شناسایی چالش‌های مدیریت منابع انسانی در سازمان‌های غیرانتفاعی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی گرایش رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی ، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

هدف: منابع انسانی در مسیر دستیابی به اهداف سازمان‌ها نقش مهمی ایفا می‌کنند. در این میان، سازمان‌های غیرانتفاعی، به‌دلیل ماهیت و ویژگی‌های متفاوت در مقایسه با سایر سازمان‌ها، دارای کارکنانی با خصوصیات و اهداف گوناگون هستند. به همین جهت، بررسی نظام مدیریت منابع انسانی در این گونه سازمان‌ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی چالش‌های مدیریت منابع انسانی در سازمان‌های غیرانتفاعی خیریه، طراحی و تدوین شده است.
روش: پژوهش کاربردی حاضر با رویکرد پژوهش کیفی اجرا شده و به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات، از ابزار مصاحبه در جامعه‌ای متشکل از خبرگان و مدیران مؤسسه‌های غیرانتفاعی بهره برده است. روش نمونه‌گیری از نوع نظری بوده که تا رسیدن به اشباع نظری و عدم ظهور مقوله جدید تا مصاحبه پانزدهم ادامه یافته است. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل اطلاعات، از روش تحلیل تم استفاده شده است. روایی و پایایی ابزار و نتایج پژوهش، به‌ترتیب، از طریق بررسی‌های همکار، پایایی بازآزمون و... بررسی شده است.
یافته‌ها: نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها، به شناسایی چهار دسته از چالش‌های مرتبط با مدیریت منابع انسانی در سازمان‌های غیرانتفاعی، منجر شد. این چالش‌ها عبارت‌اند از: چالش‌های تخصصی، چالش‌های مرتبط با منابع انسانی، چالش‌های مالی و اقتصادی و چالش‌های قانونی.
نتیجه‌گیری: شرایط خاص و ماهیت متفاوت سازمان‌های غیرانتفاعی نسبت به سایر سازمان‌ها، موجب شده است تا شناسایی و بررسی چالش‌های پیش ‌روی این سازمان‌ها برای کمک به بهبود عملکرد، اهمیت فزاینده‌ای پیدا کند. با کشف خلأ موجود در دسته‌بندی این چالش‌ها در سازمان‌های غیرانتفاعی ایران، به تبیین آن‌ها پرداخته شده و در ارتباط با مدیریت و مواجهه با چنین چالش‌هایی پیشنهادهایی ارائه شده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Challenges of Human Resource Management in Non-profit Organizations

نویسندگان [English]

  • Sayed Hassan Aletaha 1
  • Ali Shaemi Barzoki 2
  • Ali Safari 2
1 PhD Candidate of Business Management (Organizational Behavior and Human Resource Management), Department of Management, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
2 Associate Prof., Department of Management, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Objective
Human resources play an important role in achieving the goals of any organization. Meanwhile, non-profit organizations benefit from employees with different characteristics and goals because of their different nature from other organizations. Therefore, studying human resource management systems in such organizations is vital. This study seeks to identify the challenges of human resource management in non-profit organizations.
Methods
The current applied research took a qualitative approach. To collect the required data, researchers conducted interviews with a community of experts and managers of non-profit institutions. The sampling method was theoretical sampling, which was conducted up to 15 interviews at the theoretical saturation level. To analyze the collected data, the theme analysis method was used. The validity and reliability of the tools and the results of the research were examined by peer review and retest reliability.
Results
The results of the data analysis identified four categories of challenges related to human resource management in non-profit organizations. The challenges included specialized challenges, challenges related to human resources, financial and economic challenges, and legal challenges.
Conclusion
The special conditions and the different nature of non-profit organizations compared to other organizations have made it increasingly important to identify and examine the challenges faced by them for improving their performance. By determining the gap in the categorizing of these challenges in Iran's non-profit organizations, this research tried to explain them and offers suggestions related to management and dealing with such challenges.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human resource management
  • Human resource management challenges
  • Non-profit organization
ابویی اردکان، محمد؛ عبادی، نغمه؛ مقیمی، سیدمحمد و یزدانی، حمید رضا (1400). بررسی تجربی روش هم‎سویی اقدام‌های منابع انسانی با استراتژی سازمان. مدیریت دولتی، 13(2)، 354-384.
اسدی، اسماعیل و ذاکری، محمد (1399). چالش‌های مدیریت منابع انسانی در نظام اداری ایران. فصلنامه تحول اداری، 62، 46-57.
ایمانی، حسین؛ آذر، عادل؛ قلی پور، آرین و پورعزت، علی اصغر (1399). ارائه مدل تفسیری ـ ساختاری نظام جبران خدمات کارکنان بخش دولتی در راستای ارتقای‌ سلامت اداری. مدیریت دولتی، 12(3)، 427-460.
جستانی دیلمی، امید (1390). شناسایی چالش‌های مدیریت منابع انسانی در شرکت‌های با رشد سریع (مطالعه موردی: شرکت خدمات دریایی و بندری کاوه). پایان‌نامه رشته مدیریت کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران.
کشوری، محمد؛ شیردل، آرش؛ طاهری میرقائدی، مسعود و یوسفی، علیرضا (1399). چالش‌های مدیریت بهینه منابع انسانی در بیمارستان: یک مطالعه کیفی. مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت، 7 (4)، 349 - 360.
زراعت‌کار، سمیه؛ رجبی، فرجاد و حاجیه نقاش زاده، ساقی (1399). شناسایی چالش‏های مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی و تأثیر آن بر بهره‌وری. پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 12(4)، 197-224.
شاه حسینی، محمدعلی؛ کیماسی، مسعود؛ فیاضی، مرجان و خدادادیان، محمدرضا (1399). ارائه الگوی مدیریت ریسک منابع انسانی در صنعت بانکداری بر اساس تحلیل داده‌بنیاد (مورد‌ مطا‌لعه: بانک‌های ملت تهران). مدیریت دولتی، 12(2)، 346-376.
یعقوبی، حمیدرضا؛ قلی پور، آرین و امیری، مجتبی (1401). طراحی مدلی بومی برای تعیین ابعاد انعطاف‌پذیری منابع انسانی در بانک‏‌های دولتی. مدیریت دولتی، 14(1)، 29-52.
 
References
Abooyee Ardakan, M., Ebadi, N., Moghimi, S. M., & Yazdani, H. R. (2021). Studying a method for aligning business strategy & HR practices. Journal of Public Administration, 13(2), 354-384. (in Persian)
Aghaz, A., Sheikh, A. & Amirkhani, T. (2017). Human resource management in the public sector: An investigation into the Iranian ministries. Iranian Journal of Management Studies, 10(3), 667-695.
Akingbola, K. (2013). A model of strategic nonprofit human resource management. Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 24(1), 214-240.
Arbatani, T. R., Farhangi, A. A. & Dadashzadeh, Y. (2016). Framing the current challenges and trends in human resource management. International Journal of Humanities and Cultural Studies, 589-600.
Asadi, I. & Zakeri, M. (2020). HRM challenges in Iran's public sector. Tahavol-e-Edari, 62, 47-56.
Baluch, A. M. (2011). Human resource management in nonprofit organizations. Routledge.
Bastida, R., Marimon, F. & Carreas, L. (2017). Human resource management practices and employee job satisfaction in nonprofit organizations. Annals of Public and Cooperative Economics, 40(3), 1-16.
Bello, D., Matthew, F. & Emmanuel, K. A. (2021). Evaluating 21st century key human resource management challenges in Nigeria. Journal of Administrative Science. Available at https://ssrn.com/abstract=3878284.
Bethere, S. & Licite-Kurbe, L. (2020). Challenges in human resource management in the culture industry in Latvia. Research for Rural Development, 35, 183-190.
Bhat, T. G. (2016). A study on challenges in human resource management. Ijrar-International Journal of Research and Analytical Reviews (Ijrar), 3(1), 176-184.
Booth, M., Shin, H. & Slavec Gomezel, A. (2019). Human resource management challenges in a Slovenian social enterprise: A case study. International Journal of Human Resource Development Practice, Policy and Research, 4(2), 65-82.
Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in psychology, 3(2), 77-101.
Cooper, E. A., Phelps, A. D. & Rogers, S. E. (2020). Research in nonprofit human resource management from 2015 to 2018: Trends, insights, and opportunities. Employee Relations: The International Journal, 42(5), 1055-1100.
Fita, E. (2017). Human resource management and its role in today organizations. Human Resource Management, 9(11), 83-89.
Imani, H., Azar, A., Gholipour, A. & Pourezzat, A. A. (2020). Presenting an interpretive structural model of employees' compensation system toward administrative integrity in the public sector. Journal of Public Administration, 12(3), 427 - 460. (in Persian)
Jastani Dailami, O. (2011). Identifying the challenges of human resource management in the rapudly growing companies (Case study: Kaveh Marine and Port Services Company). Thesis in Entrepreneurship Management, University of Tehran, Tehran. (in Persian)
Johansen, M. S. & Sowa, J. E. (2019). Human resource management, employee engagement, and nonprofit hospital performance. Nonprofit Management and Leadership, 29(4), 549-567.
Keshvari, M., Shirdel, A., Taheri Mirghaedi, M., Yusefi, A. (2020). Challenges in the optimal management of human resources in hospitals: A qualitative study. Journal of Qualitative Research in Health Sciences, 7(4), 349-360. (in Persian)
Kim, M. Y. & Torneo, A. (2021). The roles of strategic human resource management and person–environment fit on nonprofit public service motivation. Public Integrity, 23(1), 33-51.
Kusa R. (2016). Measuring entrepreneurial orientation in the social context. Entrepreneurial Business and Economics Review, 4(3), 117–129,
Liao, K. H. & Huang, I. S. (2016). Impact of vision, strategy, and human resource on nonprofit organization service performance. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 224, 20-27.
Lina, M. A., Ali, M. M. & Hossain, M. A. (2016). Contemporary challenges of human resource management. International Journal of Ethics in Social Sciences, 4(1), 145-156.
Lincoln, Y. S. & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. Newbury Park, CA: Sage Publications.
Murray, W. C., Elliot, S., Simmonds, K., Madeley, D. & Taller, M. (2017). Human resource challenges in Canada’s hospitality and tourism industry: Finding innovative solutions. Worldwide Hospitality and Tourism Themes, 9(4), 391-401.
Noe, R. A., Hollenbeck, J. R., Gerhart, B. & Wright, P.M. (2019). Fundamentals of human resource management 8th ed., Boston: McGraw-Hill Higher Education
Oliveira, M., Sousa, M., Silva, R. & Santos, T. (2021). Strategy and human resources management in non-profit organizations: Its interaction with open innovation. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 7(1), 75.
Parsehyan, B. G. (2017). Human resources management in nonprofit organizations: A case study of Istanbul foundation for culture and arts. In Mura, L. (ed.), Issues of Human Resource Management, IntechOpen
Pawar, J. & Bhagat, M. (2021). Recent trends in human resource management. Palarch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, 18(08), 4464-4470.
Pfeffer, J. & Salancik, G. R. (1978). The external control of organizations: A resource dependence perspective. New York: Harper & Row.
Pourrashidi, R., Mehranpour, M. & Nick, M. F. (2017). Human resources management: Challenges and solutions. Helix, 7(2), 998-1001.
Ridder, H.-G. & McCandless, A. (2010). Influences on the architecture of human resource management in nonprofit organizations: An analytical framework. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 39(1), 124–141.
Samuel, C. & Timmaraju, K. (2015). Initial assessment of human resources management challenges in the Indian construction sector. International Journal of Earth Sciences and Engineering, 8(5), 256-258.
Shahhoseini, M.A., Keimasi, M., Fayyazi, B.M., Khodadadian, M. (2020). Presenting human resource risk management model in the banking industry based on grounded theory (Case study: Mellat Bank of Tehran). Journal of Public Administration, 12(2), 346-376.
(in Persian)
Sims, R. R. (Ed.). (2007). Human resource management: Contemporary issues, challenges and opportunities. IAP.
Stone, D. L. & Deadrick, D. L. (2015). Challenges and opportunities affecting the future of human resource management. Human Resource Management Review, 25(2), 139-145.
Virk, G. S. (2017). Challenges of human resource management in MSME. International Journal of Business Administration and Management, 7(1), 24-37.
Yaghoubi, H., Gholipour, A. & Amiry, M. (2022). Designing a domestic model to determine the dimensions of human resource flexibility in public banks. Journal of Public Administration, 14(1), 29- 52. (in Persian)
Zamanzadeh, V., Valizadeh, L. & Neshat, H. (2020). Challenges of human resources management in nursing in Iran: A qualitative content analysis. Nursing Open, 7(1), 319-325.
Zeraatkar, S., Rajabi farjad, H., Naghashzadeh, S. (2021). Exploration of the challenges of human resource management in the public sector and their effects on productivity. Journal of Research in Human Resources Management, 12(4), 197-224. (in Persian)