ناکامی سازمانی و رهبری مصلح: نظریه داده‌بنیاد

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.

2 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت منابع انسانی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.

چکیده

هدف: با مروری بر نظریه‌های صفات رهبری تا نظریه‌های رفتار رهبری و نظریه‌های اقتضایی در مسیر توسعه نظریه‌های رهبری در مدیریت، مشخص می‌شود که چگونه اغلب این نظریه‌ها، به رهبران و توانمندی‌های آنان در راستای اهداف سازمان، با دیدی مثبت و سازنده نگریسته‌اند. پژوهش حاضر، درصدد بررسی شکل‌گیری پدیده دیالکتیکی ناکامی/ امید و استخراج قضایایی منتج ‌شده از ظهور رهبر مصلح در سازمان است.
روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی است و در آن از راهبرد پژوهشی نظریه داده‌بنیاد با روش استراوس و کوربین استفاده شده است. به اتکای تحلیل مصاحبه‌های عمیق انجام ‌شده با 17 نفر از کارکنان سازمانی منتصب به دولت در یکی از استان‌های کشور، فرایند پدیده بررسی ‌شده کشف شد و یافته‌ها به‌صورت مجموعه‌ای از قضایا تدوین شده و در قالب مدلی از روابط علی ترسیم شدند.
یافته‌ها: در مرحله کدگذاری باز، 30 مقوله و 159 مفهوم استخراج شدند. در مرحله کدگذاری محوری، بر اساس مفاهیم مقوله محوری، شرایط علی، راهبرد، بستر، شرایط مداخله‌گر و پیامدها، مدل پارادایمی ارائه شد و در مرحله کدگذاری انتخابی نیز مدل نظری برخاسته از یافته‌های پژوهش تشریح شد.
نتیجه‌گیری: ویژگی‌های رهبران سازمان مثل عمل‌گرا، مصمم و قاطع، هدف‌گرا، پایبند به آرمان، سرشار از معنویت، نوع‌دوست، خودکنترل و اخلاق‌گرا، می‌توانند زمینه‌های ناکامی کارکنان از جمله تضاد و بی‌عدالتی، سرکوب‌کنندگی، رعب‌آوری، جو خفقان و عذاب‌آور را از بین ببرند. از طرف دیگر، برآورده شدن نیازهای ارضانشده کارکنان، تقویت ویژگی‌هایی مثل تقوا، دل‌سوزی، دغدغه‌مندی و ازخودگذشتگی در کارکنان، می‌توانند ادراک بهبود وضعیت سازمان را نهادینه کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Organizational Failure and Corrective Leadership: Grounded Theory

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hakkak 1
  • Mohammad Hossein Azadi 2
1 Associate Prof., Department of Business Management, Faculty of Economics and Administrative Science, Lorestan University, Khorramabad, Iran.
2 PhD Candidate, Department of Public Administration, Faculty of Economic Sciences, Lorestan University, Khorramabad, Iran.
چکیده [English]

Objective:It is clearly perceived by reviewing the Trait Theories of Leadership, Behavioral Theories of Leadership in addition to focusing on Contingency theories in line with developing the leadership theories of management that leaders are viewed as positive yet constructive assets of an organization with their capabilities deemed as a means of achieving organizational objectives when it comes to relying on the majority of those organizational theories. The present research aims at reviewing the composition of the dialectic phenomenon of failure/optimism and extracting theorems resulted from the emergence of a Corrective Leader within an organization.
Methods: The present research is applied in terms of objective and descriptive in nature in which Grounded Theory developed by Strauss and Corbin is used as a research strategy. Having been relied on the in-depth interviews conducted with 17 employees of a government organization in one of Iran's provinces, the process associated with the phenomenon under research was discovered. Then, the findings were compiled as a set of theorems based on which a model of causal relations was designed and developed.
Results: 30 categories and 159 concepts were extracted in Open Coding stage. A paradigmatic model was provided within the Axial Coding stage, based upon axial category, causal conditions, strategy, platform, intervening conditions and the consequences. The theoretical model resulting from research findings was described in Selective Coding stage.
Conclusion: Leaders of an organization are required to be prepared with certain specifications among which pragmatism, decisiveness, goal-orientation, idealism, spirituality, humanitarianism, self-control, ethics-orientation can be mentioned. They need to use all their reasonable endeavors to fight against dispute and injustice, suppression, intimidation and suffocating atmosphere; Unsatisfied needs of their subordinates need to be addressed in a manner that better understanding of the need to develop the state of the organization becomes a part of the staff’s mindset. In addition, traits like faith, compassion, perception and sacrifice must be recognized and amplified by the leader.Methods: The present research is applied in terms of objective and descriptive in nature in which Grounded Theory developed by Strauss and Corbin is used as a research strategy. Having been relied on the in-depth interviews conducted with 17 employees of a government organization in one of Iran's provinces, the process associated with the phenomenon under research was discovered. Then, the findings were compiled as a set of theorems based on which a model of causal relations was designed and developed.
Results: 30 categories and 159 concepts were extracted in Open Coding stage. A paradigmatic model was provided within the Axial Coding stage, based upon axial category, causal conditions, strategy, platform, intervening conditions and the consequences. The theoretical model resulting from research findings was described in Selective Coding stage.
Conclusion: Leaders of an organization are required to be prepared with certain specifications among which pragmatism, decisiveness, goal-orientation, idealism, spirituality, humanitarianism, self-control, ethics-orientation can be mentioned. They need to use all their reasonable endeavors to fight against dispute and injustice, suppression, intimidation and suffocating atmosphere; Unsatisfied needs of their subordinates need to be addressed in a manner that better understanding of the need to develop the state of the organization becomes a part of the staff’s mindset. In addition, traits like faith, compassion, perception and sacrifice must be recognized and amplified by the leader.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dialectic of failure/optimism
  • Corrective leader
  • Grounded theory
  • Toxic organization
اردلان، امید؛ الوانی، سید محمد و محمدی فاتح، اصغر (۱۳۹۵). «طراحی و تدوین الگوی مناسب شایستگی‌های مدیران و فرماندهان در سازمان ارتش ج.آ.آ با بهره‌گیری از دیدگاه اما خامنه‌ای (مدظله‌العالی)». پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 8(1)، ۳۰-۲۱.
اسدی‌فر، رویا؛ خائف‌الهی، احمدعلی؛ رضائیان، علی (1388). مدل شایستگی مدیران دولتی ایران بر اساس صحیفه امام (ره) رویکرد استراتژی تئوری داده‌بنیاد. مدیریت دولتی، 3(8)، 75- 92.
عباس‌پور، عباس؛ رحیمیان، حمید؛ غیاثی ندوشن، سعید؛ نرگسیان، جواد (1397). ارائه مدل انتخاب کارکنان مستعد در سازمان‌های دولتی. مدیریت دولتی، 10(4)، 605- 628.
عسکری‌پور، محمدرضا؛ متقی پیشه، محمدحسین؛ شیخی، ایوب (1399). تأثیر رهبری خدمتگزار بر رفتار کاری نوآورانه در بخش دولتی ایران: تحلیل نقش میانجی انگیزه خدمت عمومی و نقش تعدیلگر مهارت سیاسی. مدیریت دولتی، 12(1)، 64-84.
قنبری، سیروس؛ زندی، خلیل؛ محمدی، محمدفائق؛ احمدیان‌فر، سهیلا (1393). تسهیل آوای سازمانی از طریق رهبری قابل ‌اعتماد: رویکردی به تعاملات رهبرـ پیرو. مدیریت دولتی، 7(4)، 865- 882.
محمدیان، بهزاد؛ زارعی متین، حسن؛ باباشاهی، جبار؛ یزدانی، حمیدرضا (1397). تواضع درون‌سازمانی: شایستگی‌محوری در رهبری سازمان‌های عصر جدید. مدیریت دولتی، 10(4)، 563- 582.
 
References
Abbas Pour, A., Rahimian, H., Ghiasi Nodooshan, S., Nargesian, J. (2018). Presenting a Model to Select Talented Employee in State Organizations. Journal of Public Administration, 10(4), 605-628. doi: 10.22059/jipa.2019.271575.2443. (in Persian)
Adams, V. H., Snyder, C. R., Rand, K. L., King, E. A., Sigmon, D. R., & Pulvers, K. M. (2002). Hope in the workplace. Handbook of Workplace Spirituality and Organizational Performance, 367–377.
Alvani, S.M., Ardalan, O., Mohammadi Fateh, A. (2008). Designing an Appropriate Competency Model for Managers and Commanders at IRI Army from the Viewpoint of Imam Khamenei. Journal of Research in Human Resources Management, 1(1), 1-30.
(in Persian)
Ancona, D., Malone, T. W., Orlikowski, W. J., & Senge, P. M. (2007). In praise of the incomplete leader. Harvard Business Review, 85 (2), 92- 100.
Asadifard, R., Khaef Elah, A., Rezaeiyan, A. (2011). Competency Model of Iranian Public Administers: Grounded Theory Approach. Journal of Public Administration, 3(8), 75-92. (in Persian)
Askaripoor, M., Motaghi Pisheh, M., Sheikhy, A. (2020). The Impact of Servant Leadership on Innovative Work Behavior in the Public Sector of Iran: Analyzing the Mediating Role of Public Service Motivation and the Moderating Role of Political Skill. Journal of Public Administration, 12(1), 64-84. doi: 10.22059/jipa.2019.292773.2661. (in Persian)
Atkinson, P., & Hammersley, M. (2007). Ethnography: Principles in practice. Routledge, New York.‏
Baker, T. L., Hunt, T. G., & Andrews, M. C. (2006). Promoting ethical behavior and organizational citizenship behaviors: The influence of corporate ethical values. Journal of Business Research, 59(7), 849–857.
Barbuto Jr, J. E., & Wheeler, D. W. (2006). Scale development and construct clarification of servant leadership. Group & Organization Management, 31(3), 300–326.
Benefiel, M. (2005). The second half of the journey: Spiritual leadership for organizational transformation. The Leadership Quarterly, 16(5), 723–747.
Blake, R., & Mouton, J. (1964). The managerial grid: The key to leadership excellence. Houston: Gulf Publishing Co, 350.
Boyatzis, R. E., Smith, M. L., Van Oosten, E., & Woolford, L. (2013). Developing resonant leaders through emotional intelligence, vision and coaching. Organizational Dynamics, 42(1), 17–24.
Bradbury, H., & Reason, P. (2006). Conclusion: Broadening the bandwidth of validity: Issues and choice-points for improving the quality of action research. Handbook of action research, 343-351.‏
Brown, M. E., Treviño, L. K., & Harrison, D. A. (2005). Ethical leadership: A social learning perspective for construct development and testing. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 97(2), 117–134.
Brown, S. P., & Leigh, T. W. (1996). A new look at psychological climate and its relationship to job involvement, effort, and performance. Journal of Applied Psychology, 81(4), 358.
Cai, W., Lysova, E., Khapova, S., & Bossink, B. (2018). The effects of servant leadership, meaningful work and job autonomy on innovative work behavior in Chinese high-tech firms: A moderated mediation model. Frontiers in Psychology, 9. DOI: 10.3389/fpsyg.2018.01767
Chen, P. Y., & Spector, P. E. (1992). Relationships of work stressors with aggression, withdrawal, theft and substance use: An exploratory study. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 65(3), 177–184.
Chewning, L. V., Lai, C.-H., & Doerfel, M. L. (2013). Organizational Resilience and Using Information and Communication Technologies to Rebuild Communication Structures. Management Communication Quarterly, 27(2), 237–263.
Colbert, A. E., Mount, M. K., Harter, J. K., Witt, L. A., & Barrick, M. R. (2004). Interactive effects of personality and perceptions of the work situation on workplace deviance. Journal of Applied Psychology, 89(4), 599.
Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (1997). Toward a stewardship theory of management. Academy of Management Review, 22(1), 20–47.
Derycke, H., Vlerick, P., Burnay, N., Decleire, C., D’Hoore, W., Hasselhorn, H., & Braeckman, L. (2010). Impact of the effort–reward imbalance model on intent to leave among Belgian health care workers: A prospective study. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 83(4), 879–893.
Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns. Australian Journal of Management, 16(1), 49–64.
Fiedler, F.E. (1967). A Theory of Leadership Effectiveness. Mcgraw-Hill Series in Management.
Frost, P. J. (2007). Toxic emotions at work and what you can do about them. Harvard Business Press.
Fry, L. W. (2003). Toward a theory of spiritual leadership. The Leadership Quarterly, 14(6), 693–727.
Fry, L. W., Hannah, S. T., Noel, M., & Walumbwa, F. O. (2011). Retracted: Impact of spiritual leadership on unit performance. The Leadership Quarterly, 22(2), 259-270.
Fry, L. W., Vitucci, S., & Cedillo, M. (2005). Spiritual leadership and army transformation: Theory, measurement, and establishing a baseline. The Leadership Quarterly, 16(5), 835–862.
Gardner, W. L., & Schermerhorn, J. R. (2004). Unleashing individual potential. Organizational Dynamics, 3(33), 270–281.
Gardner, W. L., Cogliser, C. C., Davis, K. M., & Dickens, M. P. (2011). Authentic leadership: A review of the literature and research agenda. The Leadership Quarterly, 22(6), 1120–1145.
Geier, J. G. (1967). A trait approach to the study of leadership in small groups. Journal of Communication, 17(4), 316–323.
Ghanbari, S., Zandi, K., Mohammadi, M., Ahmadianfar, S. (2015). Enhancing Organizational Voice through Authentic Leadership "Approach to interactions of leader-follower". Journal of Public Administration, 7(4), 865-882. doi: 10.22059/jipa.2015.52899.
(in Persian)
Giallonardo, L.M., Wong, C.A. & Iwasiw, C.L. (2010). Authentic leadership of preceptors: predictor of new graduate nurses' work engagement and job satisfaction. Journal of Nursing Management, 18(8), 993-1003.
Glaser, B. G., & Strauss, A. L. (2017). The Discovery of Grounded Theory. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203793206
Goldman, A. (2008). Company on the couch: Unveiling toxic behavior in dysfunctional organizations. Journal of Management Inquiry, 17(3), 226–238.
Griffin, R. W., & Moorhead, G. (2011). Organizational behavior. Nelson Education.
Hochwarter, W. A., Perrewé, P. L., & Kent, R. L. (1995). The impact of persistence on the stressor-strain and strain-intentions to leave relationships: A field examination. Occupational Stress: A Handbook. New York: Taylor & Francis, 153–166.
Jermier, J. M., & Kerr, S. (1997). “Substitutes for leadership: Their meaning and measurement”—Contextual recollections and current observations. The Leadership Quarterly, 8(2), 95–101.
Joiner, W. B., & Josephs, S. A. (2006). Leadership agility: Five levels of mastery for anticipating and initiating change (Vol. 164). John Wiley & Sons.
Kantur, D. (2010). Emotional motives and attitudinal reflections of workplace deviant behavior. The Business Review, 14(2), 70–77.
Laschinger, H. K. S., Wong, C. A., Cummings, G. G., & Grau, A. L. (2014). Resonant leadership and workplace empowerment: The value of positive organizational cultures in reducing workplace incivility. Nursing Economics, 32(1), 5.
Lincoln, Y. S., & GUBA, Y. (1985). EG: Naturalistic inquiry. Beverly Hills.‏
Lipman-Blumen, J. (2006). The allure of toxic leaders: Why we follow destructive bosses and corrupt politicians--and how we can survive them. Oxford University Press, USA.
Lord, R. G., De Vader, C. L., & Alliger, G. M. (1986). A meta-analysis of the relation between personality traits and leadership perceptions: An application of validity generalization procedures. Journal of Applied Psychology, 71(3), 402.
Ludema, J. D., Wilmot, T. B., & Srivastva, S. (1997). Organizational hope: Reaffirming the constructive task of social and organizational inquiry. Human Relations, 50(8), 1015–1052.
Luthans, F., Avolio, B. J., Avey, J. B., & Norman, S. M. (2007). Positive psychological capital: Measurement and relationship with performance and satisfaction. Personnel Psychology, 60(3), 541–572.
Magliocca, L.A., & Christakis, A.N. (2001). Creating transforming leadership for organizational change: the CogniScope System approach. Systems Research and Behavioral Science: The Official Journal of the International Federation for Systems Research, 18(3), 259–277.
McGuinness, M., & Johnson, N. (2014). Exploiting Social Capital and Path-dependent Resources for Organisational Resilience: Preliminary Findings from a Study on Flooding. Procedia Economics and Finance, 18, 447–455. https://doi.org/10.1016/S2212-5671 (14)00962-9
McKenzie, J., & Aitken, P. (2012). Learning to lead the knowledgeable organization: Developing leadership agility. Strategic HR Review, 11(6), 329–334.
Mehdinezhad, V., & Ganjali, F. (2016). The relationship between transformational leadership and high school principals’ organizational commitment. Journal of Administrative Management, Education and Training, 12(2), 219–226.
Meindl, J. R., Ehrlich, S. B., & Dukerich, J. M. (1985). The romance of leadership. Administrative Science Quarterly, 78–102.
Milliman, J., Czaplewski, A. J., & Ferguson, J. (2003). Workplace spirituality and employee work attitudes: An exploratory empirical assessment. Journal of Organizational Change Management, 16(4), 426–447.
Mohammadian, B., Zareie Matin, H., Babashahi, J., Yazdani, H. (2018). Intra-Organizational Humility: A Core Competency in New Century’s Organization Leadership. Journal of Public Administration, 10(4), 563-582. doi: 10.22059/jipa.2018.267862.2401.
(in Persian)
O’Brien, E., & Robertson, P. (2009). Future leadership competencies: from foresight to current practice. Journal of European Industrial Training, 33(4), 371–380.
Owens, B. P., Johnson, M. J., & Mitchell, T. R. (2013). Humility in organizations: Implications for performance, teams, and leadership. Organization Science: In press.
Pal, R., Torstensson, H., & Mattila, H. (2014). Antecedents of organizational resilience in economic crises—an empirical study of Swedish textile and clothing SMEs. International Journal of Production Economics, 147, 410–428.
Parker, D. W., Holesgrove, M., & Pathak, R. (2015). Improving productivity with self-organised teams and agile leadership. International Journal of Productivity and Performance Management, 64(1), 112–128. https://doi.org/10.1108/IJPPM-10-2013-0178
Peterson, C. (2000). The future of optimism. American Psychologist, 55(1), 44.
Phillips, L. D. (2015). Empowerment and coworker response to leader tactic and organizational hope. Emerging Leadership Journeys, 8(1), 22–45.
Powers, B. A., Knapp, T., & Knapp, T. R. (2010). Dictionary of nursing theory and research. Springer publishing company.‏
Rego, A., Sousa, F., Marques, C., Pina, E. & Cunha, M. (2014). Hope and positive affect mediating the authentic leadership and creativity relationship. Journal of Business Research, 67(2): 200-210.
Richardson, L. (1997). Fields of play: Constructing an academic life. Rutgers University Press.‏
Riesenmy, K. R. (2008). The moderating role of follower identification in the relationship between leader and follower visionary leadership. Emerging Leadership Journeys, 1(2), 62–77.
Sashkin, M., & Sashkin, M. G. (2003). Leadership that matters: The critical factors for making a difference in people’s lives and organizations’ success. Berrett-Koehler Publishers.
Snyder, C. R. (1994). The psychology of hope: You can get there from here. Simon and Schuster.
Spears, L. C., & Lawrence, M. (2002). Focus on leadership: Servant-leadership for the twenty-first century. John Wiley & Sons.
Spector, P. E. (1997). The role of frustration in antisocial behavior at work. In R. A. Giacalone & J. Greenberg (Eds.), Antisocial behavior in organizations (p. 1–17). Sage Publications, Inc.
Spector, P. E., & Jex, S. M. (1998). Development of four self-report measures of job stressors and strain: interpersonal conflict at work scale, organizational constraints scale, quantitative workload inventory, and physical symptoms inventory. Journal of Occupational Health Psychology, 3(4), 356.
Stommel, M., & Wills, C. (2004). Clinical research: Concepts and principles for advanced practice nurses. Lippincott Williams & Wilkins.‏
Strauss, A., & Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research techniques. Sage publications Thousand Oaks, CA.
Stutley, M. (2019). The illustrated dictionary of Hindu iconography. Routledge.
Too, L., & Harvey, M. (2012). “TOXIC” workplaces: the negative interface between the physical and social environments. Journal of Corporate Real Estate, 14(3), 171–181.
Zellars, K. L., Tepper, B. J., & Duffy, M. K. (2002). Abusive supervision and subordinates’ organizational citizenship behavior. Journal of Applied Psychology, 87(6), 1068.