طراحی الگوی لفاظی‌گری مدیران در سازمان‌های دولتی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.

10.22059/jipa.2022.347157.3200

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی لفاظی‏گری مدیران در سازمان‏های دولتی بوده است.
روش: روش تحقیق کیفی و مبتنی بر نظریه‌پردازی داده‌بنیاد است. برای گردآوری اطلاعات، از مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته استفاده شده و تجزیه‌وتحلیل اطلاعات، به‌روش استراوس و کوربین و مدل پارادایمی انجام گرفته است. نمونه‌گیری به‌روش نظری و با بهره‌مندی از تکنیک هدفمند صورت پذیرفته است که بر مبنای آن، 17 مصاحبه با مدیران سازمان‌های دولتی شهر خرم‌آباد به‌عمل آمد.
یافته‌ها: بر اساس یافته‌های پژوهش، 56 مقوله محوری و 24 کد انتخابی، در قالب 6 مؤلفه اصلی شناسایی شد که عبارت‌اند از: 1. پدیده محوری، شامل مؤلفه‌های ظاهرگرایی گفتاری، زبان تصنعی، حقه‌های سیاسی زبان، ترفندهای زبانی؛ 2. عوامل علّی، شامل مؤلفه‌های اوضاع حقیقی نامطلوب، هراس ادراکی، سودجویی فطری، ویژگی‌های شخصیتی؛ 3. عوامل بسترساز، شامل مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی، سیاست‌زدگی، اقتضائات محیطی، عدم مطالبه‌گری ذی‌نفعان؛ 4. عوامل مداخله‌گر، شامل مؤلفه‌های هوش اخلاقی ضعیف، پلیدی نهادی، بی‌مهارتی مدیریتی، سیاست اخلاقی بیمارگونه؛ 5. راهبردها، شامل مؤلفه‌های سوداگری اداری، ماکیاولی‌گری، جهت‌دهی منفعت‌طلبانه افکار عمومی، مدیریت ویترینی؛ 6. پیامدها، شامل مؤلفه‌های فردی، سازمانی و اجتماعی.
نتیجه‌گیری: نتایج تحقیق نشان داد که مدیران برای موجه جلوه‌دادن خود و سرپوش گذاشتن بر بی‌مبالاتی‌ها و همچنین عوام‌فریبی، از ترفندهای زبانی بهره می‌گیرند. می‌توان گفت نظام‌های دولتی برای مقابله با لفاظی‌گری، باید شایسته‌سالاری و پرهیز از انتصاب مدیران بی‌مهارت و کم‌تجربه را سرلوحه کار خویش قرار دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Model of Managerial Rhetoric in Public Organizations

نویسندگان [English]

  • Atefeh Seify 1
  • Ardshir Shiri 2
  • Seyed Mehdi Veiseh 2
1 MSc. Student, Department of Public Administration, Faculty of Literature and Humanities, University of Ilam, Ilam, Iran.
2 Associate Prof., Department of Management, Faculty of Literature and Humanities, University of Ilam, Ilam, Iran.
چکیده [English]

Objective
Rhetoric is a state of elocution to convince and motivate beneficiaries, customers, co-workers and superior managers by some of managers within organizations. Those managers who use rhetoric often overstate in explaining organizational truths and highlight their own positive actions. Respecting the importance of subject and also due to research gap in this regard, present study was carried out with the aim of examining managers' rhetoric within public organizations.
Methods
In terms of approach, this study was an explorative survey and it was a qualitative research in terms of its type. Population of study consisted from a group of experts including executive manages within Khorramabad public organizations among which some individuals were selected as research subjects through purposive sampling way. In order to collect data, semi-structured interviews were applied which continued to reach for a point of theoretical saturation. The number of 17 organizational experts participated in this study. Verification of the validity of contents by using content validity ratio (CVR) and content validity index (CVI) was done by 15 experts. Moreover, reliability of codes was confirmed through inter-coder reliability way.
Results
Obtained findings from analyzing  interviews' data by open, axial and selective coding ways and also using software Maxqda 2018 was led to elicit a paradigmatic model of managers' rhetoric based on the grounded theory with 6 major, 24 axial categories and 56 codes from open coding way. This model was designed by 6 major components including core category, cause factors, ground factors, intervening factors, strategies and outcomes for managers' rhetoric. By this model, categories verbal formalism, feigned speech, political artifices, tip and tricks in speaking were identified as items of core category. Moreover, undesirable real situation, perceptual anxiety, inborn profiteering and personality features were realized as cause factors. During this study, organizational culture, politicization, socio- environmental requirements and lack of beneficiaries' demanding were identifies as ground factors. Weak ethical intelligence, innate vice, lack of managerial proficiency, Pathological moral policy had an intervening impact on managers' rhetoric. Strategies of managers' rhetoric were appeared as administrative trading, Machiavellianism, directing public opinion towards personal interests and showcase management. Finally individual, organizational and social outcomes were recognized.
Conclusion
Theoretically, presented model of managers' rhetoric in this study has identified some themes which have been less addressed before. The findings of the study can make researches and managers within public organizations aware of the concept of managers' rhetoric at public organizations. Since rhetoric can lead to employees' cynicism, decreasing organizational effectiveness, hurting public trust and disrespecting professional ethics within organizations, it is suggested to select and assign managers based on ethical and professional competence to avoid developing an organizational atmosphere encouraging rhetoric.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rhetoric
  • Managerial rhetoric
  • Public organizations
  • Grounded theory
اشتراوس، آنسلم؛ کوربین، جولیت (1385). اصول روش تحقیق کیفی (نظریه مبنایی، رویه‏ها و شیوه‏ها). (بیوک محمدی، مترجم)، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
پورعزت، علی‏اصغر (١٣٨٧). مبانی دانش اداره دولت و حکومت. تهران: انتشارات سمت.
پورعزت، علی‏اصغر؛ فتحی، فاطمه؛ عباسی، طیبه؛ امیری سوادرودباری، عادله (١٣٩۶). تدوین مدل شایستگی مدیران در جهت تحقق چشم‌انداز ١۴٠۴. فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی، 1 (1)، 102-137.  
حقیقی‏کفاش، مهدی؛ مظلومی، نادر؛ میرزا محمدی، فرزانه (1390). پیش‏زمینه‏ها و پیامدهای بدبینی سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان شرکت تجارت الکترونیک پارسیان). مطالعات مدیریت بهبود و تحول، 21 (64)، 117-139.
حکیمی، ایمان (1398). رفتارهای منافقانه و کجروی سازمانی: تبیین نقش میانجی اعتماد بین‏فردی و سکوت سازمانی. فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، 8 (3)، 181-205. 
خمش‏آیا، احمد (1397). فهم فرایند بی‏حسی سازمانی: الگویی برخاسته از نظریه داده‌بنیاد. پایان‏نامه کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام.
رضایی کلیدبری، حمیدرضا؛ کرمدار ندامانی، سمیه؛ عموپور رودکلی، ثریا (1397). عوامل مؤثر بر شکل‏گیری رفتار سیاسی در مدیران. دومین کنفرانس مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع، خرداد 1397، استانداری گیلان.
شریف‏زاده، فتاح (١٣٩١). تجزیه‏وتحلیل عوامل سازمانی مؤثر بر اخلاق کار در سازمان‌های عمومی. مجله اخلاق در علوم و فناوری، 7 (1)، 38-49.
ضرغامی‏فرد، مژگان؛ دانایی‏فرد، حسن (1395). فهم پدیده راست‌کرداری مدیران و شناسایی عوامل شکل‌دهنده آن. فصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی، 5 (2)، 294-312.
ضرغامی‏فرد، مژگان؛ دانایی‏فرد، حسن؛ زارعی‏متین، حسن (1395). کاوشی بر الگوی پیشایند‌های راست کرداری مدیران در سازمان‌های دولتی: مطالعه کیفی. مدیریت دولتی، 8(2)، 277-298.
غفاری، رحمان؛ احمدی، مسعود؛ رستم‏نیا، یحیی (1397). سازمان دورو، ثمره فرهنگ سازمانی نامطلوب: کهن الگوی رفتاری مدیران ماکیاولی و تصویر پردازی هدفمند از خود. فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، 7 (4)، 139-163.
فائز، کوکب؛ خنیفر، حسین؛ الوانی، سید مهدی؛ پورعزت، علی اصغر؛ جندقی، غلامرضا (1390). مفهوم شناسی تطبیقی عدالت زبانی (کارکرد زبان در توسعه عدالت). فصلنامه پژوهش‏های زبان و ادبیات تطبیقی، 3 (1)، 113-126.
فرخنده‏زاده، علیرضا؛ کمالی، افسانه؛ مسعودی، جمال؛ جاوید، مریم (1394). بررسی علل عدم صداقت در سازمان‌ها و نقش مدیران در ترویج صداقت با رویکرد خودکارآمدی در سازمان آموزشی، دومین کنفرانس بین‏المللی حسابداری و مدیریت، تهران، خرداد 1394.
فرقان‏دوست‌حقیقی،‌ کامبیز؛ ‌بنی‏مهد، ‌بهمن‌؛ ‌ولی‌لر،‌‌‌ مهدی (1393). بررسی ‌تطبیقی ‌ماکیاولیسم میان‌‌‌‌‌ حسابداران، ‌حسابرسان،‌ پزشکان‌ و ‌مهندسان. ‌پژوهش‏های حسابداری مالی و حسابرسی،‌ 6 (22)، 41-53.‌‌
قربانی، علی (1397). ارائه یک چارچوب مفهومی برای پردازش نظریة مدیریت ویترینی. مدیریت سازمان‌های دولتی، 6 (4)، 151-164.
کنعانی‌کاشانی، ‌علی‌ (1395). ‌ارائه ‌الگوی ‌مناسب ‌در ‌بررسی ‌روابط ‌بین علاقه  ‌به ‌پول، ‌ماکیاولیسم ‌و ‌رفتار ‌‌غیراخلاقی ‌کارکنان ‌(مورد مطالعه:‌ شرکت ‌ارتباطات‌ الکترونیک). ‌دومین کنفرانس  بین‏ا‏لمللی رویکردهای نوین در علوم انسانی،‌ ‌تهران، ‌تیر‌95.
کیاکجوری، داود؛ اسحاق نیموری، شهربانو (1393). تحلیل شکاف بین ابعاد اخلاق کار کلامی و اخلاق کار حاکم. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 9 (2)، 1-10.
محمدی، حامد (1397). مطالعه تحلیلی یکپارچگی بین گفتار و رفتار مدیران دولتی از منظر اسلام و غرب. فصلنامه علمی ـ تخصصی اسلام و مدیریت، 7 (14)، 5-23.
مقیمی، سیدمحمد؛ ضیائی، محمدصادق؛ عاملی، سعیدرضا؛ نرگسیان، عباس (١٣٩١). مطالعه ماهیت زبان دولت در سه دهه انقلاب اسلامی و ارائۀ الگوی کارآمدآن در ایران. مدیریت دولتی، 4 (4)، 113-128.
موحد، مجید؛ شهبازی، نجمه؛ معاون، زهرا (1398). واکاوی عوامل زمینه‏ای مرتبط با روسپیگری: یک مطالعه کیفی. فصلنامه جامعه پژوهش فرهنگی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 10(4)، 77-103.
وجیدی اوجقاز، زیبا (1394). بررسی تأثیر بدبینی سازمانی بر میل به ترک خدمت کارکنان جهاد دانشگاهی. پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
 
References
Arias, M.E. & Guillén, M. (1998). The transfer of organizational techniques across borders: combining neo-institutional and comparative perspectives. In J.L. Alvarez (Ed.) The Diffusion and Consumption of Business Knowledge. London: Macmillan.
Bednarek, R., Paroutis, S. & Sillince, J. (2017). Transcendence through rhetorical practices: Responding to paradox in the science sector. Organization Studies, 38, 77-101. doi:10.1177/0170840616655486
Booth, W. C. (2009). The rhetoric of rhetoric: The quest for effective communication. John Wiley & Sons.
Cornelissen, J., Durand, R., Fiss, P., Lammers, J. & Vaara, E. (2015). Putting communication front and center in institutional theory and analysis. Academy of Management Review, 40(1), 10- 27.
Crucini, C. & Kipping, M. (2001). Management consultancies as global change agents?: evidence from Italy. Journal of Organizational Change Management, 14(6), 570-589.
Dean, J. W., Brandes, P. & Dharwadkar, R. (1998). Organizational cynicism. Academy of Management review, 23(2), 341-352.
Eryölmaz, M. E., Eryölmaz, F. (2015).  Research on the Comparison of Uses of Rhetoric of Public and Private Sector Managers. Mediterranean Journal of Social Sciences MCSER Publishing, Rome-Italy, 6 (1), 165-175.
Faez, K., Khanifar, H., Alwani, S. M., Pourezat, A. A. & Jandaghi, G. (2011). Comparative Conceptualization of Linguistic Justice (The Function of Language in the Development of Justice). Quarterly Journal of Comparative Language and Literature Research, 3 (1), 113-126. (in Persian)
Farkhondehzadeh, A., Kamali, A., Masoudi, J. & Javid, M. (2015). Investigating the causes of dishonesty in organizations and the role of managers in promoting honesty with a self-efficacy approach in the educational organization. The Second International Conference on Accounting and Management, Tehran, June 2015. (in Persian)
Flory, M. & Iglesias, O. (2010). Guest Editorial Once upon a time the role of rhetoric and narratives in management research and practice. Journal of Organizational Change Management, 23(2), 113-119.
Forghandost Haghighi, K., Banimahd, A. & Valilor, M. (2014). Comparative study of Machiavellianism among accountants, auditors, physicians, and engineers. Financial Accounting and Auditing Research, ‌ 6 (22), 41-53.‌‌ (in Persian)
Frenkel, M. (2005). Communicating management: the role of the mass idea in the institutionalization of professional management and productivity discourse in Israel. Scandinavian Journal of Management, 21, 137-157.
Ghaffari, R., Ahmadi, M. & Rostamnia, Y. (2018). Duplicitous organization, the fruit of an unfavorable organizational culture: Machiavelli managers' behavioral archetype and purposeful self-image. Quarterly Journal of Organizational Behavior Studies, 7 (4), 139-163. (in Persian)
Ghorbani, A. (2018). Introducing an Conceptual Framework to Processing Theory of Showcase Management Style. Quarterly Journal of Public Organizations Management, 6 (4), 151-164. (in Persian)
Haghighi Kafash, M., Mazloumi, N. & Mirza Mohammadi, F. (2011). Background and Consequences of Organizational Pessimism (Case Study: Parsian Electronic Commerce Company Employees). Journal of Improvement and Transformation Management Studies, 21 (64), 117-139. (in Persian)
Hakimi, I. (2019). Hypocritical and organizational perversion behaviors: Explaining the mediating role of interpersonal trust and organizational silence. Quarterly Journal of Organizational Behavior Studies, 8 (3), 181-205. (in Persian)
Hamilton, P. M. (1998). Implementing local pay: Rhetorically analysing irritation. Personnel Review, 27(6), 433-447.
Harmon, D., Green, S. E., Jr. & Goodnight, G. (2015). A model of rhetorical legitimation: The structure of communication and cognition underlying institutional maintenance and change. Academy of Management Review, 40(1), 76 –95.
Hartelius, E. J. & Browning, L.D. (2008). The Application of Rhetorical Theory in Managerial Research: A Literature Review. Management Communication Quarterly, 22 (1), 13-39.
Hossfeld, H. (2018). Legitimation and institutionalization of managerial practices. The role of organizational rhetoric. Scandinavian Journal of Management, 34 (2018), 9-21.
Ihlen, O. & Heath, R.L. (Eds). (2018). Handbook of organizational rhetoric and communication. Chichester, UK: Wiley-Blackwell.
IŞIK, Ö. G. (2015). A Research on the Relationship between Organizational Commitment and Organizational Cynicism. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 1(40).
Kanani Kashani, A. (2016). Provide a proper model to examine the relationship between interest in money, Machiavellianism and ethical behavior of employees (Case study: ‌ Electronic Communications Company). The second international conference of modern approaches in human sciences, Iran, Tehran. (in Persian)
Khamshaya, A. (2016). Understanding the process of organizational insensibility: a pattern derived from the Grounded theory (Case Study: Governmental Organizations of Bushehr Province). Master Thesis, Department of Management, Faculty of Literature and Humanities, Ilam University. (in Persian)
Kiakjouri, D. & Ishaq Nimori, Sh. (2014). Analysis of the gap between the dimensions of verbal work ethic and the prevailing work ethic. Journal of Ethics in Science and Technology, 9 (2), 1-10. (in Persian)
Kuypers, J. (2009). Rhetorical CriƟcism_ PerspecƟves in AcƟon. New York: Lexington Books.
Lennick, D. & Kiel, F. (2007). Moral Intelligence: Enhancing Business Performance and Leadership Success. Upper Saddle River, NJ: Wharton School.
Mazza, C. (1998). The popularization of business knowledge diffusion: from academic knowledge to popular culture? In J.L. Alvarez (Ed.). The Diffusion and Comsumption of Business Knowledge. London: Macmillan Press.
Moghimi, S. M., Ziaei, M. S., Ameli, S. R. & Nargesian, A. (2012). Study of the nature of government language in the three decades of the Islamic Revolution and presenting its efficient model in Iran. Public Administration, 4 (4), 113-128. (in Persian)
Mohammadi, H. (2018). An analytical study of the integration between the speech and behavior of government officials from the perspective of Islam and the West. Journal of Islam and Management, 7 (14), 5-23. (in Persian)
Molina, A.D. & Spicer, M.W. (2004). Aristotelian rhetoric, pluralism, and public administration. Administration & Society, 36(3), 282-305.
Mollinger-Sahba, A., Flatau, P., Schepis, D., Purchase, Sh. (2020). New development: Complexity and rhetoric in social impact investment. Public Money & Management, 40(3), 250-254. DOI: 10.1080/09540962.2020.1714318
Movahed, M., Shahbazi, N. & moaven, Z. (2019). Analysis of Underlying Factors Related to Prostitution: A Qualitative Study. Journal of Cultural Research Society, Institute of Humanities and Cultural Studies, 10 (4), 77-103. (in Persian)
Özen, ù. & Berkman, Ü. (2007). Cross-national reconstruction of managerial practices: TQM in Turkey. Organization Studies, (28), 825-851.
Özen, Ù. (1999). Türkiye’deki guru söylemi modasÕnÕn nedenleri. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 54(1), 97-121.
Palanski, M. E., Kahai, S. S. & Yammarino, F. J. (2018). Team Virtues and Performance: An Examination of Transparency, Behavioral Integrity, and Trust. Journal of Business Ethics, 99, 201 -216.
Panigyrakis, G., Panopoulos, A. & Koronaki, E. (2019). All we have is words: applying rhetoric to examine how social media marketing activities strengthen the connection between the brand and the self. International Journal of Advertising, 39(5), 699-718. DOI: 10.1080/02650487.2019.1663029
Pate, J., Beaumont, P. & Stewart, S. (2007). Trust in senior management in the public sector. Employee Relations, 29(5), 458-468.
Ponnu, C. H., Mohd, M. K. H., Beh, Y. Y. & Chen, S. J. (2009). Ethical beliefs of hotel employees in Malaysia, in: 4th International Conference of the Asian Academy of Applied Business, 17-18 Dec 2009, Manila, Filipina. http://eprints.um.edu.my/11021
Pourazat, A. A., Fathi, F., Abbasi, T. & Amiri Savadrudbari, A. (2017). Developing a competency model for managers in order to realize the vision of 1404. National Defense Strategic Management Studies Quarterly, 1 (1), 102-137. (in Persian)
Purezat, A.A. (2008) .Fundamentals of knowledge of government administration and Dominion. Tehran: Samat Publications. (in Persian)
Rezaei Klidbari, H., Karamadar Nadamani, S. & Unpour Rudkoli, S. (2018). Factors affecting the formation of political behavior in managers. The Second Conference on Management, Accounting and Industrial Engineering, June 2016, Gilan Governorate, pp. 1-18.
(in Persian)
Rüling, C. (2005). Popular concepts and the business management. Scandinavian Journal of Management, 21, 177-195.
Sahlin-Andersson, K. & Engwall, L. (2002). Introduction (pp.3-32). In K. Sahlin-Andersson & L. Engwall (Eds). The Expansion of Management Knowledge: Carries, Flows and Sources. California: Stanford University Press.
Scarbrough, H., Robertson, M. & Swan, J. (2005). Professional media and management fashion: the case of knowledge management. Scandinavian Journal of Management, 21, 197-208.
Sharifzadeh, F. (2012). Analysis of organizational factors affecting work ethic in public organizations. Journal of Ethics in Science and Technology, 7 (1), 38-49. (in Persian)
Shultz, M. D., Majumdar, D., Chin, D. N., Fortin, P. D., Feng, Y., Gould, T., & Shao, W. (2013). Structure–efficiency relationship of [1, 2, 4] Triazol-3-ylamines as novel nicotinamide isosteres that inhibit tankyrases. Journal of Medicinal Chemistry, 56(17), 7049-7059.
Sophia, H. (2017). Disputatious rhetoric and political change: The case of the Greek anti-mining movement’. Political Studies, 65(1), 215-230. ISSN 0032-3217
Spee, P. & Jarzabkowski, P. (2017). Agreeing on what? Creating joint accounts of strategic change. Organization Science, 28, 152-176. doi:10.1287/orsc.2016.1105
Strauss, A. & Corbin, J. (2006). Principles of Qualitative Research Methodology (Basic Theory, Procedures and Methods) (Buick Mohammadi, Trans.). Tehran: Institute of Humanities and Cultural Studies. (in Persian)
Treviño, L.K., Hartman, L. P. & Brown, M. (2000). Moral Person and Moral Manager: How Executives Develop a Reputation for Ethical Leadership. California Management Review, 42, 128−142.
Vajidi Ojghaz, Z. (2015). Evaluate the effect of Organizational cynicism on Willingness to leave Staff of ACECR. Master Thesis, Islamic Azad University, Shahroud Branch, Faculty of Literature and Humanities. (in Persian)
Wart, M. W. & Van Wart, M. (2012). When Public Participation in Administration Leads to Trust. An Empirical Assessment of Managers’ Perceptions, 32(9), 1433-1449.
Weaver, G. R., Treviño, L.K. & Agle, B. (2005). Somebody I Look Up To: Ethical Role Models in Organizations. Organizational Dynamics, 34, 313-330.
Winkler, P., Etter, M. & Castelló, I. (2020). Vicious and Virtuous Circles of Aspirational Talk: From SelfPersuasive to Agonistic CSR Rhetoric. Business & Society, 59 (1), 98-128.
Wittgenstein, L. (1967). Philosophical Investigations (3rd. ed.). Edited by Anscombe. G, Rhees. R & Wright. G, Blackwell, Oxford.
Yeung, S. (2014). Examining the need of ethics course in China hospitality industry, 5th Asia Euro Conference, Procedia - Social and Behavioral Sciences, (144), 212–217. http:// dx.doi.org/ 10.1016/ j.sbspro.2014.07.289.
Zarghami-Fard, M., Danaei-Fard, H. & Zarei-Matin, H. (2016). Exploring the pattern of managers' righteous precedents in government organizations: A qualitative study. Public Administration, 8(2), 277-298. (in Persian)
Zarghami-Fard, M., Danaei-Fard, H. (2016). Understanding the phenomenon of managers' orientation and identifying the factors that shape it. Journal of Management in Islamic University, 12, 5 (2), 294-312. (in Persian)
Zin, S. M., Ahmad, N., Ngah, N. E., Ismail, R., Abdullah, I. H. T. & Ibrahim, N. (2011). Effects of Machiavellianism on ingratiation in organizational settings. Canadian Social Science, 7(2), 183-190.