واکاوی اثرگذاری و اثرپذیری پیامدهای تجلی سه‌گانه روشن شخصیت مدیران در سازمان‌های دولتی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه سراسری سمنان

2 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان

3 دانشجوی دکتری رشته مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانی، دانشگاه سمنان

چکیده

هدف: سه‌گانه روشن شخصیت، ساختاری جایگزین در تقابل با سه‌گانه تاریک است که از سه بُعد کانتیسم، انسانیت و ایمان به انسانیت تشکیل شده است. نقش پُررنگ مدیران و افراد کلیدیِ سازمان‌های دولتی در زندگی مردم، تجلی این نوع شخصیت را در رفتارهای آنان حائز اهمیت می‌سازد. این پژوهش بر آن است تا با واکاوی اثرگذاری و اثرپذیری پیامدهای سه‌گانه روشن شخصیت مدیران در سازمان‌های دولتی، در غنی‌سازی دانش در این زمینه سهیم باشد.
روش: این پژوهش در زمره پژوهش‌های آمیخته با رویکردهای کیفی و کمّی در منطق قیاسی ـ استقرایی است. مشارکت‏کنندگان پژوهش در بخش کیفی اساتید، مدیران میانی و ارشد سازمان‌های دولتی بود. با توجه به هدف پژوهش، نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند، با استفاده از تکنیک گلوله ‌برفی و به تعداد 20 نفر انجام شد. جامعه آماری پژوهش در بخش کمّی، مدیران میانی و ارشد سازمان‌های دولتی بود که با بهره‌گیری از روش نمونه‌گیری احتمالی طبقه‌ای، 42 نفر از مدیران این حوزه در پژوهش مشارکت داشتند.
یافته‌ها: داده‌های به‌دست‌آمده از مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته، به استخراج 14 پیامد تجلی سه‌گانه روشن شخصیت مدیران در سازمان‌های دولتی انجامید. بر اساس تحلیل دیمتل، عوامل تصور ذهنی مثبت، ارتقای تبادلات رهبر ـ پیرو، حفظ و نگهداشت کارکنان متخصص و یکپارچگی و انسجام، بیشترین تأثیرگذاری در میان پیامدها را دارند و عوامل توسعه و تعالی سازمان، رضایت و اعتماد سازمانی، ارتباطات اثربخش و جهت‌گیری خیرخواهانه، بیشترین تأثیر را از سایر پیامدها می‌پذیرند.
نتیجه‌گیری: سه‌گانه روشن شخصیت مدیران، پیامدهای مثبتی را برای زندگی سازمانی کارکنان به همراه دارد؛ بنابراین ضروری است که این سازه جدید شخصیتی، در کانون توجه پژوهشگران و متولیانِ اجرایی حوزه منابع انسانی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Exploring the Cause and Effect of Consequences of the Light Triad Personality Manifestation in Public Organizations Managers

نویسندگان [English]

  • Abbasali Rastgar 1
  • mahdieh vishalghi 2
  • Fatemeh Alavi Matin 3
1 Associate Prof., Department of Business Management, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, Iran
2 2. Phd Student, Department of Public Administration, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University
3 Ph.D. Candidate in Public Administration - Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University
چکیده [English]

Objective
A light triad is an alternative structure to the dark triad, which consists of Kantianism, humanism, and faith in humanity. Public organizations play a significant role in Iran because of their strong influence on the lives of the Iranian nation and this structure can positively impact public organizations.  As a result, the manifestation of the light triad personality by managers and key people in Iran’s public organizations is important. This study aims to add to the body of knowledge in this field by investigating the cause and effect of manifesting consequences of the Light Triad personality of managers in Iranian public organizations.
Methods
This study uses a mixed methodology combining qualitative and quantitative research. It employs a deductive-inductive logical approach, as well. Professors and middle and senior managers from Iranian public organizations participated in the qualitative phase of the current study. Twenty individuals were sampled using the snowball technique and the purposive sampling method to achieve the research objective. Participants in the quantitative phase of the research included middle and senior managers from government agencies, and 42 managers from this field participated in this study, using stratified random sampling. Face-to-face interviews with open questions were conducted during the qualitative phase. Following that, the light triad of managers’ personalities in public organizations was coded, and the consequences were identified. The codes obtained from the interviews were provided to the interviewees to verify the accuracy of coding and concept extraction.
Results
Based on the data gathered from semi-structured interviews, this study identified 14 consequences of light triad manifestations of the personality of public organization managers. The cause and effect of the Light Triad personality of managers were investigated using the DEMATEL method. The DEMATEL method analyzes causal relationships between complex and multiple factors to build a structural model. To solve complex problems, a group of experts outlined the cause-and-effect relationships between various factors. This study used the DEMATEL method to evaluate the quantitative data to obtain comprehensive and accurate information. According to the DEMATEL analysis, the top influencing factors were a positive mental image, leader-follower exchanges, employee retention, and integration. Furthermore, the top factors affected by other outcomes were organization development and excellence, organizational satisfaction and trust, effective communication, and benevolent orientation.
Conclusion
The Light Triad personality of managers has beneficial effects on employees' organizational life. However, this factor has been overlooked by management and organizational researchers since its introduction. Managers, researchers, and human resource practitioners must be aware of this new personality structure to enrich and operationalize the research literature in organizational settings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dark triad
  • DEMATEL method
  • Light triad
  • Personality
  • Public organization
ابراهیمی، الهام (1399). تحلیل و بررسی سه‌گانه روشن شخصیت رهبر و تأثیر آن بر حمایت سازمانی ادراک شده پیروان با در نظر گرفتن نقش تعدیلگر تبادل رهبر ـ عضو. مدیریت دولتی، 12(4)، 586- 606.
امیدی، ندا؛ محمداسمعیلی، ندا و قلی‌پور، آرین (1400). بررسی تأثیر مقایسه اجتماعی و امتیاز ارزیابی عملکرد بر بازخورپذیری کارکنان با میانجیگری ادراک عدالت در بخش دولتی. مدیریت دولتی، 13(2)، 309-  328.
حکیمی، ایمان (1399). شکست اعتماد سازمانی به‌وسیلة مدیران روان‌پریش: واکاوی نقش سرپرستی توهین‌آمیز و افول رضایت شغلی. فصلنامه مطالعات منابع انسانی، 10(2)، 75-100.
دانائی‌فرد، حسن (1395). چالش‌های مدیریت دولتی در ایران (چاپ دهم)، تهران: سمت.
علی‌پور گوراند، بتول؛ آزموده، معصومه؛ اسماعیل‎پور، خلیل و حسینی‎نسب، سید داود (1401). بررسی نقش واسطه‌ای جهت‎گیری ارزشی در پیش‌بینی رضایت از زندگی بر اساس صفات تاریک و روشن شخصیت. مجله روان‌شناسی و روانپزشکی شناخت، 9(2)، 160-174.
قلی‌پور، آرین (1392). مدیریت رفتار سازمانی (رفتار فردی) (چاپ پنجم)، تهران: سمت.
محمدی، حامد (1399). شناسایی شایستگی‌های حاکمان بر اساس گلستان سعدی. مدیریت دولتی، 12(4)، 630-654.
مصری، مهران و فرج‌وند، اسفندیار (1400). فساد مشروع؛ چرایی فسادخیز بودن نظام‌های سیاسی. مدیریت دولتی، 13(1)، 155-181.
مقدم‌فر، سعیدرضا؛ مقیمی، سیدمحمد؛ رهبر، فرهاد و یزدانی، حمیدرضا (1401). ارائۀ چارچوب مفهومی تبیین تاب‌آوری سازمانی در برابر فساد در سازمان‌های اقتصادی دولتی ایران با الهام از هستی‌شناسی رئالیسم انتقادی. مدیریت دولتی، 14(1)، 4-28.
 
References
Akyuz, E., & Celik, E. (2015). A fuzzy DEMATEL method to evaluate critical operational hazards during gas freeing process in crude oil tankers. Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 38, 243-253.
Aldousari, S. S., & Ickes, W. (2021). How is Machiavellianism related to locus of control? A meta-analytic review. Personality and Individual Differences, 174, 110677.‏ 10.1016/j.paid.2021.110677
Alipour Gourand, B., Azmoudeh, M., Esmaielpour, K. & Hosseini Nasab, S. D. (2022). Investigate the mediating role of value orientation in predicting life satisfaction based on dark and light personality traits and emotional differentiation. Shenakht Journal of Psychology and Psychiatry, 9 (2), 160-174. http://shenakht.muk.ac.ir/article-1-1388-fa.html (in Persian)
Amiri, M., Sadaghiyani, J., Payani, N., & Shafieezadeh, M. (2011). Developing a DEMATEL method to prioritize distribution centers in supply chain. Management Science Letters, 1(3), 279-288.
Cascio, W. F., & Greene, R. J. (2012). The Employee-Organization Relationship and Scholar-Practitioner Divide. In Shore, L. M., Coyle-Shapiro, J. A., & Tetrick, L. E. (Eds.). The employee-organization relationship: Applications for the 21st century. Routledge.‏
Cooke, P. (2020). Dark entrepreneurship, the ‘dark triad’and its potential ‘light triad’realization in ‘green entrepreneurship’. Urban Science4(4), 45.‏ 10.3390/urbansci4040045
Danai Fard, H. (2016). Challenges for Public Administration in Iran. (10th ed.), Tehran: SAMT. (in Persian)
Dowgwillo, E. A., & Pincus, A. L. (2017). Differentiating dark triad traits within and across interpersonal circumplex surfaces. Assessment, 24(1), 24-44.‏ 10.1177/1073191116643161
Drisko, J. W., & Maschi, T. (2016). Content analysis. New York: Oxford University Press.
Ebrahimi, E. (2021). The Analysis and Investigation of Leader's Light Triad Personality and Its Effect on a Perceived Organizational Support of Followers Considering the Moderating Role of Leader-Member. Journal of Public Administration, 12(4), 586-606. 10.22059/jipa.2020.296451.2687 (in Persian)
Farah Bijari, A., Hefazi Torghabeh, L., & Dehshiri, G. (2022). Evaluation of psychometric characteristics of light triad personality questionnaire in nurses. Brain and Behavior, 12(4), e2514.‏ 10.1002/brb3.2514
Gandhi, S., Mangla, S.K., Kumar, P. & Kumar, D. (2016), A combined approach using AHP and DEMATEL for evaluating success factors in implementation of green supply chain management in Indian manufacturing industries, International Journal of Logistics Research and Applications, 19(6), 537-561.
Gerymski, R., & Krok, D. (2019). Psychometric properties and validation of the Polish adaptation of the Light Triad Scale. Current Issues in Personality Psychology, 7(4), 341-354.‏
Gholipour, A. (2013). Organizational Behaviour Management (Individual Behavior), (15th ed.), Tehran: SAMT. (in Persian)
Grežo, M., & Adamus, M. (2022). Light and dark core of personality and the adherence to COVID-19 containment measures: The roles of motivation and trust in government. Acta psychologica223, 103483.‏ 10.1016/j.actpsy.2021.103483
Grigoras, M., & Wille, B. (2017). Shedding light on the dark side: Associations between the dark triad and the DSM-5 maladaptive trait model. Personality and Individual Differences, 104, 516-521. 10.1016/j.paid.2016.09.016
Hakimi, I. (2020). Failure of Organizational Trust by Psychopath Managers: Exploring the Role of Abusive Supervision and Decline of Job Satisfaction. Journal of Human Resource Management, 10(2), 75-100. doi: 10.22034/jhrs.2020.229425.1410 (in Persian)
Jonason, P. K., & Sherman, R. A. (2020). Personality and the perception of situations: The Big Five and Dark Triad traits. Personality and Individual Differences, 163, 110081.‏ 10.1016/j.paid.2020.110081
Kaletta, J., & Reuther, K. (2021). Dark Triad Versus Light Triad: A Comparison and Analysis in the Context of Agile Leadership. Proceedings of the European Conference on Management, Leadership & Governance, 241–249. 10.34190/MLG.21.081
Kapoor, H. (2015). The creative side of the dark triad. Creativity Research Journal, 27(1), 58-67.‏ 10.1080/10400419.2014.961775
Kaufman, S. B., Yaden, D. B., Hyde, E., & Tsukayama, E. (2019). The light vs. dark triad of personality: Contrasting two very different profiles of human nature. Frontiers in psychology, 10, 467.‏ 10.3389/fpsyg.2019.00467
Kesenheimer, J. S., & Greitemeyer, T. (2022). Going green is exhausting for dark personalities but beneficial for the light ones: An experience sampling study that examines the subjectivity of pro-environmental behavior. Frontiers in Psychology, 1823.‏ 10.3389/fpsyg.2022.88370
Lin, K., & Lin, C. (2008). Cognition Map of Experiential Marketing Strategy for Hot Spring Hotels in Taiwan Using the DEMATEL Method. Fourth International Conference on Natural Computation. IEEE.
Lukić, P., & Živanović, M. (2021). Shedding light on the Light Triad: Further evidence on structural, construct, and predictive validity of the Light Triad. Personality and Individual Differences, 178, 110876.‏
Malik, O. F., Shahzad, A., Waheed, A., & Yousaf, Z. (2020). Abusive supervision as a trigger of malevolent creativity: do the Light Triad traits matter? Leadership & Organization Development Journal, 41(8), 1119-1137. 10.1108/LODJ-09-2019-0386
Margetts, H. Z., John, P., Hale, S. A., & Reissfelder, S. (2015). Leadership without leaders? Starters and followers in online collective action. Political Studies, 63(2), 278-299.‏ 10.1111/1467-9248.12075
Mentes, A., Akyildiz, H., Yetkin, M., & Turkoglu, N. (2015). AFSA based fuzzy DEMATEL approach for risk assessment of cargo ships at coasts and open seas of Turkey. Safet Science, 79, 1-10.
Mesri, M., & Farajvand, E. (2021). Legitimate corruption;The Reason for the Corruption-Proneness of the Political Systems. Journal of Public Administration, 13(1), 155-181. 10.22059/jipa.2021.321735.2930 (in Persian)
Moghadamfar, S., Moghimi, S., Rahbar, F., & Yazdani, H. (2022). Providing a Conceptual Framework for Explaining Organizational Resilience against Corruption in the Governmental Economic Organizations, Inspired by Critical Realist Ontology. Journal of Public Administration, 14(1), 4-28. 10.22059/jipa.2021.329514.3014 (in Persian)
Mohammadi, H. (2021). Identifying the Competencies of the rulers based on Sa'di's Golestan. Journal of Public Administration, 12(4), 630-654. 10.22059/jipa.2021.305264.2770 (in Persian)
Neumann, C. S., Kaufman, S. B., ten Brinke, L., Yaden, D. B., Hyde, E., & Tsykayama, E. (2020). Light and dark trait subtypes of human personality–A multi-study person-centered approach. Personality and Individual Differences, 164.‏ 10.1016/j.paid.2020.110121
Omidi, N., Mohammad Esmaeili, N., & Gholipoor, A. (2021). Investigating the Effects of Social Comparison and Performance Evaluation Score on Feedback Acceptance by Mediating Justice Perception in the Public Sector. Journal of Public Administration, 13(2), 309-328. 10.22059/jipa.2021.316140.2881 (in Persian)
Paleczek, D., Bergner, S., & Rybnicek, R. (2018). Predicting career success: is the dark side of personality worth considering? Journal of Managerial Psychology, 33(6), 437-456. 10.1108/JMP-11-2017-0402
Purol, M. F., Oh, J., Abrom, M. C., Bernard, H., Forest, A., Huhtala, S. D., ... & Chopik, W. J. (2022). Age differences in implicit and explicit personality traits. Personality and Individual Differences, 197, 111765.‏ 10.1016/j.paid.2022.111765
Quirin, M., Robinson, M. D., Rauthmann, J. F., Kuhl, J., Read, S. J., Tops, M., & DeYoung, C. G. (2020). The dynamics of personality approach (DPA): 20 tenets for uncovering the causal mechanisms of personality. European Journal of Personality, 34(6), 947-968.‏ 10.1002/per.2295
Serenko, A., & Choo, C. W. (2020). Knowledge sabotage as an extreme form of counterproductive knowledge behavior: the role of narcissism, Machiavellianism, psychopathy, and competitiveness. Journal of Knowledge Management, 24(9), 2299-2325. 10.1108/JKM-06-2020-0416
Si, S. L., You, X. Y., Liu, H. C., & Zhang, P. (2018). DEMATEL technique: A systematic review of the state-of-the-art literature on methodologies and applications. Mathematical Problems in Engineering. 10.1155/2018/3696457
Sivakumar, K., Jeyapaul, R., Vimal, K. E. K., & Ravi, P. (2018). A DEMATEL approach for evaluating barriers for sustainable end-of-life practices. Journal of Manufacturing Technology Management.
Sokić, K. (2022). Effect of the Dark Tetrad on Emotional Intelligence. Primenjena psihologija15(1), 29-50.‏
Stronge, S., Bulbulia, J., Davis, D. E., & Sibley, C. G. (2021). Religion and the development of character: Personality changes before and after religious conversion and deconversion. Social Psychological and Personality Science, 12(5), 801-811.‏ 10.1177/1948550620942381
Tsai, W. H., & Chou, W. C. (2009). Selecting management systems for sustainable development in SMEs: A novel hybrid model based on DEMATEL, ANP, and ZOGP. Expert Systems with Applications, 36(2), 1444-1458.
Tzeng, G. H., & Huang, J. J. (2011). Multiple attribute decision making: methods and applications, CRC Press, Taylor & Francis Group, a Chapman & Hall Book.
Walker, S. A., Double, K. S., & Birney, D. P. (2021). The complicated relationship between the dark triad and emotional intelligence: A systematic review. Emotion Review, 13(3), 257-274.‏ 10.1177/17540739211014585
Widiger, T. A., Sellbom, M., Chmielewski, M., Clark, L. A., DeYoung, C. G., Kotov, R., ... & Wright, A. G. (2019). Personality in a hierarchical model of psychopathology. Clinical Psychological Science, 7(1), 77-92.‏ 10.1177/2167702618797105
Wu, W. W., & Lee, Y. T. (2007). Developing global managers’ competencies using the fuzzy DEMATEL method. Expert systems with applications, 32(2), 499-507.