پیش‌بینی و تبیین سکوت سازمانی با استفاده از راهبردهای رهبری مثبت‌گرا و نقش میانجی توانمندسازی روان‏شناختی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

2 دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، اصفهان، ایران.

3 استاد، گروه علوم تربیتی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی و تبیین سکوت سازمانی با استفاده از راهبردهای رهبری مثبت‌گرا و نقش میانجی توانمندسازی روان‏شناختی انجام شده است.
روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر اجرا، آمیخته اکتشافی است. مدل توسعه ابزار در بخش کمّی، توصیفی ـ هم‏بستگی و در بخش کیفی، پدیدارشناختی مبتنی بر تجارب زیسته است. جامعه آماری پژوهش، کلیه کارکنان و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه فرهنگیان منطقه 9 شرق کشور بودند (354 نفر) که با توجه به فرمول کوکران، در بخش کمّی، 180 نفر به‌روش نمونه‌گیری تصادفی ـ طبقه‌ای و در بخش کیفی، 26 نفر به‌روش هدفمند تا اشباع نظری انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و پرسش‏نامه‌های رهبری مثبت‌گرا کامرون (2008)، توانمندسازی روان‏شناختی اسپریتزر و میشرا (1997) و پرسش‏نامه محقق‌ساخته سکوت سازمانی استفاده شد. پایایی ابزارها برحسب آلفای کرونباخ، به‌ترتیب 94/0، 77/0 و 93/0 و روایی هم‌گرای پرسش‏نامه‌ها نیز، به‌ترتیب 86/0، 50/0 و 62/0 به‌دست آمد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار اس‌پی‌اس‌اس 24 و اسمارت پی‌ال‌اس تجزیه‌وتحلیل شدند.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که بین رهبری مثبت‌گرا و توانمندسازی روان‏شناختی و سکوت سازمانی، رابطه منفی و معنادار وجود دارد. همچنین، توانمندسازی روان‏شناختی بین رهبری مثبت‌گرا و توانمندسازی روان‏شناختی، نقش میانجی دارد.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که به‌کارگیری سبک رهبری مثبت‌گرا و توانمندسازی کارکنان، می‌تواند نقش مؤثری در کاهش سکوت کارکنان داشته باشد، از این ‌رو پیشنهاد می‌شود که مدیران دانشگاه فرهنگیان، روی توسعه و تقویت رهبری مثبت‌گرا و توانمندسازی کارکنان سرمایه‌گذاری کنند تا بتوانند با مشارکت و هم‌فکری هرچه بیشتر کارکنان، زمینه توسعه و اثربخشی بیشتر سازمان را فراهم سازند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Organizational Silence and Positive Leadership Strategies: The Mediating Role of Psychological Empowerment

نویسندگان [English]

  • Iraj Mehdizadeh 1
  • Saeed Rajaeepor 2
  • Seyed Ali Siadat 3
1 PhD Candidate, Department of Educational Management, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Isfahan University, Isfahan, Iran.
2 Associate Prof., Department of Educational Sciences, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Isfahan University, Isfahan, Iran.
3 Prof., Department of Educational Sciences, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Isfahan University, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Objective
Organizational silence is a prevalent occurrence within companies, which can lead to serious adverse outcomes. Consequently, managers and researchers studying organizational behavior recognize it as a noteworthy challenge faced by organizations. The primary goal of this study was to predict and clarify the phenomenon of organizational silence by implementing positive leadership strategies and investigating the potential mediating effect of psychological empowerment.
Methods
For practical and managerial purposes, this study employed a combination of developmental instruments and phenomenology based on lived experiences in order to identify the sub-constructs of organizational silence. Additionally, a descriptive correlational design was utilized to investigate the relationship between variables. The statistical population consisted of all staff and faculty members at Farhangian University in the 9th district of Eastern Iran. Qualitative data were collected through semi-structured interviews with 26 participants selected up to theoretical saturation. Data were then categorized through theme analysis in four dimensions (context, causal, process, and intervention) and 10 components, including socio-communication, economic, organizational, political, cultural, informational, regulatory, managerial, human, and human resources. A 65-question questionnaire was developed based on these themes. In the quantitative part of the study, 180 people were selected using stratified random sampling according to Cochran's formula. The Kaiser, Meyer, and Olkin (KMO) index was used to investigate the adequacy of the sample, and the index for all data was over 0.6, indicating the adequacy of the sample data for factor analysis. The study utilized Cameron's Positive Leadership Questionnaire (2008), Spritzer and Mishra's Psychological Empowerment Questionnaire (1997), and a researcher-made Organizational Silence Questionnaire. The reliability of the instruments in terms of Cronbach's alpha was 0.94, 0.77, and 0.93, respectively. The convergent validity of the questionnaires was 0.86, 0.50, and 0.62, respectively. The data were analyzed using SPSS 24 and Smart PLS software.
Results
The study investigated the model from two criteria, R2 and Q2 values, and the overall model of structural equations was evaluated using the "goodness of fit" criterion. The goodness of fit value was 0.324, and considering the three values of 0.01, 0.25, and 0.36, the appropriate fit of the overall research model was confirmed. The results showed a negative and significant relationship between positive leadership strategies (positive communication, positive human relationships, positive significance, and positive atmosphere) and psychological empowerment (meaningfulness, competence, self-determination, effectiveness, and trust) with organizational silence. Additionally, psychological empowerment plays a mediating role between positive leadership and organizational silence.
Conclusion
The study concludes that utilizing positive leadership styles and employee empowerment can effectively reduce employees' silence. Therefore, it is recommended that administrators at Farhangian University establish an environment that fosters employee growth and well-being. Managers can facilitate empowerment among their employees by taking into account their psychological needs, fostering trust and involvement, and delegating authority to grant independence and self-determination. Additionally, managers can provide positive and constructive feedback, establish positive relationships, and create a positive atmosphere to create a safe and comfortable environment for employees to comment more easily. At the organizational level, employees should have access to professional development programs. In general, dedicating resources to the enhancement and cultivation of positive leadership and employee empowerment can enhance the growth and efficiency of the organization through increased employee engagement and collaboration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychological empowerment
  • Positive leadership
  • Organizational silence
آزادمهر، آرزو و ناستی زایی، ناصر (1395). رابطه سبک رهبری باسکوت سازمانی اعضای هیئت علمی، سومین کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم، تهران.
آقایی برزآباد، پرویز؛ فیض آبادی، وحید و رسولی مقدم، ابراهیم (1394). ارتباط جو سازمانی و سکوت سازمانی با توانمندسازی روان­شناختی کارکنان در بیمارستان­های دانشگاه علوم پزشکی بیرجند. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 22 (3) 274- 285.
ابراهیمی، الهام (1399). تحلیل و بررسی سه‌گانه روشن شخصیت رهبر و تأثیر آن بر حمایت سازمانی ادراک‌شده پیروان با در نظرگرفتن نقش تعدیلگر تبادل رهبر ـ پیرو. مدیریت دولتی، 12(4)، 586- 606.
ارمندئی، مریم؛ وزیری، مژده و عدلی، فریبا (1395). بررسی عوامل مؤثر بر سکوت سازمانی از دیدگاه کارکنان. فصلنامه اندیشه­های نوین تربیتی، 12 (2)، 116- 145.
افتخاری،  فرزاد و  رحیمی، حمید (1399). نقش میانجی توانمندسازی روان‌شناختی در تأثیر رهبری مثبت‌گرا بر اعتماد سازمانی (مورد مطالعه: معلمان مدارس کاشان)، مطالعات منابع انسانی، 10(2)، 101- 124.
الوانی، سید مهدی؛ واعظی، رضا و  هنرمند، روح الله (1394). نقش رفتار سازمانی مثبت‌گرا در کاهش سکوت سازمانی، مطالعات مدیریت بهبود و تحول، 24(79)، 1-26.
پناهی، بلال (۱۳۹۸). فراتحلیل پیشایندها و پیامدهای پدیده سکوت سازمانی در ایران. فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، ۲۸ (۹۴)، 85- 107.
جعفری هرندی، رضا و نجفی، حبیبه (1396). تأثیر سبک رهبری بر عملکرد منابع انسانی با میانجیگری سکوت سازمانی. مطالعات مدیریت بهبود و تحول،26(85)، 57- 85.
حسینی، سیدعبدالرسول و زارع، امین (1396). تأثیر رهبری قلدرمآبانه دربروز رفتارهای منافقانه: تبیین نقش میانجی سکوت سازمانی. فصلنامه رسالت مدیریت دولتی ، 8(2)، 15- 27.
دانایی فرد، حسن و قاسمی بنابری، حمیدرضا (۱۳۹۷). استراتژی‌های مدیران در واداری کارکنان به سکوت سازمانی در    سازمان‌های دولتی، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی، ۸ (۴)، 71-88.
دانایی فرد، حسن؛ فانی، علی اصغر و براتی، الهام (1390). تبیین نقش فرهنگ سازمانی در سکوت سازمانی در بخش دولتی. چشم‌انداز مدیریت دولتی. 2 (4)، 61- 82.
رحیمی، غلامرضا و مظاهری راد، حمید (1396). مطالعه توصیفی تأثیر توانمندسازی روان‌شناختی بر سکوت در بین کارکنان سازمان‌ها، رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، 1(2)، 34- 52.
رضائی جندانی، محبوبه؛ هویدا و رضا، سماواتیان، حسین (1394). مفهوم توانمندسازی روان‌شناختی و رابطه آن با سرمایه روان‌شناختی معلمان. رویکردهای نوین آموزشی، 10(1)، 67-82.
زارعی متین، حسن (1393). مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته. انتشارات آگه.
زارعی متین، حسن؛ طاهری، فاطمه و سیار، ابوالقاسم (۱۳۹۰). سکوت سازمانی: مفاهیم، علل و پیامدها، فصلنامه علوم مدیریت ایران، ۶ (۲۱)، ۷۷-104.
سپهوند، رضا؛ فتحی چگنی، فریبرز و عظیمی، حسین (1401). اثر رهبری مثبت‌گرا بر افشاگری سازمانی با نقش میانجی ارعاب روان‌شناختی. فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، 1 (63)، 1- 26.
سلطانی نژاد، جواد و سلاجقه، سنجر (1399). تأثیر توانمندسازی ساختاری بر فرسودگی شغلی دردانشگاه‌های دولتی ایران. نقش حلقوی رفتارشهروندی فردی ورفتارشهروندی سازمانی. مدیریت دولتی، 12(2)، 238-262.
شجری، مجتبی؛ اصغری صارم، علی و صمدی، عباس (1400). مفهوم‌پردازی سکته سازمانی. مدیریت دولتی، 13(1)، 77- 102.
شریعتی رضا و افخمی اردکانی، مهدی (1397). رابطه سکوت سازمانی با سبک رهبری با در نظر گرفتن نقش تعدیل‌گری شخصیت. مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی، 10 (37)، 157- 182.
شیوندی چلیچه، کامران (۱۳۹۷). بررسی و ارزیابی رابطه بین راهبردهای رهبری مثبت گرا با سرمایه­های روان­شناختی معلمان مدارس ابتدایی. فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی، ۳(۱۰)، ۱۴۱-۱۶7.
صفرزاده، سمیرا و ناعمی، علی محمد (1399). تأثیر رهبری مثبت‌گرا بر اشتیاق به کار با میانجیگری توانمندسازی روان‌شناختی مدیران مقطع متوسطه شهر سبزوار، مدیریت و چشم انداز آموزش، 2(3)، 92-69.
صوری زهی، ذکریا؛ جباری، غلام و تربتی، امیر (1392). رابطه بین سکوت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی تعهد سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی شهرستان خاش. فصلنامه خط‌مشی‌گذاری عمومی مدیریت، 2 (4)، 71- 83.
طهرانی، مریم؛ علیپور، فاطمه و شفیعی، لیلا (1400). بررسی اثر رهبری دوسوتوان بر سکوت کارکنان با نقش میانجی توانمندسازی روان‌شناختی و سرمایه اجتماعی، پژوهش نامه مدیریت تحول، 12(2)، 21- 39.
عباسی، سعید؛ بهروزی، محمد و سملی، احمد (1394). بررسی تأثیر سبک‌های رهبری بر سکوت سازمانی کارکنان شرکت گاز استان بوشهر، دومین همایش بین‌المللی مدیریت و فرهنگ توسعه، تهران.
عبدالهی، بهروز (1384). توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان: ابعاد و اعتبارسنجی براساس مدل معادلات ساختاری. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، ۱۱ (۱)، 6337- 63.
عرفانیان خانزاد، حمید (1399). واکاوی مفهومی سکوت سازمانی و عوامل مؤثر بر آن. پژوهشنامه مدیریت تحول، 12(2)، 229- 262.
عسکری پور، محمدرضا؛ متقی پیشه، محمدحسین و شیخی، ایوب (1399). تأثیر رهبری خدمتگزار بر رفتار کاری نوآورانه در بخش دولتی ایران. تحلیل نقش میانجی انگیزه خدمت عمومی و نقش تعدیلگر مهارت سیاسی. مدیریت دولتی، 12(1)، 67- 87.
قانع‌نیا، مریم؛ ارشدی، نسرین؛ سلطانیان، نسیم و فروهر، محمد (1394). تأثیر آموزش رفتارهای رهبری اصیل بر افزایش عملکرد کارکنان پتروشیمی. فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی. 2 (6)، 125- 141.
کرد فیروزجایی، فهیمه و زین‌آبادی، حسن رضا (1400). تأملی بر پیشایندها و پسایندهای بیرونی سکوت سازمانی معلمان: یافته‌های یک پژوهش کیفی. مشاوره شغلی و سازمانی، 13(4)، 107- 126.
کامرون، کیم (1390). رهبری مثبت­گرا استراتژی­هایی برای عملکرد فوق العاده. (رضا هویدا، محمد فروهر و عبدالرسول جمشیدیان، مترجمان). اصفهان:  انتشارات پیام علوی.
مقتدایی، لیلا (1399). رابطه رهبری مثبت‌گرا و انزوای اجتماعی با نقش میانجی معنویت در کار در دوره همه‌گیری کووید– 19 (مورد مطالعه: دبیران شهر اصفهان)، پژوهش‌های راهبردی مسائل اجتماعی ایران، 9(2)، 79- 108.
مقدم فر، سعیدرضا؛ مقیمی، سیدمحمد؛ رهبر، فرهاد و یزدانی، حمیدرضا (1401). چهارچوب مفهومی تبیین تاب‌آوری سازمانی در برابر فساد در سازمان‌های اقتصادی دولتی ایران با الهام از هستی‌شناسی ریالیسم انتقادی. مدیریت دولتی، 14(1)، 4-28.
ملک‌زاده، غلامرضا؛ ادیب زاده، مرضیه و غلامی، محمد (1397). نقش میانجی سکوت‌گرایی اجتنابی در رابطه میان جو مدیریت خطا و رفتار یادگیری با عملکرد فردی. مدیریت دولتی، 10(4)، 651- 677.
 
References
Abdillah, M. R., Anita, R., & Zakaria, N. B. (2021). Trust in leaders and employee silence behaviour: Evidence from higher education institutions in Indonesia. Human Systems Management, 40(4), 567-580.
Abbasi, S., Behrouzi, M. & Semali, A. (2014). Investigating the effect of leadership styles on the organizational silence of Bushehr gas company employees, The second international conference on management and development culture, Tehran. (in Persian)
Abdulahi, B. (2004). Psychological empowerment of employees: dimensions and validation based on the structural equation model. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 11 (1), 63-37. (in Persian)
Aghaie Borzabad, P., Yazdi Feyzabadi, V., Rasuli Moghadam, E. (2015). Relationships between Organizational Climate and Organizational Silence with Psychological Empowerment of Employees in Hospitals. Birjand University of Medical Sciences Journal, 22 (3), 274-285. (in Persian)
Ahmadnia, A. & Shad, B. I. (2017). Examining the Positive Leadership in the Schools. International Journal of Economic Perspectives, 11(3), 964-968.
Al-Dmour, R., Yassine, O. & Masa’deh, R. (2018). A Review of Literature on the Associations among Employee Empowerment, Work Engagement and Employee Performance. Modern Applied Science, 12 (1), 313- 329.
Alvani, S., Vaezi, R., Honarmand, R. (2016). A study on the role of positive organizational behavior in reducing of Organizational silence. Management Studies in Development and Evolution, 24(79), 1-26. (in Persian)
Askaripoor, M., Motaghi Pisheh, M.H., & Sheikhy, A. (2020). The Impact of Servant Leadership on Innovative Work Behavior in the Public Sector of Iran: Analyzing the MediatingRole of Public Service Motivation and the Moderating Role of Political Skill. Journal of PublicAdministration, 12(1), 67-87. (in Persian)
Azadmehr, A., Nasti Zaei, N. (2015). The Relationship Between Leadership Style and Organizational Performance of Faculty Members. Third World Conference on Management Economics Accounting and Humanities At the Beginning of the Third Millennium.Tehran. (in Persian)
Baharlou, M., Beshlideh, K., Hashemi Sheykhshabani, E. & Naami, A. (2014). Investigation Relationship between Leader - Member Exchange and Organizational Citizenship Behavior: Mediating Role of Psychological Empowerment and Organizational Commitment, Organizational Culture Management, 12(31), 1-19. (in Persian)
Britt, T. W. & Jex, S. M. (2015). Thriving under stress: Harnessing demands in the workplace: Oxford University Press, USA.
Çaylak, E. & Altuntas, S. (2017). Organizational silence among nurses: The impact on organizational cynicism and intention to leave work. Journal of Nursing Research, 25(2), 90-98.
Chou, S. Y. & Chang, T. (2020). Employee silence and silence antecedents: A theoretical classification. International Journal of Business Communication, 57(3), 401-426.‌
Cinar, C., Karcioglu, F., Aliogullar, Z. (2013). The relationship between organizational silence and organizational citizenship behavior: A survey study in the province of Erzurum, Turkey. Social and Behavioral Sciences, 99(6), 314 – 321.
Comeron, K. (2008). Positive Leadership: Strategies for Extraordinary Performance. (Reza Hovieda, Mohammad Forouhar and Adbalrasool Jamshidian, Trans.). Payeme alavi. Pub. (in Persian)
Danaee Fard, H, Fani, A.A. & Barati, E. (2011).Explaning The Rol Of Organizational Culture In Organizational SilenceIn The Puplic Sector. Public Management Perspective, 2(4), 82-61. (in Persian)
Danaee Fard, H., Fani A & Barati, E. (2012). Explaining the Role of Organizational Culture in Shaping Organizational Silence in the Public Sctor. Journal of Public Administration Perspective, 2(8), 61- 82 (in Persian)
Donaldson, S. & Ko, L. (2011). Positive organizational psychology, behavior, and scholarship: a review of the emerging literature, and evidence base. Journal of Positive Psychology, 5 (3), 177-191.
Ebrahimi, E. (2020). The Analysis and Investigation of Leader's Light Triad Personality and Its Effect on a Perceived Organizational Support of Followers Considering the ModeratingRole of Leader-Member. Journal of Public Administration, 12(4), 586-606. (in Persian)
Eftekhari, F. & Rahimi, H. (2020). Studying the Mediating Role of Psychological Empowerment in the Effect of Positive Leadership on Organizational Trust (Studied Case: Teachers of Kashan Schools). Journal of Human Resource Management, 10(2), 101-124. (in Persian)
Erfanian Khanzadeh, H. (2021). Exploring the Conceptual Components of Organizational Silence and their Affecting Factors: a Mixed-methods Study, Transformation Managemet Journal, 12(2), 229-262. (in Persian)
Ertürk, A. & Vurgun, L. (2014). Retention of IT Professionals: Examining the Influence of Empowerment, Social Exchange, and Trust Journal of Business Research, (31), 215–228.
Ermandei, M., Waziri, M. & Adli, F. (2016). Investigating The Fators Affecting Organizational Silence from the Employees`Point of view. Quarterly Journal of New Thoughts on Education,12(2),116-145. (in Persian)
Ghenenia, M., Arshadi, N., Soltanian, N. & Forouhar, M. (2016). Impact of Training for Authentic Leadership Behaviors on Enhancement of Employees Performance. Iranian Society for Training and Development, 2(6), 125- 141. (in Persian)
Giraud, L., Frimousse, S. & Le Bihan, Y. (2022). Mindful and Positive leadership Interventions: the impacts on positive experiences, traits, and behaviors. Revue de gestion des ressources humaines, 124(2), 3-23.
Hobfoll, S. E. (1989). Stress, culture, and community, The Springer Series in Social Clinical Psychology, Publisher Springer US.
Hao, L., Zhu, H., He, Y., Duan, J., Zhao, T., & Meng, H. (2022). When Is Silence Golden? A Meta-Analysis on Antecedents and Outcomes of Employee Silence. Journal of Business and Psychology, 1-25.‌
Hassan, S., DeHart‐Davis, L. & Jiang, Z. (2019). How empowering leadership reduces employee silence in public organizations. Public Administration, 97(1), 116-131.
Hosseini, A. & Zareh, A. (2017). Effect of macho leadership on development of hypocritical behaviors: Explaining the mediating role of organizational silence, Journal of public Administration Mission, 8(2), 15-27. (in Persian)
Hsieh, S. H., Lee, C. T., & Tseng, T. H. (2022). Psychological empowerment and user satisfaction: Investigating the influences of online brand community participation. Information & Management, 59(1), 103570.‌
Ibrahim, A. M. (2020). Psychological empowerment and organizational commitment among employees in the lodging industry. Journal of Human Resources in Hospitality & Tourism, 19(1), 1-19.
Jafari, R. & Najafi, H. (2016). The Effect of Styl leadership on Human Resource Performance With the Mediation of Organizational Silence. Studies of Improvement and Transformation Management, 26(85), 57-85. (in Persian)
Ju, D., Ma, L., Ren, R., & Zhang, Y. (2019). Empowered to break the silence: applying self-determination theory to employee silence. Frontiers in psychology, 10- 485.‌ doi: 10.3389/fpsyg.2019.00485
Karaca, H. (2013). An exploratory study on the impact of organizational silence in Hierarchical organizations: Turkish national police case. European Scientific Journal, 9(23), 38-50.
Knoll, M., Hall, R. J. & Weigelt, O. (2019). A longitudinal study of the relationships between four differentially motivated forms of employee silence and burnout. Journal of occupational health psychology, 24(5), 572-293.
Kord Firouzjaie, F. & Zeinabadi, H. (2022). A Reflection on the external Antecedents and Consequences of Teachers' Organizational Silence: Findings of a Qualitative Research. Career and Organizational Counseling, 13(4), 107- 126. (in Persian)
Malekzadeh, Gh., Adibzadeh, M., Gholami, M. (2018). The Mediating Role of MUM Avoidance in the Relationship between Error Management Climate and Learning Behavior  withIndividual Performance. Journal of Public Administration, 10(4), 651-677. (in Persian)
Malinga, K. S., Stander, M. & Nell, W. (2019). Positive leadership: Moving towards an integrated definition and interventions. Journal of Theoretical approaches to multi-cultural positive psychological interventions, 201-228.‌
Martín-del-Río, B., Neipp, M. C., García-Selva, A., & Solanes-Puchol, A. (2021). Positive organizational psychology: A Bibliometric review and science mapping analysis. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(10), ‌22- 52
Moghadamfar, S.R., Moghimi, S.M., Rahbar, F. & Yazdani, H.R. (2022). Providing a conceptual framework for explaining organizational resilience against corruption in the governmental economic organizations, inspired by critical realistontology. Journal of Public Administration, 14(1), 4-28. (in Persian)
Moghtadaei, L. (2020). The Relationship between Positive Leadership and Social Isolation with the Mediating Role of Spirituality at Work in the Pandemic of COVID-19 (Case Study: Teachers in Isfahan). Strategic Research on Social Problems in Iran, 9(2), 79-108.
(in Persian)
Monzani, L & van Dick, R. (2020). Positive leadership in organizations: A systematic review and integrative multi-level model. In book: The Oxford Encyclopedia of Industrial and Organizational Psychology Publisher. Oxford University Press.
Morrison, E. W. (2014). Employee voice and silence. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 1(1), 173-197.
Kaya, N., Goncu, T.F. & Erarslan, I. (2021). The effects of managers`toxic leadership behaviors on organizational cynicism and employee silence. Journal of Llife Economic, 8(1), 111-120.
Nel, T., Stander, M. W. & Latif, J. (2015). Investigating positive leadership, psychological empowerment, work engagement and satisfaction with life in a chemical industry. SA Journal of Industrial Psychology, 41(1), 1-13.
Panahi, B. (2019). Meta-analysis of antecedents and consequences of organizational silence phenomenon in Iran, Management Studies in Development & Evolution, 28(94), 85-107. (in Persian)
Quiñones, M., Van den Broeck, A. & De Witte, H. (2013). Do job resources affect work engagement via psychological empowerment? A mediation analysis. Revista de Psychología del Trabajo y de las Organizaciones, 29(3), 127-134.
Ramdas, S.K., Patrick, H.A. (2019). Positive Leadership Behavior and Flourishing: The Mediating Role of Trust in Information Technology Organizations. South Asion Journal Human Resources Management, 6(2), 258-277.
Rahimi, Gh & Mazaherirad,H (2017).Descriptive Study Of The Effect Of Psychological Empowerment On Silence Among Employee Of Organizations. New Research Approaches In Management And Accounting, 1(2), 52-34. (in Persian)
Rezaei Chndani,Hovida, R & Samavatian, H (2015).The Concept Of Psychological Empowerment And Its Relationship With Teachers`Psycological Capital.New Educational Approaches,10(1),82-67. (in Persian)
Safarzadeh, S &  Naimi, A. M (2019). The effect of positive leadership on enthusiasm for work through the mediation of psychological empowerment of middle school principals in Sabzevar, Management and Education Perspective, 2(3), 69-92. (in Persian)
Schermuly, C. C., Creon, L., Gerlach, P., Graßmann, C. & Koch, J. (2022). Leadership Styles and Psychological Empowerment: A Meta-Analysis. Journal of Leadership & Organizational Studies, 29(1), 73-95.‌
Sephvand, R, Fathi Chegani, F & Azimi, H. (2023). The Effect of Positive Leadership on Organizational Disclosure with the Mediating Role of Psychological Intimidation. Quarterly Journal of Development of Human Resource Management and Support, 1 (63): 1-26. (in Persian)
Shajari, M., Asghari Sarem, A. & Samadi, A. (2021). Conceptualization of Organizational Stroke (Antecedents, Instances and Consequences). Journal of Public Administration, 13(1), 77-102. (in Persian)
Shariati, R. & Afkhami Ardakani, M. (2018). Relationship between Organizational Silence & Leadership Style Regarding the Moderating Role of Personality. Strategic Studies in Petroleum and Energy Industry, 10(37), 157-182. (in Persian)
Suri Zehi, Z., Jabbari, GH. & Torbati, A. (2013). Studying the relationship between organizational silence and citizenship behavior based on the mediating role of organizational commitment in khash Agriculture Organization, Journal of public Administration Mission, 4(2), 71-83. (in Persian)
Shivandi Cheliche, K (2017). Investigating and evaluating the relationship between positive leadership strategies and the psychological capital of primary school teachers, Leadership and Educational Management Research Quarterly, 3(10), 16-141. (in Persian)
Soltaninejad, J. & Selajgeh, S. (2019). The effect of structural empowerment on job burnout in Iran's public universities, the circular role of individual citizenship behavior and organizational citizenship behavior. Public Administration, 12(2), 238-262. (in Persian)
Tehrani, M., Alipour, F. & Shafeie, L. (2021). Investigating the Effect of Ambidextrous Leadership on Employees’ Silence Mediated by Psychological Empowerment and Social Capital. Transformation Managemet Journal, 12(2), 21-48. (in Persian)
Tetik, N. (2016). The effects of psychological empowerment on job satisfaction and job performance of tourist guides. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 6(2), 221-239.
Thomas, D. (2015). The moderating effects of power distance and collectivism on empowering leadership and psychological empowerment and self-leadership in international development organizations. Regent University.
Vemuri, S. (2019). Managing Silence in Workplaces. Emerald pub.
Wynen, J., Kleizen, B., Verhoest, K., Lægreid, P., & Rolland, V. (2020). Just keep silent… Defensive silence as a reaction to successive structural reforms. Public Management Review, 22(4), 498-526.‌
Yao, J. H., Xiang, X. T., & Shen, L. (2022). The impact of teachers’ organizational silence on job performance: a serial mediation effect of psychological empowerment and organizational affective commitment. Asia Pacific Journal of Education. DOI: 10.1080/02188791.2022.2031869
Zareimatin, H. (2013). Advanced organizational behavior. Agagh. Pub. (in Persian)
Zareimatin, H., Taheri, F. & Sayar, A. (2011). Organizational silence: concepts, antecedents, and consequences, Iranian journal of management sciences, 6(21), 77- 104. (in Persian)
Zehir, C. & Erdogan, E. (2011). The association between organizational silence and ethical leadership through employee performance. Procedia-Social and Behavioral Sciences, (24), 1389-1404.‌
Zhang, J., Song, L. J., Wang, Y., & Liu, G. (2018). How authentic leadership influences employee proactivity: the sequential mediating effects of psychological empowerment and core self-evaluations and the moderating role of employee political skill. Frontiers of Business Research in China, 12(1), 5-18.