فهم راهبردهای ارتقای به‌زیستی منابع انسانی در محل کار در سازمان‌های دولتی ایران: پژوهشی کیفی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

4 استادیار، گروه برنامه‌ریزی و مدیریت، مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

10.22059/jipa.2022.343684.3163

چکیده

هدف: پژوهش کیفی حاضر با هدف واکاوی راهبردها، برنامه‌ها و اقدام‌های ارتقادهنده به‌زیستی کارکنان در محل کار، از نگاه کارکنان در سازمان‌های دولتی ایران اجرا شده است.
روش: این پژوهش با اتکا به روش تحلیل محتوای کیفی، داده‌های گردآوری‌شده از سال 1399 تا پایان سال 1400 را در 14 دستگاه اجرایی واکاوی می‌کند. هرچند مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته (115 مصاحبه) مأخذ اصلی تولید داده‌ها بوده است، مشاهدات پژوهشگران، ‌پژوهش‌های موجود و گزارش‌های سازمانی داخلی و خارجی نیز، در تدقیق مضامین نقش ایفا کرده‌اند.
یافته‌ها: «به‌زیستی کارکنان در پرتو تعاملات افراد در سازمان»، «به‌زیستی کارکنان در پرتو محیط سازمان»، «به‌زیستی کارکنان در پرتو ساختار سازمان»، «به‌زیستی کارکنان در پرتو فناوری‌ سازمان»، «به‌زیستی کارکنان در پرتو نظام‌های سازمان» و «به‌زیستی کارکنان در پرتو فرهنگ سازمان» 6 مضمون (راهبردهای اصلی) به‌دست‌آمده از یافته‌های پژوهش بود که در قالب 13 طبقه اصلی و 63 طبقه فرعی، به‌عنوان برنامه‌ها و اقدام‌های سازمان‌های دولتی برای ارتقای به‌زیستی در محل کار از دیدگاه کارکنان در سازمان‌های دولتی ترسیم شد.
نتیجه‌گیری: عوامل مختلف فردی، سازمانی و محیطی، به شکل‌گیری به‌زیستی در محل کار منجر می‌شود. ایجاد فضای کاری دوستانه، جایگاه اجتماعی مثبت سازمان در جامعه، جوّ درون‌سازمانی مثبت و خیرخواهانه، ساختار اجتماعی و فیزیکی تسهیل‌کننده به‌زیستی کارکنان، به‌کارگیری فناوری پیشرفته و ایمن، نظام‌های جبران خدمات عادلانه و منابع انسانی کارآمد، به‌همراه فرهنگ تقویت‌کننده به‌زیستی می‌توانند به ایجاد فضای کاری مهیج و برانگیزاننده به‌زیستی در محل کار منتهی شوند. در پایان درباره دلالت‌های نظری و عملی یافته‌های این پژوهش، برای دانش‌پژوهان و دست‌اندرکاران مدیریت منابع انسانی بحث شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Understanding Strategies to Enhance Employees’ Well-being in the Workplaces in Iranian Public Organizations: Qualitative Study

نویسندگان [English]

  • Raziyeh Ghanbary Vanani 1
  • Hassan Danaee Fard 2
  • Seyed Hossein Kazemi 3
  • Jalil Delkhah 4
1 Ph.D. Candidate, Department of Public Administration, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 Prof., Department of Public Administration, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
3 Assistant Prof., Department of Public Administration, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
4 Assistant Prof., Department of Management & Planning, Management Studies and Technology Development Center, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective
The present qualitative research was conducted to analyze strategies, programs, and actions to improve employees’ well-being in their workplaces from the perspective of employees working in Iranian public organizations.
Methods
Based on the qualitative content analysis method, the current study analyzes the data collected from 14 public organizations in a period from the beginning of the Iranian calendar year of 1399 to the end of 1400 (March 2020- March 2021). Although semi-structured interviews (n = 115) were the primary source of data collection, researchers' observations, existing studies, and internal and external organizational reports had also a noticeable effect on developing and improving the themes.
Results
The findings of the study showed "employee well-being in light of people interactions in the organization"; "employee well-being in light of organizational environment"; "employee well-being in light of organizational structure"; "employee well-being in light of organizational technology"; "employee well-being in light of organizational systems "and "employee well-being in light of organizational culture” were drawn as the six themes (main strategies). Moreover, 13 main categories and 63 sub-categories were obtained as programs and actions of the public organizations to promote workplace well-being from the perspective of employees in the public organizations.
Conclusion
Various individual, organizational, and environmental factors lead to the formation of well-being in the workplaces. Positive relationships and support from managers and co-workers are necessary at the individual level. At the organizational level, good social and physical structure, the use of advanced and safe technology, equitable compensation, efficient human resource systems, and a culture of values, norms, and symbols that facilitate well-being in the workplace is needed. Also, creating a friendly work environment, and the positive social prestige of the organization in society are various environmental programs that can lead to an exciting and motivating work environment that promotes well-being at the workplace.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Employee welfare
  • Human resource management
  • Public organizations
  • Qualitative content analysis
  • Well-being in the workplaces
امیدی، ندا؛ محمداسمعیلی، ندا؛ قلی پور، آرین (1400). بررسی تأثیر مقایسه اجتماعی و امتیاز ارزیابی عملکرد بر بازخورپذیری کارکنان با میانجیگری ادراک عدالت در بخش دولتی. مدیریت دولتی، 13(2)، 309-328.
ایمانی، حسین؛ آذر، عادل؛ قلی پور، آرین؛ پورعزت، علی اصغر (1399). ارائه مدل تفسیری ـ ساختاری نظام جبران خدمات کارکنان بخش دولتی در راستای ارتقای‌ سلامت اداری. مدیریت دولتی، 12(3)،427-460.
حسنی کاخکی، احمد؛ زاهدی، شمس‎السادات (1391). مدلی برای تبیین نقش مشارکت در بهبود بهره‎وری کارکنان بخش دولتی. مدیریت دولتی، 4(11)، 69-90.
دهقانان، حامد (1394). تحلیل چند سطحی عوامل مؤثر بر انگیزۀ خدمت در بخش عمومی. مدیریت دولتی، 7(4)، 721-742.
شمسی، مرجان؛ نعامی، عبدالزهرا؛ بشلیده، کیومرث و هاشمی شیخ شبانی، سیداسماعیل (1395). تأثیر سرمایه‌های روان‌شناختی بر رفتار شهروندی سازمانی: نقش میانجی‌گری بهزیستی حرفه‌ای و تعدیل‌گری هوش معنوی شغلی. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، 8(27)، 30-44.
مرادی، مهرناز؛ خانجانی، مهدی و عسگری، محمد (1400). رابطه توانمندی‌های منش، تناسب شغلی و مشغولیت شغلی با بهزیستی سازمانی در سازمان تأمین اجتماعی. نشریه روان‌شناسی کاربردی، 3(59)، 449-476.
هاشمی، سید اسماعیل؛ قطب، سید ایمان؛ مهرابی زاده هنرمند، مهناز و بشلیده، کیومرث (1396). مدل ارتباط منابع معنوی با تمایل به ترک شغل و به‌زیستی در محل کار: نقش میانجی فرسودگی هیجانی و اشتیاق شغلی. پژوهش‌نامه روانشناسی مثبت، 3(1)، 29-47.
 
References
Aboobaker, N., Edward, M. & Zakkariya, K. A. (2019). Workplace spirituality, employee wellbeing and intention to stay. International Journal of Educational Management, 33(1), 28-44.
Akanni, A. A., Kareem, D. B. & Oduaran, C. A. (2020). The relationship between emotional intelligence and employee wellbeing through perceived person-job fit among university academic staff: A Structural Equation Modelling Approach. Cogent Psychology, 7(1), 1-16.
Armstrong, M. (2008). Strategic human resource management: A guide to action, (4th rev. ed.). London: Kogan Page Limited.
Baarspul, H. C. & Wilderom, C. P. (2011). Do employees behave differently in public-vs private-sector organizations? A state-of-the-art review. Public Management Review, 13(7), 967-1002.
Bakar, R. A., Hashim, R. C., Jayasingam, S., Omar, S. & Mustamil, N. M .(2018) .Positivity and Happiness in the Workplace. In A Meaningful Life at Work: Emerald Publishing Limited.
Baykal, E. (2019). A Comparison About Eudaimonic Wellbeing in Authentic and Spiritual Leadership. Uluslararası Hukuk ve Sosyal Bilim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 61-73.
Correa, J. S., Lopes, L. F., Almeida, D. M. & Camargo, M. E. (2019). Workplace wellbeing and burnout syndrome: Opposite faces in penitentiary work. RAM. Revista de Administração Mackenzie, 20(3), 1-30.
Cotton, P. & Hart, P. M. (2003). Occupational wellbeing and performance: A review of organisational health research. Australian Psychologist, 38(2), 118-127.
Dehghanan, H. (2015). Multilevel Analysis of Factors that Effect on Public Service Motivation. Journal of Public Administration, 7(4), 721-742. (in Persian)
De Simone, S. (2014). Conceptualizing wellbeing in the workplace. International Journal of Business and Social Science, 5(12), 118-122.
Eisele, P. (2016). Organizational justice and workplace bullying: validating two instruments and testing their joined relation with wellbeing. International Journal of Business and Social Science, 7(12), 167-176.
Emerson, R. M., Fretz, R. I. & Shaw, L. L. (2011). Writing ethnographic fieldnotes: University of Chicago press, Chicago.
Fisher, C. D. (2014). Conceptualizing and measuring wellbeing at work. In P. Y. Chen & C. L. Cooper (Eds), Wellbeing: A complete Reference Guide, Work and Wellbeing, Vol. III, (pp. 9-33). Hoboken, N. J.: John Wiley & Sons.
Graneheim, U. H. & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 24(2), 105-112.
Haile, C., Kirk, A., Cogan, N., Janssen, X., Gibson, A.-M. & MacDonald, B. (2020). Pilot testing of a nudge-based digital intervention (Welbot) to improve sedentary behaviour and wellbeing in the workplace. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(16), 1-13.
Hassani Kakhaki, H., Zahedi, Z. (2012). A Model for Explaining the Role of Participation of Employees in Public Sector Human Productivity Enhancement. Journal of Public Administration, 4(11), 69-90. (in Persian)
Hashemi, S., Qotb, S., Mehrabizadeh Honarmand, M., Beshlideh, K. (2017). The effect of Spiritual Resources on Turnover Intention and Workplace Well-beingin Employees: The mediation of Emotional Exhaustion and Work Engagement. Positive Psychology Research, 3(1), 29-48. (in Persian)
Hatch, M. J. (2018). Organization theory: Modern, symbolic, and postmodern perspectives. Oxford: Oxford university press.
Hauff, S., Guerci, M. & Gilardi, S. (2020). Well-being-oriented HRM configurations: diffusion, contingencies and outcomes. Paper presented at the Evidence-based HRM: A Global Forum for Empirical Scholarship.
Hettler, W. (1976). The six dimensions of wellness. In: Retrieved from http://www.hettler.com/sixdimen.htm
Hulls, P. M., Richmond, R. C., Martin, R. M. & de Vocht, F. (2020). A systematic review protocol examining workplace interventions that aim to improve employee health and wellbeing in male-dominated industries. Systematic Reviews, 9(1), 1-7.
Ibrahim, N. F., Said, A.-M. A., Abas, N. & Shahreki, J. (2020). Relationship between well-being perspectives, employee engagement and intrinsic outcomes: A literature review. Journal of Critical Reviews, 7(12), 69-74.
Imani, H., Azar, A., Gholipour, A., Pourezzat, A. (2020). Presenting an Interpretive Structural Model of Employees' Compensation System toward Administrative Integrity in the Public Sector. Journal of Public Administration, 12(3), 427-460. (in Persian)
Institute, G. W. (2016). Global Wellness Institute Releases Report and Survey on the Future of Wellness at Work [online] http://www.globalwellnessinstitute.org (accessed 1 June 2017).
Ip, P. K. (2009). Developing a concept of workplace well-being for greater China. Social Indicators Research, 91(1), 59-77.
Ishola, A. A. (2017). Workplace safety management as correlates of wellbeing among factory workers in Oluyole industrial estate, Ibadan, Oyo state Nigeria. African Journal of Social Work, 7(2), 45-51.
Jain, A., Dediu, V., Zwetsloot, G. & Leka, S. (2017). Workplace innovation and wellbeing at work: A review of evidence and future research agenda. Workplace Innovation, (pp. 111-128). Cham, Switzerland: Springer.
Johari, J., Shamsudin, F. M., Yean, T. F., Yahya, K. K. & Adnan, Z. (2019). Job characteristics, employee well-being, and job performance of public sector employees in Malaysia. International Journal of Public Sector Management, 32(1), 109-119.
Jones, C., Hadley, F., Waniganayake, M. & Johnstone, M. (2019). Find your tribe! Early childhood educators defining and identifying key factors that support their workplace wellbeing. Australasian Journal of Early Childhood, 44(4), 326-338.
Kehoe, R. R. & Wright, P. M. (2013). The impact of high-performance human resource practices on employees’ attitudes and behaviors. Journal of Management, 39(2), 366-391.
Lee, Y. (2019). Workplace health and its impact on human capital: seven key performance indicators of workplace health. Orhan Korhan (Ed), Indoor Environment and Health, (pp. 1-23). London: IntechOpen.
Lee, Y. & Aletta, F. (2019). Acoustical planning for workplace health and well-being: A case study in four open-plan offices. Building Acoustics, 26(3), 207-220.
Lincoln, Y. S. & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. Beverly Hills, CA: Sage.
McDaid, D. & Park, A. L. (2014). Investing in wellbeing in the workplace: more than just a business case. In D. McDaid & C. l. Cooper (Eds), The Economics of Wellbeing, Vol. 5 of Wellbeing: A Complete Reference Guide, (pp. 215-238). Chichester, UK: Wiley Blackwell.
Milner, K., Greyling, M., Goetzel, R., Da Silva, R., Kolbe-Alexander, T., Patel, D., Beckowski, M. (2015). The relationship between leadership support, workplace health promotion and employee wellbeing in South Africa. Health Promotion International, 30(3), 514-522.
Moradi, M., Khanjani, M. & Asgari, M. (2021). The Relationship Between Character Strengths, Person-Job Fit and Job Involvement with Organizational Well-Being in Social Security. Quarterly of Applied Psychology, 15(3), 449-476. (in Persian)
Myerson, J. (2014). Workplace and wellbeing. Wellbeing: A Complete Reference Guide, 2, 1-18.
Myrvang, N. A. (2020). The Relationship between Employee Well-Being, Burnout and Perceived Organizational Support in Healthcare Professionals. Journal of International Health Sciences and Management, 6(12), 34-39.
Nathan, M. L. (2018). Holistic workplace wellbeing: construct, circumstances and strategic sustainability consequences. International Journal of Sustainable Strategic Management, 6(2), 145-166.
Omidi, N., Mohammad Esmaeili, N., Gholipoor, A. (2021). Investigating the Effects of Social Comparison and Performance Evaluation Score on Feedback Acceptance by Mediating Justice Perception in the Public Sector. Journal of Public Administration, 13(2), 309-328. (in Persian)
Page, K. M. & Vella-Brodrick, D. A. (2009). The ‘what’,‘why’and ‘how’of employee well-being: A new model. Social Indicators Research, 90(3), 441-458.
Rousseau, D. M., Tomprou, M. & Montes, S. D. (2013). Encyclopedia of Management Theory: Psychological contract theory. In: Thousand Oaks: Sage, Inc.
Sahai, A. & Mahapatra, M. (2020). Subjective well-being at workplace: A review on its implications. Journal of Critical Reviews, 7(11), 807-810.
Sakka, G. & Ahammad, M. F. (2020). Unpacking the relationship between employee brand ambassadorship and employee social media usage through employee wellbeing in workplace: A theoretical contribution. Journal of Business Research, 119, 354-363 .
Service, R. W. (2009). Book Review: Corbin, J. & Strauss, A. (2008.( Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. Thousand Oaks, CA: Sage. Organizational Research Methods, 12(3), 614-617.
Shamsi, M., Naami, A., Bashlide, K. & Hashemi Sheikh Shabani, S.S. (2016). The effect of psychological capital on organizational citizenship behavior: mediating role of occupational well-being and moderating role of job spiritual intelligence. Career and Organizational Counseling, 8(27), 30-44. (in Persian)
Slemp, G. R., Kern, M. L. & Vella-Brodrick, D. A. (2015). Workplace well-being: The role of job crafting and autonomy support. Psychology of Well-being, 5(1), 1-17.
Taj, A., Ali, S., Zaheer, Z. & Gul, M. (2020). Impact of Envy on Employee Wellbeing: Role of Self-efficacy and Job Satisfaction. Journal of Behavioural Sciences, 30(2), 97-117.
Tajabadi, A., Ahmadi, F., Sadooghi Asl, A. & Vaismoradi, M. (2020). Unsafe nursing documentation: A qualitative content analysis. Nursing Ethics, 27(5), 1213-1224.
Törnroos, M., Salin, D. & Magnusson Hanson, L. (2020). High-involvement work practices and conflict management procedures as moderators of the workplace bullying–wellbeing relationship. Work & Stress, 34(4), 386-405.
Warr, P. (1987). Work, unemployment and mental health. In: Oxford, England: Clarendon Press.
Waterman, A. S. (1993). Two conceptions of happiness: Contrasts of personal expressiveness (eudaimonia) and hedonic enjoyment. Journal of Personality and Social Psychology, 64(4), 678-691.
Zheng, X., Zhu, W., Zhao, H. & Zhang, C. (2015). Employee well‐being in organizations: Theoretical model, scale development, and cross‐cultural validation. Journal of Organizational Behavior, 36(5), 621-644.
Zhou, X., Rasool, S. F. & Ma, D. (2020). The relationship between workplace violence and innovative work behavior: The mediating roles of employee wellbeing. Paper presented at the Healthcare.