مدل تصمیم‌گیری استراتژیک تأمین مالی پروژه‌های تحقیقاتی در دانشگاه‌های دولتی (مورد مطالعه: دانشگاه تهران)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

4 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، پردیس البرز دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

هدف: وابستگی پژوهش‌های دانشگاهی به بودجه دولت در دانشگاه‌های دولتی موجب شده است تا محدودیت‌ها و مشکلات اقتصادی دولت در سال‌های اخیر بر وضعیت پژوهش‌های دانشگاهی نیز اثر نامطلوب بگذارد. از این رو، مدیران دانشگاه‌های دولتی می‌بایست در خصوص به‌کارگیری روش‌های مختلف تأمین مالی پژوهش‌ها، به‌خصوص استفاده از منابع مالی بخش خصوصی و صنعت، رویکرد استراتژیکی اتخاذ کنند. پژوهش حاضر، با هدف طراحی و تبیین مدل تصمیم‌گیری استراتژیک تأمین مالی پروژه‌های تحقیقاتی در راستای تقویت و ثمردهی پروژه‌های تحقیقاتی دانشگاه تهران انجام پذیرفته است.
روش: روش پژوهش این مقاله از نوع کیفی و داده‌های کیفی از طریق انجام مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با خبرگان و مطالعه مقالات و متون جمع‌آوری شده است. به‌منظور استخراج سنجه‌ها و سازه‌های اصلی مدل، داده‌ها با استفاده از روش تحلیل تم تجزیه و تحلیل شدند. 34 نفر خبرگان مصاحبه‌ها با استفاده از روش گلوله برفی انتخاب شدند.
یافته‌ها: بر اساس نتایج پژوهش، 10 سازه اصلی که از 33 سنجه تشکیل شده‏اند، اجزای مدل راتشکیل می‎دهند.
نتیجه‌گیری: اجزای مدل تصمیم‌گیری استراتژیک تأمین مالی پروژه‎های تحقیقاتی دانشگاه تهران عبارت‌اند از: ارتباطات داخلی و خارجی دانشگاه، زنجیره ایده تا محصول، الزامات و تمهیدات قبل از اجرای استراتژی‌ها، بررسی و انتخاب استراتژی‎ها، استراتژی اصلاح ساختار، استراتژی مالی، استراتژی مشارکتی، استراتژی بهینه‌سازی نتایج پژوهش‎ها و استراتژی منابع انسانی و ارزیابی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic Decision Making Model for Financing Research Projects in Public Universities (Case Study: University of Tehran)

نویسندگان [English]

  • Rahmatollah Gholipour Souteh 1
  • Mohammad Moradi 2
  • Mehdi Goodarzi 3
  • Mahmoud Abbasi 4
1 Prof., Department of Public Administration, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Assistant Prof., Department of Accounting, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Associate Prof., Department of Industrial Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
4 Ph.D. Candidate, Department of Public Administration, Faculty of Management, Alborz Campus, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective:The dependence of research on the state budget on public universities has caused the government's economic problems in recent years to adversely affect the status of academic research. Therefore, managers of public universities should prioritize the use of other research funding methods, including attracting funds from the private and industrial sectors and taking a strategic approach in this regard. The purpose of this study was to design and explain a strategic decision-making model for financing research projects to Improve the research projects of the University of Tehran.
Methods: The research method of this article is qualitative and qualitative data were collected through semi-structured interviews with experts and study of articles and texts. In order to extract the main metrics and structures of the model, the data were analyzed using the theme analysis method. Thirty-four interviewees were selected using the snowball method.
Results: Based on the results of the research, 10 main structures consisting of 33 measures constitute the model components.
Conclusion: Components of strategic decision-making model for financing research projects of Tehran University include: internal and external university communication, idea-to-product chain, Requirements before implementing, review and selection of strategies, structural reform strategy, financial strategy, Collaborative Strategy, Research Results Optimization Strategy, HR Strategy and Evaluation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic decision making
  • Entrepreneurship University
  • Knowledge Commercialization
آقازاده، هاشم؛ ابوالملوکی، حسن (1397). آسیب‏شناسی نظام مدیریت استراتژیک در یک سازمان عمومی (رویکرد ترکیبی). مدیریت دولتی، 10(2)، 227- 250.
برتون، ریچارد ام؛ دسانکتین، جراردین؛ ابل، بورک (1390). طراحی سازمان رویکرد گام‏به‏گام. (سید محمد اعرابی و رضا آرمان پور، مترجمان) (چاپ اول). تهران، نشر شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
بهرام چوبین؛ مینا، مشرف جوادی؛ محمد حسین، صفری؛ علی (1395). ارزیابی و رتبه‏بندی معیارهای دانشگاه کارآفرین. فصلنامه توسعه کارآفرینی، 9(4)، 691 710.
پیرس، جان؛ رابینسون، ریچارد (1393). برنامه‏ریزی و مدیریت استراتژیک. (سهراب خلیلی شورینی، مترجم)، (چاپ دهم)، تهران: نشر یادواره.
زندوانیان، احمد؛ عیسوی، محسن؛ جعفری، حسن (1390). مطالعه بنیادی فلسفی روش تحقیق اقدام‎پژوهشی. فصلنامه پژوهش، 3(1)، 123-144.
صمدی میارکلائی، حسین؛ آقاجانی، حسنعلی؛ صمدی میار کلائی، حمزه (1394). بررسی و تببین ظرفیت کارآفرینانه دانشگاه‌های منتخب استان مازندران. مدیریت دولتی، 7(1)، 111-132.
گلوک، ویلیام اف؛ جاچ، لارنس آر (1390). سیاست بازرگانی و مدیریت استراتژیک. (سهراب خلیلی شورینی، مترجم) (چاپ نهم)، تهران: نشر یادواره کتاب.
قلی پور، رحمت اله (1395). تصمیمگیری سازمانی و خط‌مشیگذاری عمومی. (چاپ هفتم)، تهران: نشر سمت.
میرسپاسی، ناصر (1391). مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار با نگرشی به روند جهانی شدن. (چاپ هشتم)، تهران: نشر میر.
محجوب، حسن؛ نادری، ابوالقاسم؛ خرازی، کمال؛ انتظاری، یعقوب (1397). تصمیم‎گیری‏های استراتژیک مالی در دانشگاه‎های جامع  دولتی. فصلنامه پژوهش و برنامه‏ریزی در آموزش عالی، 24(2)، 53 83.
مقیمی، سیدمحمد (1395). مبانی سازمان و مدیریت (چاپ چهارم)، تهران: نشر راه دان.
نوروزی، توران؛ دل انگیزان، سهراب؛ رضایی، بیژن (1395). طراحی مدل تجاری‎سازی ‎یافته‏های پژوهشی دانشگاهی. فصلنامه توسعه کارآفرینی، 9(3)، 553- 572.
References
Aghazadeh, H., Abu al-Muluki, H. (2018). Pathology of strategic management system in a public organization (hybrid approach). Public Administration, 10 (2), 227-250. (in Persian)
Bahram Choobin, M., Musharraf, J., Mohammad, H., Safari, A. (2016). Evaluation and ranking of entrepreneurial university criteria. Entrepreneurship Development Quarterly, 9 (4), 691-710. (in Persian)  
Bazan, C. (2019). From lab bench to store shelves: A translational research & development framework for linking university science and engineering research to commercial outcomes. Journal of Engineering and Technology Management, 53, 1–18.
Belitski, M., Aginskaja, A., Marozau, R. (2019).Commercializing university research in transition economies: Technology transfer offices or direct industrial funding? Research Policy, 48, 601–615.
Burton, R., Desanctin, G., Abel, B. (2011). Organizational design step by step approach. (Seyed Mohammad Arabi and Reza Armanpour, Trans) (first edition). Tehran, Commercial Publishing Company. (in Persian)
Gholipour, R. (2016). Organizational decision making and public policy making. (Seventh edition), Tehran: Samat Publishing. (in Persian)  
Giuria, P., Munarib, F., Scandurac, A., Toschi, L. (2019). The strategic Orientation of universities in knowledge transferactivities. Technological Forecasting & Social Change, 138, 261–278.
Gluck, F., Jach, L. (2011). Business Policy and Strategic Management. (Sohrab Khalili Shorini, Trans) (ninth edition), Tehran: Book Memorial Publishing. (in Persian)  
Mahjoub, H., Naderi, A., Kharazi, P., Entezari, Y. (2018). Strategic financial decisions in comprehensive public universities. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 24 (2), 53-83. (in Persian)
Menga, D., Lia, X., Rongb, K. (2019). Industry-to-university knowledge transfer in ecosystem- based academic entrepreneurship: Case study of automotive dynamics & control group in Tsinghua University. Technological Forecasting & Social Change, 141, 249–262.
Merz, M., Biniok, P. (2010). How Technological Platforms Reconfigure Science- Industry Relations: The Case of Micro- and Nanotechnology. Minerva, 48 (2), 105- 124.
Mirsapasi, N. (2012). Strategic human resource management and labor relations with a view to globalization. (Eighth edition), Tehran: Mir Publishing. (in Persian)
Moghimi, M. (2016). Fundamentals of Organization and Management (Fourth Edition), Tehran: Rahdan Publishing.(in Persian)
Munari, F., Sobrero, M., Toschi, L. (2018). The university as a venture capitalist? Gapfunding instruments for technology transfer. TechnologicalForecasting & Social Change, 127,  70–84.
Navneet, B., Kanwa, R. (2004). Strategic DecisionMaking Applying the Analytic Hierarchy Process. Springer
  Negulescu, H. (2014). Using a Decision-Making Process Mode in Strategic management. Review of General Management, 19, 111-123.
Nowruz, T., DelAngizan, S., Rezaei, B. (2015). Designing a Commercialization Model for Academic Research Findings. Entrepreneurship Development Quarterly, 9 (3), 553-572. (in Persian)
Pierce, J., Robinson, R. (2014). Strategic planning and management. (Sohrab Khalili Shorini, Trans), (10th edition), Tehran: Yadavareh Publishing.(in Persian)
Rapini, M., Chiarini, T., Bittencourt, P. & Caliari, T. (2019). The intensity of private funding and the results of university? Firm interactions: the case of Brazil. Emerald Publishing, 16(2), 161-184.
Razak, A., Murray, P. (2017). Innovation strategies for successful commercialization in publicuniversities. International Journal ofInnovation Science, 9 (3), 296-314.
Samadi, H., Aghajani, H., Samadi Miarkalai, H. (2015).Investigating and explaining the entrepreneurial capacity of selected universities in Mazandaran province. Public Administration, 7 (1), 111-132. (in Persian)
Sanchez, M., Benneworth, P. (2019). Is the entrepreneurial university also regionally engaged? Analysing the influence of university's structural configuration on third mission performance. Technological Forecasting & Social Change, 141, 206–218.
Siegel, D, & Wright, M. (2015). Academic Entrepreneurship: Time for a Rethink? British Journal of Management, 26, 582–595.
Vuorinen, J. (2014). Decision Making Models and Tools to Support Strategic Decision Making - Case: Tarvekaluste Oy.Saimaa University of Applied Sciences Faculty.
Zandvanian, A., Christian, M., Jafari, H. (2011). Fundamental philosophical study of research action research method. Research Quarterly, 3 (1), 123-144. (in Persian)