طراحی مدل حکمرانی شرکت‌های دولتی در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه رهبری و سرمایه انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران ایران.

2 دانشیار، گروه رهبری و سرمایه انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استاد، گروه رهبری و سرمایه انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

4 استاد، گروه اقتصاد، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، تهران، ایران.

چکیده

هدف: شرکت‌های دولتی در صنایع حساس، استراتژیک و زیرساختی مانند انرژی و حمل‌ونقل فعالیت می‌کنند. اداره این شرکت‌ها بایستی مبتنی بر نظام حکمرانی خاص و مشخصی صورت گیرد؛ این در حالی است که در کشور، مدل یا سیستم خاصی برای حکمرانی شرکت‌های دولتی وجود ندارد. از این ‌رو، هدف از این پژوهش، طراحی مدل حکمرانی شرکتی در شرکت‌های دولتی با بهره‌گیری از اقتضائات و رهنمودهای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است.
روش: پژوهش حاضر از روش‌شناسی آمیخته بهره برده است. در مرحله نخست، به‌منظور شناسایی الزامات و اقتضائات سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برای حکمرانی شرکت‌های دولتی، داده‌های مرتبط با متن «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی»، ادبیات نظری و 19 مصاحبه عمیق و نیمه‌ساختاریافته با خبرگان با استفاده از روش تحلیل تم، تجزیه‌وتحلیل شد. در مرحله دوم و در بخش کمّی پژوهش، به‌منظور بررسی اعتبار مدل طراحی‌شده، یافته‌های مرحله دوم در قالب پرسش‏نامه‌ای طراحی و از طریق روش دلفی فازی تجزیه‌وتحلیل شد.
یافته‌ها: تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در بخش کیفی، حاکی از این است که مدل حکمرانی شرکتی مبتنی بر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بایستی بر مبنای چهار ویژگی «انطباق‌پذیری»، «عدالت مشارکت‌محور»، «فسادزدایی و سلامت» و «مدیریت جهادی» طراحی شود. در ادامه تحلیل ادبیات نظری و مصاحبه‌های انجام‌شده، 103 مفهوم در راستای الزامات تحقق این ویژگی‌ها شناسایی شد که در قالب 22 تم فرعی انتزاع یافت. همچنین نتایج اعتبارسنجی این تم‌های فرعی، به‌مثابه الزامات طراحی مدل حکمرانی مطلوب در مرحله دوم، نشان داد که کلیه این الزامات، به‌استثنای یک مورد، به تأیید خبرگان رسیده است.
نتیجه‌گیری: به خط‌مشی‌گذاران و تصمیم‌گیرندگان توصیه می‌شود که برای محقق‌ساختن نظام حکمرانی شرکتی مبتنی بر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، «پیچیدگی و تنوع‌بخشی»، «ذی‏نفع‌محوری»، «شفافیت اطلاعات» و «خادمیت» را در طراحی مدل مطلوب مدنظر قرار دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Governance Model for State-owned Enterprises under General Policies of Resistance Economy

نویسندگان [English]

  • Vahid Beygi 1
  • Mohammad Abooyee Ardakan 2
  • Seyyd Mohammad Moghimi 3
  • Mohammad Bagher Nobakht 4
1 Ph.D., Department of Leadership and Human Capital, Faculty of Management, University of Tehran, Iran.
2 Associate Prof., Department of Leadership and Human Capital, Faculty of Management, University of Tehran, Iran.
3 Prof., Department of Leadership and Human Capital, Faculty of Management, University of Tehran, Iran.
4 Prof., Department of Economic, Institute for Strategic Research, Expediency Council, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective
The purpose of this study is to design a model of corporate governance in state-owned enterprises (SOE) by meeting the requirements and following guidelines of the general policies on the economy of resistance (GPER). SOEs operate in critical, strategic, and infrastructure industries such as energy and transportation. Enterprise administration in SOEs should rely on a specified governance system; however, there is no specific model or system for governing them in Iran.
Methods
The present study applied a mixed methodology. To identify GPER requirements for the governance of SOEs, in the initial phase of the study, the related theoretical literature and 19 in-depth and semi-structured interviews with experts were analyzed using the thematic analysis method. In its second phase, i.e. the quantitative part, to assess the validity of the designed model, the obtained findings were formed into a questionnaire and then analyzed by the fuzzy Delphi method.
Results
The data analysis carried out in the qualitative phase of the current study suggested that the corporate governance model based on the GPER should be designed based on four characteristics of "adaptability", "participation-oriented justice", "fight against corruption" and "Jihadi management". Next, the theoretical literature and interviews were analyzed to identify the requirements for the realization of these features. Subsequently, 103 concepts and 22 sub-themes were identified. In addition, the achieved sub-themes were validated as requirements for designing a good governance model, verifying that all these requirements, except for one case, were approved by the experts.
Conclusion
According to its obtained findings, this study suggests policymakers consider "complexity and diversification", "stakeholder approach", "information transparency" and "stewardship" in designing the desired model of a GPER-based corporate governance system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Governance
  • Corporate governance
  • State-owned enterprises
  • Resistance economy
قلی‌پور، رحمت الله و امین ناصری (1396)، جایگاه اصول حاکمیت شرکتی خوب در سیاستهای اقتصادی ایران (مورد مطالعه سیاست‏های اصل 44 قانون اساسی). فصلنامه مجلس و راهبرد، 24 (89)، 223-248.
 
References
Aguilera, R. V., Filatotchev, I., Gospel, H. & Jackson, G. (2008). An organizational approach to comparative corporate governance: Costs, contingencies, and complementarities, Organization science, 19(3), 475-492.
Aguilera, R. V., G. Jackson. (2003). The cross-national diversity of corporate governance: Dimensions and determinants. Academy of Management Review, 28(3), 447-465.
Aharoni, Y. (1982). State-owned enterprise: An agent without a principal. Public enterprise in less-developed countries, 67-76.
Allini, A., Manes Rossi, F. & Hussainey, K. (2016). The board's role in risk disclosure: an exploratory study of Italian listed state-owned enterprises. Public Money & Management, 36(2), 113-120.
Aoki, M., OAKI, M. A., Greif, A. & Milgrom, P. (2001). Toward a comparative institutional analysis. MIT press.
Ashby, W. R. (1956). The effect of experience on a determinate dynamic system. Behavioral Science, 1(1), 35-42.
Bai, X. & Bennington, L. (2005). Performance appraisal in the Chinese state-owned coal industry. International Journal of Business Performance Management, 7(3), 275-287.
Barca, F. & Trento, S. (1997). State ownership and the evolution of Italian corporate governance. Industrial and corporate change, 6(3), 533-559.
Berkman, H., Zou, L. & Geng, S. (2009). Corporate governance, profit manipulation and stock return. Journal of International Business and Economics, 9(2), 132-145.
Berle, A. & Means, C. (1932), The Modern Corporation and Private Property, The MacMillan Company, New York.
Bhagat, S. & Bolton, B. (2008). Corporate governance and firm performance. Journal of corporate finance, 14(3), 257-273.
Blair, M. (1995). Ownership and control. Washington, DC: The Brookings Institution.
Blair, M. M. & Stout, L. A. (2001). Director accountability and the mediating role of the corporate board. Washington University Law Quarterly, 79, pp. 403.
Boisot, M. & McKelvey, B. (2006). Speeding up strategic foresight in a dangerous, complex world: A complexity approach. Corporate strategies under international terrorism and adversity, 20-37.
Botlhale, E. K. (2020). Corporate governance in state-owned enterprises in Lesotho. Social Responsibility Journal, 17(3), 429-443. https://doi.org/10.1108/SRJ-12-2019-0402
Boulding, K. E. (1956). General systems theory—the skeleton of science. Management science, 2(3), 197-208.
Bozec, R., Zeghal, D. & Boujenoui, A. (2004). The effect of the reform of Canadian state-owned enterprises on major corporate governance mechanisms. Australian Journal of Public Administration, 63(2), 79-94.
Braun, V. & Clark, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in psychology, 3(2), 77-101.
Bremmer, I. (2010). The end of the free market. Who wins the war between states and
corporations?
New York: Portfolio.
Brown, L. D. & Caylor, M. L. (2006). Corporate governance and firm valuation. Journal of accounting and public policy, 25(4), 409-434.
Changjiang, L. & Yuheng, Z. (2008). A Study on the Effect of the Incentive Given to Managers of State-owned Enterprises [J]. Management World, 11, 99-109.
Cong Phuong, N., Dinh Khoi Nguyen, T. & Phuoc Vu, H. (2020), Politics and institution of corporate governance in Vietnamese state-owned enterprises, Managerial Auditing Journal, 35(5), 667-684.
Creswell, J. W. & Miller, D. L. (2000). Determining validity in qualitative inquiry. Theory into practice, 39(3), 124-130.
Dalton, R., Daily, M., Ellstrand, A. & Johnson, L. (1998). Meta-analytic reviews of board composition, leadership structure, and financial performance. Strategic Management Journal, 19(1), 269 -290.
Davis, J. H., Schoorman, F. D. & Donaldson, L. (1997). Toward a stewardship theory of management. Academy of Management review, 22(1), 20-47.
DiMaggio, P. J. & Powell, W. W. (Eds.). (1991). The new institutionalism in organizational analysis (Vol. 17, pp. 1-38). Chicago, IL: University of Chicago Press.
Donaldson, L. & Davis, J. (1991). Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns. Australian Journal of Management, 16, 49-64.
Donker, H. & Saif, Z. (2008). Towards an impartial and effective corporate governance rating system, Corporate Governance. The international journal of business in society, 8(1), 83 – 93.
Drobetz, W., Schillhofer, A. & Zimmermann, H. (2004). Corporate governance and expected stock returns: Evidence from Germany. European financial management, 10(2), 267-293.
Eisenhardt, K. (1989). Control: organizational an economic approaches. Management science, 31, 49-134.
Fama, E. F. (1980). Agency problems and the theory of the firm. Journal of political economy, 88(2), 288-307.
Fama, F. & Jensen, C. (1983). Separation of Ownership and Control. Journal of Law and Economics, 26(5), 301-329.
Ferguson, M. J., Lam, K. C. & Lee, G. M. (2002). Voluntary disclosure by state-owned enterprises listed on the stock exchange of Hong Kong. Journal of International Financial Management & Accounting, 13(2), 125-152.
Freeman, R. E. (1984). Strategic management: A stakeholder perspective. Boston: Pitman.
Gholipour, R. & Naseri, A. (2017). The principles of good corporate governance in Iran's economic policies (studied the policies of Article 44 of the Constitution). Journal of Parliament and Strategy, 24 (89), 223-248. (in Persian)
Hilb, M. (2012). New corporate governance. Berlin: Springer.
Hill, C. W. & Jones, T. M. (1992). Stakeholder-agency theory. Journal of management studies, 29(2), 131-154.
Hillman, A. J. & Dalziel, T. (2003). Boards of directors and firm performance: Integrating agency and resource dependence perspectives. Academy of Management review, 28(3), 383-396.
Holland, J. H. (1992). Complex adaptive systems. Daedalus, 121(1), 17-30.
Hughes, O. E. (2012). Public management and administration: An introduction. Macmillan International Higher Education.
IMF (2018). Islamic Republic of Iran: Selected Issues. International Monetary Fund. Middle East and Central Asia Dept. Washington, D.C.
Ishikawa, A., Amagasa, M., Shiga, T., Tomizawa, G., Tatsuta, R. & Mieno, H. (1993). The max-min Delphi method and fuzzy Delphi method via fuzzy integration. Fuzzy sets and systems, 55(3), 241-253.
Jensen, C. & Meckling, H. (1976).Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(2), 305-332.
Jia, N., Huang, K. G. & Man Zhang, C. (2019). Public governance, corporate governance, and firm innovation: An examination of state-owned enterprises. Academy of Management Journal, 62(1), 220-247.
Kankaanpää, J., Oulasvirta, L. & Wacker, J. (2014). Steering and monitoring model of state-owned enterprises. International Journal of Public Administration, 37(7), 409-423.
Keasey, K., Thompson, S. & Wright, M. (Eds.). (1997). Corporate governance: Economic and financial issues. OUP Oxford.
Kvale, S. (1996). Interviews: An Introduction to Qualitative Research Interviewing. California: Sage Publication, Thousand Oaks California.
Kwiatkowski, G. & Augustynowicz, P. (2015). State-owned enterprises in the global economy–analysis based on Fortune Global 500 list. In Material of Joint International Conference 2015 Technology, Innovation and Industrial management, 1739-1747.
L’Huillier, B. (2014). What does “corporate governance” actually mean? Corporate Governance, 14(3), 300 – 319.
Letza, S., Kirkbride, J. & Smallman, C. (2008). Corporate governance theorizing: limits, critics and alternatives. International Journal of law and management, 50(1), 17-32.
Lioukas, S., Bourantas, D., Managerial., Papadakis, V. (1993). Autonomy of State-Owned Enterprises: Determining Factors. Organization Science, 4(4), 645-666.
Mace, M. L. (1971). Directors: Myth and reality. Boston, Division of Research, Graduate School of Business Administration, Harvard University.
Menozzi, A., Gutiérrez Urtiaga, M. & Vannoni, D. (2012). Board composition, political connections, and performance in state-owned enterprises. Industrial and Corporate Change, 21(3), 671-698.
Mwaura, K. (2007). The failure of corporate governance in state owned enterprises and the need for restructured governance in fully and partially privatized enterprises: The case of Kenya. Fordham Int'l LJ, 31, 34.
OECD. (2005). OECD Guidelines on corporate governance of State-Owned Enterprises, OECD publication: Paris.
O'Sullivan, M. (2001). Contests for corporate control: Corporate governance and economic performance in the United States and Germany. OUP Catalogue.
Pfeffer, J. & Salancik, G. R. (1978). The external control of organizations: A resource dependence approach. NY: Harper and Row Publishers.
Provasi, R. & Riva, P. (2015). Assessment of going concern for the Italian listed companies: An empirical study. Review of Business & Finance Studies, 6(1), 27-34.
Qingquan, X. & Weiqiang, T. (2009). Market-oriented Reform, Firm Performance and Executive Compensation in Chinese State-owned Enterprises [J]. Economic Research Journal, 11, 68-81.
Ruhanen, L., Scott, N., Ritchie, B. & Tkaczynski, A. (2010). Governance: a review and synthesis of the literature. Tourism Review, 65(4), 4-16.
Sturesson, J., McIntyre, S. & Jones, N. C. (2015). State-Owned Enterprises: Catalysts for Public Value Creation. PWC. com, 1-48.
TI (2018). Corruption perceptions index. available at: https://www.transparency.org/ country/IRN
Tomasic, R. Jenny, J. & Rong F. (2006). Government-owned companies and Corporate Governance in Australia and China: Beyond fragmented governance. Corporate Ownership and Control, 3(4), 123-131.
Tõnurist, P., 2014. Framework for analysing the role of state owned enterprises in innovation policy management: The case of energy technologies and Eesti Energia. Technovation, 38 (15), 1–14.
Tricker, B. (2009). Essentials for board directors: An A to Z guide (Vol. 34). John Wiley & Sons.
Vagliasindi, M. (2008). Governance arrangements for state owned enterprises. The World Bank.
Van Slyke, D. (2007). Agents or Stewards: Using Theory to Understand the Government-Nonprofit Social Service Contracting Relationship. Journal of Public Administration Research and Theory, 17(2), 157-187.
Wicaksono, A. (2009). Corporate governance of state-owned enterprises: investment holding structure of government-linked companies. University of St. Gallen.
Wong, S. (2004). Improving Corporate Governance in SOEs: An Integrated Approach. Corporate Governance, 7(2), 6-15.
World Bank, (1995). Bureaucrats in Business. World Bank, Washington, DC.
Young, S. & Thyil, V. (2008), a holistic model of corporate governance: a new research framework. Corporate Governance: The international journal of business in society, 8(1), 94 – 108.
Zahra, S. A. & Pearce, J. A. (1989). Boards of directors and corporate financial performance: A review and integrative model. Journal of management, 15(2), 291-334.