موانع بهره‌وری در سازمان‌های دولتی (مورد مطالعه: سازمان صمت اصفهان)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت، واحد شهریار، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، واحد شهریار، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هدف: هدف از اجرای این پژوهش، بررسی موانع بهره‌وری در سازمان‌های دولتی و رتبه‎بندی این موانع، به‎دلیل آشکارسازی تأثیر هر یک از موانع و شاخص‎های آن بر بهره‎وری در سازمان است.
روش: این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و بهلحاظ جمع‌آوری داده‌ها توصیفی ـ پیمایشی است. جامعه آماریشامل، کلیه مدیران و کارشناسان سازمان صنعت معدن و تجارت استان اصفهان به تعداد220 نفر است. روش نمونه‌گیری در این پژوهش به‌صورت کلشمار بوده و ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه است. برای تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها، از نرم‌افزار SPSS و PLS استفاده شده است.
یافته‌ها: پس از سنجش و رتبه‏بندی شاخص‌های مرتبط با هر یک از موانع بهره‎وری با استفاده از آزمون‎های آماری، یافته‎ها نشان می‎دهند که هر سه دسته از موانع در کاهش بهره‌وری نقش اساسی دارند و به‎ترتیب موانع سازمانی، موانع فردی و موانع محیطی بیشترین تأثیر را بر کاهش بهره‌وری می‌گذارند.
نتیجه‌گیری: در این پژوهش، سه مانع اساسی بهره‌وری در سازمان‌های دولتی شامل موانع محیطی، موانع سازمانی و موانع فردی بررسی شدند، سپس شاخص‌های مرتبط با هر مانع تعیین و رتبه‌بندی شدند. نتایج این پژوهش اولویت موانع سه‌گانه بهره‌وری و همچنین اولویت شاخص‌های هر دسته از موانع بر بهره‌وری سازمان را مشخص کرد. این نتایج می‌توانند مبنایی برای برنامه‌ریزی مدیران در راستای در نظر گرفتن و رفع موانع و در نتیجه، افزایش بهره‌وری در سازمان باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Barriers to Productivity in Governmental Organizations (Case Study: Isfahan Samat Organization)

نویسندگان [English]

  • Shahla Sohrabi 1
  • Samaneh Namazi 2
1 Assistant Prof., Department of Management, Shahryar Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 MSc., Department of Management, Shahryar Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study is to investigate the barriers to productivity in government organizations and to rank these barriers in order to reveal the impact of each of its barriers and indicators on productivity in the organization.
Methods: This research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of data collection. The statistical population includes all managers and experts of Isfahan Industry, Mining and Trade Organization, 220 people. The sampling method in this study is in the form of a whole number and the data collection tool is a questionnaire. SPSS and PLS software have been used to analyze data.
Results: After measuring and ranking the indicators related to each of the barriers to productivity using statistical tests, the findings indicate that all three categories of barriers play a key role in reducing productivity, and organizational barriers, respectively. Individual barriers and environmental barriers have the greatest impact on reducing productivity.
Conclusion: In this study, three main barriers to productivity in government organizations were examined, environmental barriers, organizational barriers and individual barriers; Then, the indicators related to each obstacle were determined and ranked. The results of this study identified the priority of the three barriers to productivity as well as the priority of the indicators of each category of barriers to the productivity of the organization. These results can be the basis for managers' planning to consider and remove barriers and thus increase productivity in the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Productivity
  • Organizational Barriers
  • Individual Barriers
  • Environmental Barriers
 اسدیان، بهاره؛ رادفر، رضا؛ طلوعی اشلقی، عباس (1398). اولویت‎بندی عوامل اثرگذار بر تدوین چشم‎انداز با بهره‌گیری از مقایسات زوجی در جهت ارتقای بهره‌وری سازمان (مورد مطالعه: گروه خودروسازی سایپا).  مدیریت بهره‌وری، 13(51)، 99- 121.
بحرینی‌زاده، حسین؛ فیضی، محمد؛ فیض الهی، علی (1390). بررسی موانع بهره‌وری در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل. فصلنامه ارتباطات و آموزش، 2(5)، 21- 38.
برادران، وحید؛ باراد، مظفر؛ محمدی، مهیا (1396). تحلیل موانع توسعه بهره‌وری در اداره کل واگن‌های راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران بر اساس تحلیل شاخص‌های بهره‌وری و ارائه راهکارهای مؤثر بر ارتقای آن. مدیریت بهره‌وری، 11(2)، 145-180.
طالقانی، غلامرضا؛ تنعمی، محمد مهدی؛ فرهنگی، علی‌اکبر؛ زرین نگار، محمدجعفر (1390). بررسی عوامل مؤثر بر افزایش بهره‌وری (مطالعه موردی: بانک سامان).‌ مدیریت دولتی، 3(7)، 115-130.
علی‌زاده، مهدی؛ فیضی، محمد؛ قادری، اسماعیل (1390). بررسی موانع بهره‌وری در سازمان‌های دولتی ایران. چهارمین کنفرانس مدیریت بهره‌وری و کیفیت در نگرش جهانی شدن، سازمان ملی استاندارد ایران، تهران.
قلی پور، رحمت‎اله (1393). چالش‌های بهره‎وری در دولت.‎ مدیریت دولتی، 7(3)، 595-618.
کریمی شهابی، اسداله؛ معمارزاده طهران، غلامرضا؛ الوانی، سیدمهدی؛ مدیری، محمود (1395). شناسایی موانع بهره‌وری سازمان‌های دولتی ایران. فصلنامه مدیریت توسعه و تحول (ویژه نامه)، 8(27).
محمدی، سمیه؛ الوانی، سید مهدی (1399). تحلیل ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان‌های دولتی با محوریت توسعه پایدار در جهت ارتقای بهره‌وری. مدیریت بهره‌وری، 14(2)، 23-47.
مهرگان، محمدرضا؛ حسین زاده، مهناز؛ ربیعی سروندی، نیما (1398). طراحی مدل آشفتگی ـ پویایی توسعه بهره‌وری منابع انسانی صنعت نفت ایران. مدیریت دولتی، 11(2)، 309- 338.
نوروزی، داود؛ جابری، نسیم؛ زمان زاده، مریم (1391). عوامل مؤثر بر بهره‌وری نیروی انسانی در صنایع کوچک و متوسط استان آذربایجان شرقی. دومین کنگره ملی مدیریت سرمایه‌های انسانی سازمانها در قرن 21.
واعظی، رضا؛ سهرابی، شهلا (1394). ارزیابی عملکرد در بخش دولتی، مدیریت ایران: مدیریت و ارزیابی عملکرد. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
References
Alizadeh, M., Faizi, M., Qaderi, I. (2011). Investigating Barriers to Productivity in Iranian Government Organizations. Fourth Conference on Productivity and Quality Management in the Attitude of Globalization, National Standard Organization of Iran, Tehran. (in Persian)
Ammons, D. N. (2004). Productivity barriers in the public sector. In: Holzer, M., ed. Public Productivity Handbook. New York: Marcel Dekker.
Ammons, D.N. (2006). Productivity barriers in public sector. Public administration review, 117-137. DOI: 10.4324/9781482293135-15.
Asadian, B., Radfer, R., Toloui Ashlaghi, A. (2019). Prioritization of factors affecting the development of the vision by using pairwise comparisons to improve the productivity of the organization (Case study: Saipa Automotive Group). Productivity Management, 13 (51), 99-121. (in Persian)
Bahreinizadeh, H., Faizi, M., Fayz Elahi, A. (2011). Investigating productivity barriers in the units of Islamic Azad University of Ardabil province. Journal of Communication and Education, 2 (5), 21- 38. (in Persian)
Balk, W.L. (1984). Productivity in government: a legislative focus. Public Productivity Review, 8(2), 148–161.
Baradaran, V., Barad, M., Mohammadi, M. (2017). Analysis of barriers to productivity development in the General Administration of Railway Wagons of the Islamic Republic of Iran based on the analysis of productivity indicators and providing effective solutions to improve it. Productivity Management, 11 (2), 145-180. (in Persian)
Davis, C. E., & West, J. P. (1985). Adopting personnel productivity innovations in American local governments. Review of Policy Research4(3), 541-549.
Downs, A. (1967). Inside Bureaucracy. Boston: Little Brown.
Drucker-Godard, C., Fouque, T., Gollety, M., & Le Flanchec, A. (2015). Career plateauing, job satisfaction and commitment of scholars in French universities. Public Organization Review, 15(3), 335-351.
Esra, A., Işık, Ç., Mithat, K. (2011). The Effect of Organizational Culture on Organizational Efficiency: The Moderating Role of Organizational Environment and Ceo Values. The Proceedings of 7th International Strategic Management Conference, 1560–1573.
Fainstein, N. I., & Fainstein, S. S. (1972). Innovation in Urban Bureaucracies Clients and Change. American Behavioral Scientist15(4), 511-531.
Ghorbani, A., Feizi, M., Fatollahzadeh, M. & Solaimani, M. (2012). A survey of productivity barriers in Islamic Azad University branches in Ardebil province. Advances in environmental biology, 6(7), 1995-2002.
Goldsmith, S. (1997). The Twenty-First Century City: Resurrecting Urban America. Washington, D.C.: Regnery Publishing.
Golipour, R. (2015). Productivity Challenges in Government. Public Administration, 7 (3), 595-618. (in Persian)
Harlow, L. F. (1977). Without Fear or Favor. Provo, UT: Brigham Young University Press.
Harry, P.H., Donald, M.F. (2007). Measuring Productivity in the Public Sector. Urban Institute Press.
Hayward, N., Kuper, G. (1978). The national economy and productivity in government. Public Administration Review, 38(l), 2–5.
Hvidman, U., & Andersen, S. C. (2016). Perceptions of public and private performance: Evidence from a survey experiment. Public Administration Review, 76(1), 111-120.
Jahanian, A., Nawaz, N., Ayaz, M. (2012). Human resource management and productivity. A comparative study amany banks in bahawalpurdivision, 4(8), 253.
Karimi Shahabi, A., Memarzadeh Tehran, Gh., Alwani, S.M., Modiri, M. (2017). Identifying barriers to productivity of Iranian government organizations. Quarterly Journal of Development and Transformation Management, 8 (27). (in Persian).
Kaufman, H. (2001). Major players: Bureaucracies in American government. Public Administration Review, 61(1), 18-42.
Kim, J. (2010). Strategic human resource practices: Introducing alternatives for organizational performance improvement in the public sector. Public Administration Review, 70(1), 38-49.
Kittower, D. (1998). Get a Grip on Your Documents. Government Executive30(10), 52-54.
Lee, D.H. Rho, B.H., No Yoon, S. (2015). Effect of investments in manufacturing practices on process efficiency and organizational performance. International journal of production economics, 162, 45–54.
Marris, P., Rein, M. (1973). Dilemmas of Social Reform. Chicago: Aldine.
Mehregan, M.R., Hosseinzadeh, M., Rabiee Sarvandi, N. (2019). Designing a model of turbulence-dynamics development of human resources productivity of Iran's oil industry. Public Administration, 11 (2), 309-338. (in Persian)
Mohammadi, S., Alwani, S. M. (2020). Analysis of performance evaluation of employees of government organizations with a focus on sustainable development to improve productivity. Productivity Management, 14 (2), 23-47. (in Persian)
Morgan, D. R., England, R. E. (1999). Managing Urban America (5th ed.) New York: Chatham House.
Niskanen, W. A. (1971). Bureaucracy and Representative Government. Atherton, Chicago: Aldine.
Nivola, P. S. (2000). Last rites for states rights? Reform Watch. No. 1. Washington, DC: Brookings Institution.
Norouzi, D., Jaberi, N., Zamanzadeh, M. (2012). Factors Affecting Manpower Productivity in Small and Medium Industries of East Azerbaijan Province. The Second National Congress on Human Capital Management of Organizations in the 21st Century. (in Persian)
Osborne, D., Plastrik, P. (2000). The Reinventor’s Fieldbook: Tools for Transforming Your Government. San Francisco: Jossey-Bass.
Savas, E. S. (2000). Privatization and Public-Private Partnerships. New York: Chatham House
Schick, A. (1996). The Spirit of Reform, State Services Commission. New Zealand: Wellington.
Schwarz, G., Eva, N., & Newman, A. (2020). Can Public Leadership Increase Public Service Motivation and Job Performance? Public Administration Review, 80(4), 543-554.
Shuck, B., Alagaraja, M., Immekus, J., Cumberland, D., & HoneycuttElliott, M. (2019). Does Compassion Matter in Leadership? A TwoStage Sequential Equal Status Mixed Method Exploratory Study of Compassionate Leader Behavior and Connections to Performance in Human Resource Development. Human Resource Development Quarterly, 30(4), 537-564.
Stillman, R. J. II. (1982). Local public management in transition: A report on the current state of the profession. In International City Management Association. Washington, DC: ICMA, pp. 161–173.
Szanton, P. (1981). Not Well Advised. New York: Russell Sage Foundation and Ford Foundation.
Taleghani, Gh., Tanaomi, M.M., Farhangi, A.A., Zarrin Negar, M.J. (2011). Investigating the Factors Affecting Productivity Increase (Case Study: Saman Bank). ‌ Public Management, 3 (7), 115-130. (in Persian)
Thornhill, D. (2006). Productivity attainment in a diverse public sector, paper presented at Seminar on Promoting Productivity in a Diverse Public Sector, Dublin, 21 April.
Tullock, G. (1965). The Politics of Bureaucracy. Washington, DC: Public Affairs.
Van Thiel, S., & Leeuw, F. L. (2002). The performance paradox in the public sector. Public performance & management review25(3), 267-281.
Van Wart, M. (1998). Changing public sector values (Vol. 1045). Taylor & Francis.
Waezi, R., Sohrabi, Sh. (2015). Public Sector Performance Evaluation, Iran Management: Management and Performance Evaluation. Tehran: Scientific and Cultural Publications. (in Persian)