طراحی مدل خط‎مشی‎گذاری به‎منظور بهبود محیط کسب‎وکار جمهوری اسلامی ایران با استفاده از نظریۀ داده‎بنیاد

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

2 دکترای مدیریت سیاست‎گذاری، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

3 دانشجوی دکترای مدیریت سیاست‎گذاری، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

مدل‎های متنوعی برای خط‎مشی‎گذاری در دوره‎های زمانی مختلف مطرح شده‎اند که در عالم واقعیت هریک جلوه‎ای دارند و در سیاست‎گذاری نشانی از آنها دیده می‎شود. مقالۀ پیش رو تلاش می‎کند که با در نظر گرفتن پیچیدگی‎های محیط کسب‎وکار و مجموعه بازیگران بی‎شمار و متنوع این حوزه، مدلی از خط‎مشی‎گذاری برای رونق و بهبود محیط کسب‎وکار جمهوری اسلامی ایران ارائه دهد. داده‎های گردآوری‎شده کیفی و با رویکرد نظریۀ داده‎بنیاد است. جامعۀ آماری پژوهش، خبرگان محیط کسب‎وکار هستند که از طریق نمونه‎گیری نظری با دوازده نفر از آنان مصاحبه‎های عمیق انجام شده است. در این روش، محقق با رویکردی استقرایی و با کمک داده‎های گردآوری شده، به تدوین نظریه‎ای قابل اتکا در زمینۀ خط‎مشی‎گذاری اقدام می‎کند. برای این امر، پس از کدگذاری باز، مفاهیم و مقوله‎ها استخراج شدند و در مرحلۀ کدگذاری محوری این مقوله‎ها در قالب پدیده‎محوری، شرایط علّی، شرایط زمینه‎ای، شرایط مداخله‎گر و کنش‎ها و واکنش‎ها نمایش داده شدند که بر این اساس، نهاد بهبود محیط کسب‎وکار، به‎منزلۀ پدیدۀ اصلی و محوری مدل سیاست‎گذاری و کنش‎هایی همچون طرح‎ریزی برای بهبود محیط کسب‎وکار، فعل و انفعال دولت و بخش خصوصی و دستورگذاری واقع‎گرا مطرح شدند. درنهایت، سیر داستان ترسیم و نظریه بیان شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing a policy making model to improve the business environment of IRAN , A grounded theory

نویسندگان [English]

  • Abbas Monavarrian 1
  • Mohammad Aboyee Ardakan 1
  • Mohammad Javad Iravani 2
  • MohammadReza Zandimanesh 3
1 Associate Prof. of Management Faculty , Tehran University Iran
2 Associate Prof. of Management Faculty , Tehran University Iran
3 Ph D student of Management faculty , Tehran University , Iran
چکیده [English]

A varity of policy making models have been put forward in different era. Although in real world each one of these models have a color and crystallized and an effect of each one could be traced in policy making . It is endeavored with the consideration of complexity of business environment and its various performers & players involved to present a conceptual model of policy making in order to improve the business environment of the Islamic Republic of Iran. This approach is based on quality research and grounded theory method . The population is business environment experts who have been interviewed through theoretical sampling by deep interviews. In this method the researcher with a deductive approach and by the use of gathered data is personally to prepare a reliable policy making theory . So after open coding , concepts and categories are extracted & will be put under the core category , causal conditions, context, intervening conditions and action and reaction strategies . Accordingly the main phenomena is the role of chamber of commerce & some actions are interaction between government & private sector, planning for improvement of business environment & real agenda setting . Finally the story line is illustrated and the theory is presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business Enabling Environment
  • Business Environment Index
  • Business Envireonment Improvement Rule
  • Private sector development