واکاوی و تحلیل تبعات بیگانگی مجریان از خط‌مشی‌های عمومی در ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه اردکان، یزد، ایران.

2 استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.

4 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران.

چکیده

هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی تبعات بیگانگی مجریان از خط‌مشی‎های مالیاتی است.
روش: جامعه پژوهش، شامل کارکنان مأمور تشخیص مالیات اداره کل امور مالیاتی استان قم بوده و نمونه پژوهش به روش نمونه‌گیری هدفمند از نوع نظری انتخاب شد. این پژوهش، به‎لحاظ نوع هدف بنیادین و به‎لحاظ نوع روش، کیفی و شیوه توصیفی بود. به‎منظور جمع‌آوری داده‌های کیفی، از ابزار مصاحبه و برای تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از مصاحبه، از فن تحلیل مضمون استفاده شد.
یافته‌ها: تجزیه و تحلیل داده‌ها، به شکل‌گیری 14 مضمون فرعی و 3 مضمون اصلی منجر شد. نتایج نشان داد که اجرا نشدن مطلوب خط‌مشی‌های مالیاتی (عدم تمایل و بی‌تفاوتی مجریان به اجرای خط‌مشی‌های مالیاتی)، ناکارآمدی سازمان امور مالیاتی در تحقق اهداف سازمانی (تحقق نیافتن اهداف سازمان، نارضایتی مؤدیان مالیاتی از سازمان و کاهش عملکرد مجریان) و شکل‌گیری برون‌دادهای ناکارآمد شغلی در سازمان امور مالیاتی (سکوت سازمانی مجریان، بروز رفتارهای انحرافی در سازمان، بی‌هویتی سازمانی مجریان، کاهش رفتار شهروندی سازمانی مجریان، وقوع رفتارهای واپس‌گرایانه در سازمان، کاهش رضایت شغلی مجریان، تحلیل‌رفتگی مجریان، کاهش سلامت روانی مجریان و آسیب دیدن زندگی خانوادگی و اجتماعی مجریان)، از تبعات پدیده بیگانگی مجریان از خط‌مشی‌های مالیاتی در ایران است که مدیران و خط‌مشی‌گذاران مالیاتی باید به آن توجه کنند.
نتیجه‌گیری: بررسی‎‌های اندک انجام‎شده در زمینه بیگانگی از خط‏مشی عمومی، فقط تعداد محدودی از پیامدهای این پدیده را شناسایی و بررسی کرده‏اند و پیامدهای دیگری وجود دارند که دیده نشده‎اند. بر این اساس، این پژوهش توانست پیامدهای دیگری از این پدیده را نظیر بی‌تقاوتی مجریان به خط‌مشی‌ها، سکوت سازمانی، بروز رفتارهای انحرافی، تحلیل‌رفتگی، کاهش سلامت روانی مجریان و ... را شناسایی و در سه مضمون اصلی دسته‌بندی کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploring and Analyzing the Consequences of Alienation of Implementers from Public Policies in Iran

نویسندگان [English]

  • Mehdi Golverdi 1
  • Hasan Danaeefard 2
  • Mohammad Hossein Rahmati 3
  • Jabbar Babashahi 4
1 Assistant Prof., Department of Public Administration, University of Ardakan, Yazd, Iran.
2 Prof., Department of Public Administration, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
3 Assistant Prof., Department of Public Administration, Faculty of Management and Accounting, University of Tehran, Farabi Campus, Qom, Iran.
4 Assistant Prof., Department of Public Administration, Faculty of Management and Accounting, University of Tehran, Farabi Campus, Qom, Iran.
چکیده [English]

Objective:The main purpose of this study is to identify the consequences of the alienation of implementers from tax policies.
Methods: The research population consisted of tax auditors of the General Directorate of Tax Affairs of Qom province and the sample was selected through the purposeful sampling of the theoretical type. This research was basic in terms of purpose and data collection, it was descriptive. The data collection tool was an interview and the analysis of the data from the interview was done using the thematic analysis technique. Data analysis led to the formation of 14 sub-themes and 3 main themes.
Results: The results of the data showed that the failure to implement tax policies, the inefficiencies of the Tax administration in achieving organizational goals and formation of Inefficient organizational outcomes are consequences of alienation of implementers from tax policies in Iran
Conclusion: Few studies have been conducted on public policy alienation. These studies have identified a few consequences. Nevertheless, other consequences have not been seen. This study identified other consequences of this phenomenon, such as implementers indifference with policies, organizational silence, deviant behaviors, burn-out, decreased mental health, etc. and categorized these into three main themes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alienation
  • Public policy alienation
  • Consequences of alienation
  • Implementers
  • Tax policies
  • Thematic analysis
اسعدی، محمود؛ هادی پیکانی، مهربان و رشیدپور، علی (1396). الگویی برای اجرای اثربخش خط‎مشی‎های عمومی در وزارت امور اقتصادی و دارایی مطالعه موردی: گمرک جمهوری اسلامی ایران. مدیریت دولتی، 9 (4)، 591- 614.
ایمان، محمدتقی؛ اثنی‌عشری، فریده (1383). بررسی عوامل مؤثر بر بیگانگی سازمانی در ایران (مورد مطالعه: سازمان‌های اداری شهر شیراز).  نشریه پژوهشی دانشگاه اصفهان، 17(2)، 1-30.
پوراحمدی، معین؛ مختاریان‌پور، مجید؛ حسنقلی پور، طهمورث (1397). آسیب‌شناسی اجرای خط‌مشی‌های خصوصی‌سازی در ایران. مدیریت دولتی، 10 (3)، 333- 356.
دانایی‌فرد، حسن؛ مظفری، زینب (1387). ارتقای روایی و پایایی در پژوهش‌های کیفی مدیریتی: تأملی بر استراتژی‌های ممیزی پژوهشی. نشریه پژوهش‌های مدیریت، 1(1)، 131- 162.
شیخاوندی، داور (۱۳۷۳). جامعه‌شناسی انحرافات. گناباد: نشر مرندیز.
عابدی جعفری، حسن؛ تسلیمی، محمدسعید؛ فقیهی، ابوالحسن؛ شیخ‌زاده، محمد (1390). تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده­های کیفی. اندیشه مدیریت راهبردی، 5(2)، 151- 198.
فریدون، وحیدا؛ انصاری، محمد اسماعیل؛ حقیقتیان، منصور؛ بزمی، مهناز (1393). ارزیابی جامعه‌شناختی بیگانگی شغلی و تأثیرات آن بر فرهنگ سازمانی در سازمان‌های آموزشی (مورد مطالعه: کارکنان ادارات آموزش‏وپرورش مشهد). نشریه جامعه‌شناسی کاربردی، 25(2)، 1-14.
قلی‌پور، رحمت‌اله؛ بیگی، وحید و سعد‌آبادی، علی‌اصغر (1396). تحلیلی بر خط‌مشی راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب: آسیب‌شناسی اجرا با رویکردی فازی. مدیریت دولتی، 9 (1)، 107- 136.
محسنی تبریزی، علیرضا (1370). بیگانگی: مفهوم‌سازی و گروه‌بندی تئوری‌ها در حوزه‌های جامعه‌شناسی و روان‌شناسی.  نامه علوم اجتماعی، 2(0)، 73-25.
 
References
Abedi Jafari, H., Taslimi, M.S., Faghihi, A. & Sheikhzade, M. (2011). Thematic analysis and thematic networks: A simple and efficient method for exploring patterns embedded in qualitative data municipalities. Journal of Strategic Management Thought, 5(2), 151-198. (in Persian)
Asadi, M., Hadi Peykani, M., Rashidpur, A. (2018). Presentation of an Effective Public Policy Implementation Model in the Ministry of Economic Affairs (Case Study: Islamic Republic of Iran Customs Administration). Journal of Public Administration, 9(4), 591-614. (in Persian)
Calista, D. (1994). Policy implementation. Encyclopedia ofa policy studies, 117-155.
Chiaburu, D. S., Thundiyil, T., & Wang, J. (2014). Alienation and its correlates: A meta-analysis. European Management Journal, 32(1), 24-36.
Danaeefard, H. & Mozaffari, Z. (2008). Improvement of validity and reliability in qualitative researches of management: Reflection on research audit strategies. Public Management Research, 1(1), 1-23. (in Persian)
DeHart-Davis, L., & Pandey, S. K. (2005). Red tape and public employees: Does perceived rule dysfunction alienate managers? Journal of Public Administration Research and Theory, 15(1), 133-148.
Elmore, R.F. (1979). Backward mapping: Implementation research and policy decisions. Political science quarterly, 94(4), 601-616.
Ewalt, J. A. G., & Jennings, E. T. (2004). Administration, governance, and policy tools in welfare policy implementation. Public Administration Review, 64(4), 449-462.
Farahbod, F., Azadehdel, M. R., Chegini, M. G., & Ashraf, A. N. (2012). Work alienation: Historical backgrounds, concepts, reasons and effects. Journal of basic and applied scientific research, 2(8), 8408-8415.
Garcia-Zamor, J. C. (1996). Obstacles to public policy implementation in the third world. Advances in Developmental Policy Studies, 1, 197-209.
Gholoipour, R., Beygi, V., Saadabadi, A. (2017). Analysis of the policy of “executive solutions to expand the culture of Ifaf and Hijab”: implementation pathology by use of Delphi fuzzy method. Journal of Public Administration, 9(1), 107-136. (in Persian)
Grimmelikhuijsen, S., Jilke, S., Olsen, A. L., & Tummers, L. (2017). Behavioral public administration: Combining insights from public administration and psychology. Public Administration Review, 77(1), 45–56.
Guba, E. G. (1981). Criteria for assessing the trustworthiness of naturalistic inquiries. ECTJ, 29(2), 75-91.
Iman, M.T., & Asna Ashari, F. (2004). Investigating the factors affecting organizational alienation in Iran (Case: administrative organizations in Shiraz), University of Esfahan Journal, 17(2), 1-30. (in Persian)
Mohseni Tabrizi, A.R. (1991). Alienation: Conceptualization and classification of theories in sociology and psychology. Journal of Social Sciences Letter, 2(0), 25-73. (in Persian)
Poorahmadi, M., Mokhtarianpour, M., Hassan Gholipour, M. (2018). Pathology of the Implementation of Privatization Policies in Iran. Journal of Public Administration, 10(3), 333-356. (in Persian)
Seeman, M. (1959). On the meaning of alienation. American sociological review, 24(6), 783-791.
Shantz, A., Alfes, K., Bailey, C., & Soane, E. (2015). Drivers and outcomes of work alienation: reviving a concept. Journal of Management Inquiry, 24(4), 382-393.
Sheikhavandi, D. (1994). Sociology of deviance. Gonabad: Marandiz Press. (in Persian)
Simon, H.A. (1947). A comment on the science of public administration. Public Administration Review, 7(3), 200–203.
Simon, H.A. (1947). Administrative behavior: A study of decision-making processes in administrative organization. New York: Macmillan.
Simon, H. A. (1979). Rational decision making in business organizations. American Economic Review, 69(4), 493–513.
Tummers, L. (2009). Policy alienation of public professionals: The development of a scale. Paper presented at the Special Panel Professionals under pressure NIG Annual work conference, Leiden University.
Tummers, L. (2011). Explaining the willingness of public professionals to implement new policies: A policy alienation framework. International Review of Administrative Sciences, 77(3), 555-581.
Tummers, L. (2012). Policy alienation: Analyzing the experiences of public professionals with new policies. Rotterdam: Erasmus University Rotterdam, Forthcoming.
Tummers, L. (2013). Policy alienation and the power of professionals: Confronting new policies. Edward Elgar Publishing.
Tummers, L., Bekkers, V., & Steijn, B. (2007). Policy alienation of Dutch public sector professionals: an exploratory study. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/10894
Tummers, L., Bekkers, V., & Steijn, B. (2012). Policy alienation of public professionals: A comparative case study of insurance physicians and secondary school teachers. International Journal of Public Administration, 35(4), 259-271.
Tummers, L., Bekkers, V., van Thiel, S., & Steijn, B. (2015). The effects of work alienation and policy alienation on behavior of public employees. Administration & Society, 47(5), 596-617.
Tummers, L., van Thiel, S., Steijn, B., & Bekkers, V. (2011). Policy alienation and work alienation: Two worlds apart? Paper presented atNIG conference.
Vahida, F., Ansari, M.E. Haghighatian, M. & Bazmi, M. (2014). Sociological assessment of job alienation and its impacts on organizational culture in educational organizations (the case of educational staff in Mashhad). Journal of Applied Sociology, 25(2), 1-14. (in Persian)
Van Engen, N. (2019). How Previous Policy Experiences Affect the Frontline: Understanding implementation success and failure through a general policy alienation lens. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/113840
Van Engen, N., Tummers, L., Bekkers, V., & Steijn, B. (2016). Bringing history in: Policy accumulation and general policy alienation. Public Management Review, 18(7), 1085-1106.
Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process a conceptual framework. Administration & Society, 6(4), 445-488.
Waldo, D. (1948). The Administrative state: A study of the political theory of American public administration. New York: Ronald Press.
Waldo, D. (1965). The Administrative state revisited. Public Administration Review, 25(1), 15–30.
Yıldız, B., & Alpkan, L. (2015). A theoretical model on the proposed predictors of destructive deviant workplace behaviors and the mediator role of alienation. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 210, 330-338.