الگویی برای اجرای اثربخش خط‎مشی‎های عمومی در وزارت امور اقتصادی و دارایی (مطالعۀ موردی: گمرک جمهوری اسلامی ایران)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان

2 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان واحد خوراسگان، اصفهان، ایران

3 دانشگاه علوم وتحقیقات اصفهان

چکیده

هدف این پژوهش، رتبه‎بندی عوامل مؤثر بر اجرای اثربخش خط‎مشی‎های عمومی و ارائۀ الگویی برای اجرای اثربخش خط‎مشی‎های عمومی در گمرک جمهوری اسلامی ایران است. این تحقیق از نظر هدف، اکتشافی و از نظر روش، تلفیقی از روش‎های کیفی و کمی (آمیخته) است. در مرحلۀ اول، به‎کمک روش کیفی از نوع تحلیل محتوا، اطلاعات از منابع مکتوب و الکترونیکی در حوزۀ اجرای خط‎مشی عمومی جمع‎آوری شدند و در مرحلۀ دوم، به‎منظور تعیین ابعاد، مؤلفه‎ها و شاخص‎های اجرای خط‎مشی عمومی، از تکنیک دلفی استفاده شد. داده‎های پژوهش نیز، با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مرتبه‎های اول و دوم و مدل معادلات ساختاری به روش تحلیل عاملی تأییدی مرتبۀ سوم در نرم‎افزار SPSS 22 و Smart PLS تجزیه و تحلیل شدند و سازۀ الگو طبق تجزیه و تحلیل‎های به‎عمل آمده، به تأیید رسید. در مجموع، این تحقیق الگوی جدیدی برای اجرای اثربخش خط‎مشی عمومی در گمرک جمهوری اسلامی ایران معرفی کرده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presentation of an Effective Public Policy Implementation Model in the Ministry of Economic Affairs (Case Study: Islamic Republic of Iran Customs Administration)

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Asadi 1
  • Mehraban Hadi Peykani 2
  • Ali Rashidpur 3
1 Islamic Azad University of Khorasgan
2 Assistant Prof., Faculty of Humanities Sciences, Islamic Azad University of Khorasgan, Isfahan, Iran
3 Assistant Prof., Faculty of Humanities Sciences, Islamic Azad University of Khorasgan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The present study aims to rank the affective factors on the effective implementation of Public Policies and to design and propose an Effective Public Policy Implementation model based on the dimensions and parameters in the Islamic Republic of Iran Customs Administration. This study is exploratory in nature and uses a combination of qualitative and quantitative methods (mixed-method). Initially, qualitative and, more specifically, categorical (inductive) content analysis methods were utilized to collect data purposefully from the hard copy and electronic resources in the field of public policy implementation. Then, in the second phase, a researcher-made questionnaire was used to determine the dimensions, indices and parameters of public policy implementation using Delphi technique. Later on, the model was evaluated through confirmatory factor analysis. Data analysis was conducted within two descriptive levels using statistical indices of mean and standard deviation and one inferential level using LISREL and SPSS22 computer software. Confirmatory factor analysis and structural equation modeling were applied as well. The proposed model was confirmed and its absolute fit index was calculated to be 0.58. This value confirms that the fit index of the proposed model was approved. In conclusion, the present study introduces a new model for effective implementation of public policy in the Customs Administration of Islamic Republic of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Factors Affecting Effective Policy Implementation
  • Implementation generations
  • Implementation perspectives
  • Public Policy Implementation
  • Public Policy
حاجی‎زاده، ا.؛ اصغری، م. (1390). روشهاوتحلیلهایآماریبانگاهبهروشتحقیقدرعلومزیستیوبهداشتی (چاپ اول). تهران: جهاد دانشگاهی.
دانش فرد، آ. (1393). موانع اجرای خط‎مشی‎های عمومی در سازمان‎های غیر دولتی (بخش خدمات پلیس +10 و دفاتر خدمات پیشخوان دولت). مدیریت منابع در نیروی انتظامی، 2 (2)، 50-23.
سید عباس‎زاده، م. م.؛ امانی ساری بگلو، ج.؛ هیمن خضری آ.؛ پاشوی، ق. (1391). مقدمهایبرمدلیابیمعادلات ساختاریبهروشPLS وکاربردآندرعلومرفتاری. ارومیه: انتشارات دانشگاه ارومیه.
عباسی، ع.؛ معتضدیان، ر.؛ میرزایی، م. ق. (1395). بررسی موانع اجرای خط‎مشی‎های عمومی در سازمان‎های دولتی. پژوهشهای مدیریت منابع انسانی، 6 (2)، 69-49.
معمارزاده طهران، غ.؛ میرسپاسی، ن.؛ جلیلی، س. (1390). ارائۀ مدل برای ارزیابی اثربخشی اجرای خط‎مشی عمومی جمهوری اسلامی ایران در حوزۀ بهداشت و درمان. رسالت مدیریت دولتی، 2 (4)، 31-19.
مقدس‎پور، س.؛ دانایی فرد، ح.؛ کردنائیج، آ. (1392). واکاوی عوامل کلیدی در عدم موفقیت برخی خط‎مشی‎های عمومی در جمهوری اسلامی ایران: مطالعۀ خط‎مشی‎های مالیاتی کشور. مدیریت فرهنگ سازمانی، 11 (1)، 68-33.
هادی پیکانی، م. (1395). درآمدی بر فرایند خطمشیگذاری عمومی. اصفهان: معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.
Abbasi, A. Motazedian, R. & Mirzaee, M. (2016). Survey Public policy implementation barriers in government organization. Quarterly Journal of Human resource management researches, 6(2), 49-69. (in Persian)
Berman, P. (2009). The Study of Macro-and Micro- Implementation. Public Policy, 26(2), 157-184.
Brynard, P.A. (2011). Policies and Poverty in Southern Africa. African Journal of Public Affairs, 4(1), 148-159.
 Daneshfard, A. (2014). Public policy implementation barriers in Nongovernment organization. Quarterly Journal of Resource management in polic, 2(2), 23-50. (in Persian)
DunSire, A. (2003) Implementation in a Bureaucracy. Oxford: Martin Robertson.
Galligan, D.J. (2011) Discretionary Powers: A Legal Study of Official Discretion. Oxford: Clarendon Press.
 Hadi Peykani, M. (2015). The public policy process primer. Islamic azad university Isfahan (Khorasgan) research deputy, Isfahan. (in Persian)
 Hajizade, E., Asghari, M. (2011). Statistics methods and analysises considering Bio and Health sciences research methodology (Firsrt edition). Academic Jihad, Tehran. (in Persian)
Hamilton, L. (2000). A review of policy implementation and international treaty implementation literature. University of California Press, Berkeley.
Hill, M., Hupe, P. (2012). Implementing public policy. Sage Publication: London.
 Klein, K.J. & Knight, A.P. (2005). Innovation implementation: overcoming the challenge. Current directions in psychological science, 14(5), 243-246.
Lane, J.E. & Ersson, S.O. (2015). The New Institutional Politics: Performance and Outcomes. London: Routledge.
Lester, J. P., & Stewart. J. (2011). Public Policy: An Evolutionary Approach. West Publishing Company, Minnesota.
Lester, J.P. & Goggin, M.L. (2008). Back to the future: The rediscovery of implementation-studies. Policy Currents, 8 (3), 1–9.
 Lipsky, M. (2010). Street Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services. 30th Anniversary Expanded Edition. The Russell Sage Foundation: New York, NY.
May, P.J. & Burby, R.J. (2016). Coercive versus cooperative policies: Comparing-intergovernmental mandate performance. Journal of Policy Analysis and Management, 15 (2), 171–201.
 Memarzadeh Tehran, Gh., Mirsepasi, N. & Jalili, S. (2013). Providing a model to evaluate Islamic Republic of Iran public policy implementation effectiveness in Health Area. Quarterly Journal of Public management mission, 2(4), 19-31. (in Persian)
 Moghaddaspur, S. Danaeefard, H. & Kordnaeej, A. (2013). Scrutiny key factors caused failure in some public policy in Islsmic Republic of Iran, Case study: Tax Policy. Quarterly Journal of organizational culture management, 11(1), 33-68. (in Persian)
O’Toole, Jr. L.J. (2013). The theory-practice issue in policy implementation research. Public administration, 82(2), 309-329.
Palumbo, D.J. & Calista, D.J. (eds). (2005). Implementation and the Policy Process: Opening Up the Black Box. Greenwood Press, New York.
Pollitt, C. & Bouckaert, G. (2011). Public Management Reform: A Comparative-Analysis. Oxford University Press, Oxford.
Rice, R. E. & Rogers, E. M. (2010). Reinvention in the Innovation Process. in Knowledge: Creation, Diffusion, Utilization 1 (1980), 499-513.
Rowe, M. (2012). Going Back to the Street: Revisiting Lipsky’s Street-Level Bureaucracy. Teaching Public Administration, 30(1), 10-18.
 Seyyed Abbaszade, M., Amani Sari Bagloo, J., Himan Khezri, A. & Pashoi, Gh. (2012). Introduction to modeling structural equation using the PLC method and application in behavioral sciences. University of Urmia press (UOP), Urmia. (in Persian)
Smith, S.R. & Smyth, J. (2011). Contracting for services in a decentralized system. Journal of Public Administration Research and Theory, 6 (2), 277–296.
 Web, C. & Williams, P. (1994). The Delphi technique: a methodological discussion. Journal of Advanced Nursing, 19(1),180–186.
Williams, W. (2012). The Implementation Perspective: A Guide for Managing Social Service Delivery Programs. Berkeley: University of California Press.
Winter, S. (2003). New directions for implementation research. Policy Currents, 8 (4), 1–5.