نقش سرمایه‌های فکری در تسهیل اقدامات مدیریت دانش

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت سیستم، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

2 استادیار مدیریت دولتی، دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران، ایران

3 دانشجوی دکترای سیاست‏ گذاری عمومی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 کارشناس‎ارشد مهندسی مواد ـ خوردگی، دانشکدۀ مهندسی مواد، دانشگاه منچستر، منچستر، انگلستان

چکیده

در عصر دانایی­ محوری، مزیت رقابتی سازمان­ها بر پایۀ دارایی‌های نامشهود استوار است. آنچه امروزه سازمان­ها را رقابت­ پذیر می‌کند، مدیریت اثربخش دانش و دیگر دارایی‌های ناملموس، مانند سرمایه‌های فکری آنهاست. بر این اساس، پژوهش حاضر به بررسی نقش سرمایه‌های فکری در ارتقای اثربخشی سیستم­ مدیریت دانش در سازمان پرداخته است. بدین منظور، تأثیر سه جنبۀ اصلی سرمایۀ فکری (سرمایه­های انسانی، ساختاری و مشتری) بر چهار مرحلۀ اصلی فرآیند مدیریت دانش (خلق، ذخیره ­سازی، کاربرد و تسهیم دانش) بررسی می­شود. جامعۀ آماری پژوهش مدیران و کارکنان استانداری یکی از استان­های جنوبی کشور بوده و از روش نمونه­ گیری تصادفی استفاده شده است. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه و روش تحقیق توصیفی- پیمایشی بوده است. داده­های به‎دست آمده با استفاده از آزمون­ های ضریب همبستگی و معادلات ساختاری تحلیل شدند و نتایج آن بیانگر تأثیر معنی­دار و مهم همۀ مؤلفه‌های سرمایه‌های فکری بر ارتقای اثربخشی مدیریت دانش است. در پایان با توجه به یافته‌های پژوهش، پیشنهادهایی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role of Intellectual Capital in Facilitating Knowledge Management Practices

نویسندگان [English]

  • Gholamhossein Nikoukar 1
  • Naser Asgari 2
  • Mehrdad Gholami 3
  • Ehsan Rahimi 4
1 Associate Prof., Faculty of Management, Imam Hossein University, Tehran, Iran
2 Assistant Prof., Faculty of Management, Sattari University, Tehran, Iran
3 PhD Candidate, Faculty of Management, Tehran University, Tehran, Iran
4 MSc. Materials Engineering, University of Manchester, Manchester, the UK
چکیده [English]

Successful implementation of knowledge management for
organizations requires a systematic and comprehensive perspective about
various organizational factors. Appropriateness of these factors and their
integration and coordination is a vital perquisite for implementing
knowledge management effectively. The primary purpose of the research
is investigating the effect of three fundamental aspects of intellectual
capital– human capital, structural capital and relational capital– on four
stages of knowledge management practices (knowledge creation, storage,
application and sharing). The data collection instrument is questionnaire
and the research method is descriptive and corelational. The population
studied in the research consists of managers and senior experts of the
government state of one of the south states of Iran. A sample of 120
subjects was selected by simple random sampling. Data obtained is
analyzed using correlation coefficient method and structural equations
modeling. According to the research findings there are significant
relationships between these intellectual assets and knowledge
management practices. These findings support the necessity of preparing
the perquisites of effective implementation of knowledge management.
Accordingly, an organization characterized by more developed
intellectual capitals can benefit from knowledge management initiatives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human capital
  • Intellectual Capital
  • Knowledge Management
  • relational capital
  • Structural Capital