تأثیر رهبری اخلاقی بر ظرفیت انطباق‎پذیری سازمانی (مورد مطالعه: کارمندان دانشگاه تبریز)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز، جامعه‎شناسی، تبریز، ایران

2 دانشجوی دکتری جامعه‎شناسی اقتصادی و توسعه، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

یکی از موضوعات بسیار اساسی در سازمان­ها مقولۀ انطباق ­پذیری است. پژوهش حاضر با سنجش میزان انطباق ­پذیری در بین کارمندان، قصد دارد ارتباط آن را با رهبری اخلاقی آزمون کند. روش پژوهش پیمایشی و ابزار اندازه‎گیری پرسشنامۀ بسته‎پاسخ است. جامعۀ آماری این پژوهش را کارمندان دانشگاه تبریز به تعداد 716 نفر در سال 1391 تشکیل می‎دهد که از این تعداد 239 نفر بر اساس فرمول کوکران و به شیوۀ نمونه‎گیری طبقه‎ای تصادفی به نسبت سطوح طبقات انتخاب شده­اند. بر اساس نتایج تحلیل رگرسیونی، به‎ترتیب اثرهای ابعاد وضوح نقش، جهت‎گیری مردمی، هدایت اخلاقی و سازۀ رهبری­ اخلاقی بر متغیر وابسته (ظرفیت انطباق­ پذیری سازمانی) معنادار بوده و متغیرهای یاد شده توانسته‎اند، 63 درصد تغییرات متغیر وابسته را تبیین کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Ethical Leadership on Organizational Adaptive Capacity(The Case Study: Employees of Tabriz University)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Abbaszaded 1
  • Ali Boudaghi 2
1 Associate Prof., Dep. of Social Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran
2 PhD. Candidate, Economic Sociology and Development, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

One of the fundamental issues in organizations is the
adaptive capacity. Therefore, the present study aims at assessing the
adaptive capacity of employees to test its relationship with ethical
leadership. The method of research was survey and the measuring tool
was a closed questionnaire. The population consisted of 716
employees of Tabriz University in 2012 from which 239 employees
were selected through Cochran formula and stratified random
sampling method in relation to the levels of their classes. According to
the results of regression analysis, the influence of role clarity,
orientation of people, ethical conduction and ethical leadership
construct was respectively significant on the dependent variable (the
organizational adaptive capacity) and these variables could explain
63% of variations in the dependent variable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ethical leadership
  • organizational adaptive capacity
  • Shared Power