تحلیل مضمون مؤلفه‌های بودجه‌ریزی عملکردمحور در دانشگاه

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری، گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشکده روان‌شناسی و علوم‌تربیتی، دانشگاه تهران، ایران.

چکیده

هدف: هدف از پژوهش پیش ‌رو، شناسایی مؤلفه‌های بودجه‌ریزی عملکردمحور در دانشگاه‌ها است.
روش: این پژوهش کیفی با استفاده از راهبرد فراترکیب مبتنی بر تحلیل مضمون تدوین شده است؛ بدین ترتیب که پس از جست‌وجوی کلیدواژه‌های تخصصی پژوهش در پایگاه‌های معتبر ملی و بین‌المللی در بازه زمانی 2000 تا 2021 و 1380 تا1400، در نهایت 62 پژوهش برای تحلیل مضمون انتخاب و از اطلاعات آن‌ها استفاده شد.
یافته‌ها: برای بودجه‌ریزی عملکردمحور در دانشگاه‌ها، مؤلفه‌های 12گانه‌ای در قالب مضامین پیش‌سازمان‌دهنده اولیه؛ حکمرانی خوب در دانشگاه، قوانین و مقررات دانشگاهی، سازوکارهای تخصیص عملکردمحور، سازوکارهای تأمین مالی عملکردمحور، یکپارچه‌سازی منابع مالی، نظام آموزشی و پژوهش کارآمد، سازوکارهای انگیزشی و حمایتی، سرمایه‌های انسانی، نظارت و ارزشیابی مؤثر، حسابداری اطلاعات، فرهنگ دانشگاهی و فضاسازی رقابتی دسته‌بندی شدند. علاوه بر این، 25 مضمون پیش‌سازمان‌دهنده ثانویه نیز شناسایی شد. با ترسیم ماتریس مضامین، مؤلفه‌های شناسایی‌شده رتبه‌بندی شدند.
نتیجه‌گیری: بی‌گمان، بودجه‌ریزی عملکردمحور بهینه‌ترین سازوکار تخصیص منابع مالی دانشگاه‌ها در شرایط کنونی است. در این پژوهش، ضمن بازشناسی بودجه‌ریزی عملکردمحور از انواع دیگر بودجه‌ریزی در دانشگاه، مؤلفه‌های اصلی آن نیز بر اساس مطالعات استخراج و دسته‌بندی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Thematic Analysis Components of Performance-Based Budgeting at Universities

نویسنده [English]

  • Ahmad Keykha
Ph.D. Candidate, Department of Educational Administration and Planning, Faculty of Psychology and Education, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: The purpose of the present research is to identify the components of performance-based budgeting at universities.
Methods: This qualitative research has been designed using a Meta-synthesis strategy based on thematic analysis. Therefore, after searching for specialized research keywords in reputable national and international databases in the time intervals between March 2000 and March 2021, 62 pieces of research were selected for performing the thematic analysis.
Results: To set the performance-based budgeting at universities, 12 components in the form of primary pre-organizing themes were categorized as the following: good governance at universities, university rules and regulations, performance-based allocation mechanisms, performance-based financing mechanisms, integration of financial resources, efficient education and research system, incentive and support mechanisms, human capitals, effective monitoring and evaluation, information accounting, academic culture, and creation of the competitive environment. In addition, 25 secondary pre-organizing themes were identified. By drawing a matrix of themes, the identified components were then ranked.
Conclusion: Undoubtedly, performance-based budgeting is presently the most optimal mechanism for allocating financial resources to universities. In this study, performance-based budgeting was distinguished from other types of budgeting at universities and its main components were extracted and categorized based on the selected studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance-based budgeting
  • Financial resource allocation
  • University budget
  • University financial resource
منابع
آذر، عادل؛ امیرخانی، طبیه (1395). سیاه‌چاله‌های بودجه در نظام بودجه‌ریزی ایران. مدیریت دولتی، 8 (4)، 571-590.
آذر، عادل؛ امینی، محمدرضا و احمدی، پرویز (1392). طراحی بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد (مورد مطالعه: دانشگاه تربیت مدرس). چشم انداز مدیریت دولتی، 4 (3)، 53- 72.
آذر، عادل؛ خدیور، آمنه؛ امین ناصری، محمدرضا و انواررستمی، علی اصغر (1390). ارائه مدل برنامه‌ریزی خطی با رویکرد استوار برای بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد(PBB). مدیریت دولتی، 3 (8)، 93-120.
ابوبی اردکان، محمد؛ کاظمی، حمید و حسینی، فردین (1396). پیاده‌سازی سیستم بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد بر مبنای کارت امتیازی متوازن در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور. مدیریت دولتی، 9 (2)، 263-282.
بخشانی، صفیه؛ دژاکام، جاسم (1396). هموارسازی مسیر حسابرسی عملکرد با شناخت موانع اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی (مطالعه موردی در دانشگاه‌ها). دانش حسابداری، 17 (69)، 263- 282.
پورعلی، محمدرضا؛ کاکوان، سعیده (1395). امکان سنجی استقرار بودجه‌ریزی عملیاتی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل. حسابداری مدیریت، 9 (28)، 97- 118.
جلیسه، سلمیه؛ جعفری نیا، سعید؛ خیراندیش، مهدی و حسن پور، اکبر (1398). طراحی الگوی مدیریت منابع شبکه در حاکمیت شبکه‌‌ای ‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. سیاست‌گذاری عمومی، 5 (3)، 113-139.
خان محمدی، محمد؛ ناصرآبادی، دلیر (1390). نگرشی مفهومی بر انواع تکنیک‌های بودجه‌بندی و سودمندی به کارگیری آنها برای دولت. حسابرسی، 52، 1-7.
دشمن زیاری، اسفندیار؛ ضیایی، محمد و ضمیری، سپیده (1396). تأثیر عوامل انسانی و فنی بر استقرار بودجه‌ریزی عملیاتی در دانشگاه‌های علوم پزشکی. فصلنامه مدیریت بهداشت و درمان، 8 (2)، 31-41.
ذوالفقاری، عابدین؛ جوادیان، رضا و دارابی، رضا (1399). امکان سنجی اجرای بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد ( در دانشگاه علوم انتظامی امین). فصلنامه توسعه سازمانی پلیس، 17 (72)، 85- 106.
رضاپور، عزیز؛ سلطانی عربشاهی، کامران، کوهپایه زاده، جلیل و ثمرین، ارسلان (1397). امکان‌سنجی پیاده‌سازی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در دانشگاه علوم پزشکی ایران. پژوهش‌های سلامت محور، 4 (1)، 109- 121.
سیدرضایی، میریعقوب؛ پورعزت، علی اصغر؛ امیری، مجتبی و آذر، عادل (1397). گناه‎های کشنده در بودجه‎بندی عمومی ایران. مدیریت دولتی، 10 (1)، 31-58.
طالبیان، مسعود؛ شفائی، ابوالفضل (1399). تخصیص درآمد و هزینه در بودجه‌ریزی عملیاتی دانشگاه‌ها. نظریه‌های کاربردی اقتصاد، 7 (2)، 77- 102.
عابدجعفری، حسن؛ تسلیمی، محمدسعید؛ فقیهی، ابوالحسن و شیخ زاده، محمد (1390). تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد و ساده برای تبیین الگوهای موجود در داده‌های کیفی. اندیشه مدیریت راهبردی، 5 (2)، 151-198.
عرب صالحی، مهدی؛ حاتم پور، الهام (1393). امکان‌سنجی اجرای روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان بر اساس الگوی شه. حسابدرای سلامت، 3 (4)، 39-58.
عزتی، میترا (1387). مروری بر تجربیات کاربرد بودجه‌ریزی عملیاتی در نظام آموزش عالی برخی از کشورهای جهان. فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه، 13(1)، 155- 185.
علیپور، حمیدرضا؛ بیابانی، شاعر؛ ابوالحلاج، مسعود و جوانی، علی (1393). مقایسه روش بودجه‌ریزی سنتی با بودجه‌ریزی بر مبنای صفر در واحدهای ارائه دهنده خدمات بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان. حسابداری سلامت، 2(3)، 1-22.
فروغی، داریوش؛ مویدفر، حمیده (1394). امکان‌سنجی استقرار بودجه‌بندی عملیاتی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. مدیریت اطلاعات سلامت، 12 (6)، 785- 790.
فغانی، مهدی؛ سعیدی گراغانی، مسلم و هاشمی گروه، روح الله (1396). بهینه‌سازی بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد در دستگاه‌های اجرایی با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی تراکم ذرات (مطالعه موردی: دانشگاه سیستان و بلوچستان). حسابداری دولتی، 4 (1)، 87- 100.
قادری، محمدرضا (1386). بودجه‌ریزی نوین دولتی. تهران: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
قدیمی، بهراد؛ بیگ زاده، یوسف (1394). ارزیابی عوامل مدیریتی مؤثر در استقرار بودجه‌ریزی عملیاتی در حوزه درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز. فصلنامه مدیریت بهداشت و درمان، 6 (1)، 69- 78.
قلی زاده، محمدحسین؛ کهن روز، امیر (1394). الزامات بودجه‌ریزی عملیاتی در نظام آموزش عالی کشور. پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 21 (1)، 39-59.
قیاسی، مجتبی (1386). استقرار نظام بودجه‌ریزی عملیاتی در مؤسسه‌های آموزش عالی. مجله اقتصادی، 7 (69)، 89-98.
کردبچه، محمد (1385). بودجه‌ریزی و مدیریت مبتنی بر نتیجه. فصلنامه برنامه و بودجه، 12(4)، 125-156.
کشاورزی، محمدحسن؛ ولی پور، هاشم و جمالی، امیرحسین (1393). امکان سنجی اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز. نشریه حسابداری سلامت، 3 (1).
کمالی، یحیی (1395). روش شناسی تحلیل مضمون و کاربرد آن در مطالعات سیاستگذاری عمومی. پژوهش سیاستگذاری عمومی، 4 (2).
مشایخی، بیتا؛ عبدزاده کنفی، محمد و فرجی، امید (1393). بررسی امکان سنجی طراحی و استقرار بودجه‌ریزی عملیاتی در دانشگاه‌های دولتی ایران: (مطالعه موردی دانشگاه تهران). دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 3 (9).
مقیمی، محمد؛ پورعزت، علی اصغر؛ دانایی فرد، حسن و احمدی، حیدر (1395). طراحی و تبیین مدل بودجه‎بندی بر اساس شاخص‎های حکمرانی خوب در ایران. مدیریت دولتی، 8 (4)، 645-664.
مهرتک، محمد؛ حضوری، محمدجواد؛ مقرب، سیدمهدی؛ جنتی، علی؛ درویش، حسن و سعادتی، مهدی (1395). تبیین موانع استقرار بودجه‌ریزی عملیاتی در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور: یک مطالعه کیفی. تحقیقات کیفی در علوم سلامت، 5 (4).
هاشمی، حامد؛ پور امین راد، سعیده (1387). بودجه‌ریزی عملیاتی؛ ابزاری برای بهبود روش‌ها و برنامه‌ها در دانشگاه با نگاهی ویژه به سیستم ABC. فصلنامه برنامه و بودجه، 13 (2).
 
References
Abankina, I. V., Abankina, T. V., & Filatova, L. M. (2018). The Pitfalls of Differentiation in the Financing of Russian Universities. Russian Education & Society, 60(2), 101-132.
Abed Jafari, H., Taslimi, M., Faqihi, A., Sheikhzadeh, M. (2011). Content Analysis and Theme Network: A simple and efficient way to explain patterns in qualitative data. Strategic Management Thought, 5 (2), 151-198. (in Persian)
Aboyee Ardakan, M., Kazemi, H & Hosseini, F. (2017). Implementation of performance-based budgeting system based on the Balanced Scorecard in Science Policy Research Center. Public Administration, 9 (2): 263-282. (in Persian)
Agasisti, T., & Pérez-Esparrells, C. (2010). Comparing efficiency in a cross-country perspective: the case of Italian and Spanish state universities. Higher Education, 59(1), 85-103.
Agasisti, T., Abalmasova, E., Shibanova, E., & Egorov, A. (2019). The causal impact of performance-based funding on university performance: Quasi-experimental evidence from a policy in russian higher education. Higher School of Economics Research Paper, 6:221.
Aliabadi, F. J., Mashayekhi, B., & Gal, G. (2019). Budget preparers’ perceptions and performance-based budgeting implementation. Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management, 31(1), 137-156.
Alipour, H., Beyabani, S., Abolhalaj, M., Javani, A. (2014). Comparison of traditional budgeting method with zero-based budgeting in health service providers of Guilan University of Medical Sciences and Health Services. Health Accounting, 2 (3), 1-22.
(in Persian)
Arab Salehi, M., Hatampour, E. (2014). Feasibility study of implementing costing method based on activity in budgeting based on the performance of Isfahan University of Medical Sciences and Health Services based on the Shah model. Health Accountant, 3 (4), 39-58. (in Persian)
Attride-Stirling, J. (2001). Thematic networks: an analytic tool for qualitative research. Qualitative research, 1(3), 385-405.
Azar, A., Amini, M., Ahmadi, P. (2013). Performance-Based Budgeting Design (Case Study: Tarbiat Modares University). Public Management Perspectives, 4 (3), 53-72. (in Persian)
Azar, A., Amirkhani, T. (2015). Black Hole of Budgeting in Public Budgeting System of Iran. Public Administration, 8 (4): 571-590. (in Persian)
Azar, A., Khadivar, A., Amin Naseri, M & Anvar Rostami, A. (2011). A Linear Programming Model With Robust Approach For Performance Base Budgeting (PBB). Public Administration, 3 (8): 93-120. (in Persian)
Azeez, K., Kadhim, H. K., & Kadhim, A. A. H. (2020). The role of integration between enterprise resource planning and attribute based costing for supporting economic cost management in tourism companies. African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure, 9(2), 1-10.
Bakhshani, S., Dejakam, J. (2017). Smoothing the path of performance auditing by recognizing the obstacles to the implementation of operational budgeting (a case study in universities). Accounting Knowledge, 17 (69), 263-282. (in Persian)
Basri, Y. M. (2013). Mediasi Konflik Peran dan Keadilan Prosedural dalam Hubungan Pengukuran Kinerja Dengan Kinerja Manajerial. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, 10(2), 225–242.
Beredugo, S. B., Azubike, J. U., & Okon, E. E. (2019). Comparative Analysis of Zero-Based Budgeting and Incremental Budgeting Techniques of Government Performance in Nigeria. International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS), 3(6), 238-243.
Bergman, M., & Lane, J. E. (1990). Public policy in a principal-agent framework. Journal of Theoretical Politics, 2(3).
Bitsch, V. (2005). Qualitative research: A grounded theory example and evaluation criteria. Journal of Agribusiness, 23(1).
Boland, W. C. (2020). Performance funding and historically black colleges and universities: An assessment of financial incentives and baccalaureate degree production. Educational Policy, 34(4), 644-673.
Casper, C. A., & Henry, M. S. (2001). Developing performance-oriented models for university resource allocation. Research in Higher Education, 42(3), 353-376.
Cattaneo, M., Meoli, M., & Signori, A. (2016). Performance-based funding and university research productivity: The moderating effect of university legitimacy. The Journal of Technology Transfer, 41(1), 85-104.
Chan, M., Mabel, Z., & Pandya Mbekeani, P. P. (2020). Incentivizing Equity? The Effects of Performance-Based Funding on Race-Based Gaps in College Completion.
Claeys-Kulik, A. L., & Estermann, T. (2015). Define thematic report: performance-based funding of universities in Europe. European University Association, 58.
D'Amico, M. M., Friedel, J. N., Katsinas, S. G., & Thornton, Z. M. (2014). Current developments in community college performance funding. Community College Journal of Research and Practice, 38(2-3), 231-241.
Dandago, K. I. &Tijjani, B. (2005). Cost and Management Accounting (2nd ed). Kano – Nigeria: Gidan Dabino Publishers.
Dohmen, D. (2016). Performance-based funding of universities in Germany-an empirical analysis. Asociación de Economía de la Educación (2016), Investigaciones de Economía de la Educación, 11, 111-132.
Doshman Ziari, E., Ziaei, M., Zamiri, S. (2017). The effect of human and technical factors on the establishment of operational budgeting in medical universities. Health Management Quarterly, 8 (2), 31-41. (in Persian)
Ellis, R. A. (2015). Performance-Based Funding: Equity Analysis of Funding Distribution among State Universities. Journal of Educational Issues, 1(2), 1-19.
Ezati, M. (2008). A review of the experiences of using operational budgeting in the higher education system of some countries of the world. Quarterly Journal of Planning and Budgeting, 13(1), 155-185. (in Persian)
Faghani, M., Saeedi Garaghani, M., Hashemi, R. (2017). Performance-Based Budgeting Optimization in Executive Devices Using Particle Density Optimization Algorithm (Case Study: Sistan and Baluchestan University). Government Accounting, 4 (1), 87-100.
(in Persian)
Foroughi, D., Moayedfar, H. (2015). Feasibility study of establishing operational budgeting in Isfahan University of Medical Sciences. Health Information Management, 12 (6), 785-790. (in Persian)
Francesconi, A., & Guarini, E. (2018). Performance-based funding and internal resource allocation: the case of Italian universities. In Outcome-Based Performance Management in the Public Sector (pp. 289-306). Springer, Cham.
Frølich, N. (2011). Multi‐layered accountability. Performance‐based funding of universities. Public administration, 89(3).
Ghaderi, M. (2007). New government budgeting. Tehran: Management and Planning Organization. (in Persian)
Ghadimi, B., Begzadeh, Y. (2015). Evaluation of effective management factors in establishing operational budgeting in the field of treatment of Tabriz University of Medical Sciences. Health Management Quarterly, 6 (1), 69-78. (in Persian)
Gheiasi, M.(2005). Establishment of operational budgeting system in higher education institutions. Economic Journal, 7 (69), 89-98. (in Persian)
Gholizadeh, M., Kohan Rooz, A. (2016). Operational budgeting requirements in the higher education system of the country. Research and Planning in Higher Education, 21 (1), 39-59. (in Persian)
Goldstein, L. (2005). College & university budgeting: An introduction for faculty and academic administrators. Washington, DC: NACUBO
Haake, U., & Silander, C. (2021). Excellence seekers, pragmatists, or sceptics: Ways of applying performance‐based research funding systems at new universities and university colleges in Sweden. European Journal of Education.4
Hashemi, H., Poor Amin Rad, S. (2008). operational budgeting; A tool for improving methods and programs at the university with a special focus on the ABC system. Program and Budget Quarterly, 13 (2). (in Persian)
Hicks, D. (2012). Performance-based university research funding systems. Research policy, 41(2), 251-261.
Hillman, N. W., Tandberg, D. A., & Gross, J. P. (2014). Performance funding in higher education: Do financial incentives impact college completions?. The journal of higher education, 85(6), 826-857.
Hu, X. (2019). Efficiency for whom? Varying impact of performance-based funding on community colleges in Louisiana. Community College Review, 47(4), 323-359.
Hübner, P., & Rau, E. (2002). Performance budgeting in higher education: The case of the Freie Universita¨ t Berlin. Perspectives: Policy & Practice in Higher Education, 6(3), 80-86.
Jaliseh, S.,Jafari Nia, S., Kheirandish, M & Hassanpour, A. (2019). Designing a network resource management model in the governance of networks of the Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Public Policy, 5 (3): 113-139. (in Persian)
Jones, R., & Pendlebury, M. (2010). Public sector accounting. Prentice H.
Jongbloed, B. (2010). Funding higher education: A view from Europe. Paper presented at the Paper Prepared for the Seminar Funding Higher Education: A Comparative Overview Organised by the National Trade Confederation of Goods, Services and Tourism (CNC)
Jongbloed, B., Kaiser, F., van Vught, F., & Westerheijden, D. F. (2018). Performance agreements in higher education: A new approach to higher education funding. In European higher education area: The impact of past and future policies (pp. 671-687). Springer, Cham.
Joo, Y. H., & Halx, M. D. (2012). The power of institutional isomorphism: An analysis of the institutionalization of performance-based pay systems in Korean National Universities. Asia Pacific Education Review, 13(2), 281-297.
Kamali, Y. (2016). Methodology of content analysis and its application in public policy studies. Public Policy Research, 4 (2). (in Persian)
Kelchen, R. (2018). Do performance-based funding policies affect underrepresented student enrollment?. The Journal of Higher Education, 89(5), 702-727.
Kelchen, R. (2019). Exploring the relationship between performance-based funding design and underrepresented student enrollment at community colleges. Community College Review, 47(4), 382-405.
Kelchen, R., & Stedrak, L. J. (2016). Does performance-based funding affect colleges' financial priorities?. Journal of Education Finance, 302-321.
Kelley, J. (2002). First steps in using cost analysis. Retrieved July 7, 2007, from http:// home.xnet.com/∼jkelley/Publications/Costing.fldr/Cost.PDF.Files/04Cost_First_Steps.pdf
Keshavarzi, M., Valipour, H., Jamali, A. (2014). Feasibility study of performance-based budgeting in Shiraz University of Medical Sciences and Health Services. Journal of Health Accounting, 3 (1). (in Persian)
Khan Mohammadi, M., Nasserabadi, D. (2011). A conceptual approach to the types of budgeting techniques and their usefulness to the government. Audit, 52, 1-7. (in Persian)
Kivistö, J., & Kohtamäki, V. (2015). Impacts of performance-based funding on higher education institutions: A literature review. In EAIR 37th Annual Forum in Krems, Austria.
Kordbacheh, M. (2004). Result-based budgeting and management. Program and Budget Quarterly, 12(4)), 125-156. (in Persian)
Li, A. Y., & Kennedy, A. I. (2018). Performance funding policy effects on community college outcomes: Are short-term certificates on the rise? Community College Review, 46(1), 3-39.
Linn, M. (2007). Budget systems used in allocating resources to libraries. The Bottom Line: Managing Library Finances, 20(1).
Locke, E. A., & Latham, G. P. (2013). New developments in goal setting and task performance. Routledge.
Lunenburg, F. C. (2011). Expectancy theory of motivation. International Journal of MBA, 15(1), 43–48.
Mashayekhi, B., Abdzadeh Kanfi, M, Faraji, O. (2014). Investigating the feasibility of designing and implementing operational budgeting in Iranian public universities: (Case study of Tehran University). Management Accounting and Auditing Knowledge, 3 (9).
(in Persian)
Mazuki, M. A., Ravindran, R., & Habshi, S. M. A. (2007). Performance measurement system, performance indicators and funding mechanism in Malaysian public universities: A conceptual framework. Bulletin of Higher Education Research, 9, 5-8.
McKinney, L., & Hagedorn, L. S. (2017). Performance-based funding for community colleges: Are colleges disadvantaged by serving the most disadvantaged students?. The Journal of Higher Education, 88(2), 159-182.
McLendon, M. K., Hearn, J. C., & Deaton, R. (2006). Called to account: Analyzing the origins and spread of state performance-accountability policies for higher education. Educational Evaluation and Policy Analysis, 28(1), 1-24.
Mehrtak, M., Hazuri, M., Maghrib, M., Jannati, A., Darvish, H., Saadati, M. (2016). Explaining the barriers to the establishment of operational budgeting in medical universities: a qualitative study. Qualitative Research in Health Sciences, 5 (4). (in Persian)
Moghimi, M., Pourezzat, A., Danaeifard, H & Ahmadi, H. (2015). Design and Explain the Budgeting model based on Indices of Good Governance in Iran. Public Administration, 8 (4): 645-664. (in Persian)
Natow, R. S., & Dougherty, K. J. (2019). Performance funding as neoliberal policy. International Higher Education, 12(98).
Newman, E. (2013). Budgeting and fund allocation in higher education in Ghana. Journal of Education and Vocational Research, 4(9), 275-286.
Nisar, M. A. (2015). Higher education governance and performance based funding as an ecology of games. Higher Education, 69(2), 289-302.
Nye, E., Melendez‐Torres, G. J., & Bonell, C. (2016). Origins, methods and advances in qualitative meta‐synthesis. Review of Education, 4(1), 57-79.
Pisár, P., Šipikal, M., Jahoda, R., & Špaček, D. (2019). Performance based funding of universities: Czech Republic and Slovakia. In Performance-Based Budgeting in the Public Sector (pp. 237-254). Palgrave Macmillan, Cham.
Pour Ali, M., Kakwan, S. (2016). Feasibility study of establishing operational budgeting in Babol University of Medical Sciences and Health Services. Management Accounting, 9 (28), 97- 118. (in Persian)
Pratolo, S., Mukti, A. H., & Sofyani, H. (2021). Intervening Role of Performance-Based Budgeting in the Relationship between Transformational Leadership, Organizational Commitment and University Performance. Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis, 8(1), 77-90.
Pratolo, S., Sofyani, H., & Anwar, M. (2020). Performance-based budgeting implementation in higher education institutions: Determinants and impact on quality. Cogent Business & Management, 7(1), 1786315.
Rezapour, A., Soltani Arabshahi, K., Kuhpayehzadeh, J., Samarin, A. (2018). Feasibility study of performance-based budgeting implementation in Iran University of Medical Sciences. Health-oriented Research, 4 (1), 109-121. (in Persian)
Saghafi, M., & Pouryousof, A. (2016). Study and Analysis of Establishing Performance Budgeting System in Promoting Annual Program of Universities. Management, 3(1), 40-50.
Saied Rezaei, Y., Pourezzat, A., Amiri, M & Azar, A. (2018). Deadly Sins in Public Budgeting of Iran. Public Administration, 10 (1): 31-58. (in Persian)
Salmi, J., & Hauptman, A. M. (2006). Innovations in tertiary education financing: A comparative evaluation of allocation mechanisms. Education Working Paper Series, 4: World Bank.
Sandelowski, M., & Barroso, J. (2006). Handbook for synthesizing qualitative research. springer publishing company.
Sexton, T. R., Comunale, C. L., & Gara, S. C. (2012). Efficiency-based funding for public four-year colleges and universities. Education finance and policy, 7(3), 331-359.
Sharma, R. (2004). Performance‐based funding in the entrepreneurial North American and Australian universities. Journal of Higher Education Policy and Management, 26(1), 109-118.
Shin, J. C. (2003). The effects of performance budgeting and funding programs on graduation rate in public four-year colleges and universities (Doctoral dissertation, The Florida State University).
Shin, J. C. (2010). Impacts of performance-based accountability on institutional performance in the US. Higher Education, 60(1), 47-68.
Sīle, L., & Vanderstraeten, R. (2019). Measuring changes in publication patterns in a context of performance-based research funding systems: the case of educational research in the University of Gothenburg (2005–2014). Scientometrics, 118(1), 71-91.
Stiglitz, J. (2008). Principal and agent (ii). In S. Durlauf & L. Blume (Eds.), The New Palgrave Dictionary of Economics, 2nd Edition. New York: Palgrave Macmillan
Talebian, M., Shafaei, A. (2020). Allocation of income and expenses in the operational budgeting of universities. Applied Theories of Economics, 7 (2), 77- 102. (in Persian)
Thornton, Z. M., & Friedel, J. N. (2016). Performance-based funding: State policy influences on small rural community colleges. Community College Journal of Research and Practice, 40(3), 188-203.
Union, A. H., Kadhim, H. K., & Ali, A. M. M. (2020). The prospect of using concurrent engineering for enhancing supply chain efficiency and reducing costs in the hospitality sector. African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure, 9(2), 1-12.
Vroom, V. H. (1964). Work and motivation. Wiley.
Wang, D. D. (2019). Performance-based resource allocation for higher education institutions in China. Socio-Economic Planning Sciences, 65, 66-75.
Woelert, P., & McKenzie, L. (2018). Follow the money? How Australian universities replicate national performance-based funding mechanisms. Research Evaluation, 27(3), 184-195.
Yamamoto, K. (2010). Performance-Oriented Budgeting in Public Universities. Journal of Finance and Management, 7, 44-60.
Zarkesh, M., & Beas, A. M. (2004). UCLA Community College Review: Performance Indicators and Performance-Based Funding in Communitq Colleges. Community College Review, 31(4), 62-76.
Zolfaghari, A., Javadian, R., Darabi, R. (2020). Feasibility study of performance-based budgeting (at Amin University of Law Enforcement Sciences). Police Organizational Development Quarterly, 17 (72), 85-106. (in Persian)