبه احصا و تحلیل شد. عناصر معنایی مشترک از دل داستان‌ها و روایت‌های این مشارکت‌کنندگان، استخراج و با فن تحلیل مضمون، در قالب پیشایندها، مصادیق و پسایندهای به‌حاشیه‌رانده‌شدن ارائه شد. عناصر معنایی مشترک از به‌حاشیه‌رانده‌شدن، مواردی بودند که در بیش از نیمی از مصاحبه‌ها به آن‌ها اشاره شده بود.
یافته‌ها: بر اساس یافته‌های به‌دست‌آمده، الگوی به‌حاشیه‌رانده‌شدن کارکنان در سازمان تدوین و به بحث گذاشته شد. شناسایی پیشایندها (غیربومی‌ستیزی، سقف و محدودیت در حقوق پرداختی، مدرک‌گرایی و...)، مصادیق (ترک خدمت مجازی، کاهش تعهد نگرشی، کاهش عملکرد وظیفه‌ای و...) و پسایندهای (نافرمانی مدنی، بی‌اعتنایی به کار و محل کار، ترک سازمان و...) به‌حاشیه‌رانده‌شدن کارکنان همراه با ابعاد و عناصر تشکیل‌دهنده هر یک از این مقوله‌ها، از جمله یافته‌های پژوهش بود.
نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش، حاکی از دو نوع به‌حاشیه‌رانده‌شدن در سازمان بود که با نام‌های به‌حاشیه‌رانده‌شدنِ تحمیلی و به‌حاشیه‌رانده‌شدنِ ترجیحی مورد بحث و واکاوی قرار گرفت. در پایان رهنمودهایی جهت مقابله با این پدیده در سازمان ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Understanding Employee Marginalization: A Narrative Inquiry into the Experiences of Employees in a Public Organization

نویسندگان [English]

  • Kazem Mousavi 1
  • Ali Asghari Sarem 2
1 Ph.D. Candidate, Department of Public Administration, Hamadan Branch, Islamic Azad University, Hamadan, Iran.
2 Assistant Prof., Department of Management, Faculty of Management & Accounting, Bu-Ali Sina University, Hamadan, Iran.
چکیده [English]

Objective
This study aims to understand employee marginalization by analyzing the narratives and stories of employees who have experienced this phenomenon in an Iranian public organization.
Methods
The research participants were selected at the first stage based on the purposive sampling method. Prototypes were selected from elite employees and graduates of universities in Iran, who, according to their years of service, did not pass their occupation levels and were in a job position far lower than the position appropriate to their abilities. Next, the employees, who possessed the mentioned characteristics and were introduced to and confirmed by the initial participants, were selected by the snowball method as the next samples. The interviews conducted with the participants of the research continued until reaching saturation, according to which the number of participants reached 60 people. Before the beginning of the interview, to create a sense of trust between the parties and to secure the participants’ freedom to express their opinions and issues, they were assured that their names would remain confidential and their interviewees would be introduced only based on a code. The common semantic elements in the participants’ stories and narratives were analyzed using the thematic analysis technique after extraction and were presented in the form of antecedents, examples, and consequences. The elements, which were mentioned in more than half of the interviews, were the employees’ common semantic elements of marginalization in the organization.  The employees’ common elements of marginalization in the organization were expressed in the form of antecedents, which were examined as the crucial reasons for the occurrence of the phenomenon in the organization, and adequate explanations for each of them were provided. This single-section research was conducted in a certain period, and its results can be applied and generalized in the investigated organization and organizations with a similar structure. The present research was conducted under the framework of a critical paradigm since the researchers encountered the disclosure of hidden injustice in the heart of an organization. Additionally, the critical paradigm investigated questions concerning values and assumptions, participation in social actions, exposing injustice, and challenging traditional structures.
Results
According to the findings, the employees’ pattern of marginalization in the organization was compiled and discussed. This study could identify antecedents (non-nativism, document orientation, anti-elitism, etc.), examples (leaving virtual service, reducing attitudinal commitment, reducing task performance, etc.), and consequences (disregarding work and workplace, leaving the organization, etc.), as well as the marginalization of employees with the dimensions and constituent elements of each of the categories.
Conclusion
According to the obtained results, the employees’ perceptions of two types of marginalization in the organization were discussed and analyzed as “Imposed Marginalization” and “Preferred Marginalization”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marginalization
  • Narrative Inquiry
  • Organizational isolation
  • Public Organization
آقایی، رضا؛ آقایی، میلاد و آقایی، اصغر (1392). بررسی رابطه میان فرسودگی شغلی، رفتار شهروندی سازمانی، جو سازمانی و فرهنگ سازمانی. مدیریت دولتی، 5(4)، 1-18.
اصغری‌صارم، علی؛ دانایی‌فرد، حسن؛ فانی، علی‌اصغر و قلی‌پور، آرین (1395). واکاوی نقش داستان‌سرایی سازمانی در توسعه منابع انسانی، کنکاشی در ادبیات پژوهشی. مدیریت دولتی، 8(1)، 181- 218.
بودلایی، حسن و قلی‌زاده، نرگس (1397). روش تحقیق روایت‌پژوهی. تهران، انتشارات اندیشه احسان.
توکلی، مهین و تورنگیت، ورن (1384). طردشدگی و عدالت سازمانی. روانشناسی تحولی، 2(5)، 59-77.
ثابت‌پور، مهدی (1392). بررسی جایگاه عملکرد سازمانی در تعادل بین کار و زندگی در گروه کشتی‌سازی ساری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام‌نور تهران، دانشکده حسابداری و مدیریت.
حسینی هاشم‌زاده، داود (1389). بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک صنعت و معدن. مدیریت دولتی، 2(5)، 1-20.
رحمانی، علی و آدم‌پیرا، سعیده (1392) . عوامل مؤثر بر موفقیت شغلی زنان حسابدار در ایران. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 2(5)، 129-140.
رستگار، عباسعلی؛ باقری قره بلاغ، هوشمند و جباری، اقبال (1398). تأملی بر نقش طردشدگی در محیط کار بر بدبینی سازمانی با تعدیل‌گری سرمایه روان‌شناختی (مورد مطالعه: یک صنعت نظامی). مدیریت نظامی، 19(74)، 31- 52.
سلمانی، داود و رادمند، محبوبه (1388) . بررسی نقش سازمان و مدیریت در بروز رفتارهای کاری انحرافی، مدیریت دولتی، 1(3)، 51-68.
عباچیان قاسمی، رضا؛ نصراصفهانی، علی؛ عباس‌پور، عباس و فرهنگی، علی‌اکبر (1394). بررسی تأثیر ادراک از سیرت نیکوی مدیران بر اعتماد سازمانی. مدیریت دولتی، 7(4)، 657- 674.
الکوزهی، عادله و هادوی‌نژاد، مصطفی (1398). جوهره فرقه‌گرایی در سازمان‌های دولتی : پژوهشی در افغانستان. مدیریت دولتی، 11(4)، 608-628.
یزدان‌شناس، مهدی و هاشم‌پور، مهدی (1394). تأثیر مؤلفه‌های تعادل کار و زندگی بر عملکرد سازمانی؛ مطالعه موردی : دانشگاه علوم پزشکی استان قم. چهارمین کنفرانس بین‌المللی حسابداری و مدیریت دانشگاه تهران.
 
References
Abachian Ghasemi, R., Nasr Isfahani, A., Abbaspour, A. & Farhani, A.A. (2014). Investigating the effect of the perception of managers' good character on organizational trust. Journal of Public Administration, 7(4), 657-674. (in Persian)
Aghaei, R., Aghaei, M. & Aghaei, A. (2012). Examining the relationship between job burnout, organizational citizenship behavior, organizational climate and organizational culture. Public Administration Quarterly, 5(4), 1-18. (in Persian)
Åkerstedt, T., Knutsson, A., Westerholm, P., Theorell, T., Alfredsson, L., Kecklund, G. (2004). Mental fatigue, work and sleep. Journal of psychosomatic Research, 57(5):427-433.
Alkozahi, A., Hadovinejad, M. (2018). The essence of sectarianism in government organizations: a study in Afghanistan. Public Administration Quarterly, 11(4), 628-608. (in Persian)  
Asghari Sarem, A., Danaee Fard, H., Fani, A. A. & Gholipour, A. (2016). Understanding the Role of Organizational Storytelling in HRD: A Literature review. Journal of Public Administration, 8(1), 181-218. doi: 10.22059/jipa.2016.57513  (in Persian)
Bastian, B. & Haslam, N. (2010). Excluded from humanity: The dehumanizing effects of social ostracism. Journal of Experimental Social Psychology, 46, 107–113.
Baumeister, R.F. & Leary, M.R. (1995). The need to belong: Desire for interpersonal attachments as a fundamental human motivation. Psychological Bulletin, 117, 497-529.
Benson, G., Finegold, D. & Mohrman, S. (2004). You paid for the skills, now keep them: Tuition reimbursement and voluntary turnover. Academy of Management Journal, 47, 315–331.
Boudelai, H. & Qolizadeh, N. (2017). Narrative research method. Andisheh Ehsan Publications. (in Persian)
Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3, 77-101.
Choudhary, A.S., Ramzan, M., Riaz, A. (2013). Strategies for career plateau: Empirical investigation of organizations in Pakistan. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 4 (9): 712-726.
Cobb, A. T., Wooten, K. C. & Folger, R. (1995). Justice in the making: toward understanding the theory and practice of justice in organizational change and development. Research in Organizational Change and Development, (8), 243-295.
Creswell, J.W. (2012). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research, (4th Ed.), Boston: Pearson.
Danaee Fard, H. & Eslami, A. (2010). Discovering Theory of organizational indifferences : A Grounded Theory strategy. European Journal of Scientific.
DeCicco, J., Laschinger, H. & Kerr, M. (2006). Perceptions of empowerment and respect: effect on nurses’ organizational commitment in nursing homes. Journal of Gerontological Nursing, 32 (5), 49–56.
Dennis, C.L., Ross, L. (2005). Relationships among infant sleep patterns, maternal fatigue, and development of depressive symptomatology. Birth., 32(3), 187- 93.
D'Netto, B., Shen, J., Chelliah, J. & Monga, M. (2014). Human resource diversity management practices in the Australian manufacturing sector. The International Journal of Human Resource Management, 25(9), 1243-1266.
Eisenberger, N. I. (2012). The pain of social disconnection: examining the shared neural underpinnings of physical and social pain. University of California.
Feldman D. C., Weitz B. A. (1988). Career plateaus reconsidered. Journal ofManagement, 14, 69-80.
Ferris, D. L., Brown, D. J., Berry, J. W. & Lian, H. (2008). The Development and Validation of the Workplace Ostracism Scale. Journal of Applied Psychology, 6(6), 1348-1366.
Frone, M. R., Russell, M., Cooper, M. L. (1992). Antecedents and outcomes of work-family conflict: testing a model of work-family interface. Journal of applied psychology, 1, 65.
Gallagher, E. G. (2002). Leadership: A paradigm Shift. Management in Education, 16(3), 24-29.
Gurr, T. R. (2001). Why people rebel (Ali Morshidizad, Trans.). Strategic Studies Research School.
Hansen J. (2001). Increased breast cancer risk among women who work predominantly at night. Epidemiology, 12(1), 74-77.
Harrington, J.M. (2001). Health effects of shift work and extended hours of work. Occupational and Environmental medicine, 58(1), 68-72.
Hitlan, R. T., Clifton, R. J. & DeSoto, M. C. (2006). Perceived exclusion in the workplace: The moderating effects of gender on work-related attitudes and physical health. North American Journal of Psychology, 8, 217-235.
Hitlan, R. T., Kelly, K. M., Schepman, S., Schneider, K. T., Zárate, M. A. (2006). Language Exclusion and the Consequences of Perceived Ostracism in the Workplace. Theory, Research, and Practice, 10(1), 56-70.
Hosseini Hashemzadeh, D. (2008). Investigating factors affecting the job satisfaction of Sanat and Mine Bank employees. Public Administration Quarterly, 2(5), 1-20. (in Persian)
Kacmar, K. M. & Ferris, G.R. (1993). Politics at Work: Sharpening the focus of political behavior in organization. Business Horizon, 36(4), 70-74.
Khanifar, H., Jandghi, G. & Shojaie, S. (2010). Organization Consideration between Spirituality and Professional Commitment. European Journal of Social Sciences, 12, 558-570.
Lambert, E. (2003). The Impact of Organizational Justice on Correctional Stalf. Journal of criminal justice, 31(2), 155-168.
Leck, J. D. & Saunders, D. M. (1992). Hirschman's Loyalty: Attitude or Behavior? Employee Responsibilities and Rights Journal, 5(3), 219-230.
Lee, P.C.B. (2003). Going beyond career plateau: using professional plateau to account for work outcomes. Journal Management Development, 22(6), 538-551.
Longenecker, C. O., Henry, P.S. & Gioia, D. A. (1987). Behind the mask: The politics of employee appraisal. The academy of management executive, 1, 183-193.
Machi, M.S., Staum, M., Callaway, C.W., Moore, C., Jeong, K., Suyama, J., Patterson, P.D. &Hostler, D. (2012). The relationship between shift work, sleep, and cognition in career emergency physicians. Academic Emergency Medicine,19(1), 85-91.
Nirmala, M.C. & Akhilesh, K.B. (2006). An attempt to Redefine Organizational Justice: in the Rightsizing Environment. Journal of Organizational Change Management, 19, 2, 136-153.
O’Reilly, J. & Robinson, S.L. (2009). The negative impact of ostracism on thwarted belongingness and workplace contributions. Best paper proceedings, academy of management meeting, Chicago.
Patrick, H. A. & Kumar, V. R. (2012). Managing workplace diversity. Sage Open, 2(2), 278-296.
Prendergast, C. & Topel, R. (1993). Discretion and bias in performance evaluation. European Economic Review, 37, 355-365.
Ragins, B. R. & Corn Well, J. M. (2001). Pink Triangles: Antecedents and Consequences of Perceived Workplace Discrimination against Gay and Lesbian Employees. Journal of Applied Psychology, 86(6), 1244-1261.
Rahmani, A. & Adampira, S. (2014). Factors Influencing Career Success of Accountant Women in Iran. Accounting knowledge and management auditing, 3(8), 54-69. (in Persian)
Rastgar, A. A., Bagheri Gharabalagh, H., Jabari, E. (2020). A reflection on the role of workplace Ostracism on organizational pessimism by adjusting psychological capital (Case study: a military industry). Journal of Military management, 19(2), 31-52.
(in Persian)
Robbins, S.P. (1991). Organizational Behavior. Prentice Hall of India, New Dehli.
Robinson S. L., O’Reilly J., Wang W. (2013). Invisible at work: An integrated model of workplace ostracism. Journal of Management, 39, 203-231.
Rutenfranz, J., Colquhoun, W., Knauth, P., Ghata, J. (1977). Biomedical and psychosocial aspects of shift work: a review. Scandinavian Journal of work, environment & health, 82-165.
Sabet Pour, M. (2013). Investigating the Position of Organizational Performance in the Balance between Work and Life in the Shipyard Group. Master thesis, Payame Noor University of Tehran, Faculty of Accounting and Management. (in Persian)
Salmani, D. & Radmand, M. (2008). Investigating the role of the management organization in the occurrence of deviant work behaviors. Public Administration Quarterly, 1(3), 51-68. (in Persian)
Spoor, J. R. & Williams, K. D. (2007). The evolution of an ostracism detection system. In J. P. Forgas, M. Haselton. & W. von Hippel (Eds.). The evolution of the social mind: Evolutionary Psychology and Social Cognition. New York: Psychology Press, 279-292.
Suwazono, Y., Dochi, M., Sakata, K., Okubo, Y., Oishi, M., Tanaka, K., Kobayashi, E. & Nogawa, K. (2008). Shift Work Is a Risk Factor for Increased Blood Pressure in Japanese Men A 14-Year Historical Cohort Study. Hypertension, 52(3), 581-586.
Tavakoli, M. & Thorngate, W. (2005). Rrjection and Organization Justice. Journal of Iranian Psychologists, 2(5), 77-86. (in Persian)
Van Drongelen, A., Boot, C.R., Merkus, S.L., Smid, T., Van Der Beek, A.J. (2011). The effects of shift work on body weight change—a systematic review of longitudinal studies. Scandinavian Journal of work, environment & health, 37(4), 263-275.
Vecchio, R. P. (2000). Negative emotions in the workplace: Employee jealousy and envy. International Journal of Stress Management, 7, 161-179.
Viswanathan, A.N., Hankinson, S.E., Schernhammer, E.S. (2007). Night shift work and the risk of endometrial cancer. Cancer Research, 67(21), 10618–10622.
Wang, X., Armstrong, M., Cairns, B., Key, T. & Travis, R. (2011). Shift work and chronic disease: the epidemiological evidence. Occupational medicine, 61(2), 78-89.
Williams, K. D. (2001). Ostracism: the power of silence. New York: the guilford press.
Williams, K. D. & Zadro, L. (2001). Ostracism: On being ignored, excluded and rejected. In M. R. Leary (Ed.), Interpersonal rejection, (pp. 21–53). New York: Oxford University Press.
Wu, L., Rusyidi, B., Claiborne, N. & McCarthy, M. (2013). Relationships between work–life balance and job-related factors among child welfare workers, Children and Youth Services Review, 35, 1447–1454.
Yaggi, H.K., Concato, J., Kernan, W.N., Lichtman, J.H., Brass, L.M., Mohsenin, V. (2005). Obstructive sleep apnea as a risk factor for stroke and death. New England Journal of Medicine, 353(19), 2034-2041.
Yazdan Shenas, M. & Hashempour, M. (2015). The Effect of Work-Life Equilibrium Components on Organizational Performance; Case Study: Qom Province Medical Sciences University. Fourth International Conference on Accounting and Management, University of Tehran: 1-17. (in Persian)
 Zadro, L., Williams, K. D. & Richardson, R. (2004). How low can you go? Ostracism by a computer is sufficient to lower self-reported levels of belonging, control, self-esteem, and meaningful existence. Journal of Experimental Social Psychology, 40(4), 560-567.