ارزیابی تأثیرات اجتماعی مرمت و بازسازی گلدسته‌های مساجد منطقۀ 9 شهرداری تهران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت صنعتی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری پردیس فارابی (قم)، دانشگاه تهران، ایران

2 کارشناس‎ارشد علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

گلدسته‌ها از جمله مصنوعات فرهنگ ایرانی اسلامی تلقی می‎شوند. از این رو، بازسازی و مرمت گلدسته‌های مساجد در ‌زیباسازی شهر‌ها و گسترش معماری اسلامی، می‌تواند پیامدهای چشمگیری را به‎دنبال داشته باشد. پژوهش حاضر به بررسی تأثیرات اجتماعی ـ محیطی بازسازی و مرمت گلدسته‌های مساجد منطقۀ 9 شهرداری تهران پرداخته‌ است. این مطالعه در قالب الگوی ده‎مرحله‌ای ارزیابی تأثیرات اجتماعی (اتا) تعریف ‎شده و از ابزار‌های پژوهش کیفی (مشاهده و مصاحبه‌های عمیق) و کمی (پیمایش) برای پاسخگویی به سؤال‌های پژوهش بهره‎ برده است. یافته‌ها نشان می‎دهند که بازسازی و ترمیم گلدسته‌های مساجد، می‌تواند پیامدهای اجتماعی و فرهنگی ـ محیطی، مانند زیباسازی شهر تهران، گسترش معماری اسلامی ـ ایرانی، جذب مردم به‎خصوص جوانان به مسجد، افزایش رضایت شهروندی و... را به‎دنبال داشته باشد؛ در حالیکه پیامد‌های منفی آن می‌تواند در قالب غفلت از اولویت‌های مساجد و محلات دیگر پژوهش ظاهر شود. همچنین حوزۀ مدیریت شهری را به عرصۀ رقابت‌های سیاسی میان سازمان‌های ذی‌نفع بدل سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the Social Impact of Repairing and Reconstructing Minarets of Mosques Located in the 9th Region of Municipality of Tehran

نویسندگان [English]

  • Ahmad Reza Ghasemi 1
  • Sanaz Ghorbani 2
1 Assistant Prof., Dep. of Industrial Management, Farabi Campus of Qom. Qom, Iran
2 M.Sc., Social Science, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Minarets of mosques (called ‘Goldasteh’ in Persian) are
one of the artifacts of Iranian Islamic culture. Thus repairing and
reconstructing the minarets of mosques could have considerable
outcomes for expanding Islamic architecture and urban beautification.
This research tries to investigate “the social-environmental impact of
repairing and reconstructing minarets of mosques located in the 9th
regions of municipality of Tehran”. The research is organized based
on the ten-step social impact assessment model and it uses both
qualitative (deep interviews and observation) and quantitative (survey)
methods to answer research questions. The results of the research
reveal that repairing and reconstructing minarets of mosques can have
social, cultural and environmental impacts such as urban
beautification, developing Iranian Islamic architecture, attracting
citizens (adults) to mosques, citizens’ satisfaction and etc. On the
other hand, the negative impact can be ignoring neighbors’ rights and
mosques’ priorities. In addition, it may cause urban management to
become an arena of political competitions among interest groups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Architecture
  • Minarets of Mosques (Goldasteh)
  • Social Impact Assessment (SIA)