شناسایی و تفسیر الگوهای ذهنی مدیران شهری نسبت به شهر هوشمند با روش‌شناسی کیو (مورد مطالعه: شهر همدان)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

4 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حسابداری، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

چکیده

هدف: خط‌مشی‌گذاری اثربخش در حوزه مدیریت شهری، به آگاهی از نقشه ذهنی دست‌اندرکاران این حوزه نیاز دارد. هدف این پژوهش، ارائه راهکار‌هایی برای تسریع هوشمندسازیِ شهری با شناسایی و تفسیر الگوهای ذهنی مدیران شهری در رابطه با شهر هوشمند است.
روش: روش‌شناسی پژوهش، روش کیو است. فضای گفتمان پژوهش با انجام 11 مصاحبه و به‎شکل اکتشافی و همین‌طور با استفاده از ادبیات پژوهش گردآوری شد. مشارکت‌کنندگان پژوهش تعداد 25 نفر از مدیران و متخصصان شهریِ شهر همدان بودند که در تصمیم‌گیری‌های کلان‌شهر دارای نفوذ بالایی بوده و به شیوه نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند.
یافته‌ها: پس از ارزیابی و جمع‌بندی فضای گفتمان، تعداد 204 عبارت کوتاه مانند عبارات کیو انتخاب شدند. بعد از نظرسنجی از خبرگان، در نهایت تعداد 42 عبارت به‌عنوان نمونه عبارات کیو انتخاب شدند. بعد از جمع‌آوری اطلاعات حاصل از مرتب‌سازی کیو از 25 مشارکت‌کننده، این اطلاعات توسط نرم‌افزار اس‌پی‌اس‌اس نسخه 25 با روش تحلیل عاملی کیو تحلیل شد و تعداد 11 الگوی ذهنی متمایز را میان مشارکت‌کنندگان پژوهش در رابطه با شهر هوشمند شناسایی کرد که 32/77 درصد از واریانس کل را تبیین می‌کند.
نتیجه‌گیری: این 11 الگوی ذهنی، به‌ترتیب با نام‌های «کلان‌نگران امیدوار»، «طرفداران خدمات‎محوری»، «طرفداران شهروند‌محوری»، «علاقه‌مندان به مدیریت واحد شهری»، «واقع‌بینان عدالت‌گرا»، «فرهنگیان قانون‌گرا»، «طرفدار راهبردهای بالندگی»، «توسعه‌گرایان علمی»، «برون‌گرایان علاقه‌مند به چابک‌سازی»، «اقتصادگران ریسک‌گریز» و در نهایت «مدافعان محیط‌ زیست»، نام‌گذاری شدند و اهمیت و اولویت‌بندی موارد شناسایی‌شده، بر اساس الگوهای ذهنی به‎دست‎آمده انجام شد. در پایان، با توجه به تفسیر الگوهای ذهنی به‎دست‎آمده، راهکارهایی برای تسریع در هوشمندسازی شهرها پیشنهاد شد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Interpreting the City Manager's Mental Patterns towards the Smart City: A Q Research in Hamadan

نویسندگان [English]

  • Hamid Rabani Arshad 1
  • Ali Asghari Sarem 2
  • Alireza Slambolchi 3
  • Mehdi Saeedi 4
1 MSc. Department of Management, College of Humanities, Hamadan Branch, Islamic Azad University, Hamadan, Iran.
2 Assistant Prof., Department of Management, Faculty of Management and Accounting, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.
3 Assistant Prof., Department of Management, College of Humanities, Hamadan Branch, Islamic Azad University, Hamadan, Iran.
4 MSc. Student, Department of Accounting, Faculty of Economics and Social Sciences, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.
چکیده [English]

Objective: Policymaking in the field of urban management requires understanding the mental models and patterns of managers, experts and those involved in this field. The purpose of this research was to identify and interpret mental models of urban managers in Hamadan city towards a smart city.
Methods: The method of this research is the Q methodology. The participants of the present study were 25 managers and urban experts in Hamadan who have high influence and influence in decision making in the metropolitan area. They were selected through purposeful and non-probable sampling. The discourse space of the present study was gathered from various sources such as interviewing 11 managers and urban experts and literature.
Results: After evaluating and summarizing the concourse, 204 short sentences were selected as Q samples. After a survey of experts, a total of 42 sentences were selected as examples of Q samples. After creating the terms of the concourse, they interviewed them with Q methodology. After collecting the data from Q sorting, this data was analyzed by SPSS software version 25 with Q analysis method and identified 11 distinct mental patterns among participants of the research on the smart city which (77.32) per cent of variance Explained the whole.
Conclusion: These 11 subjective patterns are named, respectively, in the names of "promising macro", "pivotal advocates", "pivotal advocates", "urban planners", "justice-oriented realists", "law-oriented cultures", "pro Upgrading strategies", "scientific developers"," extroverts interested in agility", "unpriced economists" and eventually "environmental advocates" were named and the importance and prioritization of identified cases of the smart city based on the mental patterns achieved face Took In the end, according to the interpretation of the mental models, solutions have been proposed to accelerate urban intelligence

کلیدواژه‌ها [English]

  • Smart City
  • Mental patterns
  • Q Methodology
  • Urban managers
  • Urban policy making
  • Hamedan
احمدپور، احمد؛ زیاری، کرامت اله؛ حاتمی نژاد، حسین؛ پارسا، شهرام (1397). شهر هوشمند: تبیین ضرورت‌ها و الزامات شهر تهران برای هوشمندی. فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی، 10(2)، 1-22.
اصغری صارم، علی (1390). شناسایی موانع تدوین استراتژی‌های کارکردی منابع انسانی در شرکت سایپا با استفاده از روش‌شناسی کیو (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه تهران، تهران.
اصغری صارم، علی؛ مرکزی مقدم، نادر (1394). تحلیل عوامل حیاتی موفقیت توسعه منابع انسانی در حوزه سلامت براساس روش‌شناسی کیو (Q). فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت سازمان‌های دولتی، 3(3)، 27-50.
امیری، مجتبی؛ رحمانیان، مجید؛ غفاری، علی (1392). بررسی وضعیت عوامل فرهنگی مؤثر بر مدیریت توسعة پایدار شهر تهران. مدیریت دولتی، 5(4)، 19-38.
انصاری، میترا؛ ولی شریعت پناهی، مجید؛ ملک حسینی، عباس؛ مدیری، مهدی (1397). تحلیل فضایی توزیع شاخص‌های رشد هوشمند شهری در سطح محلات مورد: شهر ملایر. برنامه‌ریزی منطقه‌ای، 8(32)، 93-112.
بخشی، امیر؛ دیوسالار، اسدالله؛ علی اکبری، اسماعیل (۱۳۹۵). تحلیل فضایی شاخص رشد هوشمند شهری در شهرهای ساحلی (مطالعه موردی: بابلسر). نشریه مدیریت شهری، ۱۵(۴۳)، ۱۲۹-۱۴۸.
پارسا، پویا؛ دانشمند ملایری، فتانه؛ پورموسوی، سیدموسی (1396). تأثیر هوشمندسازی‌ شهر بر شاخص‌های توسعه‌ پایدار منطقه 1 شهرداری کرج. اولین همایش بررسی چالش‌ها و ارائه راهکارهای نوین مدیریت شهری. تهران، سازمان بسیج شهرداری تهران.
پوراحمد، احمد؛ زیاری، کرامت‎اله؛ حاتمی‎نژاد، حسین؛ پارسا پشاه آبادی، شهرام (1397). تبیین مفهوم و ویژگی‌های شهر هوشمند. باغ نظر، 15(58)، 5-26.
پورعزت، علی اصغر، رحیمیان، اشرف (1391). ویژگی‎های خط‎مشی‎گذاری عمومی برای اداره شهرهای پرتنوع و پیچیده (مورد مطالعه: شهر تهران). مدیریت دولتی، 4(10)، 25-44.
پیرانی، فرزانه؛ نسترن، مهین (۱۳۹۵). شهر هوشمند، رویکرد نوین در شهرسازی و توسعه پایدار. چهارمین کنگره بین‌المللی عمران، معماری و توسعه شهری، تهران، دبیرخانه دائمی کنفرانس، دانشگاه شهید بهشتی.
جعفری، سید محمدباقر؛ شیخی قهی، ملیحه (۱۳۹۵). تبیین ویژگی‌های مدل مرجع شهر هوشمند. اولین کنفرانس ملی شهر هوشمند، قم، شرکت مشاوران شهر هوشمند.
حاجی‌زاده طوسی، رقیه؛ سمیعی، محمدرضا؛ موحدی، محمدقاسم (۱۳۹۵). زیرساخت و ضرورت حرکت به‎سمت شهر هوشمند با نگاهی به فعالیت‌های شهرداری مشهد. اولین کنفرانس ملی شهر هوشمند، قم، شرکت مشاوران شهر هوشمند.
خراسانی، حسین (۱۳۹۶). شهر هوشمند ضرورت انکارناپذیر جوامع امروز، اولین همایش ملی توسعه پایدار و مدیریت شهری با رویکرد آرامش شهروندی. سیرجان، شهرداری سیرجان.
خواستار، حمزه (1388). ارائه روشی برای محاسبه پایایی مرحله کدگذاری در مصاحبه‌های پژوهشی. فصلنامه علمی ـ پژوهشی روش‌شناسی علوم انسانی، (58)، 161-174.
خوشگویان فرد، علیرضا (1386). روش‌شناسی کیو. تهران: انتشارات مرکز پژوهش‎های سازمان صداوسیما.
دانایی‌فرد، حسن؛ حسینی، سید یعقوب؛ شیخی‌ها، روزبه (1392). روش‌شناسی کیو: شالوده‌های نظری و چارچوب انجام پژوهش. تهران: انتشارات صفار.
دل‌انگیزان، سهراب؛ خالوندی، زینب‌؛ یاوری، شیما (1393). حوزه‌های فناوری و آزمایشگاه زندگی به‌عنوان نمونه‌ای از شهر هوشمند. ششمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه‌های شهر اسلامی. مشهد. مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر مشهد.
رحیمی، محمد؛ قیاسی، سمیرا؛ امیریان، سهراب (۱۳۹۶). ارزیابی شاخص های رشد هوشمند شهری با استفاده از مدل تحلیل عاملی، مطالعه موردی: منطقه یک شهر شیراز. فصلنامه جغرافیا، ۱۵(۵۵)، ۲۵۳.
روستایی، شهریور؛ پورمحمدی، محمدرضا؛ قنبری، حکیمه (1397). تئوری شهر هوشمند و ارزیابی مؤلفه‌های زیرساختی آن در مدیریت شهری مورد شناسی: شهرداری تبریز. فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری ـ منطقهای، 8(26)، 197-216.
ستوهیان، فرزاد؛ حسنی، محمد؛ میراث احمدی، مینو؛ صالحی، سوگند (۱۳۹۶). محیط‌زیست شهر و توسعه پایدار در شهرهای هوشمند. سومین همایش ملی مدیریت بحران، ایمنی، بهداشت، محیط‌زیست و توسعه پایدار، تهران، مؤسسه‌ آموزش عالی مهر اروند ـ مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار.
سرگلزایی، شریفه؛ محمدابراهیم‎زاده سپاسگزار، صمد (1396). مدل‎سازی پذیرش فناوری از سوی کاربران برای دستیابی به شهر هوشمند مطالعه موردی: مراکز استان. فصلنامه مطالعات شهری، 6(22)، 27-42.
ضرابی، اصغر؛ کریمی، هادی؛ کیومرثی، حسین (۱۳۹۶). چالش‌های اساسی توسعه‌ی شهر الکترونیک در ایران. سومین کنفرانس سالانه پژوهش‌های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری، شیراز، مؤسسه معماری و شهرسازی سفیران راه مهرازی.
طالقانی، غلامرضا؛ فرهنگی، علی‌اکبر؛ عابدی جعفری، عابد (1389). طراحی مدل عوامل مؤثر بر اعتماد شهروندان نسبت به مدیریت شهری. مدیریت دولتی، 2(4)، 106-189.
عبدالهی، علی‌اصغر؛ فتاحی، مژگان (1396). سنجش شاخص‌های رشد هوشمند شهری با استفاده از تکنیک ELEKTRE (مطالعه موردی: مناطق شهر کرمان). برنامه‌ریزی و آمایش فضا، 21(2)، 147 -171.
فارغ‌زاده، ندا؛ جمشیدی، حسینعلی (۱۳۹۶). شهر هوشمند با رویکرد توسعه پایدار. سومین کنفرانس سالانه پژوهش‌های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری، شیراز، مؤسسه معماری و شهرسازی سفیران راه مهرازی.
فردوسی، سجاد؛ شکری فیروزجاه، پری (1394). تحلیل فضایی ـ کالبدی نواحی شهری براساس شاخص‌های رشد هوشمند. پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، 6(22)، 15- 32.
فقیهی، مهدی؛ چاوشی، سیاوش؛ باقری، رویا؛ منصوریان، مانی؛ شرافت، مهیار؛ محمودی، سید عماد (1395). شهر هوشمند و الزامات قانونی آن. گزارش دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین. معاونت پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
فلاح، مسعود؛ استقلال، احمد (1392). مروری بر مفاهیم، شاخص‌ها و معیارهای شهر هوشمند. فصلنامه علمی ـ تخصصی شهر هوشمند، 1(1)، 1-10.
قلی‌پور، رحمت‌اله؛ درویش‌زاده، محمدمهدی؛ پیران‌نژاد، علی (1398). بررسی روش‌ها، منبع‎ها و مانع‎های دستیابی به درآمد پایدار شهری (مطالعه موردی: شهرداری ارومیه). مدیریت دولتی، 11(1)، 151- 178.
قیسوندی، حمید؛ قیسوندی، آرمان؛ قیسوندی، کیهان (1390). شهر هوشمند، تکوین انقلاب شهری نوین ـ شهر الکترونیک و واقعیت‌های فردا. نخستین همایش ملی آرمان‌شهر ایران، نور، دانشگاه آزاد اسلامی.
کمانداری، محسن؛ رهنما، محمدرحیم (1396). ارزیابی شاخص‌های شهر هوشمند در مناطق چهارگانه شهر کرمان. فضای جغرافیایی، 17(58)، 209- 226.
لاجوردی، سمانه؛ رحیم‏نیا، فریبرز؛ مرتضوی، سعید؛ کردنائیج، اسدالله (1395). کاربرد روش کیو در شناخت الگوهای ذهنی: ارزش‌گذاری عوامل بهره‌وری منابع انسانی از دیدگاه اعضای‌ هیئت‌علمی. نشریه پژوهش‏های مدیریت عمومی، انجمن علوم مدیریت ایران، 9(31)، 5- 28.
مرادی، شیما (1398). بررسی سیر موضوعی مطالعات حوزه شهر هوشمند. پژوهش‌نامه علم‌سنجی، 5(9)، 139- 160.
معاونت برنامه‌ریزی و توسعه شهرداری همدان (1395). برنامه راهبردی شهرداری همدان، همدان.
مولایی، محمدمهدی؛ شاه‌حسینی، گلاره؛ دباغچی، سمانه (1395). تبیین و واکاوی چگونگی هوشمندسازی شهرها در بستر مؤلفه‌ها و عوامل کلیدی اثرگذار. فصلنامه علمی پژوهشی نقش‌جهان، 3(6)، 75-93.
نورمحمدزاده، حسین؛ نصراللهی شهری، زهرا (۱۳۹۵). تدوین شاخص‌های مردم شهر هوشمند. دومین کنفرانس شهرسازی، مدیریت و توسعه شهری، شیراز، مؤسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی.
نیلفروشان، محمدرضا (۱۳۹۶). بررسی مفهومی شهر هوشمند و بازگشت‌پذیری آن و ارائه مدل مفهومی شهر هوشمند با نگرش سرمایه فکری. اولین کنفرانس بین‌المللی اینترنت اشیای کاربردها و زیرساخت‌ها، اصفهان، دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان.
یاسینی، علی؛ رضایی خواه، هدایت؛ تابان، محمد؛ زین‌آبادی، حسن رضا (1395). شناسایی الگوهای ذهنی کارکنان دانشگاه ایلام در خصوص ارتقای شغلی با کاربست روش کیو (Q). فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت سازمان‌های دولتی، 5(1)، 107- 120.
 
References
Abdollahi, A. A., & Fatahi, M. (2017). Evaluation of smart urban growth indicators using ELEKTRE technique (Case study: regions of Kerman city). The Journal of Spatial Planning, 21(2), 147-171. (in Persian)
Ahmadpour, A., Ziari, K., Hataminejad, H., & Parsa, P. (2018). Smart City: Explaining the necessities and requirements of the city of Tehran for intelligence. Quarterly of New Attitudes in Human Geography, 10(2), 1-22. (in Persian)
Albino, V., Berardi, U., & Dangelico, R. M.(2015). Smart cities: Definitions, dimensions, performance, and initiatives. Journal of Urban Technology, 22(1), 3-21.
Amiri, M., Rahmanian, M., & Ghaffri, A. (2013). Assessment of Effective Cultural Factorson Sustainable Management of Tehran. Journal of Public Administration, 5(4), 19-38. (in Persian)
Angelidou, M. (2014). Smart city policies: A spatial approach. Cities, 41, S3-S11.
Angelidou, M. (2017) Four European smart city strategies. International Journal of Social Science Studies, 4(4), 18-30.
Asghari Sarem, A. (2012). Identifying Barriers to Human Resource functional strategies Development according to Q-methodology: A case for Saipa Company. (Unpublushed master's thesis), Tehran University, Tehran. (in Persian)
Asghari Sarem, A., & Markazi Moghaddam, N. (2015). Analysis of success crucial factors for human resource development at health sector. Quarterly Journal of Public Organzations Management, 3(3), 27-50. (in Persian)
Bakhshi, A., Divsalar, A., & Ali Akbari, E. (2016). Spatial analysis of smart urban growth index in coastal cities (Case study: Babolsar). Urban Management, 43(15), 129-148. (in Persian)
Bătăgan, L. )2011(. Smart Cities and Sustainability Models. Informatica Economica, 15(3),  80-87.
Ben Letaifa, Soumaya. (2015). How to strategize smart cities: Revealing the SMART model. Journal of Business Research, 68(7), 1414-1419.
Boulton, A., Brunn, S. D., & Devriendt, L. (2011). Cyberinfrastructures and ‘Smart’ World Cities:Physical, Human and Soft Infrastructures. International Handbook of Globalization and World Cities. Edward Elgar. 198-205.
Braun, V. & Clarke, V. (2006). ). Using Thematic Analysis in Psychology. Qualitative Research in Psychology, 3, 77-101.
Caragliu, A., Del Bo, C. & Nijkamp, P. (2009). Smart Cities in Europe. Proceedings to the 3rd Central European Conference on Regional Science. Košice, Slovak Republic, 45-59.
Cassandras, C. G. (2016). Smart Cities as Cyber-Physical Social Systems. Engineering, 2(2), 156-158.
Colldahi, C. Frey, S &Kelemen, J. E. (2013). Smart Cities: Strategic Sustainable Development for an Urban World.(Master thesis). Sweden: Karlskronauniversity.
Danaeifard, H., Hosseini, S. Y., & Sheikhs, R. (2013). Methodology Q. Tehran: Saffar Publications. (in Persian)
Del Angizan, S., Khalondi, Z., & Yavari, S. (2014). Technological domains And Life Lab As an example of a smart city.  6th National Conference on Urban Planing and Management with Emphasis on the Elements of Islamic City, Mashhad. Research Center of Islamic Council of Mashhad. (in Persian)
Deputy of Planning and Development of Hamedan Municipality (2016). Hamedan Strategic Plan. Hamedan. (in Persian)
Eremia, M., Toma, L., & Sanduleac, M. (2017). The smart city concept in the 21st century. Procedia Engineering, 181, 12-19.
Fallah, M., & Esteghlal, A. (2014). A review of the concepts, indicators and criteria of the smart city. Smart City Scientific-Specialized Quarterly, 1(1), 1-10. (in Persian)
Faqih, M., Chavoshi, S., Bagheri, R., Mansoorian, M., Sherafat, M., & Mahmoudi, S. E. (2016). Smart City And Its legal requirements. Report of the Office of Communication Studies and New Technologies, Deputy of Infrastructure and Production Research of the Research Center of the Islamic Consultative Assembly. (in Persian)
Ferdosi, S., & Shokri Firoozjah, P. (2015). Spatial-physical analysis of urban areas based on smart growth indicators. Journal of Research and Urban Planning, 6(22), 15-32. (in Persian)
Ferghzadeh, N., & Jamshidi, H. A. (2017). Smart city with a sustainable development approach.  3rd Research Annual Conference of Architecture Urban Planning and Urban Management, Shiraz. Mehrazi Road Ambassadors Architecture and Urban Planning Institute. (in Persian)
Florida, R. )2003(. The Rise of the Creative Class: And How it’s transforming work, leisure, community and everyday life. New York: Perseus Book Group.1-10.
Garg, Sh., Mittal, S. K. & Sharma, Sh. (2017). Role of e-trainings in building smart cities. Procedia Computer Science, 111, 24-30.
Gholipor, R., Darvishzadeh, M., & Pirannejad, A. (2019). Identification of the Methods, Resources and Barriers of Achieving Sustainable Urban Income (Case Study: Urmia Municipality). Journal of Public Administration, 11(1), 151-178. (in Persian)
Giffinger, R., Fertner, C., Kramar, H., Kalasek, R., Pichler-Milanović, N., & Meijers, E. (2007). Smart Cities: Ranking of European Medium-Sized Cities. Vienna, Austria: Centre of Regional Science (SRF), Vienna University of Technology.
Hajizadeh Tusi, R., Samiei, M. R., & Movahedi, M. Q. (2017). Infrastructure and the need to move towards the smart city by looking at the activities of Mashhad Municipality.  Fourth International Congress of Civil Engineering, Architecture and Urban Development, Qom, Smart City Consulting Company. (in Persian)
Hall, R. E. (2000). The vision of a smart city.In Proceedings of the 2nd International Life Extension Technology Workshop, Paris, France, September 28.
Hancke, G. P., De Carvalho e Silva. B., & Hancke Jr. G. P. (2013). The Role of Advanced Sensing in Smart Cities. Sensors, 13(1), 393-425.
Hollands, R.G. (2008). Will the real smart city please stand up? City,12(3), 303-320.
Jafari, S. M. B., & Sheikh Shehi, M. (2017). Explain the features of the smart city reference model.  Fourth International Congress of Civil Engineering, Architecture and Urban Development, Qom, Smart City Consulting Company. (in Persian)
Kamandari, M., & Rahnama, M. R. (2017). Assessment of smart city indicators in four areas of Kerman. Geographic Space, 17(58), 209-226. (in Persian)
Khastar, H. (2009). Providing a Method for Calculating the Reliability of the Coding in Interviews. Metodology of Sicial Science and Humanities, 15 (58), 161-174. (in Persian)
Khorasani, H. (2017). Smart City necessity in present societies.  National Conference of Sustainable Development and Urban Management with the Approach of Citizens Safety, Sirjan, Sirjan Municipality. (in Persian)
Khoshgooyan Fard, A. (2012). Methodology Q. Tehran: Publications of the Research Center of the IRIB Organization. (in Persian)
Lajevardi, S., Rahimnia, F., mortazavi, S., & Kordnaeij, A. (2016). Application Q Methodology to Configuration the Subjective Patterns:Valueing of productivity of human resources from the perspective of faculty members. Management Researches, 9(31), 5-28. (in Persian)
Leydesdorff, L. and Deakin, M. (2011). The Triple-Helix Model of Smart Cities: A Neo-Evolutionary Perspective. Journal of Urban Technology, 18(2), 53-63.
Moradi, S. (2019). The Thematic study of Research in the Smart City Scope. Journal of Scientometrics, 5(9), 139-160. (in Persian)
Moulaii, M., Shahhoseini, G., & Dabaghchi, S. (2016). Explaining and analyzing how to make smart cities in the context of the influencing components and key factors. Naqshejahan- Basic studies and New Technologies of Architecture and Planning, 6(3), 75-93. (in Persian)
Nam, T., Pardo, A.T. (2011). Conceptualizing smart city with dimensions oftechnology, people, and institutions. The Proceedings of the 12th Annual International Conference on Digital Government Research, 282-291.
Nilforoushan, M. R. (2017). Investigating the concept of the smart city and its reversibility and presenting the conceptual model of the smart city with the attitude of intellectual capital.  The 1st International Conference on Internet of Things Application and Infrastructure, Isfahan, Faculty of Computer Engineering, University of Isfahan. (in Persian)
Nilssen, M. (2019). To the smart city and beyond? Developing a typology of smart urban innovation. Technological forecasting and social change, 142, 98-104.‏
Noor Mohammadzadeh, H., Nasrollahi Shahri, Z. (2015). Developing of smart cites’s people indicators. The Second Conference on Urban Planning, Management and Urban Development, Shiraz, Kharazmi High School of Science and Technology.
Nowicka, K. (2014). Smart City logistics on cloud computing model. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 151, 266-281.
Odendaal, N. (2003). Information and communication technology and local governance: Understanding the difference between cities in developed and emerging economies. Computers, Environment and Urban Systems, 27(6), 585-607.
Ojo, A., Curry, E. & Janowski, T. (2014). Designing next generation smart city initatives harnessing findings and lessons from a study of ten smart city programs. Twenty Second European Conference on Information Systems,1-14.
Paolo Appioa, F., Limab, M., & Paroutisc, S. (2019). Understanding Smart Cities: Innovation ecosystems, technological advancements, and societal challenges. Technological Forecasting and Social Change, 142, 1-14.
Parsa, P., Malayeri Daneshmand, F., & Pour Mousavi, S. M. (2018). The effect of smart city on the indicators of sustainable development of District 1 of Karaj Municipality. Journal of Technology Alborz, 3(11), 51-59. (in Persian)
Pirani, F., & Nastaran, M. (2017). Smart city, a new approach in urban planning and sustainable development.  Fourth International Congress of Civil Engineering, Architecture and Urban Development, Tehran, Permanent Secretariat of the Conference, Shahid Beheshti University. (in Persian)
Pourahmad, A., Ziari, K., Hataminejad, H. & Parsa Pashabadi , Sh. (2018). Explanation of Concept and Features of a Smart City. The Scientific Journal of NAZAR research center (Nrc) for Art, Architecture & Urbanism, 15(58),5-26.
Pourezzat, A. A., & Raheimian, A. (2012). Public Policy necessities for administration of complex and different cities (Case study: Tehran). Journal of Public Administration, 4(10), 25-44. (in Persian)
Qeisvandi, H., Qeisvandi, A., & Qeisvandi, K. (2011). Smart City, the Development of new urban revolution-City Electronics And the realities of tomorrow.  First National Conference of Utopia of iran, Noor. Islamic Azad university. (in Persian)
Rahimi, M., Gheyasi, S., Amiriyan, S. (2018). Evaluation of Urban Smart Growth Indicators Using Factor Analysis Model (Case Study: District 1, Shiraz, Iran), Geography, 15(55), 253.
Roostaei, D., Poormohamadi, D., Ghanbari, H. (2018). A theory of Smart Cities and Assessment its Infrastructure Components in Urban Management (Case Study: Tabriz Municipality). Geography and Territorial Spatial Arrangement, 8(26), 197-216.
Sargolzadeh, Sh., Ebrahimzadeh Sepasgozar, S. (2017). Modeling Information Technology Adoption by Users in Capital Cities. Motaleate Shahri, 6(22), 27-42.
Schaffers, H., N. Komninos, Pallot, M., Trousse, B., Nilsson, M. and Oliveira, A. )2011(. Smart Cities and the Future Internet: Towards Cooperation Frameworks for Open Innovation. In: J. Domingue et al. (Eds.): Future Internet Assembly, LNCS 6656, pp. 431-446.
Sotohian, F., Hassani, M., Miras Ahmadi, M., & Salehi, S. (2017). City environment And sustainable progress In a smart space.  Third National Conference on Crisis Management, Safety, Health, Environment and Sustainable Development, Tehran. Mehr Arvand Higher Education Institute - Center for Strategies for Achieving Sustainable Development. (in Persian)
Taleghani, G., Farhangi, A. A., & Abedijafari, A. (2010). Developing a Model of Factors Affecting the Citizens Trust Toward Urban Management. Journal of Public Administration, 2(4), 89-106. (in Persian)
Tranos, E. & Gertner, D. (2012). Smart Networked Cities? The European Journal of Social Science Research, 25 , 175-190.
Vidiasova, L. & Cronemberger, F. (2020). Discrepancies in perceptions of smart city initiatives in Saint Petersburg, Russia. Sustainable Cities and Society, 59, https://doi.org/10.1016/j.scs.2020.102158.
Wei, Y. & Blake, M. B. (2010). Service- oriented computing and cloud computing: challenges and opportunities. IEEE Internet Computing, 14(6), 72.
Winkowska, J., Szpilko, D., & Pejić, S. (2019). Smart city concept in the light of the literature review. Engineering Management in Production and Services, 11(2), 70-86.
Yasini, A. (2016). Identify Mental Models of Employees Regarding Job Promotion at the University of Ilam Using Q Methodology. Quarterly Journal of Public Organzations Management, 5(1), 107-120. (in Persian)
Yeh, H. (2017). The effects of successful ICT-based smart city services: From citizens' perspectives. Government Information Quarterly, 34(3), 556-565.
Zarabi, A., Karimi, H., & Kiomarsi, H. (2017). Fundamental Challenges of Electronic City Development in Iran.  3rd Research Annual Conference of Architecture Urban Planning and Urban Management, Shiraz. Mehrazi Road Ambassadors Architecture and Urban Planning Institute. (in Persian)
Zygiaris, S. (2013). Smart city reference model: Assisting planners to conceptualize the building of smart city innovation ecosystems. Journal of the knowledge economy, 4(2), 217-231.