تأثیر اعتماد بر شکوفایی نوآوری در شهرها: مطالعه پارک علمی و فناوری پردیس تهران

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت شهری، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

چکیده

هدف این پژوهش تعیین عوامل مؤثر بر اعتماد و بررسی تأثیر اعتماد در ارتقای نوآوری در شهرها مبتنی بر مطالعه پارک علمی و فناوری پردیس است. روش تحقیق این پژوهش آمیختة تبیینی است که مطالعات کمّی و کیفی را دربر می‌گیرد و بر مبنای تفکر سیستمی‌ انجام می‌شود. جامعه آماری این پژوهش شامل 105 نفر از کارشناسان پارک علمی و فناوری پردیس است و در این میان 68 نفر به عنوان نمونه، از طریق نمونه‌گیری تصادفی، انتخاب شدند. اطلاعات به‌دست‌آمده از مطالعات کمّی (پرسشنامه با آلفای کرونباخ 825%) از طریق آنالیز توصیفی و استنباطی و همچنین اطلاعات به‌دست‌آمده از مطالعه کیفی (مصاحبه با 8 نفر از کارشناسان پارک) از طریق کُدبندی و آنالیز موضوعی تحلیل و مدل‌ نهایی مطابق نتایج تحلیل‌ها ترسیم شد. نتایج به‌دست‌آمده از تحقیق نشان می‌دهد که عوامل مختلفی، مانند نهاد‌‌های قضایی کارآمد، شفافیت اطلاعات در جامعه، جلوگیری از رانت اطلاعاتی، و قوانین حمایتی، بر اعتماد تأثیر بسیار زیادی دارند و همچنین این عوامل، با تقویت اعتماد، در ارتقای برخی از شاخص‌‌‌های نوآوری در شهرها مؤثرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Influence of Trust on Flourishing Innovation: Study of Pardis Science & Technology Park in Tehran

نویسندگان [English]

  • Omid Ali Kharazmi 1
  • Amin Nedai 2
1 Assistant Prof., Dep. of Urban Management, Faculty of Literature, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Master of Urban Management, Faculty of Literature, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

This research aims at defining effective causes of trust and
surveying trust effect on innovation enhancement in Iran and Tehran
district, through a case study of Pardis Science and Technology Park.
This research concentrates on systems thinking approach. Research
sample was based on 105 people located in the mentioned area with
64 sample. Data was analyzed with SPSS and Lisrel software in order
to extract key important factors which have an impact on trust and
also investigate impact of trust on degree of innovativeness in cities.
In the next stage, qualitative method was employed and interviews
were conducted with 8 people in this field. Data were analyzed based
on theme analysis method and the final system was designed with
Vensim Modeling Technique. Results indicate that many factors
influence on trust formation in cities which consequently have an
effect on innovation indexes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • trust
  • Innovation
  • Systems thinking
  • TEHRAN
  • Pardis Technology Park