بررسی تأثیر پدیدۀ خودکوچک‌پنداری افراد موفق بر تضاد کارـ خانواده با نقش میانجی کمال‌گرایی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدیریت منابع انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کارشناس‎ارشد مدیریت منابع انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

یکی از مؤلفه‌های تأثیرگذار بر خودپنداری افراد، پدیدۀ خودکوچک‌پنداری افراد موفق است که می‌تواند پیامدهای متعددی را برای سازمان‌ها و افراد آن درپی داشته باشد. از این ‌رو، بررسی و شناسایی پیامدهای پدیدۀ خودکوچک‌پنداری افراد موفق از اهمیت فوق‎العاده‌ای برخوردار است، لذا در این پژوهش به بررسی تأثیر پدیدۀ خودکوچک‌پنداری افراد موفق بر تضاد کار ـ خانواده با نقش میانجی کمال‌گرایی پرداخته شده است. بدین منظور، تعداد 250 پرسشنامه بین دانشجویان شاغل کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه تهران که جامعۀ پژوهش بودند، توزیع شد و از این تعداد 176 پرسشنامۀ کامل به‎ محققان ارجاع داده شد. یافته‌های پژوهش با استفاده از مدل تحلیل مسیر نشان می‌دهد که پدیدۀ خودکوچک‌پنداری افراد موفق به‎صورت مستقیم بر کمال‌گرایی منفی اثر دارد و به‎طور غیر مستقیم با ضریب استاندارد 340/0 بر تضاد کارـ خانواده تأثیرگذار است. همچنین رابطه‌ای میان این پدیده با کمال‎گرایی مثبت وجود ندارد. گفتنی است که کمال‌گرایی منفی با ضریب استاندارد 517/0 بیشترین تأثیر را در مقایسه با دو متغیر دیگر (پدیدۀ خودکوچک‌پنداری افراد موفق و کمال‌گرایی مثبت) بر تضاد کارـ خانواده افراد نمونۀ پژوهش دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of impostor Phenomenon on Family-Work Conflict with Mediating Role of Perfectionism

نویسندگان [English]

  • Aryan Gholipour 1
  • Mazaher Yousefi Amiri 2
  • Hossein Imani 2
  • Amirhossein Abdollahzade 2
1 Prof., in Human Resources Management, University of Tehran, Tehran, Iran
2 MA in Human Resources Management, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Self-perception is a determinant factor in everyone’s personal
and organizational success. One of the effective components that affect
people’s self-perception is the Impostor Phenomenon which has multiple
consequences on organizations and their staff. Hence investigating and
identifying the consequences of Impostor Phenomenon is highly
important. Accordingly in this research, the impact of impostor
phenomenon on work and life conflict with mediating role of
perfectionism has been investigated. In order to collect data, the
employed students of Tehran University were chosen as the population
and 250 questionnaires were distributed among them 176 of which were
completed and returned to the researchers. The study results using the
path analysis method show that The Impostor Phenomenon affects
“negative perfectionism” directly and “family and work conflict”
indirectly (􀈙= 0.340). The results also show that there is no relationship
between Impostor Phenomenon and “positive perfectionism”. It’s noted
that “negative perfectionism” has the greatest effect (􀈙= 0.517) on
students’ “family and work conflict”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family - work Conflict
  • Impostor Phenomenon
  • Perfectionism